PenicillaminAurotiomalat: Blandning av mono- och dinatriumsalter av guldsulfobärnstenssyra som tack vare sin antiinflammatoriska verkan huvudsakligen används för behandling av reumatoid artrit. Medlet har bäst effekt vid aktiv, framskridande reumatoid artrit och obetydlig effekt vid långt framskridna former av sjukdomen.Hepatolentikulär degeneration: En sällsynt, autosomalt recessiv sjukdom, vars kännetecken är avlagring av koppar i hjärnan, levern, hornhinnan och andra organ. Kliniska symtom är skrumplever, leversvikt, förstorad mjälte, skakningar, långsamma rörelser, talrubbningar, okontrollerade rörelser, muskelstelhet, Kayser-Fleischerringar (ringformig missfärgning i hornhinnans kanter), ataxi (rubbad muskelkoordination) och intellektuell försämring. Leversvikt kan sätta in flera år före neurologiska störningar.S-nitroso-N-acetylpenicillaminSulfasalazinAurotioglukos: (1-tio-D-glukopyranosato)-guld. Ett tioglukosderivat som används som antireumatiskt medel och för experimentell fetmabildning hos djur.Ledgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.Auranofin: (1-tio-beta-D-glukopyranos-2,3,4,6-tetraacetat-S)(trietylfosfin)-guld. Ett krysoterapeutiskt medel för oralt bruk för behandling av reumatoid artrit. Verkningsmekanismen är inte tillfullo känd, men su bstansen tros verka på immunologisk väg och påverka lysosomal enzymaktivitet. Dess effekt är något svagare än injicerade guldsalters, men medlet tolereras bättre, och bieffekterna är förmodligen mindr e allvarliga.TartraterCystinuri: En ärftlig abnormalitet i transporten av dibasiska aminosyror i njurtubuli, vilket leder till omfattande utsöndring av cystin, lysin, arginin och ornitin i urinen.Dimerkaprol: Ett motmedel mot stridsgas som är verksamt mot Lewisit (diklor(2-klorvinyl)arsin). Tidigare känt som British Anti-Lewisite, BAL. Medlet verkar som kelatkomplexbildare och används mot förgiftning med arsenik, guld och andra tungmetaller.Läkemedelsutslag: Biverkning i form av hudreaktioner till följd av någon form av intag av, eller behandling med, läkemedel. Utslagen kan variera till utseendet och ge olika typer av sår.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Organiska guldföreningarSänka: Mätning av de röda blodkropparnas sedimentation i icke-koagulerande blod, med måttet millimeter per timme. Syn. blodsänka el. sänkningsreaktion (SR).Antimon: Ett metalliskt grundämne med stark silverglans; blågrå lyster på oxiderade ytor. Kemiskt tecken är Sb (lat. stibium), atomnummer 51 och atomvikt 121,57. Det bildar olika salter, både av medicinsk bety delse och giftiga.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.SulfhydrylföreningarAminopropionitril: 3-aminopropannitril. Ett reagens som används som mellanled vid framställning av betaalanin och pantotensyra.Myasthenia gravisKoppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Schistosomiasis, medel motGuld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.Azatioprin: 6-((1-metyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)tio)-1H-purin. Ett immunsuppressivt medel som används i kombination med cyklofosfamid och hydroxiklorokin vis behandling av reumatoid artrit. Preparatet är karcino gent.ProteinuriaKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.

*  Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården
B6-brist: L-dopa, penicillamin, isoniazid.. *Vitamin-/mineralbrist: tiamin, kobalamin, folacin, vitamin E och koppar ...
  http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Nervsystemet-och-smarta/Polyneuropati/
*  Duroferon depottablett 100 mg Fe2+ - Köp direkt på Apoteket
läkemedel mot inflammationer och reumatism (penicillamin). *. läkemedel mot skelettsjukdomar (alendronat, klodronat, risedronat ...
  https://www.apoteket.se/produkt/duroferon-depottablett-100-mg-fe2-plus-100-styck-blister-235906/
*  Duroferon depottablett 100 mg Fe2+ - Handla på Apoteket.se
läkemedel mot inflammationer och reumatism (penicillamin). *. läkemedel mot skelettsjukdomar (alendronat, klodronat, risedronat ...
  https://www.apoteket.se/produkt/duroferon-depottablett-100-mg-fe2-plus-200-styck-blister-51503/
*  Sjukdomsmodifierande läkemedel - Wikipedia
... och penicillamin. Nya läkemedel är TNF-alfablockare och lösliga TNF-alfareceptorer som infliximab, adalimumab och etanercept. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdomsmodifierande_l%C3%A4kemedel
*  Antivitamin - Wikipedia
Några exempel är enzymet tiaminas, som bryter ner vitamin B1 (tiamin) och läkemedlet penicillamin som verkar som en antagonist ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antivitamin
*  ATC-kod M01: Antiinflammatoriska och antireumatiska medel - Wikipedia
M01CB02 Natriumaurotiosulfat M01CB03 Auranofin M01CB04 Aurotioglukos M01CB05 Aurotioprol M01CC01 Penicillamin M01CC02 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_M01:_Antiinflammatoriska_och_antireumatiska_medel
*  Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel - Wikipedia
Naloxon Penicillamin Berlinerblått Natriumnitrit Natriumtiosulfat Deferoxamin Dimercaprol Fomepizol Natriumkalciumedetat ... Allopurinol Klorokin Azatioprin Hydroxyklorokin Metotrexat Penicillamin Sulfasalazin Acetylsalicylsyra ^ Tiopental kan användas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationens_lista_%C3%B6ver_essentiella_l%C3%A4kemedel
*  Köpa Nevirapinum Anhydricum utan recept på nätet i Sverige | Nevirapinum Anhydricum Online Apotek
Preparaten leflunomid, metotrexat, azatioprin och penicillamin utvärderades i, alternativ nevirapinum anhydricum tabletter. ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/nevirapinum-anhydricum.html
*  Myastenia Gravis. Information för patienter och deras anhöriga - PDF
Denna MG form brukar dock gå över på några veckor månader om man slutar använda penicillamin. I ovanliga fall kan MG utlösas av ... I några få fall så kan MG utlösas av läkemedlet penicillamin som tidigare användes för att behandla reumatoid artrit. ...
  http://docplayer.se/2934327-Myastenia-gravis-information-for-patienter-och-deras-anhoriga.html
*  Köpa Cefprozil utan recept | Cefprozil Online Apotek
Norvir Nurofen Orelox Orfilept Orgametril Orimeten Orudis Ostac Oxytetral Paludrin Panocod Pantoloc Penglobe Penicillamin, ...
  http://www.recruiterforrealtors.com/apotek/cefprozil/
*  Köpa Baroxal utan recept på nätet i Sverige | Baroxal Online Apotek
Norvir Nurofen Orelox Orfilept Orgametril Orimeten Orudis Ostac Oxytetral Paludrin Panocod Pantoloc Penglobe Penicillamin ...
  http://sverige-apotek.life/baroxal.html