Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.OxiderHalsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.ZinkoxidNG-nitroargininmetylesterNitriterArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Omega-N-metylargininEnzymhämmareNitraterAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.S-nitroso-N-acetylpenicillaminCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.NitroprussidPenicillaminKatalepsi: Ett tillstånd av passivitet, svag reaktion på stimuli och en tendens att förbli i en orörllig kroppsställning. Armar och ben hålls kvar i en vaxartad stelhet i den ställning de råkat få, kortare eller längre tid. Katalepsi kan vara förknippad med psykotiska störningar, som t ex schizofreni, neurotoxiska drogeffekter och andra tillstånd.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Magnetit: Järnoxid (Fe3O4) av både tvåvärt och trevärt järn. Magnetit är ett i naturen rikligt förekommande, opakt mineral och viktig järnmalm med kraftig magnetism. Nanopartiklar och mikrosfärer av magnetit har många biomedicinska tillämpningar.Magnesiumoxid: En oorganisk förening (MgO) som förekommer naturligt i form av mineralet periklas. Den reagerar snabbt med vatten och bildar magnesiumhydroxid. Den används som syraneutraliserande och milt laxerande medel och har många icke-medicinska användningsområden.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Råttor, Sprague-DawleyGuanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Ferriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.S-nitrosoglutationKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Aluminiumoxid: En oxid av aluminium (Al2O3) som förekommer naturligt i form av bauxit, korund osv. Den används som adsorberande medel, torkmedel, katalysator och i tillverkningen av t ex tandcement.Citrullin: En aminosyra som ingår i ureacykeln. Den har fått sitt namn från Citrullus vulgaris (vattenmelon).Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Råttor, WistarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.S-nitrosotiolerTungt vatten: En väteoxidisotop (vattenisotop), bestående av en förening av tungt väte (deuterium) och syre. Det används för olika studier av kemiska reaktioner eller kärnreaktioner, och även av biologiska processer.Biopterin: Ett naturligt ämne som anses fungera som tillväxtfaktor hos vissa insekter.Magnetite NanoparticlesLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.Antibiotika vid cancerterapi: Antibiotika som motverkar tumörer.EnzyminduktionPeroxinitritIndazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.4-hydroxyaminokinolin-1-oxid: N-hydroxy-4-kinolinamin-1-oxid. En kraftig mutagen och karcinogen. En reduktionsprodukt av 4-nitrokinolin-1-oxid. Den binder till nu kleinsyror och inaktiverar såväl bakterier som bakteriofager.SuperoxiderOxadiazolerUtandningAkonitathydratas: Ett enzym som katalyserar den reversibla hydreringen av cisakonitat till citrat eller isocitrat. Ett av enzymerna i citronsyracykeln. EC 4.2.1.3.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Renhållare, fria radikalerAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.Holothuria: Ett släkte stora sjögurkor i familjen Holothuriidae med tjockväggig kropp, knottrig yta och mikroskopiska bentaggar.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Oxidation-reduktionKommunikationsmedia: Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.Möss, inavlade C57BLPåssjukevaccinInhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Oxidativ stressSignalomvandlingKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.TriazenerMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Arginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Grafit: Ett mineral som utgör en av de fyra allotropa formerna av kol och en polymorf av diamant. Grafit har hexagonal kristallstruktur och är mycket mjuk, medan diamant har kubisk struktur och är det hårdaste av alla mineral. Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Regionalt blodflödeMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).Reaktiva syreradikalerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Inhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Interferon Type IIBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.EndotelcellerDietylaminer: N-etyl-etanaminer. Generell kemisk formel: C4H11N. Dietylamin har obehaglig doft (som av gammal fisk).Tumörnekrosfaktor-alfaHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.PeroxiddismutasBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.CellinjeIndometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Magsaft: Den vätska som utsöndras av magslemhinnan och som består av saltsyra, pepsinogener, inre faktor, gastrin, slem och bikarbonatjoner.Amidiner: Används som antiseptiska medel.Osteomyelit: Ben- och benmärgsinflammation.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Ricinolja: Olja framställd ur fröna från Ricinus communis. Den används som laxermedel och som mjukgörare i farmaceutiska preparat, och har använts mjukgörande hudmedel vid vissa dermatoser. Syn. oleum ricini.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Cykliska kväveoxiderNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Interleukin-1: En löslig faktor som produceras av monocyter, makrofager och andra celler, och som aktiverar T-lymfocyter och förstärker deras svar på mitogener eller antigener. IL-1 består av två distinkta former, IL-1 alfa och IL-1 beta, som har samma funktioner, men utgör distinkta proteiner. De biologiska effekterna av IL-1 omfattar förmågan att ersätta makrofagbehovet för aktivering av T-celler. Faktorn skiljer sig från interleukin-2.Cerium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Ce, atomnummer 58 och atomvikt 140.12. Cerium är en smidbar metall med industriella tillämpningar.Makrofager, peritoneala: Enkärniga fagocyter som härrör från prekursorceller i benmärgen, men som är belägna i bukhinnan.Adenovirus E3-proteiner: Proteiner som transkriberas från E3-regionen hos adenovirus, men som inte är nödvändiga för virusreplikation. E3 19K-proteinet bidrar till virusets fortbestånd genom att reducera infekterade cellers u ttryck av klass I-MHC-ytantigen.Metallnanopartiklar: Nanopartiklar framställda av metaller som används till biosensorer, optiska instrument och katalysatorer. I biomedicinska tillämpningar ingår ofta ädelmetaller, särskilt guld och silver, i partiklarna.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.TennföreningarNanopartiklarNitroföreningarGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Väteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Cyklooxygenas 2Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.ProstaglandinendoperoxidsyntaserKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.TyrosinNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Dextraner: En grupp glukospolymerer som produceras av vissa bakterier. Dextraner har terapeutisk användning som plasmavolymutökare och som antikoagulanter. De har även utbredd användning i biologiska studier och industriellt.Imidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Kromföreningar: Oorganiska kromföreningar med krom som en fast beståndsdel av molekylen.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.NjurcirkulationSalpetersyraKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.NF-kappa BApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Koma: Ett tillstånd av djup medvetslöshet med nedsatt hjärnaktivitet, ur vilken personen inte kan väckas. Koma inträffar vanligen när båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system drabbas av skada eller funktionsstörningar. Orsaker till koma kan vara syrebrist i hjärnan, skallskada, slaganfall, metabolisk sjukdom, infektioner i centrala nervsystemet, förgiftning, hypotermi, förhöjt intrakraniellt tryck eller andra förhållanden.Biologiska faktorerCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.ProstaglandinerVasomotoriska systemetAntigenvariation: Förändring i en mikroorganisms ytantigen. Detta fenomen illustreras särskilt väl av influenzavirusets förmåga till spontan antigenvariation, antingen som en långsam "antigen drift" eller som en så plö tslig och omfattande förändring ("antigen shift") att en ny stam bildas. Också vissa parasiter, som t ex trypanosomer, plasmodier och Borrelia, undkommer immunförsvarets angrepp genom att ändra sitt y tskikt.Fria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.OxihemoglobinerGTP-cyklohydrolas: GTP-cyklohydrolas I eller pyrofosfatbildande GTP 7,8-8,9-dihydrolas (GTP-cyklohydrolas II). En enzymgrupp som hydrolyserar imidazolringen i GTP, varvid kol-8 frigörs som format. Två C-N-bindningar hydrolyseras, och pentasenheten isomeriseras. Detta är första steget i syntesen av folsyra från GTP. EC 3.5.4.16 (GTP-cyklohydrolas I) och EC 3.5.4.25 (GTP-cyklohydrolas II).NitritreduktaserOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Arsenikföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar innehållande arsenik.Aniridi: En medfödd missbildning med endast en rudimentär iris. Det finns en ärftlig form, autosomalt dominant.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.TioureaPersisterande fetal cirkulationUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.VäxtextraktLunghypertoniOxidanterAntiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.HyperemiUppregleringHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.StyrenerDinoproston: Det vanligaste och biologiskt mest aktiva prostaglandinet hos däggdjur. Det uppvisar de flesta av prostaglandinernas typiska, biologiska verkningsmekanismer och har använts i stor omfattning som oxytociskt medel. Gaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positivSteriliseringFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.NervcellerBensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.Skärmbildsundersökning: Massundersökning med röntgenteknik av stora folkgrupper för att hitta lung- och hjärtsjukdomar.Sjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.PurinonerJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Leptospira: Ett släkte aeroba, spiralformade bakterier, av vilka vissa arter är patogena, andra frilevande eller saprofytiska.Gasreningsutrustning: Apparatur för avlägsnande av utsläppta narkosgaser eller andra flyktiga medel, så att operationspersonal får minskad exponering för sådana ämnen, och så att risken för ansamling av explosiva gasblandningar i lokalerna elimineras.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Distriktssköterskor: Kvalificerad sjukskötersketjänst inom den primära hälso- och sjukvården.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.NADPH-oxidasHemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.SenapsgasXantinoxidasSulfhydrylföreningarLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Metyletrar: En grupp föreningar med den generella formeln R-OCH3.Dibenzylkloretamin: En alfa-adrenerg antagonist.Basalganglier: Stora, nukleära vävnader under hjärnbarken som har sitt ursprung i telencefalon och är belägna i nedre delen av hjärnan.OrnitinHälso- och sjukvård, traditionell: Sjukvård inom specifika kulturer som omfattar lokala sedvänjor, tro och tabubelagda inslag.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5

*  Kväveoxid - Wikipedia

Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm (miljondelar) [1]. NO bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan leda till döden.. Kvävemonoxid (NO) bildas då en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck. [2] Ju längre tid som en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck, desto mer kvävemonoxid bildas. Den största källan till bildandet av kvävemonoxid är förbränningsmotorer i bilar, särskilt dieselmotorer, eller vid förbränning i kraftverk.[källa behövs] Kvävemonoxid reagerar sakta med syre. Kvävedioxid (NO2) bildas.. Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) kallas tillsammans för NOx. Gasen kvävedioxid spelar en roll i bildandet av marknära ozon ihop med andra luftföroreningar som till exempel kolväten (HC)[3] och sot. Kvävemonoxid kan bidra till nedbrytningen av ...

*  Kväveoxidsyntas - Wikipedia

Kväveoxidsyntas (Nitric oxide synthases (NOS)) är enzymer som katalyserar produktionen av kväveoxid (NO) från L-arginin. Kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilationen i glatt muskulatur. Den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärlen runt muskulaturen att expandera.. ...

*  kabuki: Hudvårdsskolan del 9 - Solskyddskrämer

De fysikaliska solskyddskrämerna innehåller ämnen, oftast titandioxid, som reflekterar bort strålningen. Tidigare var även zinkoxid tillåtet som reflekterande filter i solskydden och förbudet mot zinkoxid som kom förra året har upprört många hudläkare eftersom det är zinkoxiden som allra bäst skyddar både mot UVA och UVB. Läkemedelsverket är dock inte helt säkra på om mikroniserad zinkoxid kan ta sig igenom huden och klumpa ihop sig i blodkärlen och förbjöd därför all zinkoxid oavsett kornstorlek som solskyddsfilter. De flesta solskyddsmedel hade dock en större storlek på zinkoxidkornen som inte kunde tränga igenom huden men även dessa krämer fick plockas ned från butikernas hyllor. Om huden blir vit är det ett tecken på att zinken lagt sig utanpå huden och inte riskerar att tränga in i kroppen. Zinkoxid är dock fortsatt tillåtet i andra hudkrämer och kosmetika, men inte som just solskyddsfilter ...

*  VENTYO® - blandare för lustgas och oxygen | Linde Healthcare

VENTYO (blandare för lustgas och syrgas) är ett lättanvänt, kompakt, allt-i-ett-instrument för blandning och administrering av medicinsk lustgas och medicinskt oxygen för smärtlindring.

*  LIVOPAN® - medicinsk gasblanding av lustgas och oxygen | Linde Healthcare

LIVOPAN (medicinsk gasblandning av lustgas och syrgas) för användning inom akutvård och klinisk vård ger snabbverkande smärtlindring med snabbt anslag.

*  Lustgas var lösningen! - Ametrin

Jag tog plats i stolen och fick öva med lustgasmasken fylld av syre. Det kändes helt ok, jag var duktig på att andas med näsan. Om jag andades ut med munnen skulle lustgasen nå dem som skulle behandla mig och det var strängt förbjudet. Då skulle jag bli av med den! Lustgasen började sväva schysst i systemet. När jag fick reda på att två kronor behövde bli tre (det hade uppdagats ett trasigt hörn på tanden längst in, uppe i munnen) tyckte jag det var rätt okej. Alltså var det bara att köra igång. Lustgaseffekten testades direkt med en envis röntgenplåt längst bak i munnen. Jag hade sabbat den med mina kväljningar i vanliga fall! Nu märkte jag den knappt! Wow! Ta inte ifrån mig min lustgas alltså ...

*  lustgas | Nyheter från Spanien - Megafon

Den nationella polisen i Marbella har gripit tre personer misstänkta för att ha sålt ballonger med lustgas. En manlig butiksägare samt två servitriser, alla brittiska medborgare, erbjöd kunderna ballonger fyllda…. ...

*  Kyäni

Till skillnad från andra näringsmässiga nätverk marknadsföring företag som erbjuder hundratals produkter, erbjuder Kyäni tre näringsprodukter i sin produktlinje. Dessa tre produkter är Kyäni Sunrise som är ett vitamin rika, närings dryck gjord av Alaskan blåbär, som är mycket starka antioxidanter. Den andra produkten är Kyäni Sunset som är en omega-3 tillskott gjorda av vilda Alaskan sock-eyed lax. Den sista är Nitro FX som är en noni-baserad, kväveoxid produkt som sägs att försvara och reparera varje cell i kroppen, stöd i blodflödet och öka totala energi. ...

*  Arginin

... en essentiell aminosyra och en föregångare till kväveoxid, som hjälper kroppen att hålla blodkärlen vidgade som gör att hjärtat får nog med syre.

*  September

Till skillnad från andra näringsmässiga nätverk marknadsföring företag som erbjuder hundratals produkter, erbjuder Kyäni tre näringsprodukter i sin produktlinje. Dessa tre produkter är Kyäni Sunrise som är ett vitamin rika, närings dryck gjord av Alaskan blåbär, som är mycket starka antioxidanter. Den andra produkten är Kyäni Sunset som är en omega-3 tillskott gjorda av vilda Alaskan sock-eyed lax. Den sista är Nitro FX som är en noni-baserad, kväveoxid produkt som sägs att försvara och reparera varje cell i kroppen, stöd i blodflödet och öka totala energi. ...

*  Zinkoxid i hudvårdsprodukter - Miljögift - Naturskyddsföreningen

Hej! Jag ställde en fråga till er på er fb-chat i förra veckan, och fick svar, se konversation nedan. Jag vill återkoppla till organic makers och få d...

*  Lustgas/syrgasinhalation vid procedursmärta hos barn - ppt ladda ner

Procedursmärta: Intensiv och kortvarig smärta Viktig skillnad vs vuxna: Barn kan ha svårt att förstå syftet, och situationen blir mer skrämmande

*  MegaTezz: Lustgas

14:30 stack dom hål på fosterhinnan och så har hon fått göra bekantskap med lustgasen =) 6-7 cm har hon öppnat sig så det är några timmar kvar innan bebisen tittar ut ...

*  Linda K: Dagens hurtbulle

Jag kan inte minnas om du har nämnt något om förlossningen eller om du kanske inte vill det. Men eftersom att min förlossning beräknas om cirka tre månader och jag har följt dig sedan... urminnes tider, är jag nyfiken! Hur gick det egentligen?! Lustgas, ryggbedövning eller "á naturellt"?! Vill du inte berätta så förstår jag förstås! Kram ...

*  Användare:Lime - Psyklopedin, den innehållsfria encyklopedin

Lime är en av de mer kända individerna av arten finntroll. Organismen tros vara av hankön, fast ska man vara helt ärlig har ingen vågat se efter. En modig forskare följde under ett tillfälle med trollet in i dess bastu för att radera detta frågetecken, men hon kom aldrig mera ut. Hennes blodiga kadaver hittades två veckor senare under den blommiga soffa Lime vanligtvis sitter i under hans dagliga Melodifestivalritual. Låt oss gå lite närmare in på Limes besatthet vis schlager och allt som har med det att göra. Det hela började med att han såg Parastanenninaeisapeitavittu, eller Melodifestivalen som vi kallar det i Sverige, tillsammans med sin större broder. När han såg Madonna framföra låten "Jag har fastnat i en fläkt" föll han pladask. I hans skivsamling finns klassiker som Systrarna Hey-heys "Kolla på mig, jag har gummistövlar på mig. :)", Björks "Tragedi", och självklart 50-cents "Det börjar värka som ett kulhål banne mig". När Lime inte dyrkar schlagerrävar ...

*  Lime Tezea Brief - MyMuse.se

Lime Tezea Brief är trosan som passar perfekt för alla tillfällen och blir osynlig under dina kroppsnära plagg. Det romantiska spetsmaterialet på den fräscha mintiga basen gör denna Brief till ett sensuellt inslag i din underklädessamling. Kombinera med en BH från Lime Tezea serien för en komplett look.

*  Epoch Times | Historien om när Cao Chong vägde elefanten

En dag skickade Sun Quan, som senare kom att regera över Östra Wu i de Tre kungadömena, Cao Cao till härskaren i norr med en elefant som gåva. När allt var klart för att skicka elefanten till huvudstaden i Xuchang, ledde Cao Cao militära och civila tjänstemän, liksom sin unge son Cao Chong, för att titta på djuret innan det skickades iväg.. Cao Cao hade aldrig tidigare sett en elefant. Elefanten var stor och hög, benen var tjocka som hörnpelarna i en hall, och folk kunde gå under dess mage.. Cao Cao sade:. - Detta är verkligen en enorm elefant. Men hur mycket väger den? Är det någon som vet hur vi kan väga den?. Det var en bra fråga som startade en livlig diskussion bland tjänstemän.. - Vi måste bygga en jättestor vågskål, sade en av dem.. En annan sade:. - Hur stor behöver vågskålen vara? Och kan du garantera att elefanten inte kommer att kliva ur vågskålen? Det enda sättet jag kan komma på är att döda elefanten och skära den i bitar.. De andra skrattade ...

*  Badkarsblandare Mora MMIX T5 Care Lime 8344059

Stort sortiment av produkter från Badkarsblandare Mora MMIX T5 Care Lime (8344059) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN: 7391887230110

*  CHICCO Pocket Snack LIME Kollektion 2015 pinkorblue.se

... - Största utbudet ✓ Snabb leverans ✓ Prisvärt ✓ Fraktfritt från 500 kr

*  EM77 Stelton termos lime från Stelton | designonline.se

EM77 Stelton termos lime | 1 l | Stelton | Steltontermosen EM77 är en utav Steltons bästsäljare med sitt smarta vipp-lock som inte behöver skruvas av eller på. Termosen formgavs av Erik Magnussen 1977 och är en riktig designklassiker som aldrig går ur tiden!

*  Fatboy junior Lime Green - Fatboy - Möbler - Folkhemmet.com

Fatboy Junior Lime Green Material: Smutsavstötande nylonmaterial som andas. Stoppning: polystyren(frigolit)kulor i nylon som anpassar sin form

*  Smaskmask - SKIN FIT SHEET MASK LIME

A'PIEU SKIN FIT SHEET MASK LIME - 1 ST En ansiktsmask med näringsrik formel som jämnar ut hudtonen med extrakt från lime, en blandning av bär och gröna mandari

*  Sony XPERIA X 32GB Lime Guld | Dustinhome.se

4 349 kr. Alltid steget före. För oväntat vackra ögonblick De ögonblick som är värda att delas mest brukar vara de svåraste att fånga.

*  Kutterspån innehåller arsenik - Byggnadsvårdsföreningen

Om man inte rör i det så är det inte särskilt troligt att arseniken sprids Om du inte behöver röra spånet av någon annan orsak, skador i huset eller otillräcklig isoleringsförmåga så kan du låta det vara. Jag utgår då ifrån att spånet är täckt och inte kan komma någonstans. Skulle det däremot behöva göras något bör du ju låta en saneringsfirma med rätt kunskap och utrustning ta hand om det. Du är skyldig att meddela den som gör arbeten om arsenikförekomsten. Likaså bör du ju i vilket fall spara analysresultatet tillsammans med andra huspapper. Om femtio år kan det vara en annan ägare som bör få veta om förekomsten. ...

*  Tennfluorid (färgad) APL dentalgel 2 % - Handla på Apoteket.se

Handla Tennfluorid (färgad) APL dentalgel 2 % hos Apoteket - Fraktfria alternativ och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 450

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.KatalepsiLamprofyr: Lamprofyr (från grekiskans lampros, gläsande) är en mörk, finkornig eruptiv bergart, huvudsakligen bestående av fältspat och mörka mineral och som gångar uppträdande i och strax utanför granitmassiv.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Ferrihydrit: Ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3 · 1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.Perlit: Perlit är ett vulkaniskt glasmineral med relativt hög vattenhalt. När mineralet hettas upp till runt 1000 °C expanderar det och blir vitt och poröst, det ser ut ungefär som söndersmulad frigolit.CitrullinTungtvannsaksjonenGuanidin: Guanidin är ett vitt kristallint och starkt hygroskopiskt ämne med högt kväveinnehåll (CH5N3.Holothuria forskali: Holothuria forskali är en sjögurkeart som beskrevs av Chiaje 1841. Holothuria forskali ingår i släktet Holothuria och familjen Holothuriidae.Grafen: Grafen /grafén/ är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt.EpoxidBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.OsteomyelitRicin: Ricin är ett protein och ett starkt gift som finns i ricinväxtens frön. Den genomsnittligt dödliga dosen ricin är inte mer än 0,2 mg/kg vid injicering eller inhalering, vilket gör det ungefär dubbelt så giftigt som kobrans gift.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.