PiperazinerSpolmask: Ett släkte nematoder av den överordnade familjen Ascaridoidea, vars olika arter vanligen lever i tarmarna.Buspiron: Ett ångestdämpande medel och serotoninreceptoragonist av azaspirodekanediontyp. Preparatet är strukturellt obesläktat med bensodiazepinerna, men det har en effekt liknande den hos diazepam.Konstruerade läkemedel: Droger som är skräddarsydda och framställda för oftast olaglig hantering på gatan, genom modifiering av den ursprungliga kemiska sammansättningen (t ex amfetaminer). Av särskilt intresse är MTPT (en omvänd ester av meperidin), MDA (3,4-metylendioxiamfetamin) och MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin). Många av preparaten verkar på det aminerga systemet, dvs de fysiologiskt aktiva biogena aminerna.sigmareceptorerSerotonin Receptor AgonistsNematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.SerotoninreceptorerPyroninMitragyna: Ett växtsläkte av familjen Rubiaceae. Växterna innehåller indolalkaloider med antimalaria- och smärtstillande verkan.ProklorperazinSerotoninblockerare5-HT1-serotoninreceptorer8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin: 7-(dipropylamino)-5,6,7,8-tetrahydro-1-naftalenol. En serotonin 1A-receptoragonist som används experimentellt för att undersöka serotonineffekter.TrazodonKatatoni: En neuropsykisk störning kännetecknad av ett eller flera av följande drag: orörlighet, mutism, negativism (vägringsattityd), tillgjordhet, stereotypi, gestikulerande, grimaserande, upphetsning, ekolal i (efterhärmning av ord), ekopraxi (upprepande av rörelser), muskelstelhet och stupor, ibland med avbrott för våldsamma utbrott, panik eller hallucinationer. Tillståndet kan bero på psykisk sjukdom el ler organisk sjukdom (malignt neuroleptiskt syndrom, encefalit m fl).N-metyl-3,4-metylendioxyamfetaminDopaminupptagshämmare: Medel som blockerar transport av dopamin in i nervcellsutskotten eller in i vesiklar inuti utskotten. De flesta adrenerga upptagshämmare hämmar också upptag av dopamin.Delavirdin: En kraftfull, omvänt transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp med specifik verkan på HIV-1.Struktur-aktivitet-relationDopamin D3-receptorerMaskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.PyrantelPiperidinerSpolmaskinfektion: Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.Serotonin 5-HT1 Receptor AgonistsTrimetazidinRadioligandanalysSerotonin5-HT1A-serotoninreceptorDopamin D2-receptorer: En klass dopaminreceptorer som kan identifieras genom sitt speciella sätt att binda syntetiska ligander, sin molekylärbiologi och, möjligen, sin verkningsmekanism.DopamintransportproteinerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Isocyanater: Organiska föreningar som innehåller -NCO-radikalen.Bisbenzimidazol3,4-metylendioxiamfetamin: Ett amfetaminderivat som hämmar upptagningen av katekolaminneurotransmittorer. Det är hallucinogent. Det är mindre toxiskt än det metylerade derivatet, men kan ändå i tillräckligt stora doser förstöra serotonerga nervceller och har använts experimentellt för detta ändamål.Monoacylglycerollipaser: Enzym som katalyserar hydrolys av glycerolmonoestrar från fettsyror med långa kedjor. EC 3.1.1.23.Anti-Anxiety Agents: Preparat som lindrar ångest, spänningar och neurotiska symtom. De har en rogivande effekt utan att påverka medvetandet eller nervfunktionerna. Adrenerga betaantagonister, som också används vid behandl ing av ångest, räknas inte hit.TetrahydronaftalenerDietylkarbamazin: Ett maskmedel som används i citratform för behandling av filariasis (filarios), särskilt vid infektioner med Wucheria bancrofti eller Loa loa.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.StereoisomerismDopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.Biogena monoaminer: Biogena aminer med endast en amindel. Till denna gruppen hör alla naturliga monoaminer som bildats genom enzymatisk dekarboxylering av naturliga aminosyror.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Råttor, Sprague-DawleyKokain: En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals. Membrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.Bidning, kompetitiv5-HT2A-serotoninreceptor1-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin: En specifik proteinkinas C-hämmare, som hämmar frisättning av peroxid från humana neutrofiler (PMN) stimulerade med forbolmyristatacetat eller syntetisk diacylglycerol.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Alkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Vätskekromatografi: Kromatografimetoder som bygger på vätska som rörlig fas.Råttor, WistarBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Cyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Antiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Isokinoliner: En grupp föreningar med benso(c)pyridinets heterocykliska ringstruktur. Ringstrukturen är typisk för den grupp av opiumalkaloider som innehåller papaverin.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).gamma-Aminosmörsyra: Den vanligaste blockerande nervsignalsubstansen i central nervsystemet.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.EnzymhämmareAntipsykosmedel: Medel som ger kontroll över psykotist orosbeteende, lindrar akuta, psykotiska tillstånd, minskar psykotiska symtom och har en lugnande effekt. De används vid schizofreni, demens, övergående psykoser i samband med kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt osv. Dessa läkemedel kallas ofta neuroleptika, pga benägenheten att ge neurologiska bieffekter. Men inte alla antipsykotiska preparat ger sådana effekter. Många kan också vara effektiva mot illamående och klåda.Spectrometry, Mass, Electrospray IonizationMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Råttor, inavlade stammarHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.

*  Generisk Viagra Soft online. Köpa billiga Sildenafil Citrat.

Köpa billiga Viagra soft online. Beställa generisk Viagra soft med rabatt. Viagra soft innehåller det aktiva ämnet Sildenafil Citrat. Viagra soft (Sildenafil Citrat) försäljning.

*  Köpa Viagra online sverige :: Viagra billiger bestellen

Generisk Viagra billigt Kan man köpa Viagra på apotek Kan man köpa Viagra på apoteket i sverige Köp Viagra i thailand Vilka länder kan man köpa Viagra utan recept Köpa Viagra i tyskland Köpa Viagra på nätet Viagra på nätet säkert Viagra holland billiger Kan man köpa Viagra i danmark

*  Fà  à  à  à ¶r Viagra 200 mg pà  à  à  à ¥ nà  à  à  à ¤tet visum :: Generisk Viagra billigt

Köpa Viagra online billigt Köpa Viagra tips Köpa Viagra online Köp Viagra i malmö Köpa Viagra för tjejer Viagra köp Köpa Viagra receptfritt utomlands Köpa Viagra gävle Köpa Viagra forum Köpa Viagra med visum

*  Køb naturlig viagra / køb viagra uden recept / kinesere gemmer på naturligt viagra

Køb naturlig viagra. Viagra online för kvinnor och män receptfritt i Sverige. Köpa viagra apoteket online i billigt pris. Säljes Viagra för kvinnor, Cialis, Levitra på nätet.

*  Viagra online overnight / viagra online generic / viagra online india

Viagra online overnight. Viagra online för kvinnor och män receptfritt i Sverige. Köpa viagra apoteket online i billigt pris. Säljes Viagra för kvinnor, Cialis, Levitra på nätet.

*  Viagra effekt tid / viagra effekt på kvinnor / viagra effekt på tjejer

Viagra effekt tid. Köp billiga potensmedel online, Vi säljer Viagra och Cialis hos Viagraisverige.se Ditt Nät Apotek har Viagra 100mg, Cialis 20mg, Levitra 20mg, Kamagra Oral ...

*  Hur mycket kostar viagra på apoteket / hur reagerar kvinnor på viagra / huvudvärk av viagra

Hur mycket kostar viagra på apoteket. Köp billiga potensmedel online, Vi säljer Viagra och Cialis hos Viagraisverige.se Ditt Nät Apotek har Viagra 100mg, Cialis 20mg, Levitra 20mg, Kamagra Oral ...

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller :: - För viagra på nätet över natten leverans

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! För Viagra På Nätet Över Natten Leverans

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller :: - viagra price rite aid

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Viagra Price Rite Aid

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller :: - billig Pfizer viagra på nätet Sverige

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Billig Pfizer Viagra På Nätet Sverige

*  Hur funkar viagra på kvinnor / hur funkar viagra på tjejer / hur länge fungerar viagra

Hur funkar viagra på kvinnor. Köp billiga potensmedel online, Vi säljer Viagra och Cialis hos Viagraisverige.se Ditt Nät Apotek har Viagra 100mg, Cialis 20mg, Levitra 20mg, Kamagra Oral ...

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller :: - generiska viagra onlinebedrägerier

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Generiska Viagra Onlinebedrägerier

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller :: - viagra online dk

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Viagra Online Dk

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller :: - viagra online legit

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Viagra Online Legit

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Viagra Online Kaufen Forum

*  VIAGRA BÄSTA ERBJUANDEN :: Klicka NU :: Köp VIAGRA För kr14.43 Per Piller

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Billig Legit Viagra

*  Säker och anonym * Lågt Pris Sildenafil Citrate 100 mg Köpa * Inget Recept På Nätet Apotek | LEDR

Lågt Pris Sildenafil Citrate 100 mg Köpa Generisk Zenegra Om att få Zenegra 100 mg piller. Zenegra ® är ett nytt läkemedel som tillverkas av Alkem

*  ALLA de BÄSTA VIAGRA Priserna på en Enda Sida *** - www.online viagra herbal.com

Köp VIAGRA till de mest lönande priser. Jämför de bästa onlineapoteken och få ditt VIAGRA mycket billigt, med SNABB och anonym leverans. Www.Online Viagra Herbal.Com

*  ALLA de BÄSTA VIAGRA Priserna på en Enda Sida *** - viagra online bg

Köp VIAGRA till de mest lönande priser. Jämför de bästa onlineapoteken och få ditt VIAGRA mycket billigt, med SNABB och anonym leverans. Viagra Online Bg

*  ALLA de BÄSTA VIAGRA Priserna på en Enda Sida ***

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Viagra Schweiz Online Bestellen

*  ALLA de BÄSTA VIAGRA Priserna på en Enda Sida ***

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Nätet Viagra Satisi

*  ALLA de BÄSTA VIAGRA Priserna på en Enda Sida ***

Jämför de bästa onlineapoteken när du köper VIAGRA. Beställ VIAGRA online med stor rabatt. En mängd förmåner innefattar GRATIS frakt, ränta på återbeställning, bonus piller och Din Tillfredställelse Garanti! Venta Viagra Online España

*  Köp Viagra och Sildenafil online - 25mg | 50mg | 100mg

Köp Viagra på nätet: Beställ Viagra online tryggt och säkert med recept från en legitimerad läkare ✓ Expressleverans ingår ✓ Beställ nu!

*  Internetten viagra satışı, internetten viagra almak | Heurgren

Internetten viagra satışı. De laveste prisene på medisiner på Internett. Sammenlign tilbud fra de beste nettapotekene! Kjøp

*  Vanliga frågor om Viagra | Treated.com

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Viagra. Vad innehåller det, hur länge varar dess effekt, vad kan det orsaka för biverkningar, kan det interagera med andra läkemedel, etc.

PiperazinBuspironSpice (drog): Spice är ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som ger ett väldigt starkt rus. Spice kan ha varierande sammansättning, och de aktiva substanserna utgörs av olika syntetiska cannabinoider.Mitragyna: Mitragyna är ett släkte av måreväxter. Mitragyna ingår i familjen måreväxter.Proklorperazin: Proklorperazin (Stemetil), neuroleptikum, som användes mest mot illamående och kräkningar.Tetralin: Tetralin är en benämning som står för tetrahydronaftalen, summaformel C10H12.Trazodon: Trazodon (varunamn: Desyrel, Molipaxin, Trittico) är en substans med sedativa, ångestlindrande och antidepressiva egenskaper. Substansen har mindre biverkningar än många andra antidepressiva av samma typ.Catatonia: Cardiff, Wales, StorbritannienEtylgruppMaskmedel: Maskmedel eller antihelminitikum (plural antihelminitika) är ämnen som används för att döda maskar. Vanligtvis när dessa parasiterar människor eller husdjur.PiperidinSpolmasksinfektionIsocyanat: Isocyanater är en grupp kväveföreningar som är flitigt använda inom kemisk industri. I Sverige finns reglering sedan 1980.MDE: MDE, MDEA eller N-etyl-MDA (N-etyl-3,4-metylendioxiamfetamin), även kallat eve, är ett centralstimulerande medel.Anxiolytika: Anxiolytika är en medicinsk term som betyder "ångestdämpande medel".Kiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Dopaminreceptorer: Dopaminreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer som binder dopamin till cellytan på målcellerna, och därmed möjliggör verkningen av signalsubstansen. Dessa receptorer finns framför allt i centrala nervsystemet.Cocaine (låt): Cocaine är en låt som skrevs och spelades in av JJ Cale 1976, men som är mest känd i form av en coverversion inspelad av Eric Clapton 1977 och som återfinns på dennes album Slowhand.Allmusic reviewCellmembrantransport: Celler behöver ibland ta in och ut ämnen genom sitt cellmembran, detta kallas cellmembrantransport.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.Isocyanid: Isocyanider eller isonitriler är en funktionell grupp på formel R-N≡C. Den är isomerisk med nitril men med den skillnaden att det är kväveatomen och inte kolatomen som sitter ihop med molekylen.ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar: ==S01A Antiinfektiva==Atommassa: Atommassa, tidigare kallad atomvikt, är medelatommassan för blandningen av de förekommande isotoperna av ett grundämne i naturen.Atypiska antipsykotikaEugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.