Ovarian NeoplasmsCystadenom: En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.Brenners tumör: En äggstockstumör bestående av epitelcellgrupper i en fibrös bindvävsmatta. Det är en ovanlig cancerform, som utgör mindre än 1% av alla äggstockstumörer. Elakartade Brennertumörer är ensidiga, och på träffas vanligtvis slumpmässigt i äggstockar som avlägsnats av andra orsaker, särskilt hos kvinnor i postmenopausal ålder.Granulosacellstumör: En äggstockstumör med ursprung i cellerna till membrana granulosa i Graafs follikel. Den kan vara förknippad med överproduktion av östrogen.Sertoli-LeydigcellstumörTekomCystadenokarcinom: En elakartad tumörform som uppstår i körtelepitelvävnad, i vilken bildas ansamlingar av cystsekret. De neoplastiska cellerna visar olika grader av anaplasi och invasivt förlopp, och lokal utbredning och metastaser förekommer. Cystadenokarcinom utvecklas ofta i äggstockarna, där man känner igen pseudomucinösa och serösa typer.Dysgerminom: En elakartad äggstockstumör som tros uppstå ur ursprungliga könsceller från den sexuellt odifferentierade, embryonala könskörteln. Den motsvarar klassiskt seminom i testiklarna, med vilket den är identisk såväl till det yttre som histologiskt. Dysgerminom utgör 16% av alla könscellstumörer. De är sällsynta före 10 års ålder, men 50% av dem uppträder före 20 års ålder. De anses allmänt ha en låg grad av malignitet, men kan sprida sig om tumören utvidgar sig genom sin kapsel och infiltrerar lymfkörtlar eller blodkärl.SertolicellstumörOvarian CystsDermoidcysta: En tumörform bestående av dislokerade ektodermstrukturer längs embryonala sammansmältningslinjer, där skiljeväggen kommer att utgöras av epiteltäckt bindväv, inklusive vävnad hörande till hud, med keratin, talg och hår.Ovarian DiseasesKönssträngstumörer: Tumörer uppkomna ur den primitiva könssträngen eller de embryonala könskörtlarnas stromaceller. De klassificeras efter förmodat vävnadsursprung och differentiering. Från könssträngen kommer sertolicellstumörer och granulosacellstumörer. Från gonadernas stroma kommer leydigcelltumörer och tekom. Dessa tumörer kan påvisas såväl i äggstockarna som i testiklarna.Cystadenom, seröst: En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.TeratomKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".TumörstadieindelningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.BukspottkörteltumörerTumörerTumörer, cystiska, mucinösa och serösaHudtumörer: Cancer i huden.Tumörer, multipla primäraNjurtumörer: Cancer i njuren.Tumörer, sekundära primäraAdenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.SköldkörteltumörerMyeloproliferativa sjukdomarTumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Parotid NeoplasmsTumörer, bindväv och mjukdelarPlasmacellsneoplasmerTumörer i blindtarmsbihangLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Cystadenom, mucinöst: En multilokulär tumör med mucinutsöndrande epitel. Typen återfinns oftast i äggstockarna, men förekommer även i bukspottkörteln, blindtarmen och, sällan, retroperitonealt samt i urinblåsan. Den anses ha låg malignitet.Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Mag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Pankreaskarcinom, duktaltTumörer, experimentellaKärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.Eye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.NästumörerSpottkörteltumörerTumörer, strålningsframkalladeAdenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.Karcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.TestikeltumörerMuskelvävnadstumörerTumörer, körtel och epitelCystadenokarcinom, mucinöst: En elakartad, cystisk eller medelhård tumör, som oftast uppträder i äggstockarna. I sällsynta fall kan en fast förekomma. Tumören kan uppkomma ur ett mucinöst cystadenom eller vara malign från början. Cystorna är klädda med cylinderepitelceller. Hos andra former består epitelvävnaden av flera lager med celler som helt förlorat sin normala struktur. Hos de mer odifferentierade tumörerna kan ses skikt eller öar av tumörceller som uppvisar mycket små likheter med ursprungsstrukturen.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Mjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Blodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.TumörproteinerLivmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Tarmtumörer: Cancer i tarmarna.Tumörer, adnexa och hudbihangKärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.Tumörer i svettkörtlarLymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Gomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.Tumörer, komplexa och blandadeTumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Underkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.Gallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.TumörinvasivitetTymustumörerMjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.Hjärttumörer

*  Gällande vårdprogram äggstockscancer
Detta nationella vårdprogram omfattar epitelial ovarialcancer, tubarcancer, primär peritonealcancer och epiteliala borderlinetumörer i ovariet (äggstocken). Epitelial ovarialcancer är den gynekologiska cancersjukdom som har högst dödlighet i västvärlden, vilket bland annat speglar svårigheter att detektera sjukdomen i ett tidigt stadium. Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna.. Ärftlig ovarialcancer: Alla patienter med ovarial- tubar- eller primär peritonealcancer bör, oavsett familjehistoria, erbjudas genetiskt test. Vid misstanke om eller med screening konstaterad ärftlig ovarialcancer bör remiss erbjudas till en cancergenetisk mottagning. Kombinerade p-piller: Även kvinnor med ärftlig riskökning för ovarialcancer på grund av BRCA1- eller BRCA2-mutationer har en påtaglig skyddande effekt av kombinerade p-piller.. Alarmsymtom: Det är viktigt att öka medvetenheten bland allmänhet och vårdgivare om symtom som kan tyda på ...
  http://cancercentrum.se/stockholm-gotland/cancerdiagnoser/gynekologi/aggstock/vardprogram/gallande-vardprogram-aggstockscancer/
*  Gällande vårdprogram äggstockscancer
Detta nationella vårdprogram omfattar epitelial ovarialcancer, tubarcancer, primär peritonealcancer och epiteliala borderlinetumörer i ovariet (äggstocken). Epitelial ovarialcancer är den gynekologiska cancersjukdom som har högst dödlighet i västvärlden, vilket bland annat speglar svårigheter att detektera sjukdomen i ett tidigt stadium. Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna.. Ärftlig ovarialcancer: Alla patienter med ovarial- tubar- eller primär peritonealcancer bör, oavsett familjehistoria, erbjudas genetiskt test. Vid misstanke om eller med screening konstaterad ärftlig ovarialcancer bör remiss erbjudas till en cancergenetisk mottagning. Kombinerade p-piller: Även kvinnor med ärftlig riskökning för ovarialcancer på grund av BRCA1- eller BRCA2-mutationer har en påtaglig skyddande effekt av kombinerade p-piller.. Alarmsymtom: Det är viktigt att öka medvetenheten bland allmänhet och vårdgivare om symtom som kan tyda på ...
  https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/gynekologi/aggstock/vardprogram/gallande-vardprogram-aggstockscancer/
*  Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer
Detta vårdprogram omfattar handläggning och behandling av icke-epiteliala maligna ovarialtumörer och är ett komplement till det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer. Hänvisning kommer ske till nationella vårdprogrammet för äggstockscancer avseende de kapitel som inte gör åtskillnad mellan epitelial respektive icke-epitelial ovarialcancer. Det nationella vårdprogrammet ska fungera som ett "paraplyprogram" med principer för handläggning och behandling baserat på bästa möjliga evidens. Vissa regionala skillnader kan uppstå mot bakgrund av att tolkningen av vissa problemställningar på forskningsfronten kan variera och skillnader i regionala förutsättningar föreligga. Samtidigt är vi skyldiga att bedriva en likvärdig vård varför regionala anpassningar bör motiveras. Globalt utgör icke-epiteliala ovarialtumörer cirka 10 % av primära maligna tumörer i ovariet. Till skillnad från epitelial äggstockscancer (ovarialcancer,) är icke-epitelial maligna ...
  http://cancercentrum.se/syd/cancerdiagnoser/gynekologi/aggstock/vardprogram/gallande-vardprogram-icke-epitelial-aggstockscancer/
*  Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer
Detta vårdprogram omfattar handläggning och behandling av icke-epiteliala maligna ovarialtumörer och är ett komplement till det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer. Hänvisning kommer ske till nationella vårdprogrammet för äggstockscancer avseende de kapitel som inte gör åtskillnad mellan epitelial respektive icke-epitelial ovarialcancer. Det nationella vårdprogrammet ska fungera som ett "paraplyprogram" med principer för handläggning och behandling baserat på bästa möjliga evidens. Vissa regionala skillnader kan uppstå mot bakgrund av att tolkningen av vissa problemställningar på forskningsfronten kan variera och skillnader i regionala förutsättningar föreligga. Samtidigt är vi skyldiga att bedriva en likvärdig vård varför regionala anpassningar bör motiveras. Globalt utgör icke-epiteliala ovarialtumörer cirka 10 % av primära maligna tumörer i ovariet. Till skillnad från epitelial äggstockscancer (ovarialcancer,) är icke-epitelial maligna ...
  https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/aggstock/vardprogram/gallande-vardprogram-icke-epitelial-aggstockscancer/
*  Cancerhund - Wikipedia
Cancerhundar är sökhundar som tränats att med luktsinnet identifiera förekomst av cancer hos människor. Metoden har använts för att hitta lungcancer, bröstcancer, prostatacancer, äggstockscancer, samt urinblåsecancer, tjocktarmscancer (colorectal cancer) och melanom. När det gäller lungcancer och bröstcancer får hundarna lukta på utandningsprover (filter som patienterna / försökspersonerna andats genom). I fråga om prostatacancer och äggstockscancer får hundarna lukta på urinprover respektive vävnadsprover. Man har upptäckt att om en hund lärt sig hitta en sorts cancer så innebär det inte att hunden också hittar andra cancersjukdomar. Att olika cancerformer avger olika lukt är nya rön. Doftämnena som genereras vid olika cancersjukdomar beskrivs som mycket låga koncentrationer av alkaner och aromatiska föreningar. Den första studien publicerades redan 1989 i den medicinska tidskriften Lancet. När nya studier publicerades 2004 och 2006 blev intresset större. I ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cancerhund
*  Äggstockscancer - 9månader
Cancer i äggstockarna, ovarialcancer, är den vanligaste dödsorsaken när det gäller gynekologiska sjukdomar i Sverige. Det verkar som om förlossningar kan ha en skyddande effekt eftersom flera studier visat att risken att drabbas minskar med mellan 15% och 20% för varje barn. P-piller och minipiller verkar ha en liknande effekt, risken minskar till hälften hos kvinnor som använder piller jämfört med kvinnor som aldrig använt sådana. Likaså verkar amning, sterilisering och hysterektomi kunna minska risken att drabbas medan cancerformen är vanligare hos kvinnor med endometrios, PCOS och PID ( ...
  http://www.9manader.nu/arkiv/cancer-755/aggstockscancer-566/
*  Äggstockscancer börjar i ledarna - inte stockarna - Cancer.se
Flera typer av tumörer som sprids i bäckenbotten bland kvinnor, till exempel äggstockscancer, kan ha ett gemensamt ursprung, nämligen äggledarna, visar en
  https://cancer.se/nyhetsinlagg/aggstockscancer-borjar-i-ledarna-inte-stockarna/
*  Hormoner ökar risken för äggstockscancer - Cancer.se
Kvinnor som tagit hormoner för att lindra sina klimakteriebesvär har en ökad risk för äggstockscancer. Detta även om hormonersättningen bara varade under
  http://cancer.se/hormoner-okar-risken-for-aggstockscancer/
*  Hormoner ökar risken för äggstockscancer - Cancer.se
Kvinnor som tagit hormoner för att lindra sina klimakteriebesvär har en ökad risk för äggstockscancer. Detta även om hormonersättningen bara varade under
  https://cancer.se/hormoner-okar-risken-for-aggstockscancer/
*  Cancerresultat - Landstinget Blekinge
När det gäller äggstockscancer räknas Blekingesjukhuset, enligt de internationella studier som finns, som ett specialiserat högvolymssjukhus. De felaktiga siffror som framförts i debatten är hämtade från ett bristfälligt register som allt fler kliniker valt att lämna.. - Vårt tumörkirurgiska team har lång erfarenhet av den här verksamheten. Det är alltid två erfarna operatörer med minst 20 års erfarenhet som genomför ingreppen, vi har certifierad tumörkirurg i teamet, ett nära samarbete med övriga kirurgiska specialiteter och vi har möjlighet att optimera tid och resurser för varje enskild patient, berättar Annelie J:son - Söderström som är överläkare på kvinnokliniken.. När det gäller kvinnor som, under perioden 2003 - 2015, opererats för avancerad äggstockscancer på Blekingesjukhuset överlevde drygt 37 procent mer än fem år efter ingreppet. För Skånes universitetssjukhus och riksgenomsnittet ligger den siffran på knappt 25 procent. Sedan 15 år ...
  http://ltblekinge.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Pressmeddelanden/cancerresultat/
*  Så är vården organiserad
De flesta kvinnor som får äggstockscancer är 40-70 år. Sjukdomen upptäcks ofta sent, eftersom den har ett smygande förlopp och sällan ger några typiska symtom som kan leda till tidig upptäckt. Det beror på att äggstockarna ligger fritt i bukhålan, vilket gör att en tumör kan växa sig ganska stor innan den ger några kännbara symtom. Diffus magvärk, en känsla av svullnad och behov av att kissa ofta är några tidiga symtom. Andra symtom är tryck mot ändtarmen, förändrade flytningar, snabbare mättnadskänsla, en knöl eller ojämnhet i magen, samt trötthet och viktnedgång. Det finns många olika slags äggstockstumörer, vilket beror på att äggstockarna innehåller många olika typer av celler och vävnader. Sjukdomen delas in grupperna epitelial- och icke-epitelial äggstockscancer. Det senare är en biologiskt mycket heterogen grupp, där flertalet diagnoser är mycket sällsynta. Utöver godartade och elakartade tumörer finns även så kallade borderlinetumörer. De ...
  https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/gynekologi/aggstock/regional-vardprocess/sa-ar-varden-organiserad/
*  Gyncancer - Screening äggstockscancer- blir det verklighet snart?
Intervju med Karin Sundfeldt, professor vid Kvinnokliniken Sahlgrenska Sjukhuset. Karin är professor och överläkare vid kvinnokliniken, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Karin jobbar 40% kliniskt med gynekologisk kirurgi och 60% forskning. Hon jobbar med minimalinvasiva tekniker för kirurgi tex laparoskopi och hennes forskning handlar mest om tidig diagnostik för ovarialcancer och grundläggande tumörbiologiska frågeställningar avseende tumörinvasion. Karin har varit finansierad av Cancerfonden i över 10 år både med projektanslag och bidrag till lön som kan ges till kliniskt aktiva läkare så att man kan få tid för forskning.. Kommer vi kunna screena för ovarialcancer eller ska vi kanske börja förebygga?. I England pågår just nu en stor studie sedan flera år för att se om screening skulle kunna minska risken att dö i äggstockscancer. Studien beräknas klar om fyra år. Tanken är då att man ska kunna ta ett enkelt blodprov en ggr/år för att hitta kvinnor med ...
  http://gyncancer.se/2016/11/screening-aggstockscancer-blir-det-verklighet-snart/
*  I F P I International Federation of Producers of Phonograms and Videograms - Omdömen - Reco.se
Läs och skriv rekommendationer om I F P I International Federation of Producers of Phonograms and Videograms i Stockholm. På reco.se tipsar vi varandra om vad som är bra och mindre bra i din stad.
  https://www.reco.se/ifpi-svenska-gruppen
*  Upptäcka äggstockscancer - cancer.nu - AstraZeneca
Det är delvis oklart hur äggstockscancer uppstår och flera faktorer tycks påverka risken att få sjukdomen. Riskfaktorerna ser dessutom olika ut beroende på vilken celltyp cancern uppstår i.
  http://cancer.nu/se/Aggstockscancer/Upptacka/
*  Äggstockscancer
Godartade tumörer i äggstockarna är rätt så vanliga - endast 15 procent av alla tumörer är elakartade. Risken för elakartade tumörer ökar med kvinnans ålder. I äggstockarna kan det även förekomma så kallade borderline-tumörer, som varken är...
  https://www.docrates.com/sv/cancerformer/gynekologisk-cancer/aggstockscancer/
*  Ny upptäckt om infertilitet och äggstockscancer - Cancer.se
Hur kommer det sig att vissa kvinnor får barn när de är femtio år, medan andra inte kan få barn när de är trettio? En ny studie från Göteborgs universi
  https://cancer.se/ny-upptackt-om-infertilitet-och-aggstockscancer/
*  Skovård - Skor - Herr
Köp skovårdsproduker hos Thernlunds. Skovårds- och putsprodukter hittar du online på Thernlunds.se och i våra 11 butiker i Stockholm.
  https://thernlunds.se/herr/skor/skovard.html
*  Må bra i kaos: Diagnos?
Eller, rättare sagt, han kunde berätta vad som inte framkommit. De kan nu säga att jag inte har/haft tjocktarmscancer (det var spåret tidigare). Högst troligt inte heller äggstockscancer (var en stark misstanke i samband med operationen). Det har varit de två starkaste kandidaterna och vanliga primärtumörer när det sedan sprider sig till bukhinnan. De fortsätter nu analysera. Han sa att det i kanske 5% av analyserna inte går att fastställa primärtumören (känns oroande) och att det finns en möjlighet/risk att primärtumören sitter/suttit direkt på bukhinnan. Och det är nu jag inte vet så mycket mer. Hur "farlig"/allvarlig är denna diagnos? Det är inget någon pratat med mig om. Måste försöka få tag på onkologläkarna och be om mer info, tror jag. Fast det är ofta lika så bra att inte veta allt. Men min erfarenhet är att de (läkare, sjuksyrror m fl) är bra på att bedöma hur mycket info man tål och när ...
  http://asaersa.blogspot.com/2012/05/diagnos.html
*  Apeks Hose for DST series before 2007 köp och erbjuder, Scubastore
Apeks Hose for DST series before 2007. Flexibel MP (LP) Apeks slang (2: a steget).Slangen för DST har en 1/2 'port för DST serien inn, dyk
  https://www.scubastore.com/dykning/apeks-hose-for-dst-series-before-2007/3740/p
*  GRETAS SVAMMEL: KÄMPAR PÅ
Jag är för det mesta en glad och positiv kvinna i övre medelåldern, som här kommer att svamla om min vardag. Har varit egen företagare i ett intressant yrke, som gav mig mycket. Är nu sjukskriven och går på behandling för äggstockscancer och lungmetastaser. Alla är välkomna att ta del av mina rader. sexgretagarbo@yahoo. ...
  http://gretassvammel.blogspot.com/2014/09/kampar-pa.html
*  GRETAS SVAMMEL: LÄNGTAN
Jag är för det mesta en glad och positiv kvinna i övre medelåldern, som här kommer att svamla om min vardag. Har varit egen företagare i ett intressant yrke, som gav mig mycket. Är nu sjukskriven och går på behandling för äggstockscancer och lungmetastaser. Alla är välkomna att ta del av mina rader. sexgretagarbo@yahoo. ...
  http://gretassvammel.blogspot.com/2015/02/langtan.html
*  Apeks Regulator Hose Aquaflex köp och erbjuder, Scubastore
Apeks Regulator Hose Aquaflex. Vi är glada att meddela att vi nu erbjuda nya lätta flexibla slangar. Slangarna tillverkas vid Apeks fabrik, dyk
  https://www.scubastore.com/dykning/apeks-regulator-hose-aquaflex/31516/p
*  Skovård | Anderssons Skomakeri
Korta tips: Rengör skorna Putsa skorna med skokräm Impregnera skorna Använd skoblock Använd skohorn Låt skorna vila varannan dag Allmänna skovårdsråd Sk...
  http://www.anderssonskomakeri.se/skov%C3%A5rd-24568529
*  Risk för åska även under tisdagen - nwt.se - Ditt Värmland, just nu
Inga skador rapporteras efter måndagskvällen och nattens kraftiga åskoväder. Enligt SMHI väntas fler åskknallar under dagen.
  https://nwt.se/varmland/2016/05/24/risk-for-aska-aven-under-tisdagen