NitritreduktaserNitriterNitritreduktas (NAD(P)H)NitratreduktaserNatriumnitritFerredoxin-nitritreduktasNitraterCytokromer a1NitratreduktasAlcaligenes: Ett släkte gramnegativa, aeroba, rörliga bakterier som förekommer i vatten och jord. Några arter ingår i tarmfloran hos ryggradsdjur. Ibland kan dessa bakterier orsaka opportunistiska infektioner hos människa.Alcaligenes faecalisNADH, NADPH-oxidoreduktaserOxidoreduktaserBacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.DenitrificationCytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Azurin: Ett bakteriellt protein från Pseudomonas, Bordetella eller Alcaligenes som fungerar som elektronöverföringsenhet tillsammans med cytokromkedjan. Molekylvikten är ca 16 000, och det innehåller en enda kopparatom, har intensivt blå färg och fluorescerar vid 308 nm.Oxidation-reduktionCytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.ParacoccusHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.RibonukleotidreduktaserAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Ditionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.Cytokrom-B(5)-reduktasKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Koppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Nitrosomonas europaeaParacoccus pantotrophusHydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.SpektrofotometriGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasLustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NADPH-ferrihemoproteinreduktasFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Hydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.WolinellaAmylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.CytokromreduktaserEctothiorhodospiraceaeBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PseudomonasAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Hyphomicrobium: Ett släkte stavformade, ovala eller bönformade bakterier som lever i jord och sötvatten. De har polära bihang och förökar sig genom knoppning via bihangen. Organismerna är aeroba och växer best i närvaro av enkla kolföreningar.Sulfitreduktas (Ferredoxin)Elektrontransportkomplex IV: Det sista oxidaset i andningskedjan. Det samlar ihop elektroner som överförts från reducerat cytokrom c och avger dem till molekylärt syre, som sedan reduceras till vatten. Enzymet består av cytokrom a och cytokrom b, två kopparatomer och 13 olika proteinunderenheter, av vilka kodas av mitokondrie-DNA. Ibland kallas det även komplex IV i andningskedjan. EC 1.9.3.1.Pseudomonas aeruginosaRalstonia pickettiiParacoccus denitrificansKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.TetrahydrofolatdehydrogenasDesulfovibrio: Ett släkte gramnegativa, anaeroba, stavformade bakterier med förmåga att reducera svavelföreningar till svavelväte. Bakterierna förekommer i anaerobt sötvatten- och saltvattenslam, tarmar, gödsel och avföring.NitrosomonasOxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Achromobacter denitrificansBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Bensylviolett: 1,1´-bis(fenylmetyl)4,4´-bipyridiniumdiklorid. Redoxindikator.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.SpektralanalysNitratreduktas (NADH)NADPJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.PulsradiolysSulfiterHemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.Methionine Sulfoxide ReductasesHydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.RibonukleosiddifosfatreduktasMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Sekvenshomologi, aminosyraVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Dihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Cytokromer c2Rhodobacter sphaeroidesSyrgasKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Quinone ReductasesMetalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Elektroner: Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.TiosulfaterAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).SimazinOxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsFlavinerKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.ParakvatTioredoxinreduktas 1Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Dianisidin: Mycket giftig förening som kan ge upphov till hudirritation och överkänslighet. Dianisidin används vid framställning av azofärger.Chromatiaceae: Organismer som påträffas i anaeroba och sulfidförande vattenmiljöer.Enoyl-(Acyl-Carrier-Protein) Reductase (NADH)Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.ViologenerRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.ProteinkonfigurationWolframföreningarUltraviolettspektrofotometri

*  Livsmedlen kan tillfälligt ge för stora mängder nitrit - Evira
Finländarna erhåller huvuddelen av nitratet från grönsaker, frukt och vatten. En del av nitratet omvandlas i kroppen till nitrit. Nitrat och nitrit tillsätts också i livsmedlen för att förhindra tillväxt av bakterier som orsakar matförgiftning. Ett för stort intag anses å andra sidan orsaka hälsoskador.. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i ett flerårigt vetenskapligt riskvärderingsprojekt utrett finländska 1-, 3- och 6-åriga barns och 25-74-åriga vuxnas exponering för nitrat och nitrit via livsmedel och hushållsvatten. Resultaten av undersökningen har offentliggjorts i form av en rapport.. Nitrat främst från grönsaker och hushållsvatten Huvuddelen av nitratexponeringen kommer från naturliga källor, såsom grönsaker, frukt och vatten. Mest nitrat i sin kost får personer som gynnar grönsaker som innehåller höga halter nitrat, såsom sallat och rucola, spenat och rödbeta.. Exponeringen hos storkonsumenter av grönsaker som innehåller stora mängder nitrat kan ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/livsmedlen-kan-tillfalligt-ge-for-stora-mangder-nitrit/
*  E250 Natriumnitrit
Natriumnitrit är en blandning koksalt och nitrit. Nitrit kan bildas av nitrat som finns naturligt i bl a rödbetor och spenat. Hämmar tillväxten av bakterien Clostridium botulinum. Nitriten måste blandas med koksalt innan den används som konserveringsmedel i charkprodukter. En bieffekt av nitriten i charkprodukter är att köttet får en angenäm rosa färg.. ...
  http://tillsatsappen.se/konserveringsmedel/e250-natriumnitrit/
*  Nitrifikation - Wikipedia
Nitrifikation innebär oxidation av ammonium till nitratjoner. Det är en process i två steg. Det första steget är en försurande oxidation av ammonium till nitrit, som utförs av bakteriesläktet Nitrosomonas. Det andra steget är en neutral oxidation av nitrit till nitrat, som utförs av bakteriesläktet Nitrobacter. Nitrifikationen är en viktig del av kvävets kretslopp. 2 N H 4 + + 3 O 2 ⇌ 2 N O 2 − + 4 H + + 2 H 2 O {\displaystyle 2\mathrm {NH} _{4}^{+}+3\mathrm {O} _{2}\rightleftharpoons 2\mathrm {NO} _{2}^{-}+4\mathrm {H} ^{+}+2\mathrm {H} _{2}\mathrm {O} } Steg 1 2 N O 2 − + O 2 ⇌ 2 N O 3 − {\displaystyle 2\mathrm {NO} _{2}^{-}+\mathrm {O} _{2}\rightleftharpoons 2\mathrm {NO} _{3}^{-}} Steg 2 Nitrifikation förekommer allmänt i genomluftad jord med inte alltför sur reaktion. Ammoniak bildas när organiska ämnen förmultnar. Av nitritbakterier överförs den till nitrit, som av nitratbakterier oxideras vidare till nitrat. De högre växterna kan lätt tillgodogöra sig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrifikation
*  Äkta vara - Krav vill tillåta ifrågasatt nitrittillsats
Krav vill kasta försiktighetsprincipen överbord, för att möjliggöra ökad produktion av Krav-grisar. De föreslår nu att man ska tillåta tre tidigare förbjudna konserveringsmedel i charkprodukter. Ett av dem är det misstänkt cancerframkallande natriumnitrit. Den största tillverkaren av Krav-märkt chark är kritisk. Likaså Äkta vara.Krav har på flera områden strängare regler än EU-ekologiskt. Ett av mervärdena är att man inte tillåter den ifrågasatta tillsatsen nitrit i charkprodukter. Nitrit används...
  https://www.aktavara.org/News.aspx?r_id=173385
*  Melins
Svenskt KRAV-märkt kött sedan 1987 som var det år då KRAV startade certifiering av bl.a. ekologiskt lammkött, ekologiskt griskött och ekologiskt nötkött. Melins har sedan 1985 varit starkt engagerad i utvecklingen av den svenska marknaden för svenskt KRAV-märkt kött och KRAV-märkt chark utan nitrit. Med en titt i backspegeln kan vi se en fantastiskt positiv utveckling för ekologiskt kött och många andra ekologiska livsmedel. I dag ingår i Melins sortiment ekologiskt KRAV-märkt kött från nöt/oxe, gris, lamm, get. Ekologisk korv utan nitrit KRAV, ekologiskt rökt kött utan nitrit KRAV. Vilt och ren. Rökt renkött. Ekologisk getost KRAV och ekologiskt vin. Genom att använda flera redan etablerade transportörer kan Melins erbjuda snabba och säkra leveranser över hela landet. Välkommen att vara med i utvecklingen av framtidens jordbruk och livsmedel Du också! KRAV-märkt min filosofi - Din Garanti!
  http://www.melinslamm.se/historia.html
*  Melins
Svenskt KRAV-märkt kött sedan 1987 som var det år då KRAV startade certifiering av bl.a. ekologiskt lammkött, ekologiskt griskött och ekologiskt nötkött. Melins har sedan 1985 varit starkt engagerad i utvecklingen av den svenska marknaden för svenskt KRAV-märkt kött och KRAV-märkt chark utan nitrit. Med en titt i backspegeln kan vi se en fantastiskt positiv utveckling för ekologiskt kött och många andra ekologiska livsmedel. I dag ingår i Melins sortiment ekologiskt KRAV-märkt kött från nöt/oxe, gris, lamm, get. Ekologisk korv utan nitrit KRAV, ekologiskt rökt kött utan nitrit KRAV. Vilt och ren. Rökt renkött. Ekologisk getost KRAV och ekologiskt vin. Genom att använda flera redan etablerade transportörer kan Melins erbjuda snabba och säkra leveranser över hela landet. Välkommen att vara med i utvecklingen av framtidens jordbruk och livsmedel Du också! KRAV-märkt min filosofi - Din Garanti!
  http://www.melinslamm.se/lamm.html
*  Mat och politik: Hemsalami
Det stora och farliga salamiprojektet förbereds. En skinstek och späck från Åbygrisen har tagits ur frysen. Jag läser på om andras erfarenheter av hemtillverkning och försöker bestämma mig för vilken metod jag ska använda. Funderar på om en gnutta av rågsurdegen kan användas för att få igång rätt mjölksyrebakteriekultur. Funderar på om jag ska använda salpeter eller försöka få fatt på nitrit. Varken ICA Globen eller Finefood hade fjälster idag, så jag får nog åka förbi ICA i Kungens Kurva i morgon, som jag vet brukar ha. Rödvin är köpt, men ska jag ha fänkål i, eller det starka paprikapulvret, eller peperoncini eller alltihop? Borde jag försöka hitta färsk vitlök ...
  http://matochpolitik.blogspot.com/2007/02/hemsalami.html
*  Tillsatser och förakt för konsumenter
För egen del vet jag mycket väl att nitrit tillsätts i charkvaror för att förhindra botulism och så väl har detta budskap trummats i mig att jag inte visste att man klarade sig utan nitrit bara genom att sänka temperaturen! Men för att vara tydlig mot Marie-Louise så vill jag bara säga: Nej jagvill inte ha botulism. Jag vill ha mat lagad av fina råvaror och så lite tillsatser som möjligt. Det är för sorgligt att man i princip måste ha ett lanthushåll byggt på självförsörjning för att det ska vara någotsånär möjligt ...
  https://mirandashave.blogspot.com/2008/12/tillsatser-och-frakt-fr-konsumenter.html
*  Ramslökskorv 2kg - Per i Viken
Griskött (78 %), vatten, fett från gris, ramslök, koksalt, potatismjöl, naturtarm från gris, stabiliseringsmedel (E450), natriumnitrit.. ...
  http://periviken.se/produkt/ramslokskorv-2kg/
*  NITRIT-TEST
NITRISTIC r en kemisk metod f r att p visa nitrit i v tskor, och anv nds fr mst f r att p visa f rekomsten av nitritproducerande bakterier i urin.
  http://nitristic.com/index.htm
*  Immanuelskolan
Mellersta raden från vänster: Kristina Slionskiene, Anna-Karin Fagerström, Annica Hopstadius, Ewiz Liljengren, Gunn Nirs, Marika Ekelund, Linda Sköld, Annika Westerlund, Annika Johansson, Matilda Mannerstedt, Susann ...
  http://immanuelskolan.se/personal.html
*  EFSA har utvärderat eventuella hälsoskador hos barn av det nitrat som bladgrönsaker innehåller - Evira
Detta yttrande kompletterar EFSA:s yttrande från år 2008, där man utvärderade skadorna med nitrater i grönsaker i relation till nyttorna. Europeiska kommissionen bad EFSA ännu samla in mer information om nitratets eventuella akuta inverkningar på barns hälsa.. Grönsaker innehåller av naturen nitrat. Gröna bladgrönsaker, såsom spenat, bladsallat och rucola innehåller mest nitrat. I kroppen metaboliseras nitratet till nitrit, som i höga halter kan leda till methemoglobinemi. EFSA bedömde ändå i sitt yttrande år 2008 att nyttan av att inta grönsaker och frukt överträffar eventuella hälsoskador som exponeringen för nitrat orsakar.. I Evira pågår ett projekt, där man utvärderar vuxnas och barns exponering för nitrat och nitrit. I projektet undersöks intaget av dessa föreningar från grönsaker, kött- och korvprodukter och ostar. I projektet deltar utöver Evira också Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tullaboratoriet. Resultaten av projektet publiceras år ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/efsa-har-utvarderat-eventuella-halsoskador-hos-barn-av-det-nitrat-som-bladgronsaker-innehaller/
*  Supernyttig jordgubbssmoothie med matcha-te och rödbetsblast | Riktig mat & hälsa
När solen sken som bäst och det var varmt i helgen läskade jag mig med en supergod och nyttig jordgubbssmoothie efter jobbet. Jag hade även färska rödbetor hemma, och jag tar gärna reda på blasten också, då den är väldigt nyttig.. Rödbetsblast kan man faktiskt äta. Både blast och blad går ner i min smoothie. Blasten innehåller faktiskt massor av kalcium och magnesium och nitrat. Observera att barn under 1 år är känsliga för höga nitrathalter då de saknar ett enzym och har svårt att bryta ner nitratet.. Jordgubbar innehåller järn och kalium, samt mycket av vitaminerna B och C. Den är även anticancerogen då den är rik på ellagsyra vilket skyddar din hud mot solens UV-strålning ...
  https://kurera.se/mias-mat-och-bakblogg/2015/07/08/supernyttig-jordgubbssmoothie-med-matcha-te-och-rodbetsblast/
*  Microbe-Lift Thera-P 1 liter, Koi.no - Nettbutikk
Mikrobe-Lift Tera-P spesielt utviklet for fremming av fiskens helse. Styrker immunforsvaret og reduserer miljø stress. Bryter ned organsisk avfall fra fisken, styrker vekst, styrker resistens mot patogene bakterier og parasitter. Hjelper på respirasjon og gassutveksling. Inneholder både nitrobacter og Nitrosomonas bakterier. Oksyderer både ammonium og nitrit og reduserer nitrat. Hjelper til ved overpopulasjon av fisk, starter opp filter raskt.Bryter ned matrester. Passer i alle typer dammer. Ufarlig for dyr i og rundt dammen. Fjerner dårlig lukt fra vannet. Kan brukes i kombinasjon samtidig med andre Microbe-Lift produkter ...
  http://koishop.no/microbe-lift-thera-liter-p-1316.html
*  Kantarellkorv - Per i Viken
Gris- och nötkött (80 %), vatten, champinjoner, fett från gris, koksalt, potatismjöl, svartpeppar grov, naturtarm från gris, basilika, stabiliseringsmedel (E450), oregano, rosmarin, natriumnitrit.. ...
  http://periviken.se/produkt/kantarellkorv/
*  Släktforskning i Finland | Svenska Släktakademien
Kyrkböcker Genealogiska Samfundet i Finland http://www.genealogia.fi HisKi sökprogram för kyrkoböcker http://hiski.genealogia.fi/ Finlands släkthistoriska förening http://www.sukuhistoria.fi Arkiv Digital / gäller Åland/ http://arkivdigital.se Digitala arkivets katalogträd http://digi.narc.fi/digi/puu.ka Riksarkivets digitala arkiv http://digi.narc.fi/digi/ KATIHA, kyrkböcker från det avträdda området fram till 1909 http://www.karjalatk.fi/ Riksarkivets digitala arkiv, mantalslängder http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=25716.KA Portti, arkivverkets informationssida om Riksarkivets material http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Huvudsida Arkivverket i Finland http://www.arkisto.fi Domstolar http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=36048.KA Riksarkivets bibliotek http://http://www.arkisto.fi/sv/tjanster/kirjasto/kansallisarkiston-kirjasto-2 Gravar…
  https://slaktakademien.com/slaktforskning-i-finland/
*  Pavlo Napa Beach Hotel (Ayia Napa, Cypern) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Pavlo Napa Beach Hotel, Ayia Napa: Se 12 recensioner, 1 027 bilder och bra erbjudanden på Pavlo Napa Beach Hotel, rankat #15 av 102 hotell i Ayia Napa och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g262055-d292125-Reviews-Pavlo_Napa_Beach_Hotel-Ayia_Napa_Famagusta_District.html
*  PRESTATIONSHÖJARE<...
Framtagen tillsammans med forskare.. Unik formula av rödbetspulver (naturligt rikt på nitrat) samt extra tillsatt nitrat i kapselform.. Ett intag av 2-4 kapslar per dag gör den mycket enkel att tillföra, enklare än rödbetsjuice och med ett högre tillskott av nitrat.. ...
  http://www.skip.se/produkt-kategori/prestationshojare/
*  SpringHill Suites Napa Valley - Napa - Hotels.com
Se våra erbjudanden för SpringHill Suites Napa Valley i Napa. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
  https://sv.hotels.com/ho278722/springhill-suites-by-marriott-napa-valley-napa-usa/
*  Sónar São Paulo 2012 på Arena Anhembi (São Paulo) den 11 Maj 2012 - Last.fm
Last.fm-konsertsida för Sónar São Paulo 2012 på Arena Anhembi (São Paulo) den 11 maj 2012. Diskutera spelningen, skaffa konsertbiljetter, se vem som ska gå, hitta liknande spelningar.
  https://www.last.fm/sv/festival/2011312+S%C3%B3nar+S%C3%A3o+Paulo+2012
*  san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! - PDF
san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det
  http://docplayer.se/90471-San-t-du-behover-ha-koll-pa-nar-du-ska-jobba-jobba.html
*  nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS...
nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för
  http://docplayer.se/596715-Nette-onskas-elektroniska-fakturor-nette-testar-hushallsassistenter-lonar-det-sig-att-byta-till-energilampa-vasa-elektriskas-kundtidning.html
*  Havslejonet | Hur man kan borja se vad ondskan handlar om och oppna ogonen for att vara beredd nar den smyger sig pa.Inlagg som...
Hur man kan borja se vad ondskan handlar om och oppna ogonen for att vara beredd nar den smyger sig pa.Inlagg som ger dig mer kott pa benen och lar dig vad du ska halla ogonen pa.
  https://havslejonet.wordpress.com/
*  7 Grundrörelser | Hur Stark Är Din Kropp? - Tränarätt.nu
Om vi levde på stenåldern undrar hur våra kroppar skulle se ut? Om jag får gissa så skulle vi vara starka, magra och väldigt vältränade jämfört med vad vi
  http://tränarätt.nu/7-grundrorelser/
*  Anders Hesselbom: "Perversa veckan" har knappt börjat
Idag är det min fasta övertygelse att man bör tillåta sig vara den man är. Folk blir kränkta för sådant man tycker och säger, men att ändra på sig själv för att behaga andra, är ett misstag. Det är bättre att vänkretsen får utkristallisera sig så att de som vill vara fria och ärliga mot sig själv umgås med sina likasinnade, och att de som trånar efter ögontjäneriet i politisk korrekthet umgås med sina. Kanske är det för de sistnämndas skull vi har en "pervers vecka ...
  http://hesselbom.blogspot.se/2017/08/perversa-veckan-har-knappt-borjat.html

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Denitrifikation: Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet.HMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Koppar(II)kloridLustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Poppers: 300px|thumb|Poppersflaskor på rad.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Oxidativ fosforylering: Oxidativ fosforylering är en biokemisk process som förekommer i de allra flesta celltyper. Den överför energi till en form som är användbar för många processer i cellen.Nitrosomonas: Nitrosomonas är ett släkte bakterier i familjen Nitrosomonadaceae. Det är stav- eller klotformiga celler som ibland är sammanlänkade i kedjor.Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Ammonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.AmmoniakNatriumsulfitHemproteiner: Hemproteiner är en grupp protein som har en hemgrupp med järn kovalent eller icke-kovalent bundet till sig.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Valenselektron: En valenselektron är en elektron i atomens yttersta skal (valensskalet). Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i, det vill säga antalet bestämmer atomslagets kemiska egenskaper.Natriumtiosulfat