Percutaneous Coronary InterventionAngioplasty, Balloon, CoronaryHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.BehandlingsresultatTrombocytaggregationshämmareStentarKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.KranskärlsrestenosLäkemedelsavgivande stentarTiklopidinKoronarocklusionKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Akut koronarsyndromTidsfaktorerBlodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Blödning: Läckage av blod från blodkärl.MyokardrevaskulariseringRegisterTrombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.ElektrokardiografiProspektiva studierUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.RiskfaktorerRiskbedömningKreatinkinas, MBSjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Hirudiner: Det viktigaste aktiva ämnet i blodiglars spottkörtelsekret. Det har koagulationshämmande effekt.Immunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.Purinergic P2Y Receptor AntagonistsMyokardreperfusionStrålbensartärBlodproppRetrospektiva studierHjärt-kärlmedelUltraljudsundersökning, interventionellNo-Reflow PhenomenonAngina, StableKaplan-Meier EstimatePrediktivt värde av testerBlodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.RetreatmentFibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Cardiac CatheterizationChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.TrombektomiAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.SugningSirolimusAnterior Wall Myocardial InfarctionChock, kardiogenRandomiserade kliniska prövningar, principerHelblodskoagulationstid: Tiden det tar för helblod att visa tecken på levring.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Propensity ScoreTrombolysbehandlingTime-to-TreatmentMyokardischemiPatientomflyttningProportional hazard-modellerHeparin: En mycket sur mukopolysackarid, bestående av lika delar sulfaterad D-glukosamin och D-glukuronsyra med sulfaminbryggor. Molekylvikten kan variera från sex- till tjugotusen. Heparin finns och produceras i lever, lungor, mastceller osv hos ryggradsdjur. Dess funktion är inte klarlagd, men det används för att förhindra blodlevring in vivo och in vitro, i form av olika salter.CathetersRecurrenceReceptors, Purinergic P2Y12Metaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Enoxaparin: Ett fragment av heparin med låg molekylvikt och med 4-enopyranosuronatnatriumstruktur vid den icke-reducerande änden av kedjan. Det framställs genom depolymerisering av bensylestern i slemhinneheparin från gris. Medlet används terapeutiskt mot trombos.ProteskonstruktionTrombocytfunktionstesterAntitrombiner: En endogen familj av proteiner tillhörande serpinsuperfamiljen som neutraliserar effekterna av trombin. Sex naturligt förekommande antitrombiner har identifierats och betecknas med de romerska siffror na I - VI. Antitrombin I och III tycks vara de med störst betydelse.Blodpropp, vandrande: Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen.Fractional Flow Reserve, MyocardialKoronaraterektomi: En perkutan, transluminal metod för avlägsnande av ateromatöst plack från kransartärer. Det finns både instrument för att rensa i kärlets längdriktning och roterande för avlägsnande av koncentriska avlagringar.Angioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.SjukdomsgradsmåttKranskärlsaneurysm: Bråck på ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlsartärbråck är sällan medfödda, utan uppkommer som regel till följd av ateroskleros (åderförkalkning), inflammationer eller förekomst av fistel.PrognosOddskvotKardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Akutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.TiofenerTroponin IEndpoint Determination: Fastställande av nivån för en kvantifierbar effekt, utmärkande för en biologisk process. Bestämningsmetoden används ofta för att avgöra graden av en toxisk eller terapeutisk effekt.Survival AnalysisCardiac CathetersKontrastmedelLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.PatienturvalFörenta StaternaPostoperativa komplikationerSlagvolymLårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Plaque, AtheroscleroticHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Postoperativ blödningTrombocytaggregationMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Akut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.Survival RatePaklitaxelKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.NikorandilHjärtskador: Skador i allmänhet eller ospecificerade skador på hjärtat.Hjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Intra-aorta ballongpumpning: Motpulsation som åstadkoms genom att en pumpenhet, synkroniserad med patientens EKG, snabbt fyller en ballong i aortan med helium eller koldioxid i tidigt skede av diastole och tömmer ballongen när systole börjar. När ballongen utvidgas ökar den det diastoliska trycket i aorta, och när den töms sänks det systoliska trycket. Följden blir minskad vänsterkammarbelastning och ökad hjärtmuskel- och perifer genomblödning.Interventionsstudier: Epidemiologiska undersökningar utformade för att prova ett hypotetiskt orsak-verkanförhållande, genom modifikation av den antagna orsaksfaktorn/de antagna orsaksfaktorerna i den studerade populationen.PremedicineringSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.HjärtsjukdomarAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Troponin TSingelblindmetodKliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.Död: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Resultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Multicenterstudier, principer: Kontrollerade studier som planeras och genomförs av flera institutioner i samarbete för att mäta vissa variabler och utfall i bestämda patientgrupper, t ex multicenterstudie av medfödda missbildningar hos barn.Sjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Radiografi, interventionellResultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Aterektomi: Kärlkirurgisk metod för avlägsnande av ateromatöst plack (avlagringar i en artär) med hjälp av en skärande eller roterande kateter. Metoden skiljer sig från ballong- och laserangioplastik, vars syfte är att utvidga ett trångt kärl. Vid endarterektomi avlägsnas placket genom kirurgiskt ingrepp under narkos.Diabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Injektioner, intraarteriellaPatienttransporterVänsterkammardysfunktionAge FactorsNew YorkMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Hematologiska medel: Läkemedel som verkar på blodet och de blodbildande organen, eller påverkar det hemostatiska systemet.ThienopyridinesBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Kirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Hemostatiska tekniker: Olika sorters teknik för att reglera blödning.UtrustningsdesignSingle-Chain AntibodiesDalteparinBallongvidgning av kärl, laser: Metoder för angioplastik där laserenergi används i kombination med ballongkateter.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.PatientutskrivningRiskanpassning: Användningen av sjukdomsgradsmått, som ålder, för att beräkna den risk (i form av mätbar eller förutsägbar risk för förlust, skada eller död) en patient är utsatt för innan denne når hälso- och sjukvården. Denna anpassning tillåter jämförelser av utförande och kvalitet mellan organisationer, utövare och samhälle.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Republic of KoreaVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.ROC-kurvanalysHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.TrijodbensoesyrorSyndromSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.National Heart, Lung, and Blood Institute (U.S.)C-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Embolic Protection DevicesStrålning och hälsaSinus aortaeTilltagande idioventrikulär rytm: En övergående och intermittent typ av arytmi med episoder som varar från några sekunder till en minut och som uppträder hos patienter med akut hjärtinfarkt eller digitalisförgiftning. Suppressiv behan dling behövs sällan, då ventrikelfrekvensen i allmänhet understiger 100 slag per minut.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Hjärt-kärlsjukdomarTrombocytaktiveringNjurfunktion, nedsattSolanumalkaloiderVävnadsdödAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Evidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Myokardiell reperfusionsskadaHemostas, kirurgisk: Reglering av blödning under och efter operation.Behandlingsprotokoll: Exakta och detaljerade anvisningar för hur ett medicinskt eller biomedicinskt problem skall studeras och/eller ett behandlingsprotokoll.Regionala vårdprogramRiskEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Vena saphenaFluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.PilotstudierKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.UlnarartärKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.PeptidfragmentAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Bröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.

*  Farmakologi Vilka läkemedelsgrupper är aktuella? Vanligaste/viktigaste biverkningar - PDF

21 PCI = (percutaneous coronary intervention). 22 CABG=coronary artery bypass grafting ACB= arterial coronary bypass Rökfrihet ... stroke mm Meta-analysis analysis of 38 primary and secondary intervention trials -0.0 Mortality log odds ratio Total mortality ...
docplayer.se/2587280-Farmakologi-vilka-lakemedelsgrupper-ar-aktuella-vanligaste-viktigaste-biverkningar.html

*  PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg - PDF

Umeå The analgesic effect of oxygen during percutaneous coronary intervention David Zughaft, Lund T2-STIR CMR Imaging can be ... Stress echocardiography beyond coronary disease VETENSKAPLIGT program för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 130311 Gör Din ... Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig ... Göteborg Percutaneous edge-to-edge repair for functional mitral regurgitation Per Jacobsen, Stockholm Nya rön om ...
docplayer.se/2720953-Program-xsvenska-kardiovaskulara-varmotet-17-19-april-2013-goteborg.html

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

MyokardischemiMyokardrevaskulariseringPercutaneous Coronary InterventionElektrokardiografiBehandlingsresultatKoronarocklusion ... CoronaryKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Kranskärlssjukdom&lang=6

Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.BlodproppAntikoagulantia: Antikoagulantia eller blodförtunnande läkemedelhttp://www.1177.AcetylsalicylsyraSugning: miniatyr|Sugverkan i en vätskaIntermetallisk förening: En intermetallisk förening är en särskild form av förening i fast form mellan två eller flera metaller som inte styrs av vanliga regler för bindning och valens. Den har en kristallstruktur som skiljer den från den hos de rena metallerna.EmboliKreatinkinas: Kreatinkinas är ett enzym som katalyserar bildandet av fosfokreatin (PCr) från kreatin och ATP. Fosfokreatin används av muskler som ett kortsiktigt energilager då allt ATP konsumerats.Paramedicin: Paramedicin (av grekiska para: bredvid) är en del av sjukvården som arbetar med alternativ medicin, egentligen medicin "vid sidan om" den konventionella skolmedicinen, som gäller inom den offentliga sjukvården i Sverige.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Bayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsEnddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.