Ovarian NeoplasmsCystadenom: En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.Brenners tumör: En äggstockstumör bestående av epitelcellgrupper i en fibrös bindvävsmatta. Det är en ovanlig cancerform, som utgör mindre än 1% av alla äggstockstumörer. Elakartade Brennertumörer är ensidiga, och på träffas vanligtvis slumpmässigt i äggstockar som avlägsnats av andra orsaker, särskilt hos kvinnor i postmenopausal ålder.Granulosacellstumör: En äggstockstumör med ursprung i cellerna till membrana granulosa i Graafs follikel. Den kan vara förknippad med överproduktion av östrogen.Sertoli-LeydigcellstumörTekomCystadenokarcinom: En elakartad tumörform som uppstår i körtelepitelvävnad, i vilken bildas ansamlingar av cystsekret. De neoplastiska cellerna visar olika grader av anaplasi och invasivt förlopp, och lokal utbredning och metastaser förekommer. Cystadenokarcinom utvecklas ofta i äggstockarna, där man känner igen pseudomucinösa och serösa typer.Dysgerminom: En elakartad äggstockstumör som tros uppstå ur ursprungliga könsceller från den sexuellt odifferentierade, embryonala könskörteln. Den motsvarar klassiskt seminom i testiklarna, med vilket den är identisk såväl till det yttre som histologiskt. Dysgerminom utgör 16% av alla könscellstumörer. De är sällsynta före 10 års ålder, men 50% av dem uppträder före 20 års ålder. De anses allmänt ha en låg grad av malignitet, men kan sprida sig om tumören utvidgar sig genom sin kapsel och infiltrerar lymfkörtlar eller blodkärl.SertolicellstumörOvarian CystsDermoidcysta: En tumörform bestående av dislokerade ektodermstrukturer längs embryonala sammansmältningslinjer, där skiljeväggen kommer att utgöras av epiteltäckt bindväv, inklusive vävnad hörande till hud, med keratin, talg och hår.Ovarian DiseasesKönssträngstumörer: Tumörer uppkomna ur den primitiva könssträngen eller de embryonala könskörtlarnas stromaceller. De klassificeras efter förmodat vävnadsursprung och differentiering. Från könssträngen kommer sertolicellstumörer och granulosacellstumörer. Från gonadernas stroma kommer leydigcelltumörer och tekom. Dessa tumörer kan påvisas såväl i äggstockarna som i testiklarna.Cystadenom, seröst: En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.TeratomKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".TumörstadieindelningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.BukspottkörteltumörerTumörerTumörer, cystiska, mucinösa och serösaHudtumörer: Cancer i huden.Tumörer, multipla primäraNjurtumörer: Cancer i njuren.Tumörer, sekundära primäraAdenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.SköldkörteltumörerMyeloproliferativa sjukdomarTumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Parotid NeoplasmsTumörer, bindväv och mjukdelarPlasmacellsneoplasmerTumörer i blindtarmsbihangLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Cystadenom, mucinöst: En multilokulär tumör med mucinutsöndrande epitel. Typen återfinns oftast i äggstockarna, men förekommer även i bukspottkörteln, blindtarmen och, sällan, retroperitonealt samt i urinblåsan. Den anses ha låg malignitet.Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Mag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Pankreaskarcinom, duktaltTumörer, experimentellaKärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.Eye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.NästumörerSpottkörteltumörerTumörer, strålningsframkalladeAdenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.Karcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.TestikeltumörerMuskelvävnadstumörerTumörer, körtel och epitelCystadenokarcinom, mucinöst: En elakartad, cystisk eller medelhård tumör, som oftast uppträder i äggstockarna. I sällsynta fall kan en fast förekomma. Tumören kan uppkomma ur ett mucinöst cystadenom eller vara malign från början. Cystorna är klädda med cylinderepitelceller. Hos andra former består epitelvävnaden av flera lager med celler som helt förlorat sin normala struktur. Hos de mer odifferentierade tumörerna kan ses skikt eller öar av tumörceller som uppvisar mycket små likheter med ursprungsstrukturen.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Mjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Blodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.TumörproteinerLivmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Tarmtumörer: Cancer i tarmarna.Tumörer, adnexa och hudbihangKärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.Tumörer i svettkörtlarLymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Gomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.Tumörer, komplexa och blandadeTumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Underkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.Gallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.TumörinvasivitetTymustumörerMjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.Hjärttumörer

*  Gällande vårdprogram äggstockscancer

Detta nationella vårdprogram omfattar epitelial ovarialcancer, tubarcancer, primär peritonealcancer och epiteliala borderlinetumörer i ovariet (äggstocken). Epitelial ovarialcancer är den gynekologiska cancersjukdom som har högst dödlighet i västvärlden, vilket bland annat speglar svårigheter att detektera sjukdomen i ett tidigt stadium. Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna.. Ärftlig ovarialcancer: Alla patienter med ovarial- tubar- eller primär peritonealcancer bör, oavsett familjehistoria, erbjudas genetiskt test. Vid misstanke om eller med screening konstaterad ärftlig ovarialcancer bör remiss erbjudas till en cancergenetisk mottagning. Kombinerade p-piller: Även kvinnor med ärftlig riskökning för ovarialcancer på grund av BRCA1- eller BRCA2-mutationer har en påtaglig skyddande effekt av kombinerade p-piller.. Alarmsymtom: Det är viktigt att öka medvetenheten bland allmänhet och vårdgivare om symtom som kan tyda på ...

*  Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Detta vårdprogram omfattar handläggning och behandling av icke-epiteliala maligna ovarialtumörer och är ett komplement till det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer. Hänvisning kommer ske till nationella vårdprogrammet för äggstockscancer avseende de kapitel som inte gör åtskillnad mellan epitelial respektive icke-epitelial ovarialcancer. Det nationella vårdprogrammet ska fungera som ett "paraplyprogram" med principer för handläggning och behandling baserat på bästa möjliga evidens. Vissa regionala skillnader kan uppstå mot bakgrund av att tolkningen av vissa problemställningar på forskningsfronten kan variera och skillnader i regionala förutsättningar föreligga. Samtidigt är vi skyldiga att bedriva en likvärdig vård varför regionala anpassningar bör motiveras. Globalt utgör icke-epiteliala ovarialtumörer cirka 10 % av primära maligna tumörer i ovariet. Till skillnad från epitelial äggstockscancer (ovarialcancer,) är icke-epitelial maligna ...

*  Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Detta vårdprogram omfattar handläggning och behandling av icke-epiteliala maligna ovarialtumörer och är ett komplement till det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer. Hänvisning kommer ske till nationella vårdprogrammet för äggstockscancer avseende de kapitel som inte gör åtskillnad mellan epitelial respektive icke-epitelial ovarialcancer. Det nationella vårdprogrammet ska fungera som ett "paraplyprogram" med principer för handläggning och behandling baserat på bästa möjliga evidens. Vissa regionala skillnader kan uppstå mot bakgrund av att tolkningen av vissa problemställningar på forskningsfronten kan variera och skillnader i regionala förutsättningar föreligga. Samtidigt är vi skyldiga att bedriva en likvärdig vård varför regionala anpassningar bör motiveras. Globalt utgör icke-epiteliala ovarialtumörer cirka 10 % av primära maligna tumörer i ovariet. Till skillnad från epitelial äggstockscancer (ovarialcancer,) är icke-epitelial maligna ...

*  Struma ovarii - Wikipedia

Struma ovarii är en ovanlig tumör i äggstockarna, där tumörens celler fullständigt eller till större delen består av sköldkörtelceller. Det är därmed ett slags teratom, eftersom tumörens celler inte bildats av vävnad där tumören är belägen. De flesta struma ovarii är godartade.. Struma ovarii beskrevs första gången av Richard Böttlin 1889. Malign struma ovarii beskrevs första gången 1956 av Per Wetteland.[1]. Struma ovarii kan drabba kvinnor i alla åldrar, men är avsevärt mycket vanligare i fertil ålder. När den uppkommer, vilket är sällsynt, uppkommer den oftast bara på ena äggstocken, och tumören är vanligen godartad. Den kan emellertid vara hormonproducerade, och skapa en klinisk bild av giftstruma, men måste inte göra det. Andra symtom är att buken sväller upp till följd av ascites.[2] Påtaglig ascites förekommer i ungefär hälften av fallen. Pleuravätskeutgjutning uppträder ibland. Ungefär hälften av fallen är tämligen asymtomatiska, men kan ...

*  Hormoner ökar risken för äggstockscancer - Cancer.se

Kvinnor som tagit hormoner för att lindra sina klimakteriebesvär har en ökad risk för äggstockscancer. Detta även om hormonersättningen bara varade under

*  Hormoner ökar risken för äggstockscancer - Cancer.se

Kvinnor som tagit hormoner för att lindra sina klimakteriebesvär har en ökad risk för äggstockscancer. Detta även om hormonersättningen bara varade under

*  Cancerresultat - Landstinget Blekinge

När det gäller äggstockscancer räknas Blekingesjukhuset, enligt de internationella studier som finns, som ett specialiserat högvolymssjukhus. De felaktiga siffror som framförts i debatten är hämtade från ett bristfälligt register som allt fler kliniker valt att lämna.. - Vårt tumörkirurgiska team har lång erfarenhet av den här verksamheten. Det är alltid två erfarna operatörer med minst 20 års erfarenhet som genomför ingreppen, vi har certifierad tumörkirurg i teamet, ett nära samarbete med övriga kirurgiska specialiteter och vi har möjlighet att optimera tid och resurser för varje enskild patient, berättar Annelie J:son - Söderström som är överläkare på kvinnokliniken.. När det gäller kvinnor som, under perioden 2003 - 2015, opererats för avancerad äggstockscancer på Blekingesjukhuset överlevde drygt 37 procent mer än fem år efter ingreppet. För Skånes universitetssjukhus och riksgenomsnittet ligger den siffran på knappt 25 procent. Sedan 15 år ...

*  Gyncancer - PARP-hämmare för alla äggstockscancerpatienter

Många riktade behandlingar för cancer bygger på genmutationer. För äggstockscancer är BRCA-mutationerna det mest kända exemplet. Idag finns det en godkänd behandling Lynparza[Symbol], ett läkemedel som hämmar enzymet PARP, för återfallspatienter med BRCA-mutation som fortfarande är platinakänsliga. Nya studier har dock visat att PARP-hämmare kan vara även vara effektiva mot tumörer som inte har BRCA-mutationen. BRCA-mutationer är antigen ärftliga (nedärvda) eller mutationer som uppstått under cancers utveckling i vävnaden (somatiskt förvärvade). Olaparib (Lynparza[Symbol]) är ett godkänt läkemedel för äggstockscancerpatienter med BRCA-mutation (nedärvd eller somatisk). Enligt det senaste uppdaterade vårdprogrammet för äggstockscancer bör alla kvinnor oavsett familjehistoria erbjudas mutationsscreeningstest för BRCA, helst genom analys av tumörvävnad från primärtumören och om möjligt med färsk tumörvävnad. Nätverket mot gynekologisk cancer tog i en ...

*  Ny upptäckt om infertilitet och äggstockscancer - Cancer.se

Hur kommer det sig att vissa kvinnor får barn när de är femtio år, medan andra inte kan få barn när de är trettio? En ny studie från Göteborgs universi

*  Kvinnors cancer: främjande av förebyggande vård - EuroparlTV

Ett av fyra dödsfall i EU orsakas av cancer, där vissa former i huvudsak eller uteslutande drabbar kvinnor, som bröstcancer, livmoder-, livmoderhals- och äggstockscancer. Bröstcancer är den dödligaste formen för kvinnor. Experter tillsammans med lagstiftare tittar på den nuvarande situationen för att förebygga, undersöka, diagnostisera och behandla cancer hos kvinnor inom EU. Parlamentsledamoten Daniela Aiuto säger att tillgången till preventiv vård måste förbättras i framförallt fattigare medlemsländer.

*  Gällande vårdprogram äggstockscancer

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat. ...

*  mensvärk | Kurera.se

Fråga till Barnmorska Jag har lidit med akne sedan puberteten och även av kraftig mensvärk sedan dess. Har sedan länge övervägt p-piller som bot mot detta men problemet som har uppkommit har varit min mammas sjukdom. Hon blev diagnostiserad med äggstockscancer för cirka två år. Detta kan då vara genetiskt och gör det farligt för mig att konsumera […]. Läs mer → ...

*  Varning för åskoväder i Skåne - P4 Malmöhus | Sveriges Radio

Idag skickar SMHI ut en klass-två-varning för kraftiga åskoväder i Skåne. Det kan bli mycket åska som kan medföra störningar både i el- och telefontrafiken. ...

*  Sidas Skovård & Tillbehör - hos Addnature.com

Sidas Skovård & Tillbehör - stort utbud och bra priser. Handla enkelt i vår webshop! Alltid fri retur & 365 dagar öppet köp hos - Addnature.com

*  Skovård | Anderssons Skomakeri

Korta tips: Rengör skorna Putsa skorna med skokräm Impregnera skorna Använd skoblock Använd skohorn Låt skorna vila varannan dag Allmänna skovårdsråd Sk...

*  Det är viktigt att röra på sig när man har cancer - PDF

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

*  Undersökningar för att upptäcka cancer - Cancer.se

Det finns flera olika undersökningar som kan upptäcka cancer. Så som vävnadsprov från en knöl, röntgen, kamera eller ultraljud.

*  Mats hade svår cancer - blev frisk | Allers

Mats Larsson, 60, levde med en dödsdom men vägrade låta cancersjukdomen knäcka honom. Mot alla odds blev han frisk från sin svåra cancer.

*  Kortare väntetider för cancerpatienter - Landstinget i Kalmar län

Kortare väntetider, bättre information och ökad patientdelaktighet. Det är målen när landstinget inför standardiserat vårdförlopp för cancerdiagnoser.

*  Cancerincidens i Sverige 2014 - Nya diagnosticerade cancerfall år 2014

Här kan du ladda ner eller beställa Socialstyrelsens rapport Cancerincidens i Sverige 2014 - Nya diagnosticerade cancerfall år 2014.

*  Gutierrez friskförklarad från cancern

I september avslöjade Newcastle-stjärnan Jonas Gutierrez att hans långa frånvaro från fotbollen berodde på en kamp mot en cancersjukdom. I går kväll kunde han ge glädjande besked.- I dag blev jag friskförklarad, skrev han på Twitter.

*  Kellysliiv - Fuck you cancer!

Jag förstår att hon mår dåligt men jag tycker det är dumt att vilja få alla tycka synd om henne dom som verkligen bryr sig om henne finns där för henne ändå ...

*  Humanistbloggen: I begynnelsen ...

Blogginläggens författare är alla medlemmar i Humanisterna, men åsikterna är deras egna och behöver inte stämma överens med Förbundet Humanisternas ...

*  Klassiker

Blogginläggens författare är alla medlemmar i Humanisterna, men åsikterna är deras egna och behöver inte stämma överens med Förbundet Humanisternas ...

*  Ateister i Arken

Blogginläggens författare är alla medlemmar i Humanisterna, men åsikterna är deras egna och behöver inte stämma överens med Förbundet Humanisternas ...