NitriterNatriumnitritNitritreduktaserNitraterAmylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Nitritreduktas (NAD(P)H)NitratreduktaserNitratreduktasNitrobacterOxidation-reduktionKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.MethemoglobinFerredoxin-nitritreduktasNitrosföreningarAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.DenitrificationKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Alcaligenes: Ett släkte gramnegativa, aeroba, rörliga bakterier som förekommer i vatten och jord. Några arter ingår i tarmfloran hos ryggradsdjur. Ibland kan dessa bakterier orsaka opportunistiska infektioner hos människa.Nitrosomonas europaeaNitrosomonasLustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Hydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.KonserveringsmedelParacoccusAlcaligenes faecalisNitrosationHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.XantindehydrogenasKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Cytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.OxidoreduktaserHydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.NADH, NADPH-oxidoreduktaserAnjontransportproteinerS-nitrosotiolerCytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.OxihemoglobinerVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Azurin: Ett bakteriellt protein från Pseudomonas, Bordetella eller Alcaligenes som fungerar som elektronöverföringsenhet tillsammans med cytokromkedjan. Molekylvikten är ca 16 000, och det innehåller en enda kopparatom, har intensivt blå färg och fluorescerar vid 308 nm.Bacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.Omega-N-metylargininAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.SpektrofotometriLivsmedelskonserveringSyrgas

*  Livsmedlen kan tillfälligt ge för stora mängder nitrit - Evira
Bekanta dig med rapporten Exponeringen av barn och vuxna för nitrater och nitriter. Kvantitativ riskvärdering (pdf, ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/livsmedlen-kan-tillfalligt-ge-for-stora-mangder-nitrit/
*  EUR-Lex - 32007R0606 - EN - EUR-Lex
1) Den ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.. (2) För produkter enligt undernummer 0306 13, skall tullen vara 3,6 %, enligt bestämmelserna i avsnitt 2 i kapitel II.. (3) Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.. (4) Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.. (5) Den ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.. (6) Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med dessa undernummer.. (7) Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med dessa undernummer.. (8) För produkter enligt undernummer 1704 10 91 och nr 1704 10 99 skall tullen vara 16 % av tullvärdet, enligt bestämmelserna i avsnitt 2 i kapitel II.. (9) Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas ...
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32007R0606
*  Vad är det i växten som är giftigt? - SVA
Nitrater/Nitriter: nitrat är inte särskilt toxiskt men ombildas av mikroorganismer i mag-tarmkanalen till nitrit som är ... De vanligaste giftiga ämnena i växter är alkaloider, glykosider, nitrater/nitriter, saponiner oxalater, flyktiga oljor och ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fodersakerhet/giftiga-vaxter-a-o-fodersakerhet/vad-ar-det-i-vaxten-som-ar-giftigt
*  DENIOS katalog
W Ammoniak och nitriter. Ett bra sätt att undvika att dessa ämnen når grundvattnet vid lagringsläckage är att använda ...
  https://www.denios.se/katalog-online/
*  Salpetersyrlighet - Wikipedia
Salterna av salpetersyrlighet kallas nitriter. Salpetersyrlighet bildas i naturen då kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Salpetersyrlighet
*  Nitrit - Wikipedia
Nitriter är inom oorganisk kemi salter av salpetersyrlighet. De innehåller nitritjonen, NO2−. Inom organisk kemi är nitriter ... Nitriter i tillåten halt ger svag färg. Det är orsaken till att korv i Danmark är färgad med röd färg numera efter förbudet att ... Andra nitriter kan framställas genom reduktion av korresponderande nitrater. Natriumnitrit med E-nummer E250, NaNO2, används ... Nitriter av alkalimetallerna och de alkaliska jordartsmetallerna kan syntetiseras genom att blanda kvävemonoxid NO och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrit
*  Skottrester - Wikipedia
Det har fått sitt namn av den tyske kemisten Peter Griess och bygger på en reaktion hos krutets nitriter, som rödfärgar vissa ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skottrester
*  LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING - PDF
nitriter. Överväganden vid SpO2-, SpCO- och SpMet-övervakning SpO 2 -, SpCO- och SpMet-värdenas kvalitet beror på korrekt ...
  http://docplayer.se/187556-Lifepak-15-monitor-defibrillator-bruksanvisning.html
*  Det solgenomlysta huset: Förnuft. Tro. Samverkan (del 1) (av Costea Munteanu)
Samtidigt vill vi utveckla i denna skrift det historiska argumentet att, när det rationella tänkandet i sin tidsbundna förvandling inte samverkat med den övernaturliga Uppenbarelsens upplevelse, har man kunnat konstatera att det ostabila associationsmönstret mellan förstånd och tro, centrerat på den rationella naturliga kunskapen, inte kunnat motstå frestelsen av att falla i rationalitetens överdrift. Detta faktum har haft tendensen av att rikta samverkan mellan förnuft och tro mot ett annat associations-mönster, nämligen ett urartat (degenerativt) mönster, centrerat på en överdriven rationalitet. Inom detta nya mönsters ramar är den naturliga rationella förmågan av att känna Gud genom deduktion inte ödmjuk - som inom det på Uppenbarelsen centrerade mönstrets ramar - utan tvärtom, den är högfärdig: för förespråkarna av detta associationsmönster förvandlas tron till en argumenterande (logisk) diskurs om Gud och den övernaturliga Uppenbarelsen till ett kognitivt ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2009/06/fornuft-tro-samverkan-del-1-av-costea.html
*  Det solgenomlysta huset: äldre bilder med Philipp, pappa och Daniel
Ord är levande. Ord är som fåglar. De flyger i väg, men kommer alltid tillbaka till oss, med ett tveeggat svärd i näbben. Om vi bara kunde ut-tala orden som de i sanning är: levande ikoner./ Född i Dej (nära Cluj),Rumänien, 1969. Pappa rumän, mamma tillhörande en tysk minoritet i Rumänien. Till yrket apotekare. Hittat hem i den ortodoxa kyrkan 2006// Vii sunt cuvintele noastre, păsări ce-și iau libere zborul, dar se întorc întotdeauna de unde au plecat, cu o sabie cu două tăișuri în cioc. De am putea învăța să rostim cuvintele așa cum sunt ele cu adevărat: icoane vii!/ Născută în Dej,1969. Tata român, mama săsoaică. Farmacistă. Întoarsă acasă, în biserica ortodoxă, 2006.// Einen ganz besonderen Dank meiner Mutter, Maria Christine Stefani, für die große Hilfe bei den deutschen Übersetzungen ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2010/08/bilder.html
*  Det solgenomlysta huset: 2010
Denne kallade Lucia till sig och försökte tvinga henne att offra till gudarna, men hon svarade: "De senaste tre åren har jag inte gjort något annat än att offra till den ende sanne Gud, den levande Gud, eftersom offret som behagar Honom är att hjälpa fattiga, sjuka, svaga, gamla, änkor och föräldralösa barn. Nu är det slut på alla mina ägodelar och jag har inte mer att offra än det sista som jag kommer att offra till Kristus - mig själv levande." Pashasius sade: "Detta ska du säga till dina kristna vänner, tala inte om sådana onödiga saker för mig, som är kejsarens tjänare . " Lucia svarade; "Ja, du är kejsarens tjänare och lyder och fruktar kejsaren och hans lagar, men jag är Kristi tjänarinna och lyder och fruktar Kristus och Hans lagar. Så du kan göra vad du tycker att det är bra för dig och jag ska göra det jag tycker är bra för mig." Pashasius sade: "Du har slösat bort din förmögenhet med otukt och därför pratar du som en fallen kvinna." Lucia svarade. ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2010/
*  Det solgenomlysta huset: Räddningen från en säker död
Om någon har följt min blogg, kanske kommer man ihåg att jag hade några inlägg om den Helige Efraim den Nye, Kristi Stormartyr och asket. Helgonen är mycket viktiga för mig och jag hoppas att den som är min gäst här kommer att se varför. Jag är helt medveten att helgonen och lika så Guds Moder inte älskas och vördas utanför Ortodoxa Kyrkan (ett undantag gör katolikerna som vördar både Guds Moder och helgon). Men trots detta har jag en önskan att medverka, om än så litet, i en ändring av denna situation, därför att jag själv inte förstod något av allt detta förut. När jag upptäckte i mitt konkreta liv att jag under lång tid var avskuren av så mycket gott, fylldes jag på en gång av denna önskan, att berätta för andra att sanningen är att helgonen verkligen finns och att de är våra största vänner, och att Guds Moder är vår allas Moder. Guds Moder är Modern som inte glömmer att älska oss, varenda en, ett enda ögonblick - med en kärlek som vi inte kan
  http://monicalassaren.blogspot.com/2013/03/raddningen-fran-en-saker-dod.html?showComment=1368992980169
*  Det solgenomlysta huset: 2011
Filmens manus, som är undertecknat av regissören och Jaana Makkonen, är linjär och fri från många vändningar. En kvinnlig brottsling, dömd till livstids fängelse, benådas efter 12 år i fängelset. Hon saknar familj och vänner men till sin förvåning får hon ett jobberbjudande som assistent till en blind provinspräst, för vilken hon ska läsa korrespondensen. Negativt påverkad av åren av isolering och tyngd av osäkerhetskomplex när det gäller sin sociala reintegration, är Leila inte samarbetsvillig, utan misstrogen och reagerar fientligt på den faderliga, villkorslösa kärleken, med vilken den gamle pastorn mottager henne. Överflödet av brev som den cyklande brevbäraren dagligen överbringar (liksom en annan karaktär i Tarkovskis film "Offret", som befinner sig i ett likartat sammanhang), och vilka fadern besvarar med allvar och altruism, bönerna som Fader Jakob spontant frambär för främmande, obekanta människor upprör henne. Respekten och vördnaden som visas ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2011/
*  Det solgenomlysta huset: augusti 2010
Allt som är yttre är viktigt. Människans inre och yttre har separerats på ett konstgjort sätt...Människan måste bli hel i sin kommunikation och känna behovet av att visa vad hon känner. Religionen involverar kommunikationen. Varför talar Kristus? Varför tog Guds Son mänsklig gestalt? Varför talar Apostlarna? Varför ber vi tillsammans? Vi befinner oss vid individualismens motsatta pol som är fullständigt orealist och inte återspeglar det mänskliga livet. Det mänskliga livet är manifestation. I denna manifestation ser man människan, man ser Gud i hennes ord; i människans gester ser man om människan gör något gott. (...).Hur kunde vi förkunna Guds namn, alltså det Himmelska Riket som vi måste förbereda, om religionen blott är en privat angelägenhet mellan Gud och mig?" Ur Fader Dumitru Stăniloae, Ikonens teologi/O teologie a icoanei, Förlag/Editura Fundației Anastasia, 2006, ss 48-49 ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2010/08/
*  Det solgenomlysta huset: mars 2009
Ett annat särdrag av Fader Ghelasies skriftspråk är att han använder mycket versaler. Så börjar många ord med versaler som vanligtvis inte gör det, eller så skrivs hela ordet med versaler. (På rumänska gäller annars samma regler för versaler som på svenska.) Detta har stört många läsare; men det finns en inre logik i användningen av versaler i Fader Ghelasies skrifter. Ord som handlar om Gud skrivs ofta med versaler i sin helhet; ord som handlar om människan som Guds avbild eller som handlar i allmänhet om Guds skapade verk, men som innehar en helighet på grund av att de bär på Guds prägel, på Guds bild, skrivs med vanliga bokstäver, men första bokstaven blir en versal. Slutligen skrivs ord som handlar om synd, om fall, om djävulens verkan med små bokstäver. Detta visuella inslag kan betraktas som en intention av att ytterliggare "ikonisera" språket. Jämför detta med en teknik som förekommer i ikoner som avbildar det viktigaste mycket större än de andra ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2009/03/
*  Det solgenomlysta huset: Förnuft.Tro. Samverkan (del 5) (av Costea Munteanu)
Tonvikten som dessa "nya vetenskaper" sätter på kaos och komplexitet gör att en viss bild av naturen som ignorerades av den sekulariserade vetenskapen blir ett vetenskapligt undersökningsmål. Faktum är att dessa "nya vetenskaper" riktar sin uppmärksamhet på modellernas genomgripande karaktär på ett nytt sätt. De handlar om en problematik som är lika grundläggande som existensen: kan man verkligen skilja den djupa frågeställningen om "ett tings" existens eller "väsen" från sättet på vilken denna existens gestaltas (modelleras)? För att någonting ska existera, undrar "de nya vetenskapsmännen", måste inte det ha en struktur som är organiserad i viss grad? Kan det överhuvudtaget finnas ett verkligt ting om det inte funnits en viss inneboende ordning av dess komponenter? Anhängarnas position till komplexitetens paradigm - som A. N. Whitehead suggestivt utryckte redan under 1970-talet - är att ting helt enkelt inte kan existera utan att ordnas på ett visst sätt. ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2010/05/fornufttro-samverkan-del-5-av-costea.html
*  Det solgenomlysta huset: februari 2009
Det finns en materiell fattigdom, men det finns även en andlig fattigdom. Och jag pratar fortfarande om fattigdomen som ger värdighet och hälsa. Varför har vi blivit så blinda, att vi ser ned på fattigdom, på brist? Att lida på grund av fattigdom är naturligt och mänskligt; men att se ned på personen som lider av fattigdom är en av de största fällorna i vår värld. Det är två helt skilda saker. Varför har man inte klart för sig att det som får oss att lida eller det som får andra att lida är inte samma sak med själva vår persons eller andra personers kärna? Tänk om den person eller den grupp eller det folk som är fattiga medvetet avstod från rikedom, tänk om Gud tillät lidandet för att berika dem inifrån, därför att Han såg i den personen eller i det folket en god vilja, en strävan efter Honom. Detta är en grundläggande fråga som var och en som bor i ett välfärdsland borde befatta sig med och hitta ett personligt svar till. Det är ironiskt, eller bättre ...
  http://monicalassaren.blogspot.com/2009/02/
*  Akvaponik - Wikipedia
... bakterier som omvandlar ammoniak till nitriter, och Nitrobacter: bakterier som omvandlar nitriter till nitrater. Bakterierna ... När ett system har stabiliserat befinner sig vanligtvis halten av ammoniak mellan 0.25 och 2.0 ppm; nitriter mellan 0.25 och 1 ... Vård av dessa bakteriekolonier är viktigt för att kunna reglera assimileringen av ammoniak och nitriter. Det är därför de ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Akvaponik
*  Nyhetsbrev från Atlaskotan - Juli 2017
Undvik nitrater och nitriter. Testa att utesluta nitrater och nitriter om du ofta har huvudvärk för de kan framkalla huvudvärk ... Nitriter och nitrater finns i vissa charkuteriprodukter och natriumglutamat används i livsmedel som smakförstärkare (läs på ...
  http://atlaskotan.net/component/acymailing/listid-1-nyhetsbrev-hemsida/mailid-111-nyhetsbrev-juli2017-2
*  Docent Ralf Sundberg kommenterar
Vi behöver nitrater och nitriter faktiskt. Förr varnade man för att äta för mycket spenat till exempel, för man trodde att ...
  http://iloapp.ralfsundberg.se/blog/blogg?NewComment&post=10
*  Elcigaretter för din hälsa - Fettskrämd
höga halter av fluorid, nitriter och koppar. Dessa ämnen är inte bra för vuxna heller i större mängder. ...
  http://fettskramd.se
*  LCHF för hälsan!: Ett stort steg mot ohälsa
Vid 50-talet kom så den amerikanske forskaren Ancel Keys på den geniala idén att fiffla med resultaten av den forskning som han gjort, baserat på hans tes att mättat fett ger högt kolesterol, som ger hjärtsjukdom. De resultat han fick stämde inte överens, så han fick helt enkelt ändra lite på det så att det såg ut att finnas ett tydligt samband. Här började mänsklighetens tredje hälsokatastrof: fettskräcken, rädslan för naturligt fett ...
  http://lchfmia.blogspot.com/2012/05/ett-stort-steg-mot-ohalsa.html
*  Salter - Wikipedia
Vätecyanidens salter Nitriter - salpetersyrlighetens salter ^ Salter i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1916) ^ Silberberg, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Salter

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Poppers: 300px|thumb|Poppersflaskor på rad.Nitrifikationsbakterier: Nitrifikationsbakterier är bakterier som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg. Andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat.Methemoglobin: Methemoglobin bildas vid oxidation av järnet i hemoglobin från Fe2+ till Fe3+. Av hela hemoglobinmängden utgörs normalt cirka en procent av methemoglobin som saknar syretransporterande förmåga.Denitrifikation: Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet.Nitrosomonas: Nitrosomonas är ett släkte bakterier i familjen Nitrosomonadaceae. Det är stav- eller klotformiga celler som ibland är sammanlänkade i kedjor.Lustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Ammonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Konserveringsmedel: Konserveringsmedel, ämnen som tillsätts textilier, papper, läder, livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika m.fl.Hemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.AmmoniakJohan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Saltning: Saltning är en konserveringsmetod där hållbarheten hos ett livsmedel ökas genom tillförsel av salt. Konserveringen verkar genom att salt binder vatten och minskar vattenaktiviteten (det tillgängliga vattnet) i produkten och därmed skapar en obehaglig miljö för mikroorganismer.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.