ParasitsjukdomarHudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.ProtozoinfektionerParasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.SnäckfeberAmoebida: En ordning av amöboida protozoer, vanligen med en enda cellkärna och med mitokondrier. De flesta av dessa organismer är inte patogena.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Eimeriida: En ordning av parasitära protozoer tillhörande klassen Coccicida. Den omfattar bl a familjerna Cryptosporidiidae, Eimeriidae och Sarcocystidae.NeurocysticerkosTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Protozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.Leishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Masksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Matsmältningssystemets sjukdomar: Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Parasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Maskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.ParasitologiBlåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.TropikmedicinMaskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.TrypanosomiasisJodokinol: En av 8-kinolinolerna med bred användning som tarmantiseptikum, särskilt mot amöbor. Medlet används även topiskt mot andra infektioner, och kan ge skador på centrala nervsystemet och ögonen. Det går under många andra handelsnamn i världen.Amöbainfektion: Infektion med någon amöba. Hos de flesta smittade är infektionen asymtomatisk, men tillstånd med allt från kronisk, lätt diarre till fullt utvecklad dysenteri kan förekomma.RundmaskinfektionerTaenia soliumParasiterBlåsmask: Syn. ekinokock.BlodmaskDracunculiasis: Infektion orsakad av nematoder (rundmaskar) av släktet Dracunculus. En eller flera maskar kan förekomma, och oftast är det fötterna och benen som är infekterade. Typiska symtom är klåda, illamående, kräkningar, diarré eller astmaanfall. Syn. Guineamaskinfektion.Cysticercus: Larvstadiet hos olika bandmaskar av släktet Taenia.Giardiasis: Infektion i tunntarmen orsakad av den gisselförsedda protozoen Giardia lamblia. Den sprids med förorenade livsmedel och förorenat vatten, eller från person till person.Neglected DiseasesCysticerkos: Infektion orsakad av Cysticercus, larver av olika bandmaskar av släktet Taenia (vanligen T. solium). Hos människor tar de sig genom tarmväggen och invaderar underhudsvävnad, hjärna, ögon, muskler, lever, lungor och bukhinna. Angrepp på hjärnan leder till neurocysticerkos.Filariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.Schistostoma japonicumSchistosoma mansoniLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.ToxocariasisChagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Schistosomiasis japonicaCentrala nervsystemets infektioner: Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. DNA-virusinfektioner, RNA-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.Entamoebiasis: Infektion orsakad av amöbor av släktet Entamoeba. Infektion med E. histolytica ger upphov till amöbadysenteri och leverabscess.Schistosoma haematobiumGnathostoma: Ett släkte parasitära nematoder som kan förekomma hos däggdjur, inklusive människan. Människor infekteras antingen av larver som tränger genom huden eller genom förtäring av okokt fisk.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .Smittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.Echinococcus multilocularis: En nordlig art av bandmask (Cestoda) som i vuxenstadiet infekterar rävar och vilda gnagare. Larverna kan infektera människor och ge upphov till hydatidcystor i lervern.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Albendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.SugmaskinfektionerSkabbLeishmania: Ett släkte flagellatprotozoer som omfattar ett flertal humanpatogena arter. Organismerna har ett amastigot- och ett promastigotstadium i sin livscykel. Baserat på enzymstudier har detta enda släkte delats in i två undersläkten, Leishmania leishmania och Leishmania viannia. Arter tillhörande L. leishmania är L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana och L. tropica. Undersläktet L. viannia omfattar arterna L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi och L. shawi.Leishmania donovani: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Sandmyggorna Phlebotomus och Lutzomyia fungerar som vektorer.TrichinellosisTrypanosoma cruziAkut buk: Kliniskt syndrom med svår buksmärta förenad med andra symtom och tecken, vanligtvis akut bukhinneinflammation, som kan ha orsakats av brustna inälvor eller liknande allvarliga buktillbud som kräver akuta kirurgiska ingrepp.ParagonimiasisSchistosomiasis mansoniTaeniaParasitologisk resistensbestämningEntamoeba histolytica: En art protozoiska parasiter som orsakar entamoebiasis och amöbadysenteri. Typiska särdrag är en enda kärna, innehållande en liten, central karyosom, och perifert beläget kromatin i form av små, jämt fördelade pärlor.ParasitäggantalParasitsjukdomar, djurSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Malaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.Eosinofili: Onormal ökning av antalet eosinofila celler i blod, vävnader och organ.PrazikvantelTrypanosomiasis, afrikanskSaudiarabiaSmittskyddResorKoccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Filariaelefantsjuka: Parasitetablering av Wuchereria bancrofti eller Brugia malayi i människans lymfsystem.Ivermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Schistosomiasis haematobiaStrongylidainfektionerProtozoproteinerProtozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).ZoonoserProtozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.Leishmaniasis, kutan: Endemisk sjukdom som kännetecknas av enstaka eller flera avgränsade utslag på utsatta hudområden som typiskt blir såriga. Sjukdomen har delats in i den gamla världens och den nya världens former. Den gamla världens leishmaniasis är indelad i tre distinkta typer, beroende på epidemiologi och kliniska tecken, och orsakas av arter tillhörande L. tropica och L. aethiopica, såväl som av arter tillhörande släktet L. major. Nya världens leishmaniasis, även kallad amerikansk leishmaniasis, förekommer i Syd- och Centralamerika och orsakas av arter tillhörande L. mexicana eller L. braziliensis.Mag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.Plasmodium falciparumAvföringU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Sensitivitet och specificitetHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.ToxoplasmaPrevalensMöss, inavlade BALB C

*  Infestation - Wikipedia
... om parasitsjukdomar som orsakas av djur som leddjur (till exempel kvalster eller löss) eller maskar, men utesluter sådana som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Infestation
*  Fernand Lahille - Wikipedia
Bland de områden Lahille verkade inom kan nämnas studier om mask i äpplen och päron, parasitsjukdomar inom jordbruket och ... fästingens fertilitet i olika livsperioder, men också till stor del om ryggradslösa djur, som tagghudingar, blötdjur, kräftdjur ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fernand_Lahille
*  Djursjukdomar A-Ö - SVA
Papegojsjuka, Fjäderfä & Vilda djur & Zoonos. *Parasiter, Fjäderfä. *Parasitsjukdomar, Nötkreatur. *Parasiter luftvägarna, Gris ... Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o?lid=33500
*  Ornithonyssus sylviarum hos fjäderfä - SVA
Epizooti: allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ... Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA ... Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas ... Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fjaderfa/parasitsjukdomar-hos-fjaderfa/o.-sylviarum-fjaderfa
*  Lungmask - SVA
Bete där infekterade djur gått tidigare. Äldre djur som inte uppvisar kliniska symtom, främst andraårsbetare. Inköpta djur kan ... Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ... Viktigt att skydda främst förstagångsbetande djur. Infekterade djur utvecklar god immunitet som dock inte är livslång. Det ... Där de utvecklas till infektiösa larver som med hjälp av svampen Piobolus sp kan spridas på betet och infektera nya djur. ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/parasitsjukdomar-notkreatur/lungmask-notkreatur
*  Stora leverflundran hos får - SVA
Djur i alla åldrar kan drabbas. Antalet drabbade djur har varit lågt i Sverige men lokalt har förekomsten ökat de senaste åren ... Epizooti: allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ... Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA ... Släpp inte ut oavmaskade djur med stora leverflundran!. I de flesta fall är förebyggande betesåtgärder tillräckliga. Stängsla ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/far/endemiska-sjukdomar-hos-far/parasitsjukdomar-far/stora-leverflundran-far
*  Kastning - Evira
antalet kastningar under de föregående månaderna samt antalet djur på gården, eventuella andra symtom, fostrens ålder osv. ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/svin/kastning/
*  Aujeszkys sjukdom - Evira
Även djur som hör till andra djurarter, t.ex. nötkreatur, får, katter och hundar, kan insjukna i pseudorabiesvirus. Aujeszkys ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/svin/aujeszkys-sjukdom/
*  Röda hönskvalster - Wikipedia
Kläder och utrustning som endast används vid hanteringen av höns och hålls ifrån andra djur kan också förhindra spridningen och ... http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Fjaderfa/Parasitsjukdomar-hos-fjaderfa/?lid=24813. Läst 20 februari 2014. ^ [a b c d e f g h i ... som varit i kontakt med infesterade djur. Även vilda fåglar och gnagare kan vara bärare av parasiten, varför det är en god idé ... är introduktion av smittade djur i flockar samt användandet av utrustning (såsom transportburar eller äggbrickor) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6da_h%C3%B6nskvalster
*  SkolVision
Vissa parasitsjukdomar, t.ex. malaria, kan komma att spridas i områden som nu är för kalla. Fästingar kläcks vid månadsskiftet ... Påverkan på växter och djur Klimat. Klimatförändringar. Följder av ett ändrat klimat ...
  http://skolvision.se/DelKlimat/KlimatChangeEffectsBio.html
*  Sierra Leone - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Undvik att klappa hundar och andra djur. Barn är ofta nyfikna och vill bekanta sig med djur av olika slag, men både barn och ... floder eller sjöar i länder med subtropiskt eller tropisk klimat eftersom det finns risk att smittas av olika parasitsjukdomar ... Eftersom rabies är så ovanligt brukar bara resenärer som av olika skäl ska ha nära kontakt med djur eller stannar lång tid i ... Om du skulle bli biten av ett djur ska du omedelbart göra rent såret ordentligt med tvål och vatten och kontakta läkare så ...
  https://www.1177.se/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Afrika/Sierra-Leone/
*  2017-03-17
Det betyder att hundar som äter avföring från annat djur innan provtagning kan misstas för att vara infekterad med hakmask. Vi ... www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/parasitsjukdomar-notkreatur/lilla-leverflundran-notkreatur ... Ektoparasiter kan orsaka klåda och irritation hos drabbade djur.. Löss i olika former är ganska vanliga på getter framförallt ... Vid kraftig infektion kan ett infekterat djur få hosta på samma sätt som vid infektion med lungmask, Crenosoma vulpis. ...
  http://svavet.sva.se/parasitkalendern-the-complete-collection/
*  Dicrocoelium dendriticum - Wikipedia
Det säkraste sättet att fastställa att ett djur blivit smittad av D. dendriticum är då djuret slaktas eller obduceras. Vid ... www.sva.se/djurhalsa/far/endemiska-sjukdomar-hos-far/parasitsjukdomar/lilla-leverflundran. Läst 20 april 2015. ^ De Verdier, K ... Sjukdomen kallas Dicrocoelios vilken främst drabbar idisslande djur så som kor, får, kameler och alpackor. Lokalt kan en mycket ... Att behandla ett infekterat djur är inte en självklarhet då detta ofta ses som oekonomiskt och inte lönsamt. Speciellt inte i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dicrocoelium_dendriticum
*  Veterinären.nu - Infektioner och Parasiter
Lansköldpaddor är tysta, behagliga djur som lämpar sig väl för pälsallergiker. Det är dock mycket viktigt att noga ta reda på ... Mycket återstår att lära sig om parasiter och parasitsjukdomar på sköldpaddor. Man vet dock att många parasiter lever i harmoni ...
  http://veterinaren.nu/reptil/sjukdomar/infektioner-och-parasiter
*  Bakteriesjukdomar - SVA
Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fjaderfa/bakteriesjukdomar-hos-fjaderfa
*  Mer om bakteriesjukdomar hos fjaderfä - SVA
Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fjaderfa/bakteriesjukdomar-hos-fjaderfa/mer-om-bakteriesjukdomar-fjaderfa
*  Vilka arter räknas till fjäderfän - SVA
Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fjaderfa/artfakta-om-fjaderfa
*  Fågelinfluensa - SVA
Detta innebär att man ska stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock om det är möjligt. Ingen person, ... Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ... något ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet ... Om man misstänker att djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fjaderfa/virussjukdomar-hos-fjaderfa/fagelinfluensa-fjaderfa
*  Veterinären.nu - Fågel
Har du frågor gällande ditt djur och vill komma i kontakt med våra veterinärer?. Genom FirstVet erbjuder vi enklare ... Parasitsjukdomar papegoja. *Hjärnskakning papegoja. Veterinären svarar om Fågel * Höna med brutet ben Hej! Jag har en höna på 1 ...
  http://veterinaren.nu/fagel
*  Stockholms universitet
Skogarnas förmåga att lagra koldioxid minskar när människor brukar dem eller låter djur beta i dem. Det gäller inte bara ... Upptäckten kan leda till nya sätt att behandla malaria och i förlängningen andra parasitsjukdomar. ...
  https://www.forskning.se/author/stockholms-universitet/
*  maj 2010 - http://www.zarahssida.se
... både djur, natur och barn! Det bästa du kan ge till andra är din tid! Jag gör det jag tror på och tror på det jag gör! ... Jag har tidigare skrivit om läckande tarm och hur det påverkas av parasitsjukdomar och svamp (candida) och skapar problem i ...
  http://zarahssida.se/2010/05/
*  Sjukvård
Flertalet stora vilda djur i Sverige är också idisslare och borde alltså vara lika stora källor till ... ... Parasitsjukdomar, Satoshi Ömur, William C. Campbell, Youyou Tu ...
  http://blog.zaramis.se/category/politik-och-ideologi/arbete-och-valfard/vard-arbete-och-valfard/sjukvard/
*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Parasitsjukdomar. * Parasitsjukdomar, djur. * Parasomni. * Parasystole. * Bisköldkörtelsjukdomar. * Bisköldkörteltumörer. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Parasitsjukdomar. * Parasitsjukdomar, djur. * Parasomni. * Parasystole. * Bisköldkörtelsjukdomar. * Bisköldkörteltumörer. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030

SnäckfeberErgosterolBränningsnäppaMaskmedel: Maskmedel eller antihelminitikum (plural antihelminitika) är ämnen som används för att döda maskar. Vanligtvis när dessa parasiterar människor eller husdjur.EchinokockinfektionTropiska sjukdomar: Tropiska sjukdomar är infektionssjukdomar som är vanligast förekommande i tropikerna eller vars spridning är svårare att förhindra i tropikerna.Svinbandmask: Svinbandmask (Taenia solium) är en bandmask som kan orsaka neurologiska skador och epilepsi hos människor, infektionen kallas då för cysticercos. Den finns naturligt i svin och kan smitta människor som äter dåligt tillagat griskött, eller om man får i sig äggen (så kallad fekal-oral smitta).Beteendeförändrande parasiterDracontiasisGiardia: Giardia är ett släkte av anaeroba flagellerade urdjur (protozoparasiter) av stammen Diplomonada i supergrupp Excavata (uppkallad efter det utgrävda spåret på ena sidan av cellkroppen) som koloniserar och förökar sig i tunntarmen hos flera ryggradsdjur, vilket orsakar giardia. Livscykeln växlar mellan ett aktivt simmande trofozoit stadium och en smittsam resistent cysta.CysticercosSchistosoma mansoni: Schistosoma mansoni är en plattmaskart som ingår i släktet Schistosoma, och familjen Schistosomatidae. Plattmasken är en parasit som kan ge upphov till den kroniska sjukdomen Schistosomiasis, även kallat snäckfeber eller bilharzia, som kan vara mycket besvärlig.LeishmaniasisRävens dvärgbandmask: Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) är en bandmask som ingår i släktet Echinococcus och familjen Taeniidae.SkabbTrichinella spiralis: Trichinella spiralis är en rundmask som utgör en intra-multi-cellulär parasit. Den huvudsakliga reservoaren för Trichinella spiralis är tama grisar.Entamoeba histolytica: Entamoeba histolytica är en parasitisk amöba.Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.Dike: Dike är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar, skogsmark, vägar och järnvägar. Man skiljer på öppna diken och täckdiken.MalariaEosinofiliTrypanosomiasisZamzamState University of CampinasEva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.DongbeiPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Miniatyrbullterrier


 • smittade djur
 • Är betena relativt rena från början infekteras djuren sent under betessäsongen genom att smittade djur släpps ut på våren (sommarsmitta). (sva.se)
 • Exakt hur D. gallinae sprids mellan olika hönsflockar är inte helt klarlagt, men misstänka spridningsvägar är introduktion av smittade djur i flockar samt användandet av utrustning (såsom transportburar eller äggbrickor) som varit i kontakt med infesterade djur. (wikipedia.org)
 • Antalet
 • Antalet drabbade djur har varit lågt i Sverige men lokalt har förekomsten ökat de senaste åren på grund av att sanka marginalbeten börjat användas igen, men även på grund av hårdare betestryck och längre betessäsong samt ökad medvetenhet om parasiten. (sva.se)
 • spridas
 • allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället. (sva.se)
 • Där de utvecklas till infektiösa larver som med hjälp av svampen Piobolus sp kan spridas på betet och infektera nya djur. (sva.se)
 • genom
 • Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar. (sva.se)
 • maskar
 • Infestation (från latin: infestare, "angripa") betecknar ett kraftigt angrepp av en parasit, parasitoid eller ett skadedjur I allmänhet används termen "infestation" om parasitsjukdomar som orsakas av djur som leddjur (till exempel kvalster eller löss) eller maskar, men utesluter sådana som orsakas av protozoer, svampar och bakterier. (wikipedia.org)