NitroglycerinKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Läkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.NikorandilKranskärl: Hjärtats vener och artärer.PentaerytritoltetranitratHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.TippbrädetestKramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Perifera nervsystemet, medel verkande påKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.SalvorFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.NitraterCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Svimning, vasovagalNitroprussidPapaverinMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Injektioner, intraarteriellaRegionalt blodflödeDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Scorpion StingsKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Analfissur: Smärtsam sårspricka i ändtarmsöppningen. Den uppträder som en rak spricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna och kan ge svår smärta och är svårläkt.Cyanamid: H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.StrålbensartärHydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.S-nitrosotiolerKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.

*  Köp Nitroglycerin BioPhausia Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 x 10...

Nitroglycerin BioPhausia. Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 x 10 milliliter ... Nitroglycerin BioPhausia Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 x 10 milliliter ...

*  Samband mellan exponering för nitroglycerin/dynamit i arbetet och hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer i arbete

Exponering för nitroglycerin/dynamit i arbetet. Utfall:. Stroke. Vad behövs?. Se Kapitel 8, "Kunskapsluckor och framtida ... Samband mellan exponering för nitroglycerin/dynamit i arbetet och hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer i arbete. Dela via: * ... Resultaten i den systematiska översikten visade att det fanns ett samband mellan exponering för nitroglycerin/dynamit i arbetet ... Samband mellan exponering för nitroglycerin/dynamit i arbetet och hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer i arbete ...

*  Lars Winnerbäck - Alla Vägar Har Sitt Pris Lyrics | SongMeanings

ja där fanns alkohol och nikotin (och amfetamin och nitroglycerin och gelatin och heroin och limousin och kokain och nils ...

*  Nitroglycerin - Wikipedia

Nitroglycerin blir gult när det sönderdelas. Nitroglycerin är även ett gift, men kan i låga doser (och utblandat till c:a 1 %) ... Nitroglycerin finns i både civila och militära krut. Inom medicin används nitroglycerin som behandling mot kärlkramp, så kallad ... Nitroglycerin har dålig hållbarhet och sönderfaller snart till ännu mer instabila former. Detta gör nitroglycerin mycket farlig ... Nitroglycerin framställdes första gången år 1847 av den italienska kemisten Ascanio Sobrero. Nitroglycerin innehåller 15,87 ...

*  Nitroglycerin Aktiebolaget - Wikipedia

Nitroglycerin Aktiebolaget (även Nitroglycerin AB), namnändrat till Nitro Nobel AB 1965, var en svensk tillverkare av ... Nitroglycerin AB var både Nobels första företag och världens första tillverkare av nitroglycerin i kommersiella kvantiteter. ... än Nitroglycerin AB. 1915 köpte Nitroglycerin AB sin konkurrent Gyttorps Sprängämnes AB, som hade inlett ... 1965 bytte Nitroglycerin AB namn till Nitro Nobel AB. 1978 köpte Kema Nord bolaget och bildade KemaNobel. 1986 såldes Nitro ...

*  Sök - Kunskapsluckor

Samband mellan exponering för nitroglycerin/dynamit i arbetet och hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer i arbete Fler ...

*  Sprängämne - Wikipedia

Nitroglycerin introducerades 1847 av den italienske kemisten Ascanio Sobrero. Nitroglycerin är mycket lättinitierat, och många ... Exempel på ämnen som används i sprängämnen är nitroglycerin, trotyl och pentyl. När syret bildar kol- och väteoxider i dessa ... 1875 introducerade Nobel spränggelatin, ett gelformigt sprängämne som även detta är baserat på nitroglycerin, men med en ... 1866 blandade Alfred Nobel nitroglycerin med kiselgur, resultatet blev dynamit, ett mycket säkrare sprängämne. ...

*  Kiselgur - Wikipedia

Detta möjliggör mycket säkrare transport och hantering än genuin nitroglycerin. Han patenterade denna blandning som dynamit år ... År 1866, upptäckte Alfred Nobel att nitroglycerin kunde göras mycket stabilare om det absorberas i kiselgur. ...

*  Bara dricka rödbetsjuice? - Löpning - FunBeat Forum

Jag tror på Nitroglycerin för optimal laddning... 2009-08-13 12:41. ...

*  Köpa Nitroglicerina utan recept på nätet i Sverige | Nitroglicerina Online Apotek

Drug Info: Nitroglycerin ( Nitroglicerina ). * 6.5 mg X 60 caps 5.92 352.49 SEK ...

*  Kärlkramp - Wikipedia

Nitroglycerin lindrar besvären genom att vidga hjärtats kranskärl vilket medför att blodflödet normaliseras. Nitroglycerin ... Vid akut isättande kärlkramp som ej släpper inom några minuter efter intag av nitroglycerin (se nedan) analyseras troponin för ...

*  Hemorrojder - Wikipedia

Nitroglycerin-salva efter behandlingen hjälper både mot smärtan och är bra för läkningen. Doppler-guidad transanal ...

*  Hortons huvudvärk - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Stress kan också utlösa anfall liksom vissa läkemedel som utvidgar blodkärlen, exempelvis nitroglycerin. ...

*  Transamerikanska järnvägen - Wikipedia

Detta gjorde att många arbetare omkom till följd av olyckor med nitroglycerin, raviner och andra arbetsolyckor. Medan Union ... Man använde det nya sprängämnet nitroglycerin vid bygget, vilket snabbade upp konstruktionsarbetet men ledde till flera ... Till vintern 1866-67 hade man börjat effektivisera sprängarbetet med hjälp av maskiner och nitroglycerin. ...

*  Estrar - Wikipedia

ISBN 91-34-50893-7 Aldehyd Alkoholer Aminosyra Etrar Karboxylsyra Keton Nitroglycerin Polyester Polymer. ...

*  Immanuel Nobel den yngre - Wikipedia

Efter explosionen förbjöds tillverkning av nitroglycerin i fabriken, men då fortsatte man på en förankrad pråm i en vik av ... 1862 lanserade de Nobels sprängolja, d.v.s. nitroglycerin, att användas i Sverige vid bergsprängning. 1864 inträffade en svår ... Immanuel byggde en fabrik i Heleneborg, Stockholm, där han, Alfred och Emil experimenterade med nitroglycerin. ...

*  Ourang Medan - Wikipedia

Denna teori bygger på att Ourang Medan smugglade olika kemiska ämnen som kaliumcyanid och nitroglycerin. Enligt denna teori ...

*  Intoxikation och missbruk - Amfetamin

Infusion av glycerylnitrat (Nitroglycerin) 0,2-0,5 μg/kg/min.. *Infusion av magnesiumsulfat 20 mmol i 100 ml NaCl under 20 ... Högt blodtryck bör därför i första hand behandlas med kärldilaterare som nitroglycerin. Magnesiumsulfat är en mild ...

*  Alfred Nobel - Wikipedia

till 100-årsjubileet på uppdrag av styrelsen för Nitroglycerin aktiebolaget. Gyttorp: Nitroglycerin AB. Libris 893607 Wikiquote ... Trots att nitroglycerin, som är den verksamma delen i dynamit, är mycket stötkänsligt, gör den så kallade flegmatiseringen att ... Härvid är att märka, att ren nitroglycerin övergår i fast form redan vid +13 °C. Dynamit klarar sig något längre, när ... Nobel hade mött upptäckaren av nitroglycerin, Ascanio Sobrero, under sin tid i Paris och insåg att dess kraft måste tämjas för ...

*  Kväveoxid - Wikipedia

Nitroglycerin som ges vid behandling av kärlkramp omvandlas i kroppen till kvävemonoxid, vilket leder till vasodilation. Vid ...

*  Tetranitrometan - Wikipedia

Många av dessa blandningar visar känslighet för inverkan som är ännu högre än den för nitroglycerin. TNM reagerar med fukt vid ...

*  Digiträning: Fem tips för bättre sökningar på Google | Vetamix | svenska.yle.fi

År 1847 lyckades italienaren Ascanio Sobrero utveckla en olja med mycket explosiva egenskaper: nitroglycerin. Men oljan ... År 1847 lyckades italienaren Ascanio Sobrero utveckla en olja med mycket explosiva egenskaper: nitroglycerin. Men oljan ...

*  Digiträning: Lösenordsroboten - testa hur snabbt ett lösen hackas | Vetamix | svenska.yle.fi

År 1847 lyckades italienaren Ascanio Sobrero utveckla en olja med mycket explosiva egenskaper: nitroglycerin. Men oljan ... År 1847 lyckades italienaren Ascanio Sobrero utveckla en olja med mycket explosiva egenskaper: nitroglycerin. Men oljan ...

NitroglycerinVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Hydrofil: Hydrofil betyder ungefär "vattenälskande", och är till exempel en molekyl eller ett protein som gärna löser sig i vatten. Exempel på hydrofiler är de kemiska alkoholerna.ATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar: ==C01A Hjärtglykosider==KennelklubbSpasmFerrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Orvietan: Orvietan, även kallad venetiansk teriak, var ett universalmedel som användes som antidot mot gifter eller svåra sjukdomar i största allmänhet. Namnet kommer från den italienska staden Orvieto där charlatanen Jeronimo Ferranti sägs vara dess skapare.AnalfissurCyanamid


Alfred Nobel

 • Den förste som lyckades göra en sprängmedelsblandning innehållande nitroglycerin med avsevärt mindre risk för ofrivillig detonation var Alfred Nobel. (wikipedia.org)
 • Nitroglycerin Aktiebolaget (även Nitroglycerin AB), namnändrat till Nitro Nobel AB 1965, var en svensk tillverkare av nitroglycerin och andra explosivämnen som grundades 1864 av Alfred Nobel. (wikipedia.org)
 • 1866 blandade Alfred Nobel nitroglycerin med kiselgur, resultatet blev dynamit, ett mycket säkrare sprängämne. (wikipedia.org)
 • År 1866, upptäckte Alfred Nobel att nitroglycerin kunde göras mycket stabilare om det absorberas i kiselgur. (wikipedia.org)
 • Alfred Nobel uppfann bland annat: Dynamit 1866, som han fick patent på 1867 Spränggummi (bomullskrut upplöst i svartkrut), nästan riskfritt vid transport och hantering Spränggelatin 1875 Ballistit, nobelkrut 1887 (ett röksvagt krut bestående av nitrocellulosa och nitroglycerin i lika delar) Mignon Naftaslup sjösattes år 1892. (wikipedia.org)
 • Dit kom även Alfred Nobel som var mycket intresserad av nitroglycerin och gjorde sprängämnet tekniskt användbart genom att grunda dynamit på Sobreros uppfinning. (wikipedia.org)

Ascanio Sobrero

 • Nitroglycerin framställdes första gången år 1847 av den italienska kemisten Ascanio Sobrero. (wikipedia.org)
 • Nitroglycerin introducerades 1847 av den italienske kemisten Ascanio Sobrero. (wikipedia.org)
 • Nobel hade mött upptäckaren av nitroglycerin, Ascanio Sobrero, under sin tid i Paris och insåg att dess kraft måste tämjas för att kunna vara användbar. (wikipedia.org)

nitrocellulosa och nitroglycerin

 • Krutet kallades Ballistit eller "Nobelkrut", var ett dubbelbaskrut baserat på nitrocellulosa och nitroglycerin, och framställdes från 1890 i en särskild fabriksbyggnad uppförd 1889 vid Vinterviken. (wikipedia.org)

genom

 • Nitroglycerin är även ett gift, men kan i låga doser (och utblandat till c:a 1 %) vara till god hjälp vid vissa typer av akuta hjärtbesvär genom ämnets kärldilaterande egenskaper. (wikipedia.org)
 • Tidigt i historien av detta explosiva ämne så upptäcktes det att flytande nitroglycerin kan bli desensibiliserat genom nedkylning till 5 - 10 °C, där det stelnar (fryspunkten är +13 °C). Men det kan senare vid upptining bli extremt känsligt, speciellt om uppvärmningen är för hastig. (wikipedia.org)
 • Vid detta tillfälle lyckades man dock minska omfattningen genom att forsla undan nitroglycerin från en brinnande byggnad. (wikipedia.org)
 • Nitroglycerin lindrar besvären genom att vidga hjärtats kranskärl vilket medför att blodflödet normaliseras. (wikipedia.org)
 • Det framställs genom att blanda högnitrerat bomullskrut med nitroglycerin under tillsats av cirka 20 % aceton och noggrant blanda massan i 3-4 timmar vid en temperatur på högst 40 °C. Man tillsätter därefter vaselin under fortsatt omblandning i några timmar. (wikipedia.org)

dynamit

 • Nitroglycerin används vid tillverkning av sprängämnen, speciellt dynamit. (wikipedia.org)
 • Trots att nitroglycerin, som är den verksamma delen i dynamit, är mycket stötkänsligt, gör den så kallade flegmatiseringen att dynamiten inte detonerar trots ganska hårda törnar. (wikipedia.org)
 • Härvid är att märka, att ren nitroglycerin övergår i fast form redan vid +13 °C. Dynamit klarar sig något längre, när temperaturen sjunker, men redan vid några plusgrader blir dynamit stötkänslig. (wikipedia.org)
 • Dynamit, som använder kiselgur, trämjöl, eller andra absorberande material för att göra nitroglycerinet stabilare, har mindre förbränningsenergi per enhetsvolym än rent nitroglycerin eftersom delar av dess volym utgörs av icke-explosiva beståndsdelar. (wikipedia.org)

1847

 • Sobrero arbetade en tid i Paris i ett privat laboratorium under Théophile-Jules Pelouze, där han 1847 upptäckte nitroglycerin. (wikipedia.org)

mindre

 • Tillsatsen nitroglycerin gör kordit mindre benäget att ta upp fukt från luften och ökar därför patronernas hållbarhet jämfört med om de hade varit laddade med rent bomullskrut. (wikipedia.org)

1866

 • Flera sprängolyckor vid fabriken under 1866 i samband med lagring och transport av nitroglycerin fick Nobel att börja experimentera med att blanda nitroglycerinet med ett absorberande material för att få en mer lätthanterlig produkt. (wikipedia.org)

kallas

 • Propantriols ester med salpetersyra kallas nitroglycerin. (wikipedia.org)
 • Kulkrut kallas en variant av dubbelbaskrut med endast 10% nitroglycerin. (wikipedia.org)

krut

 • Nitroglycerin finns i både civila och militära krut. (wikipedia.org)
 • Denna typ av krut kallades även dubbelbaskrut eller Ncgl-krut/NG-krut och består förutom av 50-60 % nitrocellulosa även 25-40% nitroglycerin som gelatineringsmedel samt ett inaktivt gelatineringsmedel, ofta aceton. (wikipedia.org)

namn

 • Nitroglycerin är ytterst instabilt (både kraftfullt och lättexplosivt) och detonerar med en hastighet på cirka 8000 m/s, motsvarande c:a MACH 23 vid normalt lufttryck 1013 hPa och temperatur +15 °C. Nitroglycerin är en ester bildad av salpetersyra och glycerol (glycerin är namn för både glycerol/vatten-blandning eller orent glycerol, om man skall vara korrekt). (wikipedia.org)
 • 1965 bytte Nitroglycerin AB namn till Nitro Nobel AB. (wikipedia.org)

numera

resultatet

 • Han tog kontakt med Johan Wilhelm Smitt för att få kapital för att bilda ett företag, och resultatet blev Nitroglycerin Aktiebolaget, som bildades 28 november 1864. (wikipedia.org)

Stockholms

 • Vid Heleneborg hade brodern Emil Nobel och fem andra personer 3 september 1864 omkommit i en sprängolycka, som ledde till att all framställning av nitroglycerin förbjöds inom Stockholms stadsgräns. (wikipedia.org)

bruk

 • Kordit är ett sprängämne bestående av nitroglycerin, bomullskrut och bindmedel som ersatte svartkrut i militärt bruk eftersom förbränningsprodukterna är gasformiga med en minimal mängd sot. (wikipedia.org)

ofta

 • Tidiga varianter innehöll ofta så mycket som 50% nitroglycerin. (wikipedia.org)

andra

 • Detta ledde till vissa omstruktureringar av verksamheten och tillverkningen av Ballistit flyttades 1898 från Vinterviken till Karlskoga och det då bildade AB Bofors Nobelkrut inom AB Bofors-Gullspång, som hade fått andra ägare än Nitroglycerin AB. (wikipedia.org)

stabilare

 • Denna blandning är stabilare än rent nitroglycerin och kan transporteras säkert. (wikipedia.org)

exempel

 • I sin rena form är nitroglycerin ytterst stötkänsligt, till exempel kan en fysisk stöt få den att explodera. (wikipedia.org)
 • Exempel på ämnen som används i sprängämnen är nitroglycerin, trotyl och pentyl. (wikipedia.org)

togs

 • Gyttorpsfabriken startades 1858, och togs senare över av Nitroglycerin Aktiebolaget. (wikipedia.org)

varianter

 • Även varianter med inblandningar av nitroglycerin förekommer. (wikipedia.org)

transportera

 • Detta gör nitroglycerin mycket farlig att transportera eller använda i dess rena form. (wikipedia.org)