Oxidation-reduktionPotentiometriDitionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.SpektrofotometriFerrocyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska ferrocyansyran H4Fe(CN)6.Ferricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Cytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Nitratreduktas (NADH)Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.NADFlavinerFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.DihydrolipoamiddehydrogenasFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.PeptococcusFlavodoxin: Ett järnfritt flavoprotein med låg molekylvikt (16 000), innehållande en molekyl flavinmononukleotid (FMN), som erhållits ur bakterier odlade på ett järnfritt medium. Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.PolarografiNADPFlavoproteinerSulfitreduktas (Ferredoxin)Flavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Antimycin A: Ett antibiotiskt ämne från arter av Streptomyces. Det hämmar mitokondrierespiration och kan tömma cellens ATP-förråd. Antimycin A1 ha r använts som fungicid, insektsmedel och kvalstermedel.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Ubikinon1-naftylamin: En misstänkt industriell karcinogen. Dess N-hydroxymetabolit är starkt karcinogen och mutagen.Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.NADH, NADPH-oxidoreduktaserDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Kinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Cytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Kaliumcyanid: En mycket giftig förening som blockerar många metaboliska förlopp och som visat sig vara en särskilt kraftfull hämmare av hemenzymer och hemproteiner. Den används i många industriprocesser.SulfhydrylföreningarMatematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.Chlorella: Orörliga, encelliga grönalger, som kan vara en värdefull protein- och B-vitaminkälla.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Cytokrom b: Cytokromer (elektronbärande proteiner), där protohem eller liknande hem utgör den prostetiska gruppen. Denna har inte kovalent bindning till proteindelen.MethemoglobinRhodospirillum rubrumLevermitokondrier: Mitokondrier i leverceller. Dessa har, som hos alla mitokondrier, ett yttre och ett inre membran som tillsammans bildar två separata mitokondriefack: ett inre, substansfyllt utrymme och ett smalt utrymme mellan membranen. I levermitokondrien finns uppskattningsvis 67% av mitokondrieproteinerna i den inre matrisen.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.UltraviolettspektrofotometriSyrgasMolybden: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mo, atomnummer 42 och atomvikt 95,94. Molybden är en viktig legeringsmetall, som i naturen förekommer i form av molybdensulfid (MoS2). Det är även ett essentiellt spårämne, som beståndsdel i enzymen xantinoxidas, aldehydoxidas och nitratreduktas.Paracoccus denitrificansOxidoreduktaserRiboflavinQuinone ReductasesJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.RotenonC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Elektrontransportkomplex IV: Det sista oxidaset i andningskedjan. Det samlar ihop elektroner som överförts från reducerat cytokrom c och avger dem till molekylärt syre, som sedan reduceras till vatten. Enzymet består av cytokrom a och cytokrom b, två kopparatomer och 13 olika proteinunderenheter, av vilka kodas av mitokondrie-DNA. Ibland kallas det även komplex IV i andningskedjan. EC 1.9.3.1.SpektralanalysProteinbindningEtylmaleimid: Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Elektrontransportkomplex IIIElektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.KemiKemiska fenomenFotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.ProteinkonfigurationSyrgasförbrukningKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.TermodynamikAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.ArtsspecificitetOxidativ stressTemperaturBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Råttor, inavlade stammarAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Struktur-aktivitet-relationAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.

*  Del 2: Redoxreaktioner och oxidationstal | Kemilektioner

Oxidation, reduktion och redoxreaktioner. Pdf: Oxidation, reduktion och redoxreaktioner. Download [242.45 KB] ...

*  Kemi - Wikipedia

Oxidation och reduktion refererar egentligen korrektare till en ändring i oxidationstal; en egentlig överföring av elektroner ... Således definieras oxidation bättre som en ökning i oxidationstal, och reduktion som en minskning i oxidationstal. ... inkluderar oxidation, reduktion, dissociation, syra-basreaktion och omlagring. ... trä brinner eller genomgår snabb oxidation eftersom det över en viss temperatur kan reagera spontant med syre i en kemisk ...

*  Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? - PDF

Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en ... För att metallen på bilen ska rosta måste en oxidation och en reduktion ske. Vid reduktionen reagerar syrgas och vatten till ...

*  KORROSION I FLEXIBLA ROSTFRIA INSATSRÖR - PDF

Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en ... Då lösligheten för syre är praktiskt taget noll i koncentrerad lösning, kommer ingen reduktion av syre att ske i gropen. Snabb ... upplösning sker i gropen medan reduktion av syre sker på den omgivande ytan. Kloridorsakad pitting av rostfritt stål orsakar ...

*  SVEBEFO-RAPPORT 58. SveBeFo Rapport 58 - PDF

Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en ... oxidation kan ge sulfat och surt vatten p.g.a. oxidation etc. I gruvor kan därför vattnets sammansättning lokalt bli extrem. I ...

*  REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP - PDF

Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en ...

*  El till Gas System, ekonomi och teknik - PDF

Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en ...

*  Köpa Eryfluid utan recept på nätet i Sverige | Eryfluid Online Apotek

Det organiska stamträdet alken ester oxidation reduktion substitution. En kvinna i 90-årsåldern fick föras till sjukhus efter ...

*  Farmakogenetik/genomik - ppt ladda ner

Farmakogenetik: läkemedelsmetabolism Metaboliserande enzymer FAS I: Oxidation, reduktion m.m. CYP-enzymer FAS II: ...

*  Kemiska reaktioner att lägga på minnet

Det som händer är en redox-reaktion (reduktion-oxidation), där brom reduceras till bromid medan aluminiumfolien oxiderar. En ...

*  ASEA :: Bakom kulisserna

... reduktion-oxidation) reaktion som resulterar i mer än 15 olika molekyler, vilka alla produceras inuti levande celler. Några av ...

*  Isomeri Det organiska stamträdet - ppt ladda ner

20 karboxylsyra ester kondensation reduktion oxidation substitution aldehyd keton kondensation oxidation reduktion oxidation ... Reaktionstyper: Oxidation Ökning av ox-tal (ta upp ett O eller avge 2 H) Reduktion Minskning av ox-tal (avge ett O eller ta upp ... reduktion alkohol eter kondensation elimination addition substitution substitution elimination alken substitution halogenalkan ...

*  vanita - Pantotensyra.4 4 2015

B5 r stabil fuktig v rme och oxidation eller reduktion (l gga till eller dra ifr n en elektron), men den f rst rs l tt av syror ...

*  MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS - PDF

... dvs då reduktion+oxidation ger bästa resultatet, är högst vid stökiometrisk förbränning - även betecknad förbränning vid ... Reduktion av reglerade emissioner vid drift med naturgasdrivna bilar jämfört med bensindrivna bilar. Källa: IVA Berlin Figur 13 ... Reduktion av icke reglerade emissioner vid drift med naturgasdrivna bilar jämfört med bensindrivna bilar. Källa: IVA Berlin ... Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania ...

*  Kär-Smycken!

... reduktion motsatsen till oxidation).. 3. Tandkräm - Tag en liten klick tandkräm på en putsduk (bomullstrasa), applicera och ... Det innehåller också ämnen som skyddar den putsade ytan och fördröjer ny oxidation. ...

*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Oxidation-reduktionRenhållare, fria radikalerF2-isoprostaner ... Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Röda blodkroppar: Röda ... Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Fetter: Ett samlingsnamn på ... vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en ...

*  Medicinsk informationssökning (Glutation • Definitionerna)

... som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Oxidation-reduktionSulfhydrylföreningarSelenKatalas: ... Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, ... icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med ... Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Glutationperoxidas: Ett ...

*  Medicinsk informationssökning (Väteperoxid • Definitionerna)

PeroxidaserOxidation-reduktionLipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade ... EC 1.11.1.7.SyrgasHypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel. ... I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av ... ämne som vid oxidation avger ljus. Det används för kemisk bestämning.Sanering: Avlägsnande av förorenande material, såsom ...

*  Medicinsk informationssökning (Tritium • Definitionerna)

PyridoxalfosfatOxidation-reduktionMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess ... Steroidderivat som bildas genom oxidation av en metylgrupp på sidokedjan eller en metylengrupp i ringskelettet i en ...

*  Medicinsk informationssökning (Nitrosation • Definitionerna)

... icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Oxidation-reduktionAerobios: Liv ... En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation. ...

*  Medicinsk informationssökning (Oxidanter • Definitionerna)

Oxidation-reduktionHypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel. ... Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.F2-isoprostanerOzonNitraterPeroxider ... som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Oxidanter, fotokemiskaReaktiva syreradikalerKloraminer ... icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

Oxidation-reduktionBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar ... EC 1.14.13.39.Fatty Acid Synthase, Type IIAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation- ... som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Kaveolin 1Variansanalys: En statistisk metod för att ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

Oxidation-reduktionLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej ... EC 1.14.13.39.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-. ... som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer ...

*  Medicinsk informationssökning (Nitriter • Definitionerna)

NitratreduktaserNitratreduktasNitrobacterOxidation-reduktionKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar ... Bland dem finns patogena arter.Omega-N-metylargininAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation- ...

Jacques Errera: Jacques Errera, född den 25 september 1896, död den 30 mars 1977, var en belgisk fysikalisk kemist.KaliumferrocyanidFerrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.Flavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Koenzym Q10: Koenzym Q10, ubikvinon eller ubikinon är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av energiförsörjningen i kroppen.KaliumcyanidFibonomialkoefficient: Inom matematiken är Fibonomialkoefficienterna eller Fibonacci-binomialkoefficienterna tal definierade somBursaria: Bursaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bursaria ingår i familjen Pittosporaceae.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.JärnSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.MolybdenRotenon: miniatyr|höger|260px|StrukturformelAskorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidOxidativ fosforylering: Oxidativ fosforylering är en biokemisk process som förekommer i de allra flesta celltyper. Den överför energi till en form som är användbar för många processer i cellen.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Ubikinol-cytokrom c-reduktasDitiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Galoppsport: miniatyr|Engelska fullblodFotosyntes: Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från ljus och lagrar den i kemiska bindningar. Fotosyntesen i växter försiggår i kloroplasterna i bladen på dagen med användning av solljuset.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.EclipsedBildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.VäxtbelysningKylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.LipopolysackariderMitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.EtylgruppProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.


alken