PeroxiddismutasSuperoxiderKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Oxidativ stressAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.ParakvatReaktiva syreradikalerFria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Renhållare, fria radikalerKoppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).XantinoxidasLipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Cykliska kväveoxiderMangan: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mn, atomnummer 25 och atomvikt 54,94. Det är anrikat i cellmitokondrier, främst i hypofysen, levern, bukspottkörteln, njurarna och skelettvävnaden. Det påverkar syntesen av mukopolysackarider, stimulerar produktionen av kolesterol och fettsyror i levern, och utgör en kofaktor för många enzymer, bl a arginas och alkalinfosfatas i levern.Oxidation-reduktionAmyotrofisk lateralskleros: Ryggmärgssjukdom som kännetecknas av nedbrytning av de celler i ryggmärgens sidosträngar (kortikomuskulära banan) som försörjer muskulaturen med nerver. Sjukdomen leder till fortskridande muskelförtvi ning, förlamningar, tal- och sväljnings- och andningssvårigheter. Den debuterar oftast efter 50 års ålder och har ett fatalt förlopp. Ditiokarb: Ett keleringsmedel som använts för att mobilisera giftiga metaller från kroppsvävnad hos både människor och experimentdjur. Det utgör den viktigaste metaboliten av disulfiram.Metalloporfyriner: Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.SyrgasNADPH-oxidasGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesSpin LabelsGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Nitroblue tetrazoliumHydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.OxidanterHydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHZinkXantinRåttor, WistarElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.PeroxinitritNeutrofila leukocyterRåttor, Sprague-DawleyNitraterLipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.PeroxidaserReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.PeroxidasRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Cyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.VäxtextraktAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PyrogallolApoenzymer: Enzymets proteinkomponenter utan eventuella kofaktorer eller prostetiska grupper, nödvändiga för enzymets funktioner.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Organometallföreningar1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium SaltMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Extracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.PulsradiolysAcetofenonerNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Akonitathydratas: Ett enzym som katalyserar den reversibla hydreringen av cisakonitat till citrat eller isocitrat. Ett av enzymerna i citronsyracykeln. EC 4.2.1.3.NADH, NADPH-oxidoreduktaserRNA, budbärarKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Karbonylering, proteinIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.EnzymhämmareMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.OxidoreduktaserKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Glukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Vitamin EMöss, inavlade C57BLTidsfaktorerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Hypoxantin: Ett purin och intermediärt reaktionsämne i adenosinomsättningen och vid bildandet av nukleinsyror via räddningsprocessen.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.EnzyminduktionNatriumazidAscorbate PeroxidasesSulfhydrylföreningarApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Respiratory BurstCeruloplasmin: Ett i blodplasman förekommande kopparhaltigt alfaglobulin.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.OniumföreningarOxipurinolPeroxiderGlutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.Deferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Biomimetiska materialBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.SalicylaterSpin TrappingMotorneuronsjukdom: Sjukdomstillstånd som kännetecknas av selektiv nedbrytning av motoriska nervceller i ryggmärgen, hjärnstammen eller motorbarken. Kliniska undertyper bestäms av platsen för den huvudsakliga nedbrytningen. Vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) omfattas övre, nedre och hjärnstammens motornervceller. Vid fortskridande muskelatrofi och liknande syndrom (spinal muskelatrofi) är det främst motornervcellerna i ryggmärgen som är drabbade. Vid progressiv bulbär pares börjar nedbrytningen i hjärnstammen. Vid primär lateralskleros sker en isolerad nedbrytning av nervcellerna i motorbarken.ReperfusionsskadaEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.SyrgasförbrukningMethemoglobinPhotobacteriumVitamin K3NADPKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Rekombinanta proteinerStreptonigrinSkyddsmedelAzider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.NitriterBiopterin: Ett naturligt ämne som anses fungera som tillväxtfaktor hos vissa insekter.Diabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.SpektrofotometriAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.L-laktatdehydrogenasNitroprussidTyrosinAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.CellinjeAllopurinol: En xantinoxidashämmare som minskar produktionen av urinsyra.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Manganföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller mangan som en fast beståndsdel av molekylen.StrålskyddsmedelN-formylmetioninleucyl-fenylalaninKelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.EtylendiaminerPenicillaminKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.NG-nitroargininmetylesterFerroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.TetradekanoylforbolacetatMotorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Adrenokrom: 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-metyl-1H-indol-5,6-dion. Färgämne som fås genom oxidation av epinefrin.OxihemoglobinerFytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Reaktiva kväveradikalerCellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.NitrosföreningarImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Mannitol: Ett urindrivande medel och ett hjälpmedel för njurfunktionsdiagnos som är besläktat med sorbitol. Det har lågt energivärde, då det elimineras från kroppen innan det hunnit metaboliseras. Det kan användas för behandling av oliguri i samband med njursvikt eller andra fall av otillräcklig njurfunktion, och har använts för bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Mannitol används även ofta som verktyg i cellbiologiska studier, för att reglera osmolaritet.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Isoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker av fria radikaler på fettsyror, särskilt arakidonsyra, i cellmembran. När de väl kluvits från lipidmembranet via fosfolipasverkan kan de cirkulera med olika kroppsvätskor och så småningom utsöndras. Trots att dessa föreningar liknar enzymatiskt syntetiserade prostaglandiner är deras stereoisometriska struktur vanligtvis en annan än hos "mer naturliga" föreningar.ZymosanFenantridinerSignalomvandlingNatriumcyanidAkridinerEnzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Växtgifter: Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Fagocyter: Celler som utgör en del av kroppens ospecifika försvar och tar upp och oskadliggör främmande ämnen, partiklar eller celler.

*  Tungt arbete ökar risken för als - Neuroförbundet
Biträdande professor vid institutionen för läkarutbildningen på Örebro universitet Lars-Gunnar Gunnarsson har undersökt sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, als, och dess bakomliggande orsaker och riskfaktorer…
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/aktuellt-inom-diagnos/tungt-arbete-okar-risken-for-als/
*  Amyotrofisk lateralskleros - Wikipedia
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Den är den allvarligaste sjukdomen i gruppen motorneuronsjukdomar. Sjukdomen orsakar tilltagande kraftnedsättning följt av borttynande muskler (muskelatrofi) och slutligen generell förlamning. Den direkta dödsorsaken är ofta förlorad andningsförmåga och att inte heller hjärtat längre orkar pumpa. ALS beskrevs första gången 1869 av den franske neurologen Jean-Martin Charcot varför den även kallas Charcots sjukdom. I Nordamerika är sjukdomen även känd som Lou Gehrig's disease efter basebollspelaren Lou Gehrig, som drabbades av ALS. Sjukdomens namn, a-myo-trofi lateral-skleros, är bildat från nylatin med vad som ursprungligen är grekiska ord. Prefixet a betyder "negativ" och anger att något saknas; termen myo betyder "muskel" och trofi betyder "näring" det vill säga impulser från nervsystemet. Lateral- betyder "sido-" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Amyotrofisk_lateralskleros
*  Formation and conversion of oxygen metabolites by Lactococcus lactis subsp lactis ATCC 19435 under different growth conditions ...
A semidefined medium based on Casamino Acids allowed Lactococcus lactis ATCC 19435 to grow in the presence of oxygen at a slow rate (0.015 h(-1)). Accumulation of H2O2 in the culture prevented a higher growth rate. Addition of asparagine to the medium increased the growth rate; whereby H2O2 accumulated only temporarily during the lag phase. H2O2 is an inhibitor for several glycolytic enzymes, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase being the most sensitive. Strain ATCC 19435 contained NADH oxidase (maximum specific rate under aerobic conditions, 426 nmol of NADH min(-1) mg of protein(-1)), which reduced oxygen to water, whereby superoxide was formed as a by-product. H2O2 originated from the dismutation of superoxide by superoxide dismutase. Although H2O2, was rapidly destroyed under high metabolic fluxes, neither NADH peroxidase nor any other enzymatic H2O2-reducing activity was detected. However, pyruvate, the end product of glycolysis; reacted nonenzymatically and rapidly with H2O2 and hence ...
  https://www.lu.se/lup/publication/5e74e432-9dd1-49fa-91dd-5e449d216083
*  Vitamin E | Neostoric - Helhetshälsa på nätet
Fakta & Funktion: En fettlöslig antioxidant bestående av en grupp substanser som kallas tokoferoler. Det finns alfa., beta- , gamma- och deltatokoferoler. Den mest aktiva kallas alfatokoferol men gamma- är mer potent att öka mängden av antioxida ensymet superoxide dismutase, SOD, och att skydda mot sjukdomar scossierade med kronisk inflammation, inclusive cancer, Alzheimers, hjärtsjukdomar och åldrande.. E-vitamin finns både naturligt och syntetiskt och för att skilja på dem sätter man ett d framför den naturliga; d-alfatokoferol, och dl framför den syntetiska. Det absorberas i tarmen tillsammans med fett och gallsalter och lagras i fettvävnad, lever, hjärta, testiklar adrenal gland, pituitary gland och i blodet.. Vitamin E reducerar risken för hjärtinfarkt och skyddar även kroppen mot ozon, strålning och andra gifter. Det skyddar också mot oxidering av kolesterol, olika former av cancer, bröstcancer och åldrande. Ökar styrkan på T-celler, minskar risken för cataracts, ...
  http://neostoric.se/kost-naring/vitaminer/vitamin_e/
*  Diagnoslistan | Amyotrofisk lateralskleros (Progressiv spinal muskelatrofi) - Rarelink.se
Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor. En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.. Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.. Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:. ...
  http://rarelink.se/diagnosedetail.jsp?diagnoseId=16&synonymId=43
*  ALS (amyotrofisk lateralskleros) | drive2012.info - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar
Första tecknet kan också vara dålig balans, till exempel när man går i trappor eller vid skidåkning. Av årets alla månader är december den i särklass mest stressiga, det visar en ny studie. Förutom de 25 gener som visat sig ha samband med ALS har ytterligare fyra gener identifierats som har inverkan på när symtomen börjar och sjukdomens fortskridande se under Forskning och utveckling. Dessa kan ingå i ett ALS-team Läkare - behandlar och överser vården. Värk och smärta är mindre vanligt i samband med ALS, däremot händer det att patienter, på grund av att andra delar av nervsystemet påverkas, kan uppleva plötsliga humörsvängningar. Uppskattningar visar att 2 - 4 personer per insjuknar varje år och att fler män än kvinnor får sjukdomen.. ...
  http://drive2012.info/24-nyheter/sjukdomen-als.php
*  F8 ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros - Vårdgivarwebben
Orsak till det ökade tandvårdsbehovet: Sjukdomen leder till muskelsvaghet som kan finnas i ansikte, mun och hals. Det gör det svårt att svälja och att tugga maten samt att hålla ihop käkarna eller ...
  http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/f-tandvard/f-8-als--amyotrofisk-lateral-skleros/
*  Amyotrofisk lateral skleros (ALS) | Blausen Medical
Kroppens alla viljestyrda rörelser styrs av hjärnan. Nervceller i hjärnan som ingår i det övre motorneuronet sätter igång rörelser genom att frisätta...
  https://blausen.com/sv/video/amyotrofisk-lateral-skleros-als/
*  Sod Seventy!: The Guide to Living Well (Inbunden, 2017) - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
➔ Gör en bra affär på Sod Seventy!: The Guide to Living Well (Inbunden, 2017) - Lägst pris just nu 49 kr bland 6 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra priser på allt från Apple mobiltelefoner till orientmattor! ✓ Vårt köpskydd garanterar dig en säker affär. Välkommen till PriceRunner!
  https://www.pricerunner.se/pl/802-2000214915/Boecker/Sod-Seventy%21-The-Guide-to-Living-Well-%28Inbunden-2017%29-priser
*  Ögonmuskler motståndskraftiga vid ALS - Neuroförbundet
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en dödlig, obotlig neurodegenerativ sjukdom som drabbar alla viljestyrda muskler i kroppen och leder till förlamning och andnöd. Men ögonmuskler har till skillnad mot…
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/aktuellt-inom-diagnos/ogonmuskler-motstandskraftiga-vid-als/
*  Redoxsystem kan spela avgörande roll i familjär ALS utveckling - Neuroförbundet
Forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och University of Barcelona i Spanien studerade bidrag cellförändringar redox miljö för stabiliteten och integriteten hos SOD1, ett protein inblandat i utvecklingen…
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/aktuellt-inom-diagnos/-redoxsystem-kan-spela-avgorande-roll-i-familjar-als-utveckling/
*  Skillnader i hur ALS påverkar olika muskler kan ge viktiga ledtrådar - Neuroförbundet
För att bättre förstå vad som sker vid Amyotrofisk lateralskleros (ALS) har forskare vid Umeå universitet jämfört hur ögonmuskler och extremitetsmuskler påverkas vid ALS.
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/aktuellt-inom-diagnos/skillnader-i-hur-als-paverkar-olika-muskler-kan-ge-viktiga-ledtradar/
*  Mutation Förhindrat Klump i ALS motorneuroner - Neuroförbundet
Genom att införa en mutation i SOD1 - proteinet som tros vara ansvarig för en stor del av amyotrofisk lateralskleros (ALS) fall - har forskare lyckats förhindra proteinet från klumpar på ett sätt som…
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/aktuellt-inom-diagnos/mutation-forhindrat-klump-i-als-motorneuroner/
*  Hjälp att spåra sjukdomen - Neuroförbundet
Mäta blodnivåer av den inflammatoriska markör C-reaktivt protein (CRP) hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) kan hjälpa läkare spåra sjukdomen, enligt en italiensk studie av 394 personer…
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/aktuellt-inom-diagnos/hjalp-att-spara-sjukdomen/
*  Neuroguiden - Neuroförbundet
Amyotrofisk lateral skleros - als - är en beskrivning av hur sjukdomen märks utanpå patienten och hur den ser ut inne i nervsystemet. Als är en diagnos inom gruppen neuromuskulära sjukdomar, nmd.
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/neuroguiden/
*  Ny terapi stoppar utvecklingen av Lou Gehrigs sjukdom hos möss - Neuroförbundet
Forskare vid Oregon State University meddelade idag att de i huvudsak har stoppat utvecklingen av amyotrofisk lateralskleros (ALS), eller Lou Gehrigs sjukdom, för nästan två år i en typ av musmodell för…
  http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/als/aktuellt-inom-diagnos/ny-terapi-stoppar-utvecklingen-av-lou-gehrigs-sjukdom-hos-moss/
*  reaktiva ämnen-arkiv - Skönhetsredaktörerna
Fria radikaler sägs vara boven i dramat till de flesta rynkorna vi får i huden. Nu ska jag försöka förklara på ett enkelt sätt vad fria radikaler är för ngt. Enkelt kan man säga att fria radikaler gör många dumma grejjor i huden och därför ska man försöka undvika saker som skapar de här reaktionerna (sol, rökning, avgaser etc). Fria radikaler kan för det mesta delas in i fyra olika grupper. Och inte sällan sätts det igång en kedjereaktion i huden som gör att åldrande och rynkor uppstår.. Nästa fråga. Hur motverkar man fria radikaler? Med antioxidanter. Men det är ett annat inlägg!. 1. Reaktiva syreföreningar (ROS) ...
  http://skonhetsredaktorerna.se/tag/reaktiva-amnen/
*  MANGAN 120 Kapsler - Nettbutikk for helse og velvære - Arnika.no er terapeutenes egen faghandel
Solaray Mangan er en viktig antioksidant som bidrar til dannelse av bindevev. Solaray mangan er organisk bundet mangan med synergistiske, mineralrike urter. - Viktig for syre-basebalansen i kroppen - Antioksidant som beskytter mot frie radikaler - Bidrar til dannelse av bindevev - Stabiliserer blodsukkernivået sammen med krom - Viktig for forbrenningen av fett - Inneholder mangan bundet til aminosyren glycin og til den organiske syren sitronsyre. To ulike orga
  https://www.arnika.no/Produkter/Solaray/MANGAN_120_Kapsler_vnr_N20203.aspx
*  Läkare kritiseras efter missad ALS-diagnos | SVT Nyheter
Två läkare vid Centralsjukhuset i Kristianstad kritiseras av Ivo för att för sent ha upptäckt sjukdomen ALS hos en patient. Kvinnan avled i nervsjukdomen utan att få behandling.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/lakare-kritiseras-efter-missad-als-diagnos
*  Sibirisk lärk - Dubbelfas 432 fals - Moelven
För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback. Har sajten hjälpt dig? ...
  http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Bygg-och-Bo/Ytterpanel/Produktguide-ytterpanel/Sibirisk-lark-fasad/Sibirisk-lark---Dubbelfas-432-fals/
*  Fizik Thar Versus Manganese köp och erbjuder, Bikeinn
Fizik Thar Versus Manganese. För att säkerställa att Fizi: ks mountainbike sadlar finns med perfekt passform, Versus modeller Comfort Cha, cykling
  https://www.bikeinn.com/cykling/fizik-thar-versus-manganese/135936149/p
*  Lättare konstruktionsplywood-Woody.se
Moelvens kompletta byggsystem med Vänerply Ergo K20/70, för takhöjderna 2500 och 2700 mm är mycket lätta och enkla att montera ensam. Skivorna finns i tjocklekarna 12 och 15 mm och har en unik fals med låsfunktion. Väggskivorna monteras liggande och kompletteras med två passbitar för optimal montering vid olika takhöjder.
  https://www.woody.se/pressrum/nyheter/lattare-konstruktionsplywood
*  Mangan - Mineraler
|ul| |li|Viktig for syre-basebalansen i kroppen|/li| |li|Antioksidant som beskytter mot frie radikaler|/li| |li|Bidrar til dannelse av bindeved|/li| |li|Stabiliserer blodsukkernivået sammen med krom|/li| |li|Viktig for forbrenningen av fett|/li
  http://solaray.no/mineraler/mangan-1.html
*  New Berlin, Wisconsin - Wikipedia
New Berlin är en stad i Waukesha County, Wisconsin, USA. Antal invånare är cirka 38 200 (2000). New Berlin ligger cirka 15 km väster om Milwaukee. Denna Wisconsin-relaterade geografiartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/New_Berlin,_Wisconsin

Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Fri radikalKoppar(II)kloridMangan(II)acetat: Mangan(II)acetat, eller ättiksyrad manganoxid, bildar rödaktiga kristaller, lösliga i vatten eller etanol. Den vattenfria formen är löslig i vatten, metanol eller ättiksyra.Amyotrofisk lateralsklerosSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Hydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Järn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.ZinkförgiftningSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Neutrofil granulocyt: Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, utgör 60 % av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret. De har (liksom monocyter och eosinofiler) sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogener, såsom bakterier och vissa svampar.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.JärnAskorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidPeroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Isocyanid: Isocyanider eller isonitriler är en funktionell grupp på formel R-N≡C. Den är isomerisk med nitril men med den skillnaden att det är kväveatomen och inte kolatomen som sitter ihop med molekylen.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.PyrogallolMetallocen: En metallocen är, inom kemi och speciellt metallorganisk kemi, en förening som består av en aromatisk organisk ligand bunden till en metall.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Fenacylgrupp: Fenacylgrupp är en funktionell grupp inom den organiska kemin. Gruppens generella formel kan skrivas som RCH2(CO)C6H5, där R betecknar resten av molekylen.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Ceruloplasmin: Ceruloplasmin också känt som ferroxidas eller järn[II]:oxygenoxidoreduktas. Det är det huvudsakliga koppartransporterande proteinet i blodet.Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.