NitratreduktaserNitratreduktasNitratreduktas (NADH)Nitratreduktas (NAD(PH)H)NitraterKlorater: Oorganiska salter av saltsyra som innehåller en ClO3-jon.Molybden: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mo, atomnummer 42 och atomvikt 95,94. Molybden är en viktig legeringsmetall, som i naturen förekommer i form av molybdensulfid (MoS2). Det är även ett essentiellt spårämne, som beståndsdel i enzymen xantinoxidas, aldehydoxidas och nitratreduktas.NitritreduktaserChlorella: Orörliga, encelliga grönalger, som kan vara en värdefull protein- och B-vitaminkälla.OxidoreduktaserPteridinerWolframNitratreduktas (NADPH)Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.KoenzymerRibonukleotidreduktaserNitriterMetalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Cytokrom-B(5)-reduktasAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.WolframföreningarCytokromreduktaserOxidation-reduktionGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.NADPH-ferrihemoproteinreduktasPeriplasmaFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NeurosporaNADPParacoccusSilvernitratKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Järn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.Cytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.Oxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsParacoccus denitrificansEnzymrepression: Störning i syntesen av ett enzym pga ökad förekomst av något verksamt ämne, oftast en metabolit, som undertrycker den gen som styr enzymsyntesen.Neurospora crassaFormatdehydrogenaser: Flavoproteiner som reversibelt katalyserar reduktionen av koldioxid till format. Många föreningar kan vara mottagare (acceptorer), men den enda fysiologiskt aktiva acceptorn är NAD. Enzymerna har sin verkan vid fermentering av sockerarter och andra föreningar till koldioxid och är nyckelenzymer för energialstring när bakterier odlas på format som viktigaste kolkälla. De renframställs ur bovint blod. EC 1.2.1.2.AnjontransportproteinerSalpetersyraKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.NADH, NADPH-oxidoreduktaserFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.TetrahydrofolatdehydrogenasAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Bensylviolett: 1,1´-bis(fenylmetyl)4,4´-bipyridiniumdiklorid. Redoxindikator.OperonFormaterKaliumföreningar: Oorganiska föreningar vars molekyler har kalium som fast beståndsdel.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.SpektrofotometriReglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.VäxtrötterAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.EnzyminduktionNADBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Spinacia oleraceaHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Methionine Sulfoxide ReductasesHydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.AldehydoxidoreduktaserSfäroplastRibonukleosiddifosfatreduktasAmmoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Quinone ReductasesDihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.VäxtbladSelenic AcidFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.PotentiometriVäxterTioredoxinreduktas 1Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Färgmätning: Metoder (visuella, fotoelektriska eller spektrofotometriska) för bedömning av en okänd färg i jämförelse med standardfärger. Sådana används inom kemi och fysik.DenitrificationEnoyl-(Acyl-Carrier-Protein) Reductase (NADH)Ditionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.NitrobacterReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.SyrgasPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.FlavinerChromatiaceae: Organismer som påträffas i anaeroba och sulfidförande vattenmiljöer.Sekvenshomologi, aminosyraVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.PichiaTest för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.14-3-3-proteinerHydroxikinoliner: 8-hydroxiderivaten hämmar olika enzymer, och deras halogenerade derivat används bl a topikalt mot infektion, trots att de är neurotoxiska.SuccinatdehydrogenasAspergillus nidulans: En art av sporsäcksvamp som producerar det antibiotiska medlet nidulin. Dess teleomorf är Emericella nidulans.SvavelEscherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Kvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.PseudomonasPeriplasmiska proteinerArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.SubstratspecificitetBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cytokrom b: Cytokromer (elektronbärande proteiner), där protohem eller liknande hem utgör den prostetiska gruppen. Denna har inte kovalent bindning till proteindelen.PlasmiderGenetik, mikrobiell: En underavdelning av genetiken som är inriktad på genetiska mekanismer och processer hos mikroorganismer.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Oxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors: Enzym som katalyserar dehydrogeneringen av sekundära aminer och ger upphov till en C=N dubbelbindning som primär reaktion. I vissa fall hydrolyseras denna senare.Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.Cytokromer b5: Ett cytokrom, med molekylvikt 16 kD, i det endoplasmatiska nätverket som verkar som intermediär elektronbärare i vissa reaktioner som katalyseras av flerfunktionsoxidaser, som t ex vid minskning av mättnadsgraden i fettsyror. Det aktiverar även molekylärt syre för angrepp på substratet.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Hydrokinoner3-Oxoacyl-(Acyl-Carrier-Protein) ReductaseArsenatreduktasTobakGlutamatammoniakligas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ATP, L-glutamat och NH3 till ADP, ortofosfat och L-glutamin. Det verkar även på 4-metylen-L-glutamat, men långsammare. EC 6.3.1.2.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.SimazinVäxter, giftigaTelluriumJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Pseudomonas stutzeriRhodobacter sphaeroidesBradyrhizobium: Ett släkte gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier som vanligtvis innehåller korn av polybetahydroxibutyrat. De invaderar rothåren på baljväxter där de lever i intracellulär symbios.Kloramfenikol: Ett antibiotikum som isolerades från Streptomyces venequelae i 1947, men som nu framställs syntetiskt. Det har förhållandevis enkel struktur och var det första bredspektrumpreparat som upptäcktes. Det har sin verkan genom att störa den bakteriella proteinsyntesen och är huvudsakligen bakteriostatiskt.Cyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Cyanobacteria: En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.SackarosPterinerDinitrogenasreduktas: Ett icke-hem, järn-svavelprotein från Clostridium pasteurianum, Rhodospirillum rubrum och andra bakterier. Det ingår i nitrogenas tillsammans med molybdoferredoxin och deltar aktivt i kvävefixeringsprocessen. EC 3.2.2.24.VäxtproteinerSekvensinpassningMycobacterium tuberculosisDihydrolipoamiddehydrogenasSugar Alcohol DehydrogenasesAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.SelenföreningarTartraterSpektralanalysHaloferax mediterranei: Ett släkte saltälskande arkéer som finns i Medelhavet. Bakterien producerar bakteriociner som motverkar en rad andra halobakterier.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Elektroner: Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.

*  Molybden - Wikipedia
Molybden är ett metalliskt grundämne. Molybden framställdes i ren form första gången 1781 av den svenske kemisten Peter Jakob Hjelm. Tekniskt framställs det genom att molybdenglans oxideras till molybdentrioxid som efter rening reduceras med vätgas. Slutprodukten blir molybden i pulverform. Namnet molybden kommer av molybdos, som betyder bly på klassisk grekiska, eftersom de båda metallerna påminner om varandra. Molybden har en bland de högsta smältpunkterna av alla grundämnen. Rent molybden är vitt eller silverfärgat. Metallen är hård men plastiskt formbar. Den är beständig mot luft och vatten vid vanlig temperatur men löses av oxiderande syror. Molybden förekommer naturligt främst i Molybdenglans och Wulfenit. Den är en tämligen sällsynt metall och halten i jordskorpan är ca 14 ppm. Molybden finns i flertalet levande organismer och är en viktig beståndsdel i många olika enzymer, särskilt nitrogenas. Molybden används även i legeringar, speciellt för att höja ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Molybden
*  Släktforskning i Finland | Svenska Släktakademien
Kyrkböcker Genealogiska Samfundet i Finland http://www.genealogia.fi HisKi sökprogram för kyrkoböcker http://hiski.genealogia.fi/ Finlands släkthistoriska förening http://www.sukuhistoria.fi Arkiv Digital / gäller Åland/ http://arkivdigital.se Digitala arkivets katalogträd http://digi.narc.fi/digi/puu.ka Riksarkivets digitala arkiv http://digi.narc.fi/digi/ KATIHA, kyrkböcker från det avträdda området fram till 1909 http://www.karjalatk.fi/ Riksarkivets digitala arkiv, mantalslängder http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=25716.KA Portti, arkivverkets informationssida om Riksarkivets material http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Huvudsida Arkivverket i Finland http://www.arkisto.fi Domstolar http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=36048.KA Riksarkivets bibliotek http://http://www.arkisto.fi/sv/tjanster/kirjasto/kansallisarkiston-kirjasto-2 Gravar…
  https://slaktakademien.com/slaktforskning-i-finland/
*  Molybden - Gluten- och Mjölkfri
Molybden är ett spårämne som är mycket viktigt att i sig i rätt mängd. Även om normalbefolkningen inte behöver tillskott, kan de med mutationer särskilt på NAT2 genet behöva tillskott under en kortare tid till kroppens lager är fylld. Överskrid inte rekommenderad daglig dos. Molybden kan hos några personer få upp ämnesomsättningen, bidra till kroppens antioxidantförsvar, öka välbefinnande och hjälpa kroppen bli av med carcinogena ämnen. ...
  http://glutenochmjolkfri.se/produkt/molybden/
*  Filmerna Hotell Sancta Napa*** | Flygpaket Hotell Sancta Napa*** | Flyg och Boende
Resevideor från Hotell Sancta Napa*** i Ayia Napa inlagda av resenärer själva, medlemmar i Zoovers community. Dessutom massa information inkl. semesteromdömden, överblick av researrangörer och sista minuten-erbjudanden till Hotell Sancta Napa***, Ayia Napa. Zoover din källa inför resan till Famagusta, Cypern!
  http://www.zoover.se/cypern/famagusta/ayia-napa/sancta-napa/hotell/videor
*  Pavlo Napa Beach Hotel (Ayia Napa, Cypern) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Pavlo Napa Beach Hotel, Ayia Napa: Se 12 recensioner, 1 027 bilder och bra erbjudanden på Pavlo Napa Beach Hotel, rankat #15 av 102 hotell i Ayia Napa och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g262055-d292125-Reviews-Pavlo_Napa_Beach_Hotel-Ayia_Napa_Famagusta_District.html
*  PRESTATIONSHÖJARE<...
Framtagen tillsammans med forskare.. Unik formula av rödbetspulver (naturligt rikt på nitrat) samt extra tillsatt nitrat i kapselform.. Ett intag av 2-4 kapslar per dag gör den mycket enkel att tillföra, enklare än rödbetsjuice och med ett högre tillskott av nitrat.. ...
  http://www.skip.se/produkt-kategori/prestationshojare/
*  SpringHill Suites Napa Valley - Napa - Hotels.com
Se våra erbjudanden för SpringHill Suites Napa Valley i Napa. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
  https://sv.hotels.com/ho278722/springhill-suites-by-marriott-napa-valley-napa-usa/
*  Limanaki Beach Hotel (Ayia Napa, Cypern) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Limanaki Beach Hotel, Ayia Napa: Se 20 recensioner, 350 bilder och bra erbjudanden på Limanaki Beach Hotel, rankat #29 av 102 hotell i Ayia Napa och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g262055-d577903-Reviews-Limanaki_Beach_Hotel-Ayia_Napa_Famagusta_District.html
*  Oxbow Public Market (Napa, Kalifornien) - omdömen
Oxbow Public Market, Napa: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Oxbow Public Market i Napa, Kalifornien på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Attraction_Review-g32766-d968203-Reviews-Oxbow_Public_Market-Napa_Napa_Valley_California.html
*  Viby Basket & Spånga Basket Bredda kompetensen. Tränarmöte 17 april 2011 Agenda Presentation av alla deltagare Syfte & Mål med...
Bredda kompetensen Syftet med projektet är att öka samarbetet mellan våra basketklubbar, höja kunskapen och intresset hos såväl våra ledare och spelare. öka antalet spelare genom rekrytering av såväl ledare och spelare. Målsättningen är att fostra så många basketspelare som möjligt med högsta möjliga basketkompetens.
  http://slideplayer.se/slide/2885047/
*  Essetter: Wikimaps
Redan nu en hel del av den information som du skulle vilja ha av kartorna är troligen i själva verket med i de arkivdatabas som man nu använder för att söka kartorna. Dvs.ortnamn och addresser ofta finns där, och från namnet av socken eller kommun kan man få ut även åtminstone något slags koordinater och i de mesta arkivenheter det finns också året. Då skulle det troligen vara möjligt att automatiskt eller åtminstone halvautomatiskt att få med största delen av den viktiga informationen om man t. ex. skulle uppladda kartsamlingarna från arkivverekets digitalarkiv ( http://digi.narc.fi ) till Wikimedia commons (http://commons.wikimedia.org ) - eller så tror jag åtminstone utan känna till de tekniska procedurer som det nu finns för göra sådana uppladdningar.. SvaraRadera ...
  http://essetter.blogspot.com/2014/02/wikimaps.html
*  Chatroulette Aparecida de Goiânia. Chatta gratis med ett slumpmässigt främling direkt från Aparecida de Goiânia.
Chatroulette Aparecida de Goiânia och omegle Aparecida de Goiânia alternativ. Gratis slumpmässiga videochatt. Chatta gratis med ett slumpmässigt främling direkt från Aparecida de Goiânia.
  https://sv.meetingroulette.com/brasilien/perdoes/aparecida-goiania
*  Dagens filosofiska tanke: Många månar är mycket oregelbundna i sin form ex Mars två månar Deimos och Phobos.
Vår måne är rund och bör ha fötts ur ett mjukt troligen varmt material för att sedan stelna. I en krock med Jorden anses månen kommit till. Kanske då två flytande himlakroppar krockade vilka sedan blev Jorden och Månen. I annat fall hade knappast månen varit rund när den drog ihop sig och svalnade med hjälp av gravitationen ...
  http://dagensfilosofiskatanke.blogspot.com/2016/06/manga-manar-ar-mycket-oregelbundna-i.html
*  Sónar São Paulo 2012 på Arena Anhembi (São Paulo) den 11 Maj 2012 - Last.fm
Last.fm-konsertsida för Sónar São Paulo 2012 på Arena Anhembi (São Paulo) den 11 maj 2012. Diskutera spelningen, skaffa konsertbiljetter, se vem som ska gå, hitta liknande spelningar.
  https://www.last.fm/sv/festival/2011312+S%C3%B3nar+S%C3%A3o+Paulo+2012
*  mysaan
Nar vi kom tillbaka till hotellrummet sa brot jag dock ihop och bolade i en handduk for att tysta graten. Sen gick vi ut en runda och jag satt pa stranden med ett tant ljus och lat vagorna blota ner mig och tarna skoljas bort. Jag ar ledsen over att inte vara hemma med min familj just nu, och angrar att jag inte halsade pa dig nar det fanns tid. Sa som det alltid ar nar det ar forsent med nagot. Du var den starkaste person jag nansin traffat och ingen kommer nansin kunna andra pa de for du kampade dig upp efter amputerat ditt ben, du fick tillbaka rorelseformagan nar dom sa att du skulle va forlamad for alltid , du kampar och visar att vill man sa kan man. Jag hade velat ge dig en kram till ...
  http://mysaansvensson.blogg.se/2011/may/
*  san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! - PDF
san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det
  http://docplayer.se/90471-San-t-du-behover-ha-koll-pa-nar-du-ska-jobba-jobba.html
*  Bloggportalen.se - Tränarätt.nu
Beskrivning: Emil Eriksson heter jag och driver träningsbloggen tränarätt.nu. Jag är utbildad Lic. Eleiko Personal Trainer, Eleiko Strength Coach steg 1 samt kock och brinner verkligen för träning. Med denna blogg hoppas jag kunna hjälpa mina läsare att snabbare nå deras personliga mål och få ett hälsosammare liv ...
  http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=151166
*  nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS...
nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för
  http://docplayer.se/596715-Nette-onskas-elektroniska-fakturor-nette-testar-hushallsassistenter-lonar-det-sig-att-byta-till-energilampa-vasa-elektriskas-kundtidning.html
*  Havslejonet | Hur man kan borja se vad ondskan handlar om och oppna ogonen for att vara beredd nar den smyger sig pa.Inlagg som...
Hur man kan borja se vad ondskan handlar om och oppna ogonen for att vara beredd nar den smyger sig pa.Inlagg som ger dig mer kott pa benen och lar dig vad du ska halla ogonen pa.
  https://havslejonet.wordpress.com/
*  carulmare : Trånande kvinnor
Allihopa: Haha, ingen vill tråna - och jag tror nog jag vet varför. För den som trånar kommer inte att få det den vill ha, det är ju inbyggt i själva ordet... inte sant? Man säger inte själv att man trånar... det är andra som säger det och menar då att man borde göra något nyttigt istället. Kanske finns här en hel del luthersk arbetsmoral... eller bara västerländsk målinriktning. Man skall vara aktiv, uträtta saker. Tråna leder ingenvart, iväg och fria! :). SvaraRadera ...
  http://carulmare.blogspot.com/2009/01/kvinnor-i-konsthistorien.html
*  7 Grundrörelser | Hur Stark Är Din Kropp? - Tränarätt.nu
Om vi levde på stenåldern undrar hur våra kroppar skulle se ut? Om jag får gissa så skulle vi vara starka, magra och väldigt vältränade jämfört med vad vi
  http://tränarätt.nu/7-grundrorelser/
*  3 kostråd till kvinnor som styrketränar | Iform.se
Som styrketränande kvinna bör du äta annorlunda än män i samma situation om du vill optimera dina resultat och bli starkare.
  http://iform.se/nyttig-mat/traningskost/3-kostrad-till-kvinnor-som-styrketranar
*  Anders Hesselbom: "Perversa veckan" har knappt börjat
Idag är det min fasta övertygelse att man bör tillåta sig vara den man är. Folk blir kränkta för sådant man tycker och säger, men att ändra på sig själv för att behaga andra, är ett misstag. Det är bättre att vänkretsen får utkristallisera sig så att de som vill vara fria och ärliga mot sig själv umgås med sina likasinnade, och att de som trånar efter ögontjäneriet i politisk korrekthet umgås med sina. Kanske är det för de sistnämndas skull vi har en "pervers vecka ...
  http://hesselbom.blogspot.se/2017/08/perversa-veckan-har-knappt-borjat.html
*  BUBBELS BLOGG: GODBAJ
Hej då nu åker jag :) Idag lasttränar vi dom som inte åker så ofta. Duktig Boriz. Han tänker ge sig ut på tävling så det är ju viktigt att uppdatera åkandet. Man har det lite för bra med allt på hemmaplan så man slarvar och det kan bli långt mellan åkningarna med unghästarna ...
  http://bubbelasmjukis.blogspot.com/2016/11/godbaj.html
*  Svenska kanotlandslaget i Marbella - Sydkusten.es
Svenska landslaget i kanotmaraton eftersäsongstränar i Marbella. Intervju med landslagstränaren Danny Hallmén samt Lasse Walkler
  http://sydkusten.es/sk/255/a/25268/svenska-kanotlandslaget-i-marbella/

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Klorat: miniatyr|stående|Strukturformeln för en klorat-jon.MolybdenBursaria: Bursaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bursaria ingår i familjen Pittosporaceae.Pteridiner: Pteridiner är en grupp aromatiska, kväveinnehållande heterocykler som kan betraktas som derivat av pteridin.VolframHMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.Ammonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Utfällning: En utfällning bildas när en substans inte är löslig i det använda lösningsmedlet. Den substans som fälls ut kallas fällning.Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Crassa: Crassa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Bruand 1850. Crassa ingår i familjen plattmalar.Formiat: Formiat eller metanoat är salter och estrar av myrsyra. Formiatjonen är den enklaste karboxylatjonen och består av en aldehydgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1.Röd rykande salpetersyra: Röd rykande salpetersyra är ett lagringsbart flytande oxidationsmedel för raketmotorer. Vanligtvis innehåller det huvudsakligen salpetersyra med 13 % dikvävetetroxid och 3 % vatten.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Operon: Ett operon är en väsentlig DNA-sekvens för ett mer effektivt drivande av transkription, och därmed proteinsyntes. Ett operon kan betraktas som en sträcka DNA med besläktade gener som tillsammans delar ett gemensamt slutmål, jämte dess operator, promotor samt repressor som möjliggör transkription.MikroklinSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.AmmoniakPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Abskission: Abskission är aktiv fällning av blad, blommor och frukter. Växtdelar som skall och kan fällas har ett abskissionsskikt eller abskissionslager av celler som är särskilt utvecklat för detta.SelensyraJacques Errera: Jacques Errera, född den 25 september 1896, död den 30 mars 1977, var en belgisk fysikalisk kemist.Kolorimeter: Kolorimeter är ett färgmätningsinstrument speciellt avsett för mätning av kolorimetriska kvantiteter, till exempel tristimulusvärden hos ett färgprov.Något modifierad definition från CIE S 017/E:2011 ILV: International Lighting Vocabulary Ibland innehåller kolorimetrar fysiska färgfilter som ska motsvara CIE:s färgmatchningsfunktioner.Denitrifikation: Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet.Omphalotus subilludens: Omphalotus subilludens är en svampartH.E.Nitrifikationsbakterier: Nitrifikationsbakterier är bakterier som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg. Andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.LipopolysackariderFlavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.