Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.NjursjukdomarNjurtransplantationNjurkanalerNjurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Acute Kidney InjuryNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.PolycystnjureNjurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Njurtumörer: Cancer i njuren.Njurkanaler, proximala: Den njurkanal som utgår från Bowmans kapsel i njurbarken och in i njurmärgen. Den proximala kanalen består av ett kapslat avsnitt i njurbarken och ett rakt, distalt segment som leder ned i märgen, där den bildar den U-formade Bowmans slynga.NjurfunktionstesterNjurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Njurstenar: Stenar som förekommer i njuren. Stenar som är för stora för att passera spontant kan variera i storlek från 1 cm till taggiga stenar som fyller njurbäckenet och njurkalkarna.Njurkanaler, samlande: Raka tuber som utgår från njurbarkens stråliga del, där de möter de krökta ändarna av de distala, kapslade kanalerna. I njurmärgen löper pyramidernas samlingskanaler samman och förenas med ett centralt rör (Bellinis kanal; ductus Bellini), som mynnar på pyramidtoppen.Polycystnjure, autosomal dominantGlomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Cystnjure: En heterogen grupp av ärftliga eller förvärvade sjukdomstillstånd, med förekomst av en eller flera enkelsidiga eller dubbelsidiga njurcystor.Njurens koncentrationsförmåga: Njurens förmåga att i urinen utsöndra höga halter av lösningar från blodplasman.Njurkanaler, distala: Den del av njurkanalen som börjar med det större avsnittet av den stigande grenen på Henles slynga. Den löper åter in i njurbarken och bildar den kapslade distala kanalens segment.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.NefrektomiNefronVävnadsdistributionNjurkanalnekros, akut: Akut njursvikt till följd av förstörelse av epitelceller i njurkanalerna. Vanligtvis beror den på exponering för giftiga ämnen eller njurischemi efter svår skada.UrinledareHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.ProteinuriaTidsfaktorerMulticystisk dysplastisk njureCellinjeTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Polycystnjure, autosomal recessivOrgangivareTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.RNA, budbärarKidneys, ArtificialRåttor, Sprague-DawleyUretärhinderTRPP Cation ChannelsNjurcirkulationMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Diabetiska njursjukdomar: Hit hör arterioskleros och arterioloskleros i njurarna, Kimmelstiel-Wilsons syndrom (interkapillär glomeruloskleros), akut och kronisk pyelonefrit, samt njurpapillnekros hos individer med diabetes mellitus.OrganspecificitetNjurfunktion, nedsattSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Hydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.NjurartärReperfusionsskadaImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Vävnads- och organanskaffningImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Råttor, WistarNjurinflammationNjurdialysBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Albuminuri: Förekomst av albumin i urinen.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RiskfaktorerLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.NefrologiOrganstorlekPodocyterNjurbarksnekros: Celldöd bland njurbarkens funktionella celler, men med fortsatta livsfunktioner hos merparten av njurmärgen. Tillståndet beror oftast på njurens egendomliga fördelning av artärer, vilken gör njurbarken känslig för minskat blodflöde.Fördröjd transplantatfunktionMöss, inavlade C57BLBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.BukspottkörteltransplantationBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Cystatin CNefrit, interstitiellReninRåttor, inavlade stammarBehandlingsresultatGlomerulonefrit: Glomerulärt inflammatoriskt tillstånd, beroende på antigen-antikroppsreaktion, med leukocytinfiltration och celltillväxt i glomeruli.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.UromodulinHypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Retrospektiva studierHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.OrganförvaringGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Fokal segmental glomeruloskleros: Sjukdom i njurarnas filtreringsnystan som kännetecknas av fokal eller segmentell skleros, som vanligtvis börjar i de juxtamedullära glomeruli och gradvis sprider sig till andra delar av njuren, med eventuellt åtföljande njursvikt.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.PungråttorNatriumNjurkalkar: Utrymmen i njurbäckenet som delar sig i två vida, koppformade huvudrör, som i sin tur övergår i 7 till 14 mindre njurbägare. Urin töms i ett mindre rör från uppsamlingskanalerna, passerar sedan den stora njurkalken, njurbäckenet och urinledaren till urinblåsan.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.RadioisotoprenografiKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NjurersättningsterapiMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.Hypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Aquaporin 2Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.PyelonefritAllotransplantationUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Na-K-ATPasEpitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Henles slynga: En U-formad njurkanalstruktur i njurmärgen som består av en nedåtgående och en uppåtgående förbindelse genom njurens bark och märg och är belägen mellan de proximala och de distala njurkanalerna.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.NjurartärhinderOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTransfektionVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.PAX2-transkriptionsfaktorBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Mikrovilli: Ytterst tunna, luddliknande utskott från cellmembran som avsevärt utökar ytarean hos cellen.GenomspolningRenin-angiotensinsystemUrinutsöndring: Syn. diures.Prospektiva studierDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.SignalomvandlingKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.UrinKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Cystor: Slutna håligheter eller blåsliknande svullnader, normala eller onormala, klädda med epitelvävnad och oftast med innehåll av någon flytande eller halvflytande substans.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.BisköldkörtelhormonerDiabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Mikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.Juxtaglomerulär apparat: Ett cellkomplex bestående av juxtaglomerulära celler, extraglomerulära mesangiets celler, distala njurtubulis macula densa, och granulära, peripolära epitelceller. Juxtaglomerulära celler är modifierade celler i glatt muskulatur i väggarna till afferenta glomerulära arterioler. Extraglomerulära mesangieceller finns i vinkeln mellan de afferenta och efferenta glomerulusarteriolerna. Granulära, peripolära epitelceller förekommer i vinkelvecket i njurkorpuskelns parietala-viskerala vinkel.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Madin Darby Canine Kidney CellsNefrosklerosRiskbedömningSvampnjure: En icke ärftlig njursjukdom som kännetecknas av en onormal vidgning av samlingsrören i njurmärgen och njurpapillerna. Samlingsrören innehåller cystor eller utbuktningar fyllda med en geléartad substans eller små njurstenar, vilket kan leda till infektioner eller obstruktion. Svampnjure måste särskiljas från medfödd eller ärftlig polycystnjure.VäntelistorAIDS-associerad nefropati: Njursyndrom som förekommer hos patienter med HIV-smitta, kännetecknas av nefrotiskt syndrom, svår proteinuri, fokal och segmentell glomeruloskleros med utpräglade tubulära och interstitiella föränd ringar, förstorade njurar och karakteristiska tubuloretikulära strukturer. Syndromet skiljer sig från heroinassocierad nefropati och andra typer av njursjukdomar hos HIV-infekterade patienter.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Fosfater: Oorganiska salter av fosforsyra.UrinvägarElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.TakrolimusHaplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Wilms tumörAquaporin 6ProteinerVätske- och elektrolytbalansRekombinanta proteinerTeknetium Tc 99m-mertiatidAkutfasproteiner: Proteiner som utsöndras i större eller mindre mängd i blodet av hepatocyter i samband med skada, inflammation eller sjukdom. Dessa proteiner tjänar som hämmare eller mediatorer av inflammatoriska förl opp. Vissa akutfasproteiner har använts för diagnostiska ändamål.Kalciumoxalat: Kalciumsaltet av oxalsyra, förekommande som kristaller i urin och i vissa stenar (calculi).Lupusnefrit: Glomerulonefrit i förening med den autoimmuna sjukdomen systemisk lupus erythematosus. Histologiskt delas lupusnefrit in i 6 klasser: klass I-normala glomeruli; klass II-endast mesangiala förändringar; klass III-fokal segmenterad glomerulonefrit; klass IV-diffus glomerulonefrit; klass V-diffus membranös glomerulonefrit; och klass VI-framskriden skleroserande glomerulonefrit.Vattenporiner: Membranproteiner som möjliggör vattentransport. De ingår i den grupp av membrankanalproteiner som inkluderar linsproteinet och bakteriella glycerolbärare.UremiUrinprovIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.NefrolitiasUrinämneOxidativ stressIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.PolymeraskedjereaktionMykofenolsyraKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.SjukdomsgradsmåttBasalmembran: Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.Sekvenshomologi, aminosyraReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Prognosp-aminohippursyraRiktad organdonationRåttor, inavlade F344Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.NatriuresModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAge FactorsAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.HypertrofiFlimmerhår: Fina, rörliga utskott i grupper eller täcken på ytan av ciliater (Ciliophora) eller på den fria ytan hos celler som bygger upp flimmerhårepitel. Varje hår växer ut från ett korn i cytoplasmans övre sk ikt. Ciliernas (flimmerhårens) rörelser bidrar till att förflytta flimmerdjuren genom den vätska de lever i. Flimmerhåren på på en epitelyta har till uppgift att forsla undan slem eller vätska.NormalvärdenArtsspecificitetPostoperativa komplikationerDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Fosfor: Grundämne med kemiskt tecken P, atomnummer 15 och atomvikt 31. Fosfor är ett essentiellt grundämne i födan, en viktig beståndsdel av benvävnadens mineralfas och rikligt förekommande i alla vävnadstyper, där det ingår i någon form i nästan all ämnesomsättning.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.

*  Hur påverkas hälsan om man donerar en av sina njurar? - Netdoktor
Vill även nämna att min bror är 63 år och har tidigare fått en njure vår mamma för 16 år sedan. Mamma är sedan 11 år avliden i ... Att ge en njure är en stor sak - det är en verklig kärleksgåva! Det känns därför mycket bra att kunna konstatera att riskerna ... Min bror behöver en ny njure. Jag undrar om jag som ev. donator kommer att få biverkningen av donationen. Har 4 egna barn och ... Behöver veta hur min hälsa kommer att beröras av en njure mindre. Har inga allvarliga sjukdomar som jag vet och äter inga ...
  https://www.netdoktor.se/manlig-halsa/fraga-doktorn/hur-paverkas-halsan-om-man-donerar-en-av-sina-njurar/
*  Var femte skulle sälja sin njure för 300 000 kr | Samhälle | Dina mediciner
Sälj en njure. Spara liv och Sälj en njure. Spara liv och tjäna pengar. Han vill sälja sin njure för att rädda livet? Du letar ... Vill du sälja din njure? Vill du sälja din njure? Eller är du söker efter en möjlighet att sälja dina njurar för pengar på ... Jag kan tänka mig att sälja min njure i Sverige ..sin fullt firska njure för 500 000. USA/Dollers för den som behöver det. ... Jag kan tänka mig att sälja min njure i Sverige ..sin fullt firska njure för 500 000. USA/Dollers för den som behöver det. ...
  http://dinamediciner.se/nyheter/var-femte-skulle-salja-sin-njure-300-000-kr
*  Rensa dina njurar naturligt på en vecka - Steg för Hälsa
Om du har en inflammerad njure till exempel, och du inte urinerar normalt, är det bäst att inte dricka alltför mycket vätska ...
  https://stegforhalsa.se/rensa-dina-njurar-naturligt-pa-en-vecka/
*  Njure från mor till son - Netdoktor
Möt Wenche, 56 år, som har donerat sin vänstra njure till sin son Morgan, 38 år. ... Njure från mor till son. Njurtransplantationer är den vanligaste transplantationen. De senaste åren har det genomförts mellan ... Själv skulle hon donera en njure vilken dag som helst till sin son om det var möjligt och det behövdes. Hon ångrar inte sitt ... Vid det laget hade Wenche redan bestämt sig för att hon ville donera en njure till sin son. Hon fick genomgå en massa tester ...
  https://www.netdoktor.se/infektion/leversjukdom/artiklar/njure-fran-mor-till-son/
*  Skämtade om att byta Yeezy-skor mot njure - fick napp | Metro
"Folk skämtar alltid om att de skulle offra en njure för ett par Yeezys. Här är chansen, jag är 26 år gammal med två sjuka ... Längre ner i kommentarerna förklarar Matt att väntelistan för en ny njure i Michigan är fem till sju år, men själv behövde han ... "Vem vill byta en fungerande njure mot ett par Yeezy?", frågade Matt. Svaret: "Vilken storlek är de?".. ... Lagen sätter stopp för att byta en njure mot varor eller pengar, men uppmärksamheten har lett till att mängder av sneakerfans ...
  https://www.metro.se/artikel/sk%C3%A4mtade-om-att-byta-yeezy-skor-mot-njure-fick-napp-xr
*  Gunilla gav en njure till sin son - P4 Västernorrland | Sveriges Radio
Hösten 2015 donerade Gunilla en njure till sonen Henrik. Han hade då endast 12 procent kapacitet kvar av sina njurar. Idag ... Han är egentligen frisk med sin nya njure, och kan leva som vanligt, träna och vara med kompisar. Allt som en 17-åring ska göra ... Hösten 2015 donerade Gunilla en njure till sonen Henrik. Han hade då endast 12 procent kapacitet kvar av sina njurar. Idag ... Gunilla Eklund donerade en njure till sin son. Foto: Magdalena Brander/Sveriges Radio ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6689522
*  Njure - Wikipedia
Varje njure kan ha upp till 1 miljon nefroner. Antalet minskar med stigande ålder. Blodets väg genom nefronet kan beskrivas så ... Flera maträtter innehåller njure från exempelvis lamm, gris eller nöt, som engelska "Steak and Kidney pie", på svenska "kött- ... En njure består av ungefär en miljon filtreringsenheter kallade nefron. Nefronen är njurens funktionella enhet. I den bildas ... Detta innebär att man kan leva länge med bara en njure utan att känna av några som helst biverkningar, och medfödd avsaknad av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Njure
*  Iranska staten köpte en frisk njure åt Amir 5 maj 2011 kl 12:10 - Vetandets värld | Sveriges Radio
... är lagligt att sälja en njure. Staten betalar 1200 dollar för en frisk njure, och mottagaren betalar ytterligare ... ... Iran är enda landet i världen där det är lagligt att sälja en njure. Staten betalar 1200 dollar för en frisk njure, och ... Den SIFO-undersökning som Vetenskapsradion gjort visar att var femte svensk skulle kunna tänka sig att sälja en njure till ett ... De sjuka som drabbats av njursvikt och som behöver en njure är viktigast, menar professor Nasser Simforoosh på ...
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/59940?programid=412
*  Njure | Fällmanskött.se
Stek njure på mycket hög värme annars släpper den väska och blir kokt. ...
  http://fallmanskott.se/styckdetaljer/flask/njure/
*  Njure-arkiv - MOD
Levande donation Njure FRÅGA: Donerade en njure till min kusin för en vecka sedan. När jag nu är hemma och stundtals är ... Levande donation Njure Organdonation FRÅGA: Hej min syster ställer upp för mig och donerar sin njure, vad ska hon genomgå för ... Sökterm: Njure Populära kategorier. Organdonation (39) Levande donation (17) Anhörig (9) Hälsa (9) Njure (8) Transplantation (7 ... Hälsa Levande donation Njure FRÅGA: Hej Jag har bestämt mig för att donera en njure till en arbetskollega. Nu väntar ja på alla ...
  http://merorgandonation.se/tag/njure/
*  Njure och urinbl sa
... Njurarna är en av kroppens utrensnings organ. Förutom att de renar kroppen ifrån slaggämnen, så reglerar ...
  http://www.masesgardenbutik.se/sv/artiklar/njure-och-urinblasa/index.html
*  intERIKtigtklok: Man har väl njure...
Om du får trehundratusen i näven mot en njure. Dethela skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt på ett år. Jo, om man är så ...
  http://www.interiktigtklok.se/2011/04/man-har-val-njure.html
*  Dålig mage + ond njure - Weraiz
Dålig mage + ond njure. december 15, 2014. maj 5, 2015. weraiz Denna vecka börja rent ut sagt piss. Dålig i magen plus att jag ...
  https://theresaclownundermybed.wordpress.com/2014/12/15/dalig-mage-ond-njure/
*  1 njure foton - Registrera dig gratis
Ladda ner 23,343 1 Njure Foton gratis eller för så lite som $0.20USD. Nya användare åtnjuter 60% rabatt. 73,542,507 foton ... 1 njure. Njure. njure. Njure av griskött. Histologi av en njure. njure. Rått kött för njure. njure Närbild. för ... mänskliga njure. Njure gnäller i äppeljuice. Vit njure formade bönor. grön njure för bönor. Njure av ett griskött. Njure. Njure ... njure. njure. Sunda njure för doktorsservice. Färgrik blåsa för njure för urography för Ct-bildläsning 3d ct. njure. Njure ...
  https://se.dreamstime.com/photos-images/1-njure.html
*  Dennis fick en njure av sin mamma - #blidonator - MOD
Artisten Micke "Syd" Anderssons son Dennis Erixons njure kraschade när han var ett år gammal. När den andra njuren inte heller ... Hem > #blidonator, Vad vi gör > Dennis fick en njure av sin mamma - #blidonator ...
  http://merorgandonation.se/dennis-fick-en-njure-av-sin-mamma-blidonator/
*  Pamela Lindgren Design - YOU&ME Guldpläterad njure och Silvernjure på Ormkedja
Njure: Bredd cirka 9mm. Längd cirka 14mm. Halsband: 60cm Design Pamela Lindgren. ... Guldpläterad njure och Silvernjure på silver ormkedja. Sterlingsilver tillverkade i Sverige. ... Guldpläterad njure och Silvernjure på silver ormkedja. Sterlingsilver tillverkade i Sverige.. Njure:. Bredd cirka 9mm.. Längd ... YOU&ME Guldpläterad njure och Silvernjure på Ormkedja. * Klicka för större bild ...
  http://shop.pamelalindgren.com/se/art/youme-silvernjure-och-kulkedja.php
*  Shure Beta 181/C - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Shure BETA181/C , ... oupptagande, njure. Shure BETA181/C , Liten sidoupptagande, njure. Shure BETA181/C , Liten sidoupptagande ...
  http://www.pricerunner.se/pl/176-3927399/Mikrofoner/Shure-Beta-181-C-priser
*  Urologi - Landstinget Blekinge
Njure. Palpationsfynd, ultraljud, rtg/urografi och CT-fynd. Preciserad information om förändringens lokalisation vid ... Njure. Mellannålsbiopsier med tumörfrågeställning. Läggs på filterpapper för att undvika fragmentering (OBS! inte ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Provtagningsanvisningar-for-patologi-och-cytologi/Patologi/Urologi/
*  Tablå - UR
Fördelen är att man bättre kan svara på vetenskapliga frågor kring varför en njure inte fungerar. Inspelat den 29 november 2016 ... David Unnersjö Jess, Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om sin forskning kring hur man gör en njure genomskinlig för att ...
  http://www.ur.se/tabla?date=2017-08-19&filter=radio
*  donationsfakta | Metro
Anne-Marie, 29, fick en ny njure: "En fantastisk gåva" Anne-Marie Rännare var bara 14 år gammal när hon blev sjuk. Året hon ...
  https://www.metro.se/om/donationsfakta
*  Prostaglandiner - Wikipedia
Njure: JGA (Renin) · peritubulara celler (EPO) · Kalcitriol · Prostaglandin. Hjärta: Natriuretiska peptider (ANP, BNP) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prostaglandiner

Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.KonkrementPolycystisk njursjukdomKreatininKennelklubbProteinuriXenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Gambro: Gambro är ett globalt medicintekniskt företag som tillverkar produkter för dialysbehandling.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.DiabetesnefropatiHydronefrosImmunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Nefrologi: Nefrologi benämns den invärtesmedicinska specialitet som ägnar sig åt njurens funktion och sjukdomar.Glomerulär filtrationshastighet: Glomerulär filtrationshastighet vilket brukar förkortas GFR från (eng. Glomerular Filtration Rate) är ett begrepp inom fysiologin som anger hur snabbt blodplasma filtreras genom njurens glomeruli.Skivepitel: Skivepitel är en typ av vanligt förekommande epitel som består av ett lager platta epitelceller [1]. Skivepitel finns bl.Renin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.GlomerulonefritHypertoniTan (kaninras)Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Njurcellscarcinom


  • bara
  • Detta innebär att man kan leva länge med bara en njure utan att känna av några som helst biverkningar, och medfödd avsaknad av en njure upptäcks ofta inte. (wikipedia.org)
  • Hej min syster ställer upp för mig och donerar sin njure, vad ska hon genomgå för undersökningar o prover, det är bara jag som genomgått massa prover, röntgen, hjärtgenomgång. (merorgandonation.se)
  • pengar
  • Eller är du söker efter en möjlighet att sälja dina njurar för pengar på grund av finansiell bryta ner och du vet inte vad jag ska göra, så kontakta oss idag och vi ska erbjuda dig bra mängd för din njure. (dinamediciner.se)
  • kunna
  • David Unnersjö Jess, Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om sin forskning kring hur man gör en njure genomskinlig för att kunna titta på hela njuren samtidigt utan att skiva upp den. (ur.se)
  • Njuren
  • Utöver detta har människans njure följande tre funktioner: Njuren tillverkar hormonet erytropoietin (EPO), som stimulerar produktionen av röda blodkroppar. (wikipedia.org)