Oxidativ stressAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Reaktiva syreradikalerVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.PeroxiddismutasGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).OxidanterKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesKarbonylering, proteinOxidation-reduktionGlutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.F2-isoprostanerParakvatDeoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Tertiär-butylhydroperoxidGlutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.NF-E2-relaterad faktor 2C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.NADPH-oxidasIsoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker av fria radikaler på fettsyror, särskilt arakidonsyra, i cellmembran. När de väl kluvits från lipidmembranet via fosfolipasverkan kan de cirkulera med olika kroppsvätskor och så småningom utsöndras. Trots att dessa föreningar liknar enzymatiskt syntetiserade prostaglandiner är deras stereoisometriska struktur vanligtvis en annan än hos "mer naturliga" föreningar.Renhållare, fria radikalerSuperoxiderApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Råttor, WistarVitamin ECellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Hemoxygenas-1Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Vitamin K3PeroxiredoxinerCykliska kväveoxiderGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Råttor, Sprague-DawleyLipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Fria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.SignalomvandlingDiamid: Ett sulfhydrylreagens som oxiderar sulhydrylgrupper till disulfidform. Det är ett ämne med strålningsretande effekt på bakterie- och däggdjursceller.TioredoxinerButioninsulfoximin: En syntetisk aminosyra som ger glutationtömning genom att irreversibelt hämma gammaglutamylcysteinsyntetas. Hämmandet av detta enzym är ett kritiskt steg i glutationbiosyntesen. Det har visat sig stop pa det proliferativa svaret hos humana T-lymfocyter och makrofagaktivering.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Möss, inavlade C57BLCelldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Dinoprost: Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.PeroxiderSulfhydrylföreningarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.CellinjeTidsfaktorerReaktiva kväveradikalerVäxtextraktMembranpotential, mitokondriell: Spänningsskillnaden, normalt ungefär -180mV, som upprätthålls över det inre mitokondriemembranet genom en nettovandring av positiv laddning över membranet. Den utgör huvudkomponenten av den protonpotential som driver ATP-syntesen i mitokondrier.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.AlfatokoferolJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.RNA, budbärarKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.TioktacidGlutamat-cysteinligas: Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.XantinoxidasDiabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.AcetofenonerSyrgasHemoxygenas: Ett flerfunktionsenzym av oxidastyp som vid hemoglobinkatabolism katalyserar nedbrytningen av hem till tvåvärt järn, kolmonoxid och biliverdin i närvaro av molekylärt syre och reducerat NADPH. Enzyminduktionen utöses av metaller, i synnerhet kobolt. EC 1.14.99.3.PeroxidaserUppregleringSpin LabelsLivslängdOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionSkyddsmedelNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.PeroxinitritEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Stress, fysiologiskModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurOxidoreduktaserAkonitathydratas: Ett enzym som katalyserar den reversibla hydreringen av cisakonitat till citrat eller isocitrat. Ett av enzymerna i citronsyracykeln. EC 4.2.1.3.Kaspas-3EnzymhämmareNervskyddande medelHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Metalloporfyriner: Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.NF-kappa BGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.NervcellerCytokrom P-450 CYP2E1: Ett polymorft enzym som aktiverar cancerframkallande N-nitrosaminer, bensen, uretan och andra föreningar med låg molekylvikt. Det induceras av etanol och metaboliserar alkohol. Det används experimentellt för att studera effekterna av etanolbruk och -abstinens med hjälp av enzymmarkörer som t ex N-nitrosodimetylamindemetylas. EC 1.5.99.-.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.TyrosinPeroxiredoxin IIICystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.AryldialkylfosfatasNäthinnepigmentepitelCellåldrande: Avtagande förmåga hos en cell att föröka sig med tiden. Varje cell är programmerad för ett visst antal celldelningar, varefter förökning upphör. Cellen hamnar i ett stilleståndsstadium, som följs av c elldöd genom apoptos.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.BensenderivatEndotelcellerGlutaredoxinerGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.TumörcellinjeReglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.UbikinonVäxtgifter: Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.Tioredoxin-disulfidreduktasReperfusionsskadaBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Hyperglykemi: Onormalt höga blodsockernivåer (ungefär 70-150 mg/100 ml plasma).NitraterImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Peroxiredoxin VIGlykolyserade slutprodukterKometmetoden: En gentoxikologisk teknik för mätning av DNA-skada i en enskild cell genom encells-gelelektrofores. Vid elektroforesen formar DNA-fragmenten sig som en komet med svans och upptäcks med hjälp av ett bildanalyssystem. Alkalina testförhållanden medger större känslighet vid påvisande av skada på enkelsträngat DNA.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Hydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Mitokondriella proteiner: Proteiner som kodas av mitokondriegenomet eller proteiner som kodas av cellkärnegenomet och som får sin plats i mitokondrierna.Methionine Sulfoxide ReductasesMaleaterTranskriptionsfaktorerRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.PolyphenolsNAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.PeroxidasKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.NitriterL-laktatdehydrogenasDNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Stressreaktion: En blandning av reaktioner som inträffar när en organism utsätts för extrem värme och annan miljöbetingad stress. Till reaktionerna hör syntes av vissa proteiner, undertryckande av andra proteiner och uttryckande av nya.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Slumpmässig fördelningHjärtmitokondrier: Hjärtmuskelvävnadens mitokondrier.Glukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.Gendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.QuercetinDiquat: Ett växtbekämpningsmedel som leder till uttorkning och avlövning.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Transkription, genetiskTvådimensionell gelelektrofores: En elektroforesmetod där en andra elektrofores på en vinkelrät bana görs på de komponenter som separerats vid den första elektroforesen. Det vanliga mediet vid denna teknik är polyakrylamidgel.Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.StilbenerTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Leverceller: Den huvudsakliga strukturella enheten i levern. Levercellerna (hepatocyterna) utgörs av specialiserade epitelceller som är ordnade i sinsemellan förbundna skivor, kallade lobuli (smålober).Advanced Oxidation Protein ProductsStreptozocinAutofagi: Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofaga vakuoler (cytolysosomer). Autofagocytos spelar en stor roll i kräldjurens omvandlingsprocess o ch i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Sy. autofagi.Reglering av genuttryck, svampar: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos svampar.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Anpassning, fysiologiskRNA, Small InterferingKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.XantinAterosklerosp38 mitogenaktiverade proteinkinaser: EC 2.7.1.37.NitrilotriättiksyraMetallotionein: Ett protein med låg molekylvikt (ca 10 kD) som finns i njurbarkens och leverns cytoplasma. Det är rikt på cysteinylrester och innehåller inga aromatiska aminosyror. Metallotionein har hög affinitet för tvåvärda tungmetaller.Glukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.HormesisTumörnekrosfaktor-alfaKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.DNA fragmenteringLens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.NervdegenerationNeurodegenerativa sjukdomarCellandning: De exergona ämnesomsättningsprocesser (andningskedjan) i levande djur- och växtceller som innebär upptag av syre, oxidation av organiska ämnen, frigörande av energi och bildande av koldioxid, vatten o ch andra oxidationsprodukter.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.

*  Antioxidanter är något som det pratas | souquieres.org

Antioxidanter är något som det pratas mycket om nuförtiden. De finns i kroppen naturligt och fungerar genom att förebygga oxidation i cellerna samt bekämpar fria radikaler. Ibland räcker inte kroppens egna antioxidanter till och då kan det vara bra att se till att få i sig antioxidanter på andra sätt, oftast genom kosten. Olika vitaminer som vitamin A, C och E räknas som antioxidanter och därför ska man se till att äta mat som innehåller just dessa vitaminer. Några klara fördelar med antioxidanter är att det är väldigt lätt att få i sig sådana och kostar inte heller mycket. Med en hälsosam kost som består av många och rika antioxidanter slipper man äta andra preparat och vitaminer i pillerform, och man kan instället njuta av färska och goda frukter och bär i överflöd.. Det finns många fördelar med antioxidanter. Förutom att de hjälper en att må bra och hålla sig frisk förebygger de även ett flertal sjukdomar, som till exempel cancer, diabetes och hjärt- ...
souquieres.org/antioxidanter-ar-nagot-som-det-pratas/

*  Kost och hälsa

Programmet Kropp & själ sändes i radio idag, om s.k. Superfoods och Raw food. Jag hörde en del intelligenta kommentarer men också helt svammel - från en nutritionist på Läkemedelsverket. Helt riktigt påpekas att om man intar en enskild antioxidant kan den i sig fungera oxiderande om den inte balanseras ihop med andra anti-oxidanter.. Men helt felaktigt påpekas att de flesta inte har några näringsbrister, och att det i så fall kan mätas på vårdcentralen. Varför håller jag inte med?. Jo, jag - och de flesta närings- och funktionsmedicinare gör en helt annan analys av detta. En tredjedel av befolkningen drabbas av cancer någon gång i livet. Hur många medicinerar mot högt blodtryck, diagnosticeras med depression, s.k. uppmärksamhetsstörningar, låg eller hög ämnesomsättning, utmattning, allergier, inflammationer, höga blodfetter, får stroke, hjärtinfarkt, diabetes? Ja, alla som läser detta har väl minst en anhörig med detta, eller är själv drabbad.. Vad har nu ...
naringsmedicin.se/category/kost-och-halsa/

*  Hundfoder Hills Dog Healthy Mobility Medium Adult Kyckling, 12 kg

Hill's Healthy Mobility är ett hundfoder speciellt framtaget för att stödja aktiv rörlighet samt vård av leder. Hundmaten är berikad med Omega 3-fettsyror och antioxidanter.
granngarden.se/Hills/Hundfoder-Hills-Dog-Healthy-Mobility-Medium-Adult-Kyckling,-12-kg/p/1165079

*  SUPER - återställare paketet !

AVGIFTA och ÅTERSTÄLL alla system i Er kropp ! Komplett holistiskt paket med helhetssynen garanterad. 1. KLARIN PERFEKT, superstarkt antioxidant sk
dagensannonser.se/annons/super-återställare-paketet-8336

*  DN skriver "Miljarder bortkastade på piller"….hm - Perfekthälsa

92 % fiber. Motsvarande siffror för Sverige tror jag är marginellt bättre oavsett vad Livsmedelsverket påstår. Kan det vara så att kosttillskott är på sin plats?. "Inte ens den som hårdtränar behöver äta annat än vanlig mat. Ju mer man tränar, desto mer äter man och då får man ändå i sig de näringsämnen man behöver." Kommentar: Låt oss titta på mitt inlägg om träning och kosttillskott. Forskare i USA hade i en studie med tävlingscyklister testat hur deras nivåer av F2-isoprostaner påverkades av antioxidanter. F2-isoprostaner är en form av markörer för oxidativ stress i kroppen och de är extremt bra mätare för just lipidperoxidation i kroppen. Den cyklistgrupp som fick Quercetin, C-vitamin och omega-3 dagligen (under endast två veckor!), före och under cyklingen hade signifikant reducerade nivåer av F2-isoprostaner i jämförelse med placebo-gruppen, det vill säga de personer som intog flavonoider, antioxiadanter och omega-3 hade betydligt lägre nivåer av ...
perfekthalsa.se/dn-skriver-miljarder-bortkasatde-pa-piller-hm/

*  Deltagare till Talangdagarna på Fårö sökes! - Region Halland

Kultur i Halland - Film söker en deltagare till årets upplaga av Talangdagarna på Fårö, som arrangeras 26 - 30 juni! Talangdagarna på Fårö är en mötesplats för filmare från hela landet: Fem skräddarsydda dagar med gäster, filmvisningar, nya bekantskaper och utflykter, samtidigt som Bergmanveckan pågår.
regionhalland.se/kultur/aktuellt/deltagare-till-talangdagarna-pa-faro-sokes/

*  11 livsmedel som innehåller mer C-vitamin än apelsiner | Topphälsa

Med förkylningstider kommer C-vitaminen som en räddare i nöden och många vänder sig till apelsiner som förknippas med supervitaminen. Visst är apelsiner rika på C-vitamin, men det finns en mängd av frukter och grönsaker som innehåller betydligt mer av vitaminen! Apelsin innehåller 53 milligram vitamin C per 100 gram och 100 g av frukten ger dig 66,3 % av det dagliga rekommenderade intaget av C-vitamin. Här är 11 goda (och nyttiga) alternativ på frukt och grönt som är sprängfylldt av C-vitamin.. ...
topphalsa.se/11-livsmedel-som-innehaller-mer-c-vitamin-an-apelsiner/

*  Köp Holistic C-Vitamin Bioflav 90 kaps hos Naturprodukter.se

Holistic C-Vitamin Bioflav innehåller C-vitamin, vilket är bra för immunförsvaret vilket motverkar förkylning och infektioner. C-vitamin
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/c-vitaminer/holistic-c-vitamin-bioflav-90-kaps/

*  Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom...

1(8) Ann Svensson, Institutionen för ekonomi och IT Uppgift - moment 10 Ansvarig lärare: Suzana Ramadani Läsanvisning Kapitel 12: Information Systems in Business Innehåll och genomförande
docplayer.se/1697428-Ett-erp-system-enterprise-resource-system-garp-anvands-for-att-ga-igenom-flodet-for-en-verksamhetsprocess-business-process-flow.html

*  DEVAZ - E-vitamin, naturlig

En naturlig E-vitamin (GMO-fri) av hög kvalité i en blå glasflaska med droppinsats för enklare dosering (100 ml endast med aluminiumkapsyl utan insats). Denna e-vitamin
butik.devaz.se/sv/produkter/ravaror/naturliga-vitaminer/e-vitamin-naturlig.html

*  Urban Rundströms naturblogg.: I väntans tider.

För ca 3 veckor sedan så försvann en av våra höns, och vi misstänkte att hon var och lade ägg någonstans och hade lagt sig att ruva. Ett par gånger har vi sett att hon varit framme och ätit mat, men hon har snabbt försvunnit igen. För några dagar sedan så var hon framme igen och denna gång så spionerade vi på henne för att se vart hon tog vägen. Hon gick omkring och sprätte lite planlöst ett bra tag innan hon snabbt försvann in under uthuset, och det hela var över på ett par sekunder. När vi tittade in där och lyste med en ficklampa så fick vi se lite av henne där hon låg och ruvade sina ägg. Enligt beräkningarna så ska äggen kläckas vilken dag som helst, så snart får vi kanske se hur många ägg hon har ruvat därunder. I övrigt så har det kommit in en del nya djur för rehabilitering, så det är fullt upp just nu. Om ni vill följa hur det går för de djuren, så kan ni länka in er där i blogglistan till höger på KFV Oskarshamn ...
urmbird.blogspot.com/2012/06/i-vantans-tider.html

*  Mängder av skador på riksidrottsgymnasier | Idrottsforskning

I genomsnitt 30 procent av eleverna är skadade varje vecka. Många har allvarliga skador. Det visar stor studie på Sveriges riksidrottsgymnasier (RIG). De äter för dåligt och sover för lite. Tillsammans med en hög träningsintensitet ökar det signifikant risken för skada.
idrottsforskning.se/mangder-av-skador-pa-riksidrottsgymnasier/

*  Lars Berglund om skador inom styrkesporterna

Lars Berglund, PhD, styrkelyftare och sjukgymnast gästar Tyngre Träningssnack för att diskutera skador inom styrkesporterna och hur man kan studera det
tyngre.se/podcasts/tyngre-traeningssnack/lars-berglund-om-skador-inom-styrkesporterna/

*  Inflammation i ledkapsel | Maria - vilse i vikten

Smärta i höften. Inflammation i slemsäck och ledkapsel, skräddarmuskel som trilskas. Behandling hos naprapat och kortisonspruta av läkare.
maria.allas.se/luften-gick-ur/

*  Antioxidanter förlänger livet

Genom att utsätta din kropp för ett överskott av fria radikal åldras du i förtid. Kroppen klarar inte av att försvara sig och du får förhöjd oxidativ stress. Med åldern minskar även immunförsvaret och det blir svårare att skydda sig mot de fria radikalerna. Cellerna som är skadade av fria radikaler kan vara en bidragande faktor till olika sjukdomar som ökar med åldern. Därför är det viktigt att frossa i livsmedel som ger dig mycket antioxidanter. Förutom örter och kryddor innehåller även choklad mycket antioxidanter. Det ska dock vara ren choklad, ju mindre processad den är desto bättre. Bär är också en bra källa, samt nötter och grönsaker och frukt med starka färger.. ...
evaks.se/antioxidanter-forlanger-livet/

*  Brynäs tog finalgreppet - Sport - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

ISHOCKEY Ishockey Ingen räknade med att han skulle spela mer den här säsongen efter en axeloperation i höstas.Nu såg Tomas Zaborsky till att Brynäs tog greppet i SM-finalserien när han avgjorde i förlängning borta mot HV71, 4-3.Det känns fantastiskt, sade slovaken.
corren.se/sport/brynas-tog-finalgreppet-om4606803.aspx

*  Vinn 7000 kronor för din läsarbild - Vinn7000 - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

TIPSA Nu har du chansen att få upp till 7000 kronor för din nyhetsbild!Har du hamnat mitt i en nyhetshändelse? Har du tagit en bra bild eller video? Tveka inte att mejla, mms:a eller sms:a till oss. Skicka till tipsa@corren.se
corren.se/vinn7000/

*  Beväpnade clowner hotade kvinna - Nyheter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

SKÄNNINGE Skänninge Clowner fortsätter att sprida skräck i länet. Under natten mot torsdag dödshotades en ung kvinna i Skänninge av två utklädda personer.
corren.se/nyheter/bevapnade-clowner-hotade-kvinna-om4334903.aspx

*  pysselnabon: Virka bläckfiskar för välgörenhet

Några av er kanske också minns besvikelsen och uppståndelsen som uppstod när flera sjukhus valde att tacka nej till och sluta ta emot bläckfiskarna? Det finns fortfarande sjukhus som förstår vilken fantastisk idé bläckfiskarna och nyligen läste jag en riktigt glädjande nyhet. I Ystad har sjukhuset SJÄLVA tagit initiativ till att få bläckfiskar till sina för tidigt födda barn. Jag blev helt lycklig av att läsa om det och blir så glad att barn som föds för tidigt där får sig en trygghetskompis. Inspirationen till att börja virka bläckfiskar igen sköt i höjden såklart! ...
pysselnabon.blogspot.com/2014/04/virka-blackfiskar-for-valgorenhet.html

*  Sluta blända, köp starkare lampa | Cyklistbloggen

Absolut är det bästa att köpa en lampa som inte bländar från början, när den används i stadstrafik. Men 808:an säljs flera gånger om året under 500kr som gör den poppis och sitter på en hel del mötande cyklister.. Skärmingen får inte reflektera då LED:ens spridningsvinkel är så bred, då blir man bländad av reflexen i skärmningen… och den måste vara tillräckligt lång beroende på i vilken vinkel som lampan sitter och lyser i. Det är en avvägning var man vill ha sin hotspot.. Jag har tillgång till en svart aluminiumtejp på jobbet, sista bilden så håller jag den ca 1m upp och då 10m fram som jag ser. Det är fortfarande en del slaskljus, men den är mycket snällare mot mina mötande medtrafikanter då det är mycker mindre ljus som träffar dessa i ögonen. Det har sina begränsningar när man leker med dessa, då lampan från början är konstruerad som den är.. Men som jag skrev tidigare så är en optiklösning bättre för dessa starka skogslampor om man ska ...
cyklistbloggen.se/2013/11/sluta-blanda-kop-starkare-lampa/

*  Livsnaturist: Nytt nummer av Naturisten

Jag skall försöka komma igång med att lägga in en blänkare här varje gång Naturisten.se kommer med ett nytt nummer. De har ju inte nåt RSS-flöde eller annan uppdateringstjänst på den än men det kanske kommer ...
livsnaturist.blogspot.com/2009/03/nytt-nummer-av-naturisten.html

*  Orka..

En kvinna i mina år. Kanske de bästa det vet jag ju inte nu. Av norrländsk börd och härkomst, numer rotad i Halland. Här vill jag leva, om jag vill dö vet jag inte än ...
bradag.blogspot.com/2011/08/orka.html

*  Året utomlands och det unga vuxenlivets geografi. - PDF

INSTITUTIONEN FO R CHOROS 2015:1 EKONOMI OCH SAMHA LLE Året utomlands och det unga vuxenlivets geografi. En studie av utlandsflyttningar, vuxenblivande och transnationell rörlighet bland unga. Lotta Frändberg
docplayer.se/2671214-Aret-utomlands-och-det-unga-vuxenlivets-geografi.html

*  HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING PDF

HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 4 VD har ordet 7 För miljöns skull 7 Verksamheten i korthet Utvalda miljöprojekt 8 Ingen överskottsenergi 14 Miljön i första rummet 20 Tänk globalt, handla
docplayer.se/3726404-Huge-fastigheter-ab-arsredovisning-2010.html

*  K.Kowalska - february 2016

Men det är en felbedömning som blivit fakta och tagit död på många människor i alldeles för ung ålder. Det är sockert som gör oss beroende och bokstavligen äter upp vår lever. Har man ingen fungerande lever så kan man inte leva. Åtminstone inte fullt ut. När levern får socker så krymper den, skrumpnar och leder till dåliga blodvärden, diabetes och olika kärl- & hjärtsjukdomar. MEN de värsta är att i sin tur så kan sockret göra oss förlamade i olika kroppsdelar. Det är skrämmande och akut. ...
karolinakowalska.blogg.se/2016/february/

*  Forvaltningskomitéer i EU - Samfundsfag

EU har et stort antal forvaltningskomitéer under EU-Kommissionen. Komitéerne består af embedsmænd fra medlemsstaterne og en repræsentant for Kommissionen. Disse komitéer vedtager
samfundsfag.dk/begreber/international-politik/eu/forvaltningskomiteer-i-eu/

*  Onbrez Breezhaler - behandling vid KOL | Treated.com

Köp Onbrez Breezhaler säkert, snabbt och smidigt hos Treated.com. Receptbelagd behandling vid KOL. Välj passande dos. Gratis hemleverans inom ett dygn.
https://se.treated.com/kol/onbrez-breezhaler

*  Line Monggar vs WhatsChat Monggar. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Monggar och WhatsChat Monggar.

Line Monggar vs WhatsChat Monggar. WhatsChat Monggar är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Monggar
sv.whatschat.org/line/bhutan/monggar

*  Line Amparo vs WhatsChat Amparo. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line...

Line Amparo vs WhatsChat Amparo. WhatsChat Amparo är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Amparo
sv.whatschat.org/line/brasilien/amparo

*  Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Kie-Ntem och WhatsChat Kie-Ntem.

Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. WhatsChat Kie-Ntem är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Kie-Ntem
sv.whatschat.org/line/ekvatorialguinea/kie-ntem

*  Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. Upptäck de stora skillnaderna...

Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. WhatsChat Barreirinhas är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Barreirinhas
sv.whatschat.org/line/brasilien/barreirinhas

*  Dölj spåren efter din surfning - PDF

från datainspektionen #1/2010 Dölj spåren efter din surfning datainspektionen och fra R Intervju: Vad sjutton gör Datainspektionen hos FRA? Läs om det på sidan 10. bloggare dömd R En svensk bloggare har
docplayer.se/2724428-Dolj-sparen-efter-din-surfning.html

*  ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box

ART dubbla x direkt professionell aktiv DI Box - DUALXDirect ger två oberoende högkvalitativa aktiva Interface som låter dig ansluta instrumentet, linje eller högtalare nivå signaler till en mixer eller andra input, balanserad.
gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box/I1D

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Kenneth Grönwall: Plåster på såren

Blåsorna växte rejält, ökade i antal och kliade som få. Placeringen av dessa bidrog raskt till öppna sår som vägrade läka. Blod, var och kli drog ner på vardagens tjo och tjim. Så, efter att ha varit man och vägrat gå till doktorn med mina treveckorssår, tyckt synd om mig själv och lagt ner en hel del pengar på plåster bokade jag till slut tid hos min husläkare. Dels på grund av mina skräckfilmshänder, dels för att få en allmän hälsokontroll ...
kentson.blogspot.com/2009/06/plaster-pa-saren.html

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

*  Sheldan Nidle - Kanaliserar (Svensk översättning) - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, ("AB USA"). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan03-01-17.html

*  Förbättrad livslängd - Förenklad hantering - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Bakgrund. Motion Display är ett företag som tillverkar reklamdisplayer med elektroniskt bläck, som rör sig i animerade sekvenser. Displayerna drivs av en mikroprocessor, och får sin ström från knappcellsbatterier.. När de skulle ta fram en ny generation av sin produkt, så var ett av kraven att strömförbrukningen skulle minska. Ett annat var att det skulle tas fram ett scriptspråk, som skulle förenkla skapandet av nya animationer.. Projektutförande. Devex anlitades i april 2012, och fick totalansvar för firmware, scriptspråk, och kringliggande PC- programvara. Arbetet utfördes både i kundens och Devex lokaler.. Slutresultat. Projektet genomfördes enligt tidsplanen, och i enlighet med fastställda specifikationer. Idag producerar Motion Display tiotusentals enheter med den nya mjukvaran inlagd.. ...
devexmekatronik.se/case/forbattrad-livslangd-forenklad-hantering/

*  Ingas tankställe: Ta avsked och se framåt

Det blev inget eventsbesök idag. Ibland får man inse sina begränsningar och stanna hemma. Jag kan behöva ladda lite inför det som ska komma. Jag har fått en preliminär planering av behandlingsinsatserna. På måndag är det en vecka tills jag ska inställa mig på Hematologen i Linköping. Första dagen blir det nog mest provtagning och förberedelser, men nästa dag ska jag få cytostatika. Det är då mitt immunförsvar ska slås ut. Redan dagen efter ska jag sedan få tillbaka stamcellerna som skördades för ett tag sedan. Det är de som ska bygga upp ett nytt immunförsvar. Om allt går som det ska, får jag sen flytta över till Jönköping. Där ska jag vara ett antal veckor om inte helt isolerad så nästan ...
tankstallet.blogspot.com/2016/09/ta-avsked-och-se-framat.html

*  Begravningar - Länsstyrelsen i Örebro län

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.. Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Från och med 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit över hanteringen av begravningar från Länsstyrelsen i Örebro län. ...
lansstyrelsen.se/orebro/Sv/manniska-och-samhalle/begravningar/Pages/default.aspx

*  Kulturdelen: Håvard Homstvedt på Galleri Riis

I tavlan med namnet Mole Fingers har mullvadar grävt gångar genom en kvinnas torso och ben, två av dem i lagom höjd för att kunna vara fickor. Ett par av de andra miljöerna är delvis vardagliga, delvis ovanliga. Jag tycker om tavlor som antyder något utöver vardagen. När jag ser Homstvedts verk igen på galleriets hemsida är de litet mer intressanta, men när jag såg dem på plats var de inte så fantasiväckande ...
kulturdelen.blogspot.com/2012/12/havard-homstvedt-pa-galleri-riis.html

*  Information om sommarlägret 2017 | KFUM Central Basket - sedan 1952

Om man måste ha med sig telefonen så kommer överledaren ta hand om den under dagen och på middagsrasten 17:00-19:30 får man ha den för eventuella samtal osv. Skulle det dock vara så att ni behöver få tag på oss under lägerveckan så kommer ni alltid kunna nå oss på kanslitelefonen (numret kommer). Säkraste tiderna är under lunchen 12:00-13:30 och middagen 17:00-19:00. Övrigt tid kan vi inte lova något men SMS kommer att vittjas ett par gånger per dag. ...
kfumcentral.se/www/information-om-sommarlagret-2017/

*  Bli av med ditt sötsug på 4 veckor - dags för en ny omgång? | Ät bra, må bra

Jag får varje vecka flera mail och kommentarer från er läsare om allt möjligt på temat mat och hälsa. Det är jättekul att ha den kontakten med er! Den senaste
cleaneatingbyannika.se/bli-av-med-ditt-sotsug-pa-4-veckor-dags-en-ny-omgang/

*  Mollie's Townhouse: september 2013

Det Noomi älskar mest av allt är gosedjur, så det var ju självklart att hon skulle få ett nytt sådant i födelsedagspresent. Det var som att tid och rum försvann när hon hade öppnat paketet och sedan låg och bet på gosedjuret. Hon har alltid demolerat sina gosedjur, förutom den Hello Kitty hon fick i julklapp i fjol. Under hela fjolåret tvärstannade hon alltid när vi gick förbi leksaksaffären, för där hade de en stor Hello Kitty i skyltfönstret. Noomi ställde sig varje gång upp med tassarna och pep och kved när hon såg den. Därför fick hon till sist en egen liten Hello Kitty i julklapp och den är konstigt nog det enda gosedjur hon inte har bitit sönder. Hon har varit så rädd om den hela tiden, men tyvärr så slet Riva den i stycken en dag ...
rosedechine.blogspot.jp/2013/09/

*  Hemberedskap - Nordanstig

Vid en kris måste samhällets resurser prioriteras för de mest utsatta. De allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar. Det behöver inte betyda att samhällskrisen är över efter tre dygn, men om du har det du behöver de första dagarna får du tid att tänka över din situation. ...
nordanstig.se/Kris--Sakerhet/Hemberedskap.html

*  Pr stholm - En levande by i R ne lvdal

Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by.. Största delen av byn ligger på södra sidan av älven. Prästholm har ca 175 invånare och hör till kommunens byar med låg genomsnittsålder. Hitta till Prästholm Vik av vid någon av E4-avfarterna vid Råneå, och följ skyltning, ca: 9 km från E4 ...
prastholm.se

*  Glass lchf - Lottamat

Jag hade tänkt vänta med detta inlägg till en solig dag, men jag ångrade mej, vem vill vänta på glass? Bara för att man äter lchf måste man inte avstå från glass, tvärtom, hemgjord glass är till och med godare! Här är mina glassrecept, håll till godo:. Chokladglass ...
lottamat.se/glass-lchf/

*  Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 8, 2013

Världen befinner sig fortfarande i ett tillstånd av kaos, men vi ser allting utvecklas som planerat för att åstadkomma de resultat som krävs för att stadigt förflytta er på den Nya Tidsålderns väg. Dualitetens gamla system och metoder visar upp sig för vad de är, och har varit ett sätt att hålla er under kontroll. De måste bort eller förändras om någon del av dem ska kunna stanna kvar i de högre vibrationerna. En del av förändringarna sker helt naturligt, men vissa situationer har framkallats av människan och behöver extra uppmärksamhet om de ska brytas ned. Att återställa er suveränitet är ett sådant område, och det behövs juridiska medel för att ändra på de lagar som infördes för att ta bort era rättigheter. Det kommer att ta tid och ordnas bäst när de regeringsmässiga förändringarna har ägt rum. Mycket kretsar kring denna förändring och var förvissade om att medlen för att uppnå den redan finns på plats.. Vad många av er redan inser är, att ...
galacticchannelings.com/svenska/mike08-03-13.html

*  Museot.fi - FRAMSIDA

Du får personlig betjäning i alla Museikort-museers biljettkassor. Om du behöver hjälp med till exempel att registrera dig som användare, kom in till närmaste Museikort-museum. Hjälp med ditt problem kan du hitta bland våra råd. Kundtjänst på finska och engelska (vardagar kl. 9-12 ...
museot.fi/se.php

*  Mammasblommor: Bloggerstrul och utlottning

Blogger är det fortfarande strul med, för det mesta kan jag inte ens logga in och inte kan jag kommentera hos någon heller! När jag väl lyckats logga in kan jag inte logga ut igen! När jag ska gå från instrumentpanelen in på bloggen så är jag ändå på något sätt inte inloggad! Usch så trött man blir på Blogger!! Undrar hur länge det ska strula så här!!!!!!! ...
mammasblommor.blogspot.com/2011/05/bloggerstrul-och-utlottning.html

*  Ny lekpark på gång - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Det rustas rejält i Kanadaskogen. Ny lekpark, nya fina gångbanor, grillplats och annat är på gång till området som dessutom ska få frisbeegolf.
nwt.se/karlskoga-degerfors/2016/10/11/ny-lekpark-pa-gang

*  Uppdaterat - Tvättmaskinen har pajat!

Jo, det kan det nog vara. Tror att denna maskin är direktdriven, alltså inga remmar men får se om garantin gäller först (kan nog inte låta bli att kika annars).. Radera ...
techblogofsweden.blogspot.com/2016/04/tvattmaskinen-har-pajat.html

*  Öppet hus i kommunhuset 29 oktober 2016 - Nordanstig

Vi upprepar fjolårets succé och öppnar dörrarna till kommunhuset även i år. Under den här dagen kan du få inforamtion om många av våra verksamheter i Nordanstigs kommun, både de som till vardags finns i själva kommunhuset, men även andra verksamheter utanför huset. ...
nordanstig.se/Kommunen/Oppet-hus-i-kommunhuset-29-oktober-2016.html

*  Min syn på allt.: Full?

Haha, fick ett sms av min allvetande man ca 10-15 över 12 om att jag ju kunde åka om sisådär 20-30 min uter för att hämta honom. Såklart kunde jag inte hålla den tidsramen då jag helt enkelt inte är gjord för att kunna hålla tider ...
emmacandell.blogspot.com/2008/10/full.html

*  Förloppet kan se ut enligt följande: - PDF

Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
docplayer.se/2783306-Forloppet-kan-se-ut-enligt-foljande.html

*  Fagerdala trädgård: Januaris båda ansikten

För några veckor sedan bestämde jag mig för att inspirerad av några bloggarvänner försöka få till Månadens Bild under 2017. Det var inte svårt att välja motiv, orangeriet plus omgivande rabatt så klart. Här kommer det förhoppningsvis att hända mycket under året och det är ingen risk att jag glömmer att ta bilder. Gick alltså ut med kameran i mitten av januari och då såg det ut så här ...
https://fagerdalatradgard2.blogspot.com/2017/01/januaris-bada-ansikten.html

*  Medicinkostnader

Jag har använt mediciner för över 21 000 kronor under denna högkostnadsperiod och den är inte slut än, har några veckor kvar. Det är nog en personlig rekord och
bipolar.swedishforum.se/t205-medicinkostnader

*  GeddFish ♥: november 2014

Ha det så gott, alla mina fina bloggisar, jag pausar lite lagom, och det blir ingen vandring i BloggLandia under ett par dagar. Jag har märkt att en del skriver många inlägg per dag, och då har jag svårt att hinna med, men man gör ju precis som man vill ...
gerd-geddfish.blogspot.se/2014/11/

*  Goes Iron EPS MAX - ÖREBRO - Bytbil.com

Köp Goes Iron EPS MAX 2017 hos Marin & Fritid AB i Örebro län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Goes Iron EPS MAX från fler bilhandlare!
https://bytbil.com/orebro-lan/atv-iron-eps-max-8350-10958845

*  Rörelsefrihet med utrustning för flytande syrgas | Woikoski

Vi levererar medicinsk syrgas i flaskor av flera storlekar. Som hjälpmedel för ett aktivt liv passar lätta 2-liters kompositflaskor bäst.. I flaskor för medicinsk syrgas används två slags ventiler (på bilden t.v. Cahouet, t.h. nya Viproxy). De har samma slags anslutningar och fungerar likadant.. Det är lätt och säkert att ta flaskan i bruk, eftersom Woikoskis säkerhetsflaskor för medicinsk syrgas har färdigmonterade flödesreglerare.. Syrgasflaskorna beställs från Woikoski Medicals kundtjänst. De kan levereras antingen direkt hem eller för avhämtning vid utlämningsställe för medicinska gaser.. ...
woikoski.fi/sv/node/912/mid/662

*  Vändbar babyinsats - BRIO

Överraska din docka med en utflykt. Kanske till parken, affären eller bara en sväng runt huset? Bär runt din docka i denna stabila bärstol. Spin bärstol säljs separat men om du redan har Spin dockvagn kan bärstolen även klickas på Spin dockvagnschassi. Art#: 24904000. Namn: Vändbar babyinsats. ...
brio.se/product/alder/fran-3-ar/roll-lek/vandbar-babyinsats

*  En smeds klagan: januari 2010

Kära läsare! Som ni alla vet håller jag de ädla dygderna högt, ödmjukhet, visdom, generositet, alla dessa har jag under min långa levnad uppvisat oräkneliga exempel på. Säg, en gång när min gode vän Orzad hamnade i ekonomiska bryderier lånade jag honom rent av en slant ur egen ficka, trots att jag känner honom väl! Men jag kommer ifrån ämnet för mitt lilla kåseri, nämligen den ädlaste av dygder, den att alltid tala sanning.. För er, mina kära läsare, som säkerligen arbetar hårt för att i tal och sätt likna mig, Brock Ironbeard, är detta måhända en självklarhet som inte behöva påpekas. Men för alla, kommer ni säkert att märka under er levnadsvandring, är det inte så! Ibland stöter man på någon, en låg existens, en förvirrad själ, som utan att tänka på andra sätter sig själv i första rummet och ljuger, kanske skrävlar, kanske rent av ägnar sig åt förtal. Förtal! Denna lägsta av synder, när man hör talas om sådant kan det hända att man ...
minpipa.blogspot.com/2010/01/

*  BECKAS: Starkare nu

4 år senare (2012) fick jag diagnosen hypotyreos typ 2. Det innebär att min sköldkörtel inte kan tillverka tillräckligt mycket av dom livsviktiga hormonerna som kroppen behöver för att fungera normalt, när man väl har fått diagnosen så behandlas man livet ut, sjukdomen går inte att bota -man lär sig leva med den. Utan rätt behandling kan man få kroniska skador för livet ...
rehbecka.blogspot.com/2013/04/starkare-nu.html

*  BECKAS: 26 februari 2012

4 år senare (2012) fick jag diagnosen hypotyreos typ 2. Det innebär att min sköldkörtel inte kan tillverka tillräckligt mycket av dom livsviktiga hormonerna som kroppen behöver för att fungera normalt, när man väl har fått diagnosen så behandlas man livet ut, sjukdomen går inte att bota -man lär sig leva med den. Utan rätt behandling kan man få kroniska skador för livet ...
rehbecka.blogspot.com/2012_02_26_archive.html

*  BECKAS: Tappat inspirationen?

4 år senare (2012) fick jag diagnosen hypotyreos typ 2. Det innebär att min sköldkörtel inte kan tillverka tillräckligt mycket av dom livsviktiga hormonerna som kroppen behöver för att fungera normalt, när man väl har fått diagnosen så behandlas man livet ut, sjukdomen går inte att bota -man lär sig leva med den. Utan rätt behandling kan man få kroniska skador för livet ...
rehbecka.blogspot.com/2014/02/tappat-inspirationen.html

*  Köp Biosan Basica Vital 200 g hos Naturprodukter.se

Syra-bas balansen påverkar kroppens alla funktioner. Vid överskott på syra rubbas jämvikten. Livsviktiga mineraler och spårämnen enligt
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/mineraler/biosan-basica-vital-200-g/

*  Metrotåg - BRIO - BRIO

Ditt Londoninspirerade tunnelbanetåg låter precis som ett riktigt metrotåg. Snart är du i BRIOs tågbanatunnel, upplyst av tågets framlampor.
brio.se/product/alla-produkter/jarnvag/lok-vagnar-och-fordon/metrotag

*  HUR FÅR MAN STÖRRE RUMPA? HUR GÅR JAG NER I VIKT? JORDNÖTSSMÖR NYTTIGT? | Ida...

Svar på kommentarer…. Hur gör man för att få en rumpa?? Det är så att allt jag äter har en tendens att lägga sig på överkroppen så har väldigt smala ben/rumpa. Tips på monsterövningar för rumpan!?
idawarg.chic.se/hur-far-man-storre-rumpa-hur-gar-jag-ner-i-vikt-jordnotssmor-nyttigt/

*  Amningsbloggen: För och emot oxytocinsprej

Jag har aldrig prövat sprej (fick ingen när jag bad om det och utdrivningsreflexen strejkade med första barnet med motiveringen 'vi skriver inte ut det när barnet är så stort' - 5 månader och näst intill helammat...) men jag har provat alla andra knep i boken utan någon egentlig skillnad. Utom ändring av yttre faktorer kring livssituationen som inte gick att påverka. Även med andra barnet har jag upptäckt att jag helt enkelt har långsam utdrivning (upp till fem minuter innan den kommer igång är inte ovanligt - skillnaden är att nu låter jag det inte stressa mig ...
amningsbloggen.blogspot.com/2012/03/for-och-emot-oxytocinsprej.html

*  Speglingen: november 2007

Jag har alltid varit lite avundsjuk på alla dessa människor som så käckt lystrar till ett smeknamn. För egen del har jag i nästan alla sammanhang kort och gott varit Mårthen. Inget fel med det, jag gillar mitt namn, men ett smeknamn har alltid lockat. Mamma och mina systrar har till och från kallat mig för Totte. Men det är inget som har spridit sig till vänner och bekanta. En kort period på lågstadiet gick jag under namnet Märta. Det började på rasternas innebandymatcher. Tjejerna mot killarna var en smidig indelning, men blev ofta lite ojämnt. Inte så mycket på grund av att killarna var bättre, utan mer på grund av att de var fler. Nästan alla killar var med, men många av tjejerna ägnade sig åt annat på rasterna, så fördelningen blev inget vidare. Men om en kille gick över till tjejerna brukade matchen bli bra, och av någon anledning blev jag oftast den killen. Och spelade man med tjejerna fick man ju heta som tjejerna. Antagligen var det meningen att jag skulle ...
speglingen.blogspot.com/2007/11/

*  Undervisning gör både föräldrar och personal trygga - Allergia

Åsa Persson gör i sitt arbete som allergikonsulent många liknade besök, framför allt på förskolor eftersom de inte har tillgång till skolsjuksköterska. Varje besök brukar ta en timme och för att hålla en hög och jämn kvalitet på sin undervisning använder hon sig av ett standardiserat program som tagits fram i Dalarna ...
allergia.se/undervisning-gor-bade-foraldrar-och-personal-trygga/

*  EU:s Östersjöstrategi för nybörjare | Region Värmland

Varför är det så viktigt att samarbeta med andra i just Östersjöregionen och varför har EU tagit fram en strategi för det området? Hur hänger allt ihop och vad
regionvarmland.se/2014/04/23/eus-ostersjostrategi-for-nyborjare/

*  Dell Vostro 1700 Ägarhandbok - PDF

Dell Vostro 1700 Ägarhandbok Modell PP22X support.dell.com Varningar och upplysningar OBS! Viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. ANMÄRKNING: En anmärkning anger
docplayer.se/3873706-Dell-vostro-1700-agarhandbok.html

*  Kosttillskott är livsfarligt, eller? - Perfekthälsa

DN publicerade idag en artikel "Vitaminer kan öka dödsrisk" där det står "Enligt forskarna kan det finnas ett samband mellan multivitaminer och tillskott av järn, vitamin B6, folsyra, magnesium, zink och koppar och för tidig död. Störst risk gav järntillskott.". Hur är det med den studie vars resultat DN publicerat idag? "Den finländska forskaren Jaakko Mursu har tillsammans med kolleger i USA följt nästan 39.000 amerikanska kvinnor mellan 1986 och 2004. Kvinnorna har under årens lopp regelbundet fått uppge vilka vitamin- och mineraltillskott de tar." Epidemiologiska studier (observationsstudier) har ett inneboende problem; det förutsätter att alla talar sanning; dessutom är kan det vara svårt att finna ett kausalt samband (orsakssamband). Man kan finna en korrelation mellan ett antal variabler som går från -1 till +1, men korrelation och kausalitet är inte samma sak. Jag har för övrigt inte kontrollerat vilka doser personerna intog eller vilken kvalitet av kosttillskott ...
perfekthalsa.se/kosttillskott-ar-livsfarligt-eller/

*  Kosttillskott till din träning | Aktiv Träning

Vilka kosttillskott ska man välja? Det guidar vi dig till på den här. Beroende på din träning kan det nämligen vara bra om du intar kosttillskott ibland.
aktivtraning.se/nyttig-mat/kosttillskott

*  Problematisk formulering i DN för omega-3 - Perfekthälsa

Jag läste nyss artikeln i DN, "Priset säger inget om halten omega 3" publicerad 2012-01-20. Rubriken ger dessvärre indikation om den alltför vanliga inställningen så fort det gäller kosttillskott: "Det ska vara mycket och det ska vara billigt". Min inställning är precis tvärtom: "Det ska vara absolut högsta kvalitet och mängd är inte samma sak som upptag eller biotillgänglighet samt att jag betalar hellre lite mer för mindre om det är högsta kvalitet". Jag får exakt vad jag betalar för när det gäller kosttillskott men dessvärre finns det givetvis även produkter som är dyra men som trots det inte håller måttet. Man måste tyvärr göra sin research och det handlar om att kontakta och fråga tillverkaren om produktionsprocess, grundsubstanser och startmaterial, noggrant granska innehållsförteckning samt ingredienslistan. Därtill kommer insikt i produktförvaring i själva butiken. Det finns flera parametrar att ta hänsyn till men parametern mängd hamnar längst ner ...
perfekthalsa.se/problematisk-formulering-i-dn-for-omega-3/

*  Gammal Hårdrockare.: Sportfånar och översittare - Del 2.

Det gick ju bra. Så bra så att jag fortsatte med att gå omkring med en verktygslåda mellan rökhytterna. Om man går med bestämda steg med en verktygslåda i handen så ser man mycket upptagen ut. Man går mot ett bestämt mål. Mitt mål var en rökhytt. Under två dagar lärde jag mig var alla rökhytter låg. Jag gick en bestämd bana varje timma, sedan bytte jag så att jag gick åt motsatt håll eller i en helt annan ordning. På så vis riskerade jag inte att träffa samma människor efter vägen eller i rökhytterna ...
gammalhardrockare.blogspot.com/2008/10/sportfnar-och-versittare-del-2.html

*  Allmänna bestämmelser för depå - PDF

Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
docplayer.se/2686275-Allmanna-bestammelser-for-depa.html

*  ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. - PDF

ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. Brf Norra Liden Detta dokument innehåller information om huset och vår förening samt praktiska tips. För ett trivsamt boende krävs att vi
docplayer.se/1907983-Allmanna-regler-angaende-var-forening.html

*  zedray: ZedRay beta

ZedRay har två spellägen. Det första, "Puzzle game", går ut på att förstöra alla Laser-strålar innan de når marken. En stråle stannar om den krockar med en annan stråle - men om båda strålarna har samma färg förstörs de. Böj strålarna genom att klicka på änden. Om en stråle är på väg mot en annan stråle, kan du öka farten på den genom att klicka i strålens mitt eller överdel. Om du kör fast finns en knapp som visar lösningen, den aktiveras dock först efter att du klarat minst hälften av pusslen på aktuell nivå ...
zedray.blogspot.com/2009/03/zedray-beta.html

*  När det bultar, bankar och värker!!!

I söndags var vi på öppet hus på något som heter The little gym. Tanken är ju att Savanna ska komma igång med lite aktiviteter nu när hon fyllt 3 år. Ridningen ska vi försöka med, men jag känner att jag vill ha något till henne där hon kan utnyttja sin kropp till fullo. Få springa av sig och verkligen kunna spralla loss, hon är ju väldigt livlig i sig själv. Så vi har bokat en provgång nu så vi kan få se vad dem hittar på och Savanna kan vara med. Så får vi se om det verkar intressant. Dem var ganska dyra nämligen och det finns andra ställen oxå att välja på, så det ska bli intressant att se vad som gör just dessa så speciella ...
nina-hansson.blogspot.com/2014/08/nar-det-bultar-bankar-och-varker.html

*  Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid...

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.
docplayer.se/1796631-Redovisning-av-regeringsuppdrag-gallande-mojligheten-att-skarpa-miljokrav-vid-tillverkning-av-lakemedel-och-aktiv-substans.html

*  Fort-fortare-fortast: september 2014

Den första är nu på lördag, Kretsloppet ska springas här hemma i Borås. Ett platt tiokilometers stadslopp där jag förra året satte personbästa på 37:42 vilket jag i år hoppas på att matcha även om det inte är någon högt prioriterad tävling. Däremot är det ett roligt event där hela familjen ska ställa upp i olika klasser, det blir en heldag i löpningens tecken, kul ...
springafort.blogspot.se/2014/09/

*  Hemma hos pysseltanten: december 2011

Syr fast sifferremsorna på en filtbit så det bildar små fickor. I olika storlekar. Omedvetet. Syr små pepparkakor att stoppa i fickorna. I olika storlekar. Omedvetet. Använder det guppiga bandet som kristyr och köper ögon på Panduro som jag limmar fast. ...
hemmahospysseltanten.blogspot.se/2011/12/

*  Skrotboken: Vi skapar om och med årets skörd

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/09/vi-skapar-om-och-med-arets-skord.html

*  Skrotboken: Mörker - vi skapar med influenser från Goth

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2009/01/mrker-vi-skapar-med-influenser-frn-goth.html

Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidNo Mend No Repair: No Mend No Repair är Him Kerosenes tredje EP, utgiven 2001 på Chalksounds.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Inflammation: Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en del av den komplexa reaktion från blodet som uppkommer då kringliggande vävnader utsätts för skada.Fri radikalJärnGlutationFenacylgrupp: Fenacylgrupp är en funktionell grupp inom den organiska kemin. Gruppens generella formel kan skrivas som RCH2(CO)C6H5, där R betecknar resten av molekylen.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Peroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Dina Manfredini: Dina Manfredini, född 4 april 1897 i Pievepelago, Emilia-Romagna i Italien, död 17 december 2012 i Johnston, Iowa i USA, var en italiensk-amerikansk kvinna som var världens äldsta levande människa mellan 4 december 2012 fram till hennes död tretton dagar senare 17 december 2012. Hon blev 115 år och 257 dagar gammal.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Caspaser: Caspaser är en grupp av cystein-beroende aspartat-specifika proteaser som finns hos metazoer (djur). Denna grupp av proteaser är inblandade i programmerad celldöd, apoptos, och för att inducera inflammation som en del av immunförsvaret.


kroppens celler mot oxidativ stress


  • Vitamin E är ett fettlösligt vitamin och en antioxidant som bidrar till skyddet av kroppens celler mot oxidativ stress. (shopping4net.se)
  • Den räknas även som en antioxidant och bidrar till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress. (passionforhalsa.se)

bidrar


  • Vitamin C, E, B2, zink och selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. (amway.se)
  • Träning bidrar också till att minska stress och förbättra sömnen, två faktorer som båda påverkar din benägenhet att få huvudvärk eller migrän. (kurera.se)
  • Vitamin B2, riboflavin bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress . (passionforhalsa.se)

inflammation


  • Rödbetsjuice innehåller nitrat och antioxidanter i form av betalains som kan ge förbättrad hjärt- och kärlhälsa samt minskad oxidativ skada och inflammation. (sund.nu)
  • Hos kvinnor med havandeskapsf rgiftning har vi kunnat visa att det f rekommer en kad m ngd fritt fosterhemoglobin i moderkakan vilket r oerh rt giftigt och skapar omfattande v vnadsskador i form av oxidativ stress och inflammation. (lokaltidningen.se)