OxidanterOxidativ stressVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Oxidation-reduktionHypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Oxidanter, fotokemiskaReaktiva syreradikalerKloraminerTertiär-butylhydroperoxidGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Diamid: Ett sulfhydrylreagens som oxiderar sulhydrylgrupper till disulfidform. Det är ett ämne med strålningsretande effekt på bakterie- och däggdjursceller.PeroxiddismutasKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Fria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.PeroxidasSuperoxiderGlutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.PeroxinitritLipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.F2-isoprostanerOzonNitraterPeroxiderSulfhydrylföreningarXantinoxidasRenhållare, fria radikalerC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.SyrgasNADPH-oxidasVitamin K3Isoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker av fria radikaler på fettsyror, särskilt arakidonsyra, i cellmembran. När de väl kluvits från lipidmembranet via fosfolipasverkan kan de cirkulera med olika kroppsvätskor och så småningom utsöndras. Trots att dessa föreningar liknar enzymatiskt syntetiserade prostaglandiner är deras stereoisometriska struktur vanligtvis en annan än hos "mer naturliga" föreningar.Neutrofila leukocyterMalondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.XantinHydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.ReduktanterGlutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHGlukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Lipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Cykliska kväveoxiderBromater: Negativa joner eller salter av bromsyra, HBrO3.Reaktiva kväveradikalerOxipurinolThiobarbituric Acid Reactive SubstancesMetalloporfyriner: Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.ParakvatVitamin EPeroxidaserKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NitriterMethemoglobinCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Fagocyter: Celler som utgör en del av kroppens ospecifika försvar och tar upp och oskadliggör främmande ämnen, partiklar eller celler.RökFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Klor: En gulgrön gas med Cl2-molekyler, tillhörande halogengruppen bland grundämnena. Kemiskt tecken är Cl, atomnummer 17 och atomvikt 70.906. Gasen består av isotoperna Cl-15 och Cl-17. Den är starkt irriterande och kan orsaka dödligt lungödem. Klor används industriellt, som reagens i syntetisk kemi, för vattenrening och för framställning av klorkalk, som används som textilblekmedel.Eosinofilperoxidas: Ett 66-kD peroxidas i eosinofilkorn. Det är ett katjoniskt protein med pI (isoelektrisk punkt) 10,8 och utgörs av två underenheter, bestående av en tung kedja och en lätt kedja. Det har cytotoxisk verkan på bakterier och andra organismer tack vare sin peroxidasaktivitet. EC 1.11.1.7.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.EnzymhämmareKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Ditiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.TyrosinEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.NF-E2-relaterad faktor 2Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.PeroxiredoxinerTioredoxinerKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.PalladiumKvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Respiratory BurstCellinjeSignalomvandlingDeferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.Hyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.HydrokinonerKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Vitamin KTaurinDinoprost: Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Råttor, Sprague-DawleySulfensyrorElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Luftförorenande ämnenFenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.TidsfaktorerTiocyanaterBrom: En halogen med kemiskt tecken Br, atomnummer 36 och atomvikt 79,904. Det är en flyktig rödbrun vätska med kväljande dunster. Den är frätande för huden och kan orsaka svår gastroenterit vid förtäring.Hemoxygenas-1Möss, inavlade C57BLGlukosfosfatdehydrogenasbrist: Ett enzymbristtillstånd som kan yttra sig på flera sätt, bl a som nedsatt enzymaktivitet i de röda blodkropparna, vilket leder till hemolytisk anemi.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Heinz' inklusionskroppar: Onormala, intracellulära inneslutningar, bestående av denaturerat hemoglobin, på de röda blodkropparnas hinnor. De förekommer i samband med talassemier, enzymsjukdomar, hemoglobinsjukdomar och efter splenektomi (avlägsnande av mjälten).Hemoxygenas: Ett flerfunktionsenzym av oxidastyp som vid hemoglobinkatabolism katalyserar nedbrytningen av hem till tvåvärt järn, kolmonoxid och biliverdin i närvaro av molekylärt syre och reducerat NADPH. Enzyminduktionen utöses av metaller, i synnerhet kobolt. EC 1.14.99.3.Butioninsulfoximin: En syntetisk aminosyra som ger glutationtömning genom att irreversibelt hämma gammaglutamylcysteinsyntetas. Hämmandet av detta enzym är ett kritiskt steg i glutationbiosyntesen. Det har visat sig stop pa det proliferativa svaret hos humana T-lymfocyter och makrofagaktivering.Glykolyserade slutprodukterOxidoreduktaserGlutamat-cysteinligas: Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.NatriumhypokloritFerriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Deoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.NADPMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Bensoesyra: Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.NeutrofilaktiveringAmitrol: Ett icke-selektivt, translokerat växtgift för bruk efter sådd. Kan vara karcinogent. Det hämmar irreversibelt katalas, och skadar därmed också peroxisomaktiviteten.Spin LabelsRNA, budbärarInflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Diquat: Ett växtbekämpningsmedel som leder till uttorkning och avlövning.BensenderivatGlukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Råttor, WistarGlutaredoxiner

*  Persyra - Wikipedia
De är vanligen starka oxidanter. Peroxymonosvavelsyra (Caros syra) är sannolikt den mest betydande persyran, åtminstone vad ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Persyra
*  Fri radikal - Wikipedia
Dessa ämnen brukar hamna under samlingsnamnet oxidanter. Oxidanter uppges dock ha även påskyndande effekt på tumörer enligt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_radikal
*  Startsida - Välkommen till nimue - en del av Mette Cosmetique AB
De professionella behandlingsprodukterna tillför optimala koncentrationer av farmaceutiska näringsämnen, anti-oxidanter, ...
  http://nimue.se/index.php
*  Fruktsocker värre än druvsocker | Forskning & Framsteg
Frukt innehåller fibrer, vitaminer och anti-oxidanter som är bra för oss. Den lilla mängden fruktos i frukt är ingen fara, till ...
  http://fof.se/tidning/2009/5/fruktsocker-varre-druvsocker
*  Hjärnfysik - en blogg om hjärnan och löpning: september 2015
Antiradikaler och fria oxidanter För några år sedan skrevs det mycket om de nyttiga antioxidanterna som skyddade kroppen och om ...
  http://hjarnfysik.blogspot.se/2015_09_01_archive.html
*  Hälsokost, Vitaminer, Antioxidanter, Glutationkomplex
Selen deltar i cellens försvar mot oxidanter genom att ingå i selenberoende enzymer vid namn glutationperoxidaser.. Komplettera ...
  http://www.shopping4net.se/Haelsokost/Vitaminer/Antioxidanter/Glutationkomplex-Helhetshalsa.htm
*  Nytt steg mot en framtida produktion av solbränslen - Uppsala universitet
Detta fick reagera med olika oxidanter och baser som tar elektroner och protoner från komplexet, och forskarna mätte hur snabbt ...
  http://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2499&area=3,8&typ=pm&lang=sv
*  Chorleywood Bread Process - Wikipedia
Mjöl, kemiska oxidanter och tillsatsmedel som vatten, jäst, fett och salt blandas med maskin och degen skakas våldsamt i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chorleywood_Bread_Process
*  UrineCheck 7 Manipulationskontroll av urintest - PRO-TEST Scandinavia
Oxidanter: Test för närvaro av oxidationsreagenser. I denna reaktion reagerar en färgindikator med oxidanter såsom väteperoxid ... Andra färger kan indikera närvaron av andra oxidanter.. pH: Test för närvaro av surt eller alkaliskt adulterande medel. Detta ... UrineCheck 7 ger test för kreatinin, nitrit, pH, specifik gravitation, glutaraldehyd, oxidanter och pyridiumklorokromat i ... UrineCheck 7 Manipulationskontroll testar värden av kreatinin, nitrit, pH, specifik gravitation, glutaraldehyd, oxidanter och ...
  http://pro-test.se/produkt/urinecheck7/
*  Reaktiva syreföreningar - Wikipedia
... www.contox.se/oxidanter/oxidanter.htm Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom ... tillsammans med reaktiva kväveföreningar kallas med ett samlingsnamn för oxidanter. Reaktiva syreföreningar tros vara en viktig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktiva_syref%C3%B6reningar
*  Hårfärger - GLOBElife - Lisap - Produkter för hår, Lk Frukt - ammoniakfri - Beauty Bazar 2018
Druvkärneolja : rik på oxidanter, • skyddar hud och hår från aging, ger näring och mjukhet. • Fiske olja: rik på vitaminer A / ... Druvkärneolja : rik på oxidanter, • skyddar hud och hår från aging, ger näring och mjukhet. • Fiske olja: rik på vitaminer A / ...
  https://barbacapelli.it/sv/h%EF%BF%BD%EF%BF%BDrf%EF%BF%BD%EF%BF%BDrger-c-1/lisap-a-173/lk-frukt-p-2849.html
*  Melanie Medical - Brännskador
syror, baser, oxidanter, reducerande och sammansatta medel. samt lösningsmedel. Det kemiska medlets aggresivitet är ...
  http://melaniemedical.se/moreburns.html
*  Torpet
Bland annat innehåller den mkt oxidanter. Mer än hallon, tranbär och jordgubbar! Foto från Nyfikenvital.org ...
  http://lilltorpet.blogg.se/2008/march/bjornbar.html
*  marinasbay: mars 2014
Full av C-vitamin och oxidanter.. Ha hög fiberhalt, inget fett (det hade vi väl aldrig gissat!) och låg kalorihalt.. Den är bra ...
  http://marinasbay.blogspot.com/2014/03/
*  Vad är fettkvalitet? - Diet Doctor
... även om man inte hettar upp vegetabiliska oljor så oxideras dem i blodet och skapar oxidanter. ...
  https://www.dietdoctor.com/se/vad-ar-fettkvalitet
*  Rom och choklad 23 april 2006
Anti-oxidanter anses skydda mot hj rt-k rlsjukdomar. Svenska Livsmedelsverket kan emellertid inte bekr fta det p st endet. D ...
  http://www.telge-whisky-sallskap.se/Reports/Rom_choko_23apr_06.htm
*  Ekologiskt fotavtryck för Göteborg Energi AB - PDF
Exempel på miljöpåverkanskategorier är växthuseffekt, försurning, övergödning och fotokemiska oxidanter. Begreppet används i ... övergödning samt fotokemiska oxidanter. Inga tidigare utförda fotavtrycksberäkningar finns att tillgå, vilket försvårar en ...
  http://docplayer.se/2486037-Ekologiskt-fotavtryck-for-goteborg-energi-ab.html
*  Köpa By-mycin utan recept på nätet i Sverige | By-mycin Online Apotek
Selen deltar i cellens försvar mot oxidanter, hexabotin sverige pris. Andra gången fick hon en remiss till. ...
  http://sverige-apotek.life/by-mycin.html
*  Antioxidanter
Visa hela textenoxidanter dagligen skyddar du kroppen från sjukdomar och att åldras i förtid. ...
  https://www.happygreen.se/halsa-kosttillskott/antioxidanter
*  Nyheter - Sida 3 av 4 - Claque La Mouche
Innehåller citrusfrukten (Chinotto) som är rik på C vitamin och oxidanter.. SU/ hair mask / 269kr ...
  http://claquelamouche.com/nyheter/page/3/
*  Hur kan jag gå ner i vikt hälsosamt?; Den grundläggande idén; Hälsosam kost; Protein snarare än kolhydrater; Antioxidanter
Anti-oxidanter är fria radikaler, tyger, som är i vissa livsmedel. Det verkar finnas ett samband mellan konsumtion av produkter ... Till exempel i förorenad luft och cigarettrök är oxidanter som kan skada kroppens celler och kroppens celler kan provocera till ...
  http://jackabacon.com/article/hur-kan-jag-g-ner-i-vikt-hlsosamt
*  Lammfärsgryta med Halloumi och Träningsfunderingar | Birgitta Höglunds mat
Jag tror att vi behöver vitaminer och oxidanter i kosten oxå samt att som du skriver ovan; människan är skapt för att röra på ...
  https://birgittahoglundsmat.wordpress.com/2010/11/22/lammfarsgryta-med-halloumi-och-traningsfunderingar/
*  Bara blåbär 20 ml | Faceclinic
Svenska blåbär innehåller mer anti-oxidanter än de nya amerikanska sorterna som kommit nyligen. De är rika på vitaminer som t. ... Svenska blåbär innehåller mer anti-oxidanter än de nya amerikanska sorterna som kommit nyligen. De är rika på vitaminer som t. ...
  http://faceclinic.se/produkt/bara-blabar-20-ml/
*  OMNITEMP® - ROVAB
INGEN OXIDATION - förstärkt med anti-oxidanter för att motstå ökad hårdhet och termisk nerbrytning. ...
  http://www.rovab.com/produkt/omnitemp/

Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.HypokloritsyraSkimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.KloraminKatalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Fri radikalOzon: I ren form explosivtNitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.No Mend No Repair: No Mend No Repair är Him Kerosenes tredje EP, utgiven 2001 på Chalksounds.Neutrofil granulocyt: Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, utgör 60 % av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret. De har (liksom monocyter och eosinofiler) sin främsta uppgift som fagocyter och eliminerar patogener, såsom bakterier och vissa svampar.Hydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Järn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Bromat: Bromater är salter av bromsyra och innehåller bromatjonen BrO3–. De liknar kloraterna men är beständigare.Peroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.JärnFagocyt: Fagocyter (ungefär cellätare fr. grek.Ferrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.KlorFerrocen: Ferrocen (av latinets fe'rrum, "järn"), bis(eta-5-cyklopentadienyl)järn(II), Fe(C5H5)2, är ett metallorganiskt kemiskt ämne, som består av två cyklopentadien-ringar bundna på motsatta sidor om en central järnatom.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.SH2-domän: SH2-domänen eller Src Homology 2-domain, efter proteinet Src som var det första där man identifierade domänen, är en speciell proteindomän som medger inbindning av SH2-bindande domäner.KatalysPalladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.HydrokinonTaurinSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.


  • anti-oxidaNTER
  • Nimue är globalt erkänd för sitt moderna hudklassificeringskoncept (miljöpåverkad hud hyperpigmenterad hud, problemhud & interaktiv hud) och sin unika filosofi baserad på fyra behandlingsgrundstenar (anti-age, återställande, anti-oxidanter & avancerat solskydd). (nimue.se)
  • De professionella behandlingsprodukterna tillför optimala koncentrationer av farmaceutiska näringsämnen, anti-oxidanter, phytoceutikala produkter av överlägsen kvalitet, peptider och andra kraftfulla ingredienser där de behövs mest - under hudytan för att aktivt förbättra hudens välbefinnande och utseende. (nimue.se)
  • Frukt innehåller fibrer, vitaminer och anti-oxidanter som är bra för oss. (fof.se)
  • baser
  • Detta fick reagera med olika oxidanter och baser som tar elektroner och protoner från komplexet, och forskarna mätte hur snabbt reaktionerna skedde. (uu.se)