Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.NjursjukdomarNjurtransplantationNjurkanalerNjurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Acute Kidney InjuryNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.PolycystnjureNjurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Njurtumörer: Cancer i njuren.Njurkanaler, proximala: Den njurkanal som utgår från Bowmans kapsel i njurbarken och in i njurmärgen. Den proximala kanalen består av ett kapslat avsnitt i njurbarken och ett rakt, distalt segment som leder ned i märgen, där den bildar den U-formade Bowmans slynga.NjurfunktionstesterNjurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Njurstenar: Stenar som förekommer i njuren. Stenar som är för stora för att passera spontant kan variera i storlek från 1 cm till taggiga stenar som fyller njurbäckenet och njurkalkarna.Njurkanaler, samlande: Raka tuber som utgår från njurbarkens stråliga del, där de möter de krökta ändarna av de distala, kapslade kanalerna. I njurmärgen löper pyramidernas samlingskanaler samman och förenas med ett centralt rör (Bellinis kanal; ductus Bellini), som mynnar på pyramidtoppen.Polycystnjure, autosomal dominantGlomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Cystnjure: En heterogen grupp av ärftliga eller förvärvade sjukdomstillstånd, med förekomst av en eller flera enkelsidiga eller dubbelsidiga njurcystor.Njurens koncentrationsförmåga: Njurens förmåga att i urinen utsöndra höga halter av lösningar från blodplasman.Njurkanaler, distala: Den del av njurkanalen som börjar med det större avsnittet av den stigande grenen på Henles slynga. Den löper åter in i njurbarken och bildar den kapslade distala kanalens segment.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.NefrektomiNefronVävnadsdistributionNjurkanalnekros, akut: Akut njursvikt till följd av förstörelse av epitelceller i njurkanalerna. Vanligtvis beror den på exponering för giftiga ämnen eller njurischemi efter svår skada.UrinledareHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.ProteinuriaTidsfaktorerMulticystisk dysplastisk njureCellinjeTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Polycystnjure, autosomal recessivOrgangivareTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.RNA, budbärarKidneys, ArtificialRåttor, Sprague-DawleyUretärhinderTRPP Cation ChannelsNjurcirkulationMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Diabetiska njursjukdomar: Hit hör arterioskleros och arterioloskleros i njurarna, Kimmelstiel-Wilsons syndrom (interkapillär glomeruloskleros), akut och kronisk pyelonefrit, samt njurpapillnekros hos individer med diabetes mellitus.OrganspecificitetNjurfunktion, nedsattSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Hydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.NjurartärReperfusionsskadaImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Vävnads- och organanskaffningImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Råttor, WistarNjurinflammationNjurdialysBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Albuminuri: Förekomst av albumin i urinen.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RiskfaktorerLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.NefrologiOrganstorlekPodocyterNjurbarksnekros: Celldöd bland njurbarkens funktionella celler, men med fortsatta livsfunktioner hos merparten av njurmärgen. Tillståndet beror oftast på njurens egendomliga fördelning av artärer, vilken gör njurbarken känslig för minskat blodflöde.Fördröjd transplantatfunktionMöss, inavlade C57BLBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.BukspottkörteltransplantationBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Cystatin CNefrit, interstitiellReninRåttor, inavlade stammarBehandlingsresultatGlomerulonefrit: Glomerulärt inflammatoriskt tillstånd, beroende på antigen-antikroppsreaktion, med leukocytinfiltration och celltillväxt i glomeruli.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.UromodulinHypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Retrospektiva studierHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.OrganförvaringGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Fokal segmental glomeruloskleros: Sjukdom i njurarnas filtreringsnystan som kännetecknas av fokal eller segmentell skleros, som vanligtvis börjar i de juxtamedullära glomeruli och gradvis sprider sig till andra delar av njuren, med eventuellt åtföljande njursvikt.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.PungråttorNatriumNjurkalkar: Utrymmen i njurbäckenet som delar sig i två vida, koppformade huvudrör, som i sin tur övergår i 7 till 14 mindre njurbägare. Urin töms i ett mindre rör från uppsamlingskanalerna, passerar sedan den stora njurkalken, njurbäckenet och urinledaren till urinblåsan.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.RadioisotoprenografiKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NjurersättningsterapiMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.Hypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Aquaporin 2Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.PyelonefritAllotransplantationUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Na-K-ATPasEpitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Henles slynga: En U-formad njurkanalstruktur i njurmärgen som består av en nedåtgående och en uppåtgående förbindelse genom njurens bark och märg och är belägen mellan de proximala och de distala njurkanalerna.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.NjurartärhinderOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTransfektionVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.PAX2-transkriptionsfaktorBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Mikrovilli: Ytterst tunna, luddliknande utskott från cellmembran som avsevärt utökar ytarean hos cellen.GenomspolningRenin-angiotensinsystemUrinutsöndring: Syn. diures.Prospektiva studierDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.SignalomvandlingKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.UrinKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Cystor: Slutna håligheter eller blåsliknande svullnader, normala eller onormala, klädda med epitelvävnad och oftast med innehåll av någon flytande eller halvflytande substans.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.BisköldkörtelhormonerDiabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Mikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.Juxtaglomerulär apparat: Ett cellkomplex bestående av juxtaglomerulära celler, extraglomerulära mesangiets celler, distala njurtubulis macula densa, och granulära, peripolära epitelceller. Juxtaglomerulära celler är modifierade celler i glatt muskulatur i väggarna till afferenta glomerulära arterioler. Extraglomerulära mesangieceller finns i vinkeln mellan de afferenta och efferenta glomerulusarteriolerna. Granulära, peripolära epitelceller förekommer i vinkelvecket i njurkorpuskelns parietala-viskerala vinkel.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Madin Darby Canine Kidney CellsNefrosklerosRiskbedömningSvampnjure: En icke ärftlig njursjukdom som kännetecknas av en onormal vidgning av samlingsrören i njurmärgen och njurpapillerna. Samlingsrören innehåller cystor eller utbuktningar fyllda med en geléartad substans eller små njurstenar, vilket kan leda till infektioner eller obstruktion. Svampnjure måste särskiljas från medfödd eller ärftlig polycystnjure.VäntelistorAIDS-associerad nefropati: Njursyndrom som förekommer hos patienter med HIV-smitta, kännetecknas av nefrotiskt syndrom, svår proteinuri, fokal och segmentell glomeruloskleros med utpräglade tubulära och interstitiella föränd ringar, förstorade njurar och karakteristiska tubuloretikulära strukturer. Syndromet skiljer sig från heroinassocierad nefropati och andra typer av njursjukdomar hos HIV-infekterade patienter.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Fosfater: Oorganiska salter av fosforsyra.UrinvägarElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.TakrolimusHaplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Wilms tumörAquaporin 6ProteinerVätske- och elektrolytbalansRekombinanta proteinerTeknetium Tc 99m-mertiatidAkutfasproteiner: Proteiner som utsöndras i större eller mindre mängd i blodet av hepatocyter i samband med skada, inflammation eller sjukdom. Dessa proteiner tjänar som hämmare eller mediatorer av inflammatoriska förl opp. Vissa akutfasproteiner har använts för diagnostiska ändamål.Kalciumoxalat: Kalciumsaltet av oxalsyra, förekommande som kristaller i urin och i vissa stenar (calculi).Lupusnefrit: Glomerulonefrit i förening med den autoimmuna sjukdomen systemisk lupus erythematosus. Histologiskt delas lupusnefrit in i 6 klasser: klass I-normala glomeruli; klass II-endast mesangiala förändringar; klass III-fokal segmenterad glomerulonefrit; klass IV-diffus glomerulonefrit; klass V-diffus membranös glomerulonefrit; och klass VI-framskriden skleroserande glomerulonefrit.Vattenporiner: Membranproteiner som möjliggör vattentransport. De ingår i den grupp av membrankanalproteiner som inkluderar linsproteinet och bakteriella glycerolbärare.UremiUrinprovIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.NefrolitiasUrinämneOxidativ stressIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.PolymeraskedjereaktionMykofenolsyraKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.SjukdomsgradsmåttBasalmembran: Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.Sekvenshomologi, aminosyraReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Prognosp-aminohippursyraRiktad organdonationRåttor, inavlade F344Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.NatriuresModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAge FactorsAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.HypertrofiFlimmerhår: Fina, rörliga utskott i grupper eller täcken på ytan av ciliater (Ciliophora) eller på den fria ytan hos celler som bygger upp flimmerhårepitel. Varje hår växer ut från ett korn i cytoplasmans övre sk ikt. Ciliernas (flimmerhårens) rörelser bidrar till att förflytta flimmerdjuren genom den vätska de lever i. Flimmerhåren på på en epitelyta har till uppgift att forsla undan slem eller vätska.NormalvärdenArtsspecificitetPostoperativa komplikationerDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Fosfor: Grundämne med kemiskt tecken P, atomnummer 15 och atomvikt 31. Fosfor är ett essentiellt grundämne i födan, en viktig beståndsdel av benvävnadens mineralfas och rikligt förekommande i alla vävnadstyper, där det ingår i någon form i nästan all ämnesomsättning.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.

*  Kronisk njursjukdom (CKD) - Janusinfo

Levey AS, Eckardt KU, Tsukamoto Y, Levin A, Coresh J, Rossert J et al. Definition and classification of chronic kidney disease: A position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int. 2005 Jun;67(6):2089-100. PubMed. Mann J. Overview of hypertension in acute and chronic kidney disease. In: DS B, ed. UptoDate. Waltham, MA.: UptoDate Inc; 2013.. Molnar MZ, Kalantar-Zadeh K, Lott EH, Lu JL, Malakauskas SM, Ma JZ et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker use, and mortality in patients with chronic kidney disease. J Am Coll Cardiol. 2014 Feb 25;63(7):650-8. PubMed. Melamed ML, Thadhani RI. Vitamin D therapy in chronic kidney disease and end stage renal disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2012 Feb;7(2):358-65. PubMed. Kim JC, Kalantar-Zadeh K, Kopple JD. Frailty and protein-energy wasting in elderly patients with end stage kidney disease. J Am Soc Nephrol. 2013 Feb;24(3):337-51. PubMed. Brunori G, Viola BF, Parrinello G, De Biase V, Como ...

*  ROSGard™ ger stark skyddseffekt mot njurskador vid strålbehandling i preklinisk långtidsstudie - A1M Pharma

A1M Pharma kommunicerade i slutet av 2016 att bolagets läkemedelskandidat ROSGard™ uppvisade en god njurskyddande effekt i samband med strålbehandling (PRRT) i en preklinisk djurstudie. Denna studie fokuserade på resultat 1-8 dagar efter behandlingstillfället, och slutgiltiga resultat visade att de strålningsskador som uppträder inom 8 dagar efter PRRT i princip eliminerades i den grupp där den aktiva substansen i ROSGard™ administrerades i samband med strålningstillfället ...

*  Kreatinin - S - Landstinget Blekinge

Medicinsk bakgrund och bedömning P/S-Krea, P/S-Kreatinin. Kreatinin är en omvandling/anhydridform av kreatin som frigörs i anslutning till muskelkontraktion. Kreatininbildningen sker i proportion till muskelmassans storlek och är inte relaterad till aktiviteten och utgör den metabola slutprodukten. Plasmakreatininet härstammar till största delen från endogent kreatinin men efter mycket köttrika måltider, ffa kokt kött, kan plasmanivån stiga med 30 %. Vid normal plasmanivå utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli utan efterföljande reabsorption eller nämnvärd exkretion, varför kreatinin är en ofta använd substans för uppskattning av glomerulusfiltrationshastigheten (GFR). Kreatininnivån i serum/plasma är således beroende av såväl muskelmassans storlek som glomerulusfiltrationens storlek.. Då den glomerulära filtrationen avtar, stiger kreatininhalten i plasma. Sänkning av GFR med upp till 30-40 % ger oftast endast en lätt höjning av ...

*  Hur påverkas hälsan om man donerar en av sina njurar? - Netdoktor

Min bror behöver en ny njure. Jag undrar om jag som ev. donator kommer att få biverkningen av donationen. Har 4 egna barn och vill gärna ej dö i förtid på grund av denna ev. operation. Behöver veta hur min hälsa kommer att beröras av en njure mindre. Har inga allvarliga sjukdomar som jag vet och äter inga mediciner. Jag har lite förhöjt kolesterol värde. Tacksam för en information. Vill även nämna att min bror är 63 år och har tidigare fått en njure vår mamma för 16 år sedan. Mamma är sedan 11 år avliden i levercancer.. ...

*  Kreatinin - Wikipedia

Kreatinin är en produkt från nedbrutet kreatinfosfat och mäts i blodet för att upptäcka nedsatt njurfunktion. Det bildas i musklerna i kroppen och produceras vid en för individen ganska konstant hastighet.. När blodet filtreras i njuren överförs kreatininet till urinen och lämnar därmed kroppen. Nedsatt njurfunktion medför ansamling av kreatinin i blodomloppet. Med ett blodprov går det att mäta kreatininnivåerna och på så sätt få ett mått på njurfunktionen.. Kreatininkoncentrationen beror inte bara på njurfunktionen utan också på individens muskelmassa. Därför kan kreatininkoncentrationen variera mycket från person till person. Kreatinin är därför ett mindre bra mått på individens absoluta njurfunktion, men lämpar sig väl för att följa hur njurfunktionen utvecklas över tiden.. Ett annat mått för njurfunktion som är oberoende av personens muskelmassa är cystatin C.. ...

*  Njurcancer - Njursjukdomar.se

Njurcancer drabbar 1000 människor varje år, oftast äldre män. Symptom på njurcancer är blod i urinen, smärta, feber och högt blodtryck.

*  Kan glukosamin vara skadligt för njurarna? | Fråga Apotekaren

Jag har ledvärk och tyvärr även njursvikt, med bara cirka 30 procents funktion kvar i njurarna. På grund av ledvärken hade jag tänkt pröva glukosamin, men undrar om det är skadligt för njurarna? Njursvikt. Glukosamin är ett före detta hälsokostpreparat som funnits länge. Efter en del vetenskapliga studier som visat viss effekt vid artros krävde Läkemedelsverket att glukosamin skulle klassas som vanligt läkemedel. Senare har dock lite större undersökningar visat att effekten snarare är tveksam. Men det utesluter inte att enstaka personer ändå kan ha effekt av glukosamin. ...

*  Läkare har dålig koll på kronisk njursjukdom - Netdoktor

- Kunskapsluckorna är generellt sett stora och allvarliga. Njursjukdom är en bortglömd och dold folksjukdom, säger Peter Barany, docent och överläkare, som idag modererar ett symposium för att öka kunskapen om njursjukdomar.

*  Glykolf rgiftning - L sv rd artikel om hund och hundar p Vovve.net

I de fall när ägaren inte sett att katten eller hunden fått i sig glykol kan det vara svårt att ställa diagnosen etylenglykolförgiftning. Liknande symptom kan man få vid mag-tarmkatarrer, inflammation i bukspottkörteln eller vid andra njurskador. De blodprov som tas visar tecken på njurskada, men då är man redan i det tredje stadiet och djuret går kanske inte att rädda. I många fall kan man ställa diagnos på ett urinprov, då det utsöndras rikligt med oxalatkristaller som man kan se i mikroskop. Tyvärr är det många gånger så att diagnosen ställs efter obducering. I de fall ägaren har sett att djuret har slickat i sig glykol eller djuret kommer under vård i tidigt skede är behandling möjlig. Om djuret ses slicka i sig glykol skall man snarast försöka att framkalla kräkning t.ex. med stark senap på tungroten. Dock är det säkraste sättet att framkalla kräkning när veterinär ger en spruta med ett kräkframkallande medel.. Alkoholbehandling ...

*  Var femte skulle sälja sin njure för 300 000 kr | Samhälle | Dina mediciner

Vi är här återigen att köpa njurar till våra patienter och de har gått med på att betala en bra summa pengar till alla som vill ge en njure för att rädda dem och så om du är intresserad av att vara en givare eller om du vill spara en livet, du måste skriva oss på e-posten nedan. Det är en möjlighet för dig att vara rik, vi försäkrar dig och garanterar dig en 100% säker transaktion med oss, allt kommer att ske enligt lagen som styr njurdonatorn. Slösa inte mer tid, skriv oss vänligen på dr.marchbaida@gmail.com. Max sjukhus.. ...

*  ARKEOLOGI GÄVLEBORG: Skottår i år

Plötsligt började det rinna vatten i konstutställningarna! Tavelsamlingen var hotad! Orsaken var naturligtvis den oerhörda mängden snö på museets tak som började smälta och rinna ned i alla små håligheter. Vi har dock en mycket rådig landsantikvarie, och han är heller inte höjdrädd. Han klättrade raskt upp på taket tillsammans med vaktmästaren och satte igång att skotta. Hurra för en sådan orädd och dödsföraktande chef! Konsten - en av landets finaste konstsamlingar - kan nu åter visas utan översvämningar och strilar längs väggarna ...

*  Frida filur: Njure & vikt

På onsdag är det dags för vägning. Efter vägningen ska vi kolla Fridas högra njure, den som inte har någon funktion. Det ska göras ett ultraljud för att kolla så att den inte växer. Det bästa är om den krymper, det betyder på att kroppen förstår att den inte har någon funktion och alltså är onödig. Vi kollade i våras och då var den oförändrad i storlek, och det är okej det med ...

*  SALT 'Vimital' 1500 g - Globus Sport Webshop

Natriumtillskott för häst. Natrium en mineral som påverkar hästens saltbalans. Hästens natriumkälla är grovfoder och kraftfoder. Behovet ökar vid arbete, svettning, tillväxt, dräktighet och digivning. Brist är allvarligt eftersom hästen reglerar sin saltbalans med vätska. Vid låga natriumnivåer dricker hästen mindre vilket kan ge upphov till en rad problem - bl.a kolik. Generellt står idag hästar på låga saltnivåer. Litar man till självreglering med saltsten måste man beräkna och kontrollera förbrukningen av saltstenen.. ...

*  Darby Field Inn (Conway, NH) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

Darby Field Inn, Conway: Se omdömen, 99 bilder och bra erbjudanden på Darby Field Inn, rankat #6 av 24 B&B/värdshus i Conway och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.

*  Bethina - MOD

Vi två hör ihop - jag har fått den allra största gåvan. "Vi två hör ihop". Ett kort med den texten fick jag av min underbara vän och donator Ann tre veckor efter transplantationen. Nog är det så att vi för alltid kommer att höra ihop både fysiskt och psykiskt. Den tacksamhet och glädje jag känner över att ha en vän som Ann går inte att beskriva med ord, den måste upplevas.. När jag i juli 2014 fick beskedet att jag var tvungen att få en ny njure rasade hela min värld. Vem skulle kunna ge mig en ny njure? Min man? Någon av våra två söner? Eller min bror? Så har vi då Ann. Från den dagen hon fick veta att jag var i behov av en ny njure har hon sagt "Du ska få en av mina njurar". Det har aldrig funnits den minsta tvekan hos henne. Hon var så villig att hjälpa mig. Ann min bästa vän, jag älskar dig till månen och tillbaka. Av naturliga skäl låg min man Björn först på "utredningslistan", dock visste jag att Ann fanns i min bakficka.. Björn påbörjade en ...

*  GeddFish ♥: Sjukhusmuseum

Jodå, jag har varit på Borås lasarett och gjort en 2-årskontroll. Gjorde en EDTA njurclearance, alltså isotoper sprutades in i mitt blod och så fick jag gå där och vänta i exakt 4 timmar. Sedan tog de 3,5 rör med blod, som ska analyseras hur min kvarvarande njure jobbar ...

*  Viktor - MOD

Jag heter Viktor och jag är 23 år gammal. Jag har varit njursjuk i hela mitt liv, i mars 2013 är det fem år sedan jag fick en ny njure.. Redan under första ultraljudet när jag låg i min mammas mage kunde man se att något var fel, men inte vad som var fel. När jag sedan föddes den 30 oktober 1989 så kunde läkarna inte hitta något fel. Men efter några dagar märkte man att min njurfunktion var väldigt nedsatt och läget blev mycket kritiskt, så kritiskt att läkarna tyckte att om mamma och pappa skulle döpa mig ifall de hade ett namn. Därefter följde en rad operationer med en del komplikationer och det var många dagar i ovisshet om hur det skulle gå, men jag klarade det!. Under hela min uppväxt har jag ätit mediciner för att undvika infektioner och kunna behålla den njurfunktionen som fanns. Det var aldrig någon som sa det högt men vi visste att den dagen skulle komma då mina njurar skulle sluta fungera och jag skulle vara i behov av antingen dialys eller en ny ...

*  Anhalt Annika: Njure till salu!

33 åring med storslagna framtidsvisioner om det perfekta livet. Mamma till en 4-årig skönsjungande Spigg och numera också till Smacks som av allt att döma är världens bästa bebis. Bor med äkta man och ovan nämnda avkommor i Västkustskt suburbia i ett nytt hus med behov av en röd tråd i inredningen. Jag låtsas ofta vara vuxen och kan konversera myndighet såväl som god granne. Men helst vill jag bara äta kakor ...

*  6. Andra skandaler

Äldre personer och personer med njurfunktionsnedsättning har ökad risk. Men vi har också haft i övrigt friska 40-åringar som fått en maginfluensa med kräkningar och diarréer under två-tre dagar, och det har räckt för att utveckla ett sådant här tillstånd eftersom njurarna blir påverkade ...

*  November 2015 - Alla mina eget perspektiv

Träffade läkare idag som förlängde sjukskrivningen till sista november. Vi pratade om alla åkommor som jag lidit av senaste åren; njursten, axel-, nack- och ryggproblem, blindtarmsinfektion, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter o.s.v, saker som kommer av långvarig exponering av höga nivåer av stresshormoner… ...

*  Ett första besök

Vi gör en kinesiologisk diagnos genom att testa spänningen i musklerna. Då får vi fram i vilket energitillstånd din lever, mage, tarm och njurar m.m. befinner sig i just nu. Obalanser i energitillståndet kan också balanseras craniosacralt eller med Bicom 2000 ...

*  Smultronpaj: Undrar

För lite sen träffade jag en gammal vän som precis hade fått barn. Hon berättade för mig att hon hade en tumör på njuren som hon skulle operera bort på måndagen som skulle komma. De hade upptäckt den när hon drabbades av vad de trodde var havandeskapsförgiftning men det visade sig vara en tumör istället. Usch vad hemskt. Det är några veckor sedan och nu kan jag inte låta bli att undra vad som har hänt med henne och hur hon mår ...

*  Sprakfålen språkar: Jaha...

Sonen avbröt lite spontant sin prao idag... Tyckte att ingen brydde sig om att han var där, och det hade han ju faktiskt rätt i. Ett stort varuhus där tydligen ingen fått instruktioner om att "ta hand om grabben"... Som vuxen borde chefen ha sett att "här kommer en försiktig typ som man bör hålla i handen", kunde man tycka. Det hade han också sett, men "trodde att det skulle gå bra ändå". Igår hade den lille 14-åringen inte ens tagit lunch eller fika på hela dagen. Och ingen har koll på det! Illa. Jag har tydligen en väldigt omogen, räddhågsen son och såna tar inte för sig överhuvudtaget. Men hörrni, han växer väl till sig ; ) ...

*  Behandling av sorkfeber - Sorkfeber.se

Behandling av sorkfeber kan se olika ut beroende om du får njurpåverkan som behöver behandling. Misstänker du sorkfeber ska du alltid söka vård.

*  Alla hjärtans dag även för Kulturens mur! - Kulturen

I dag, på alla hjärtans dag, har någon utsmyckat museets mur med ett kärleksbudskap i lego. Muren är gammal och full med håligheter. Detta har personen...

Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.KonkrementPolycystisk njursjukdomKreatininKennelklubbProteinuriXenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Gambro: Gambro är ett globalt medicintekniskt företag som tillverkar produkter för dialysbehandling.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.DiabetesnefropatiHydronefrosImmunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Nefrologi: Nefrologi benämns den invärtesmedicinska specialitet som ägnar sig åt njurens funktion och sjukdomar.Glomerulär filtrationshastighet: Glomerulär filtrationshastighet vilket brukar förkortas GFR från (eng. Glomerular Filtration Rate) är ett begrepp inom fysiologin som anger hur snabbt blodplasma filtreras genom njurens glomeruli.Skivepitel: Skivepitel är en typ av vanligt förekommande epitel som består av ett lager platta epitelceller [1]. Skivepitel finns bl.Renin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.GlomerulonefritHypertoniTan (kaninras)Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Njurcellscarcinom


bara