NitriterNatriumnitritNitritreduktaserNitraterAmylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Nitritreduktas (NAD(P)H)NitratreduktaserNitratreduktasNitrobacterOxidation-reduktionKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.MethemoglobinFerredoxin-nitritreduktasNitrosföreningarAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.DenitrificationKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Alcaligenes: Ett släkte gramnegativa, aeroba, rörliga bakterier som förekommer i vatten och jord. Några arter ingår i tarmfloran hos ryggradsdjur. Ibland kan dessa bakterier orsaka opportunistiska infektioner hos människa.Nitrosomonas europaeaNitrosomonasLustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Hydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.KonserveringsmedelParacoccusAlcaligenes faecalisNitrosationHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.XantindehydrogenasKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Cytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.OxidoreduktaserHydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.NADH, NADPH-oxidoreduktaserAnjontransportproteinerS-nitrosotiolerCytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.OxihemoglobinerVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Azurin: Ett bakteriellt protein från Pseudomonas, Bordetella eller Alcaligenes som fungerar som elektronöverföringsenhet tillsammans med cytokromkedjan. Molekylvikten är ca 16 000, och det innehåller en enda kopparatom, har intensivt blå färg och fluorescerar vid 308 nm.Bacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.Omega-N-metylargininAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.SpektrofotometriLivsmedelskonserveringSyrgas

*  Medicinsk informationssökning (Nitriter • Definitionerna)

NitriterNatriumnitritNitritreduktaserNitraterAmylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Nitriter&lang=6

*  PELLE MAGGAN

Många länder har charkprodukter utan nitriter och nitrater. Miljontals ortodoxa judar t.ex. äter charkprodukter som inte ...
pellemaggan.blogspot.com

*  vaxkabinett: april 2009

Som tillägg har det också fungerat bra att injicera nitriter till hjärtat. Nitriter är samma slags ämne som injiceras till ...
vaxkabinett.blogspot.com/2009/04/

*  Varför blir man fet och hur blir man smal? - Perfekthälsa

Får jag ge ett tips: Hoppa över charkuterier som jag vet att många inom LCHF är förtjusta i. De innehåller nitriter som inte är ...
perfekthalsa.se/varfor-blir-man-fet-och-hur-blir-man-smal/

*  Stockholm

utan nitriter och tillsatser, saltgurka, cheddarost, tomat, chipotleketchup, tomat och vår egen crunch på rostade rotfrukter ...
https://kvartersmenyn.se/index.php/find/_/city/stockholm_1

*  Kylarglykol Propylen IH - Sandbergs i Jämtland AB

Kylarglykolen är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. ...
https://sijab.com/shop/kem/glykol/kylarglykol-propylen-ih/

*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

Gulan är rik på polysackarider (sockerarter), lipider (fetter) och proteiner.NitriterGaskromatografi: Fraktionering av ett ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Lipidperoxidering&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (S-nitroso-N-acetylpenicillamin • Definitionerna)

Sprague-DawleyNitriterFosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan. ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=S-nitroso-N-acetylpenicillamin&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Nitrosation • Definitionerna)

NitrosationNitrosföreningarNitrosaminerNitraterNatriumnitritS-nitrosoglutationNitriter2-naftylamin: Ett naftalenderivat med ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Nitrosation&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Oxidanter • Definitionerna)

Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NitriterMethemoglobinCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Oxidanter&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

WistarNitriterMetakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kärlutvidgning&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.EnzymhämmareNitriterOmega-N-metylargininKärlendotel: Ett ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kväveoxidsyntas type III&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.EnzymhämmareNitriterOmega-N-metylargininKärlendotel: Ett ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Kväveoxidsyntas typ I&lang=6

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Poppers: 300px|thumb|Poppersflaskor på rad.Nitrifikationsbakterier: Nitrifikationsbakterier är bakterier som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg. Andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.Denitrifikation: Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet.Nitrosomonas: Nitrosomonas är ett släkte bakterier i familjen Nitrosomonadaceae. Det är stav- eller klotformiga celler som ibland är sammanlänkade i kedjor.Lustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Ammonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Konserveringsmedel: Konserveringsmedel, ämnen som tillsätts textilier, papper, läder, livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika m.fl.Hemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.AmmoniakJohan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Saltning: Saltning är en konserveringsmetod där hållbarheten hos ett livsmedel ökas genom tillförsel av salt. Konserveringen verkar genom att salt binder vatten och minskar vattenaktiviteten (det tillgängliga vattnet) i produkten och därmed skapar en obehaglig miljö för mikroorganismer.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.