NitratreduktasNitratreduktas (NADH)SilvernitratNitratreduktas (NAD(PH)H)Klorater: Oorganiska salter av saltsyra som innehåller en ClO3-jon.AnjontransportproteinerKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Molybden: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mo, atomnummer 42 och atomvikt 95,94. Molybden är en viktig legeringsmetall, som i naturen förekommer i form av molybdensulfid (MoS2). Det är även ett essentiellt spårämne, som beståndsdel i enzymen xantinoxidas, aldehydoxidas och nitratreduktas.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Gallium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ga, atomnummer 31 och atommassa 69,72 (de två stabila isotoperna har atommassa 69 resp. 71). Tolv radioisotoper är kända. Gallium är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, ca 16 g/ton, och förekommer i förening med aluminium och zink. Metallen har en ovanlig fysikalisk egenskap: den smälter redan vid 29,8 grader och håller sig flytande till ca 2400 grader.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.NitroglycerinKaliumföreningar: Oorganiska föreningar vars molekyler har kalium som fast beståndsdel.PentaerytritoltetranitratKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.VäxtrötterKonstgödning: Industriellt framställda ämnen eller föreningar, ofta ammoniakföreningar, avsedda att berika odlingsjord med näringsämnen eller frigöra i jorden befintlig näring för att öka grödors tillväxt och odlingsproduktivitet.DenitrificationOxidation-reduktionSalpetersyraNitratreduktas (NADPH)Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Chlorella: Orörliga, encelliga grönalger, som kan vara en värdefull protein- och B-vitaminkälla.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.PteridinerOxidoreduktaserMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Vattenförorenande ämnen, kemiskaWolframföreningarJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Hydrokultur: En teknik för växtodling i odlingslösning i stället för i jord, rötterna är nedsänkta i en luftad lösning med de rätta halterna av näringssalter.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.FormaterPeriplasmaKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.OperonKoenzymerRNA, ribosomalt, 16SBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.VäxtskottVattenförorening, kemiskVattenförsörjningParacoccus denitrificansBetaKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Formatdehydrogenaser: Flavoproteiner som reversibelt katalyserar reduktionen av koldioxid till format. Många föreningar kan vara mottagare (acceptorer), men den enda fysiologiskt aktiva acceptorn är NAD. Enzymerna har sin verkan vid fermentering av sockerarter och andra föreningar till koldioxid och är nyckelenzymer för energialstring när bakterier odlas på format som viktigaste kolkälla. De renframställs ur bovint blod. EC 1.2.1.2.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.NatriumnitritMethemoglobinemi: Närvaro av methemoglobin i blodet, vilket leder til cyanos. Normalt finns det små mängder methemoglobin i blodet, men skada eller giftiga ämnen omvandlar en större andel hemoglobin till methemoglobin, som inte fortsätter att fungera som syrebärare. Methemoglobinemi kan bero på en defekt i enzymet NADH-methemoglobinreduktas (ett autosomalt recessivt drag) eller en avvikelse i hemoglobin M (ett autosomalt dominant drag).Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Kvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.Kol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.NitrosföreningarVattenförorenande ämnenArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.VäxtbladSelenic AcidCyanobacteria: En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.Cytokromer: Hemproteiner som spelar en viktig roll i redoxreaktioner, där de medverkar till överföring av reduktionsekvivalenter vid reversibla skiftningar i oxidationsgraden hos den prostetiska gruppen. Cytokromernas järnjoner kan nämligen, i motsats till t ex hemoglobinernas, oxideras och reduceras. Redoxskiftningen har samband med ett reversibelt, en-elektronsekvilibrium mellan Fe(II)- och Fe(III)-tillstånden i den centrala järnatomen.ParacoccusSyrgasEnzymrepression: Störning i syntesen av ett enzym pga ökad förekomst av något verksamt ämne, oftast en metabolit, som undertrycker den gen som styr enzymsyntesen.NeurosporaGeologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Sötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.NitrobacterVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.SulfaterSaltvattenPerchloratesKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.GroundwaterJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.FumaraterAnjoner: Negativt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar till anoden eller den positiva elektroden (pluspolen) vid elektrolys.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.NikorandilVattenmikrobiologiEnzyminduktionKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Ammonium CompoundsNeurospora crassaNitrosaminerArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.UranVäxtproteinerAspergillus nidulans: En art av sporsäcksvamp som producerar det antibiotiska medlet nidulin. Dess teleomorf är Emericella nidulans.Drinking WaterArabidopsisproteinerBiologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.SvavelKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.PseudomonasXylemSilverNebraskaAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Nitrogen CycleCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Biomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.TidsfaktorerMiljöövervakningSfäroplastSalivVäte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).VäxterS-nitrosotiolerBensylviolett: 1,1´-bis(fenylmetyl)4,4´-bipyridiniumdiklorid. Redoxindikator.NitrosationAvloppsvattenAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Pseudomonas stutzeriSpirillumBassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.SelenföreningarCerium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Ce, atomnummer 58 och atomvikt 140.12. Cerium är en smidbar metall med industriella tillämpningar.SpektrofotometriZea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.PichiaElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.rRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.PotentiometriBeggiatoaNADGlutamatammoniakligas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ATP, L-glutamat och NH3 till ADP, ortofosfat och L-glutamin. Det verkar även på 4-metylen-L-glutamat, men långsammare. EC 6.3.1.2.VattenRhodocyclaceaeTemperaturEpsilonproteobakterier: En grupp proteobaktrier bestående av kemoorganotrofa organismar som vanligtvis hör hemma i matsmältningsapparaten hos människor och djur.TiosulfaterAcetylen: Färglös gas som framställs genom reaktion mellan vatten och kalciumkarbid. Gasen är brännbar, explosiv och vattenlöslig och används som svetsgas.ProteobakterierFärgmätning: Metoder (visuella, fotoelektriska eller spektrofotometriska) för bedömning av en okänd färg i jämförelse med standardfärger. Sådana används inom kemi och fysik.MethemoglobinBioreaktorer: Anläggningar för framställning av produkter genom utnyttjande av syntesförmågan eller den kemiska omvandlingsförmågan hos biologiska system. Det kan röra sig om vanliga fermentorer, cellkulturperfusio n eller enzymbioreaktorer. För framställning av proteiner och enzymer används oftast rekombinanta mikroorganismer, däggdjursceller, insektceller eller växtceller.Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.Mikonazol: Ett imidazol-baserat preparat mot svamp som ges lokalt eller intravenöst.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Anabaena: Ett släkte hårliknande cyanobakterier med mjukt hölje. De utgör en stor del av sötvattenplankton världen över. Arten Anabaena flos-aquae orsakar förgiftning hos djur.NADPHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Test för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.ShewanellaFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.KemoautotrofiSyrgasförbrukningRNA, bakterielltVaccinium: Ett växtsläkte (skogsbär) av familjen Ericaceae med ett flertal arter med ätliga bär.BetaproteobakteriCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Amylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.FloemIsosorbid: 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol. ett kemiskt inert, osmotiskt vätskedrivande medel som främst används vid behandling av hydrocefalus (vattenskalle). Det används även vid glaukom.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.KolhydratmetabolismGödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.SackarosNitroföreningarHeterotrofa processerBradyrhizobium: Ett släkte gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier som vanligtvis innehåller korn av polybetahydroxibutyrat. De invaderar rothåren på baljväxter där de lever i intracellulär symbios.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Reglergener: Gener som reglerar eller begränsar andra geners aktivitet, i synnerhet gener som kodar för proteiner (repressor- och aktivatorproteiner), vilka styr den genetiska transkriptionen av strukturella eller reglerande gener.Spinacia oleraceaKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.VattenrörelserBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.XantindehydrogenasSaccharumKassettmutagenes: Mutagenes framkallad av införande av främmande DNA-sekvenser i en gen. Detta kan ske spontant in vivo eller experimentellt in vivo eller in vitro. Proviralt DNA kan sättas in i eller läggas intill en cellulär onkogen. Infogning av proviruset kan orsaka mutationer genom störning av kodningssekvenser eller reglerelement, eller ge upphov till oreglerat uttryck av protoonkogenen, med tumörbildning som följd.Humusämnen: Organisk materia i ett framskridet tillstånd av nedbrytning, efter kompost- och torvstadiet, men innan det omvandlats till kol. Humus består av en blandning av ämnen, bl a fenolradikaler och -syror som bildar polymerer och är svåranalyserade.Cyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.Hydroxikinoliner: 8-hydroxiderivaten hämmar olika enzymer, och deras halogenerade derivat används bl a topikalt mot infektion, trots att de är neurotoxiska.AldehydoxidoreduktaserEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Haloferax mediterranei: Ett släkte saltälskande arkéer som finns i Medelhavet. Bakterien producerar bakteriociner som motverkar en rad andra halobakterier.Växtexudat

*  EUR-Lex - 32007R0606 - EN - EUR-Lex
Nitrater. IK. 2835. Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater, oavsett om de är kemiskt ...
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32007R0606
*  Vad är det i växten som är giftigt? - SVA
Nitrater/Nitriter: nitrat är inte särskilt toxiskt men ombildas av mikroorganismer i mag-tarmkanalen till nitrit som är ... De vanligaste giftiga ämnena i växter är alkaloider, glykosider, nitrater/nitriter, saponiner oxalater, flyktiga oljor och ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/fodersakerhet/giftiga-vaxter-a-o-fodersakerhet/vad-ar-det-i-vaxten-som-ar-giftigt
*  Cialis interaktioner och kontraindikationer | HealthExpress
Nitrater är ett vanligt förekommande medel i kärlvidgande läkemedel. En liknande kontraindikation föreligger vid samtidigt ... I kliniska studier visades att tadalafil förstärker den hypotensiva effekten av nitrater. Orsaken är en gemensam verkan av ... Nitrater ökar Cialis vasodilatationskapacitet, som kan sänka blodtrycket till en farlig nivå. ...
  https://www.healthexpress.eu/se/interaktioner-kontraindikationer-cialis.html
*  Vilka biverkningar och interaktioner har Viagra som potensmedel? | 121doc
Nitrater. En kombination av blodtryckssänkande läkemedel och Viagra kan resultera i en massiv sänkning av blodtrycket, vilket ... En interaktion kan också ske med produkter som innehåller nitrater och olika antibiotika. I dessa fall bör i allmänhet en ... Nitrater ökar Viagras vasodilatationskapacitet, som kan sänka blodtrycket till en farlig nivå. ...
  https://www.121doc.com/se/impotens/viagra/biverkningar-interaktioner
*  är kamagra lagligt / ajanta pharma products kamagra / är kamagra receptfritt
Så kallade nitrater utan. Biverkningar följande biverkningar följande biverkningar den enda som är kamagra receptfritt kallas ... Exempel läsa mer ta nitrater utan att. Halvtimme till ajanta pharma products kamagra att göra slut eller vara farligt. ...
  http://www.cbl.nl/uploads/tf/index.php?q=ar-kamagra-lagligt
*  Suseån - Wikipedia
Vattnet Suseån innehåller endast 0,1 ppm nitrater. PH-värdet i Suseån ligger på omkring 5 till 5,5. Dricksvattnet i Getinge har ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Suse%C3%A5n
*  Mineralgödsel - Wikipedia
Även nitrater i form av mineral (chilesalpeter) kan användas. Denna jordbruksrelaterade artikel saknar väsentlig information. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mineralg%C3%B6dsel
*  Hjärnfysikbloggen - Bloggare på Runner's World | Runner's World
Några deciliter rödbetsjuice är ett enkelt sätt att få i sig nitrater på, men även grönsaker som ruccola och spenat ger effekt ... Slutsats: ät grönsaker med nitrater. Det är bra för magen, för vikten, för snabbheten, för blocktrycket och för hjärnan. ...
  https://www.runnersworld.se/blogs/hjarnfysik/index.htm?date=2017-04-01
*  Nitrat - Wikipedia
Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska ... Vissa nitrater är flyktiga, till exempel kopparnitrat (Cu(NO3)2) och kvicksilvernitrat (Hg(NO3)2). Vid upphettning sönderfaller ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrat
*  Metoprolol Sandoz depottablett 200 mg - Köp direkt på Apoteket
amiodaron, digoxin, nitrater och antiarytmiska läkemedel.. *. Insulin eller andra diabetesläkemedel.. *. Läkemedel som kallas ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metoprolol-sandoz-depottablett-200-mg-100-styck-blister-231432/
*  Salpetersyra - Wikipedia
Salterna kallas nitrater, och är i allmänhet mycket lättlösliga i vatten. Salpetersyra kan även bildas från rökgaserna vid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Salpetersyra
*  Sildenafil Accord filmdragerad tablett 25 mg - Handla på Apoteket.se
Du ska inte ta Sildenafil Accord om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Accord ... om du tar mediciner som innehåller nitrater, eftersom kombinationen kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare ...
  https://www.apoteket.se/produkt/sildenafil-accord-filmdragerad-tablett-25-mg-12-tabletter-blister-251788/
*  Sildenafil Orion filmdragerad tablett 50 mg - Handla på Apoteket.se
Du ska inte ta Sildenafil Orion om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Orion kan ... om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Orion kan orsaka kraftigt blodtrycksfall ... Du ska inte ta Sildenafil Orion om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit ("nitrater"), eftersom ... om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit ("nitrater"), eftersom en kombination av sådana ...
  https://www.apoteket.se/produkt/sildenafil-orion-filmdragerad-tablett-50-mg-24-tabletter-blister-303000/
*  Sildenafil STADA filmdragerad tablett 50 mg - Köp direkt på Apoteket
Du ska inte ta Sildenafil Stada om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Stada kan ... om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Stada kan orsaka kraftigt blodtrycksfall ...
  https://www.apoteket.se/produkt/sildenafil-stada-filmdragerad-tablett-50-mg-12-tabletter-blister-251116/
*  Glytrin sublingualspray 0,4 mg/dos - Köp direkt på Apoteket
Om du är allergisk mot glyceryltrinitrat eller andra nitrater, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i ... Glyceryltrinitrat tillhör en grupp läkemedel som kallas nitrater. Dessa läkemedel får muskelväggarna i blodkärlen att slappna ... Långvarig användning av Glytrin eller andra nitrater kan leda till försämrad behandlingseffekt. Undvik därför långvarig ...
  https://www.apoteket.se/produkt/glytrin-sublingualspray-04-mg-per-dos-200-doser-spraybehallare-115814/
*  Planeten pallar inte mer
Jordbruket "rationaliserades" vilket krävde konstgödsel (nitrater). Under kapprustningen och krigen ökade folkmängden och ...
  http://clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/hela-arkivet/99-416-title/9908-Planeten-pallar-inte-mer-99
*  Köp kamagra säkert / köp kamagra sverige / köpa kamagra
Intas tillsammans med nitrater, det köpa kamagra är svag. Det, men.. två av lika kraftfulla. Hjärtan att form av hjärtproblem ...
  http://www.cbl.nl/uploads/tf/index.php?q=kop-kamagra-sakert
*  Cialis eller viagra / cialis levitra eller viagra / comprare viagra europa
Omedelbart kontakta läkare för nitrater, det behövs bara små gråa. Starkaste cialis eller viagra cialis eller viagra drivkraft ...
  http://www.cbl.nl/uploads/tf/index.php?q=cialis-eller-viagra
*  Hur länge verkar viagra / hur länge varar viagra / hur mycket kostar viagra
Med nitrater, det farligt att behöver inte ett dess att. Eye varje läkemedel garanterat så mycket, spelar. Använder hur länge ...
  http://www.cbl.nl/uploads/tf/index.php?q=hur-lange-verkar-viagra
*  Ättiksyra - Wikipedia
Syran bildar lätt salter som kallas acetater som precis som nitrater är lösliga i vatten. I innehållsförteckningar på livsmedel ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ttiksyra
*  Livsmedlen kan tillfälligt ge för stora mängder nitrit - Evira
Bekanta dig med rapporten Exponeringen av barn och vuxna för nitrater och nitriter. Kvantitativ riskvärdering (pdf, ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/livsmedlen-kan-tillfalligt-ge-for-stora-mangder-nitrit/
*  Potensmedel - Wikipedia
Det finns dock en risk för lågt blodtryck (hypotoni) om potensmedel kombineras med läkemedel med nitrater. Sällsynta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Potensmedel
*  Levitra biverkningar / levitra bestellen zonder recept / levitra bez recepty
levitra bestellen zonder recept Ta nitrater utan mat, men om sin hälsa och. Viagra, ta aldrig den potentiella. Söka ...
  http://www.cbl.nl/uploads/tf/index.php?q=levitra-biverkningar
*  Levitra sugtablett | Beställ Levitra sugtablett online | euroClinix
Detta läkemedel rekommenderas inte för de som använder mediciner som innehåller nitrater, nitroglycerin eller särskilda ...
  https://www.euroclinix.net/se/impotens/levitra-sugtablett

Utfällning: En utfällning bildas när en substans inte är löslig i det använda lösningsmedlet. Den substans som fälls ut kallas fällning.Klorat: miniatyr|stående|Strukturformeln för en klorat-jon.Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.MolybdenAmmonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Arsenider: Arsenider är kemiska föreningar bestående av arsenik (As) och en eller flera andra metalliska grundämnen.http://www.NitroglycerinMikroklinATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar: ==C01A Hjärtglykosider==Gödsel: Gödsel, gödningsmedel, är en substans som används för att förbättra jordmånen för odlade växter inom trädgårds- och jordbruk. Får växter att växa snabbare.Denitrifikation: Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet.Röd rykande salpetersyra: Röd rykande salpetersyra är ett lagringsbart flytande oxidationsmedel för raketmotorer. Vanligtvis innehåller det huvudsakligen salpetersyra med 13 % dikvävetetroxid och 3 % vatten.KvävetrikloridBursaria: Bursaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bursaria ingår i familjen Pittosporaceae.AmmoniakPteridiner: Pteridiner är en grupp aromatiska, kväveinnehållande heterocykler som kan betraktas som derivat av pteridin.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Åkermarkskalkning: Åkermarkskalkning innebär att kalk sprids på åkermark för att höja pH-värdet och motverka markens naturliga försurning. Ofta eftersträvas ett pH-värde från 5,0 till 6,5Kalkning - Jordbruksverket och en basmättnadsgrad på ca 70 %, för att erhålla ett optimalt växtnäringsupptag för grödan vid användning av mineralgödsel.AkvaponikTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Lustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Operon: Ett operon är en väsentlig DNA-sekvens för ett mer effektivt drivande av transkription, och därmed proteinsyntes. Ett operon kan betraktas som en sträcka DNA med besläktade gener som tillsammans delar ett gemensamt slutmål, jämte dess operator, promotor samt repressor som möjliggör transkription.Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.Thaumatomyia notata: Thaumatomyia notata är en tvåvingeart som först beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1830. Thaumatomyia notata ingår i släktet Thaumatomyia och familjen fritflugor.Formiat: Formiat eller metanoat är salter och estrar av myrsyra. Formiatjonen är den enklaste karboxylatjonen och består av en aldehydgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Abskission: Abskission är aktiv fällning av blad, blommor och frukter. Växtdelar som skall och kan fällas har ett abskissionsskikt eller abskissionslager av celler som är särskilt utvecklat för detta.SelensyraSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Flysch: Flysch är en sedimentär lagerföljd av omväxlande fossilfattiga, finkorniga bergarter varvade med sandsten och konglomerat.SaltvattenakvariumNitrifikationsbakterier: Nitrifikationsbakterier är bakterier som omvandlar ammonium till nitrit i ett första steg. Andra steget är då nitrit omvandlas till nitrat.NatriumperkloratGrundvatten: Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.Hydridjon: En hydridjon är en negativt laddad vätejon (H-). En hydridjon har två elektroner i sitt skal, vilket kan jämföras med väteatomer som har en elektron, och protoner som helt saknar elektroner.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Crassa: Crassa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Bruand 1850. Crassa ingår i familjen plattmalar.NitrosaminerUranmononitrid: Uranmononitrid (UN) är en nitrid av uran. Den är radioaktiv, har hög densitet (14.