NitroglycerinKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Läkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.NikorandilKranskärl: Hjärtats vener och artärer.PentaerytritoltetranitratHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.TippbrädetestKramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Perifera nervsystemet, medel verkande påKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.SalvorFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.NitraterCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Svimning, vasovagalNitroprussidPapaverinMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Injektioner, intraarteriellaRegionalt blodflödeDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Scorpion StingsKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Analfissur: Smärtsam sårspricka i ändtarmsöppningen. Den uppträder som en rak spricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna och kan ge svår smärta och är svårläkt.Cyanamid: H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.StrålbensartärHydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.S-nitrosotiolerKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.

*  Emil Oscar Nobel - Wikipedia

Olyckan orsakades av att Emil Nobel experimenterade med nitroglycerin i fabrikens laboratorium. Vid tillfället var Nobel ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emil_Nobel

*  Hästar vi minns - N. Nitrolglycerin

Nitroglycerin. Oktober 2005, ett och ett halvt år gammal och sorgligt nog inte många dagar kvar att leva. Vi saknar dig. ... Nitroglycerin, ridponnyhingst, född 29 maj 2004, e. Veronas Gerswin RP136 u. Dagolina RNF 169-S. Klass1 belönad på ... Hästar vi minns - N. Nitroglycerin. HemVåra hästarHästar vi minnsNitro ...
dagolina.com/nitro.html

*  Våra föl

N. Nitroglycerin. Ett halvt dygn gammal med sitt karakteristiska ridponnyhuvud.. N. Nice Design. Nice ett halvt dygn gammal. ...
dagolina.com/fol.html

*  Minus för dig: april 2011

min kropp pulserar med nitroglycerin på högvarv.. spränglycka.. ska falla in i en förtjänad sömn, stress, snack och kamp. mys. ...
dinjasmine.blogspot.com/2011/04/

*  Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den...

Undvik nitroglycerin, numera det klart dyraste alternativet för patienten, ger dessutom ofta huvudvärk. Salvan skall vid ... Prova vichyvatten eller läkemedel (glukagon 1 2 mg i.m. nitroglycerin 0.5 mg sublingualt, stesolid 2 5 mg i.v. eller rektalt) i ...
docplayer.se/1464754-Bilden-pa-omslaget-ar-hamtad-fran-en-handskrift-x118-som-finns-pa-kungliga-biblioteket-kb-i-stockholm-sedan-1700-talet-den-ar-daterad-1412-och.html

*  KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté...

10 Kärlkramp angina pectoris För att dämpa symtom vid kärlkrampsanfall NITROGLYCERIN glyceryltrinitrat Glytrin, Nitrolingual ... Samtidig användning av läkemedel med nitroglycerin mot kärlkramp (sid 35) får absolut inte ske. Ska inte heller användas efter ...
docplayer.se/1948715-Kloka-listan-oka-din-kunskap-om-lakemedel-med-kloka-listan-for-patienter-och-allmanhet-stockholms-lans-lakemedelskommitte-gor-urvalet.html

*  Scribo, ergo sum: 2010

Nitroglycerin kommer säkert att användas som framtidens råttgift, men milda makter så kladdigt laboratoriet blev! ...
vinterdrake.blogspot.com/2010/

*  Alfred Nobel- Nobelpriset - ppt ladda ner

5 Dynamiten Blandade nitroglycerin med torr sand som hette kiselgur så att det blev som en deg. Kommer från det grekiska namnet ...
slideplayer.se/slide/2957791/

*  Ersta diakonissor. Bröderna Nobel i Ryssland. Svenskamerikanska entreprenörer Klässbols linneväveri MAGASINET OM NÄRINGSLIVETS...

Robert besökte brodern Alfred (som hade grundlagt en förmögenhet genom tillverkning och försäljning av nitroglycerin) i Paris. ...
docplayer.se/2385280-Ersta-diakonissor-broderna-nobel-i-ryssland-svenskamerikanska-entreprenorer-klassbols-linnevaveri-magasinet-om-naringslivets-historia.html

*  Köpa Montair ( Singulair) Online Utan Recept

... nitroglycerin, nitroprussid, några andra objekt sildenafil. Dessutom denna medicin ansluta till: specifika läkemedel med ...
halsahealer.com/montair/index.htm

NitroglycerinVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Hydrofil: Hydrofil betyder ungefär "vattenälskande", och är till exempel en molekyl eller ett protein som gärna löser sig i vatten. Exempel på hydrofiler är de kemiska alkoholerna.ATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar: ==C01A Hjärtglykosider==KennelklubbSpasmFerrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Orvietan: Orvietan, även kallad venetiansk teriak, var ett universalmedel som användes som antidot mot gifter eller svåra sjukdomar i största allmänhet. Namnet kommer från den italienska staden Orvieto där charlatanen Jeronimo Ferranti sägs vara dess skapare.AnalfissurCyanamid


experimenterade


  • Olyckan orsakades av att Emil Nobel experimenterade med nitroglycerin i fabrikens laboratorium. (wikipedia.org)