NiacinamidKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Glyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.Cromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.PinacidilBenspyraner: Syn. bensopyraner.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Kaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.NitroglycerinKATP-kanalerIminopyranoserDekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.Hydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.PyrrolerHjärtkammarprematurslag: För tidiga sammandragningar av hjärtkammaren, den vanligaste typen av arytmier. Om inte hjärtsjukdom föreligger är sådana av ringa klinisk betydelse, men hos patienter med kranskärlsjukdom utgör de en ständig risk för kammartakykardi eller kammarflimmer och plötslig död.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Ischmisk prekonditionering, myokardiell: Exponering av hjärtmuskelvävnad för korta, upprepade perioder av kärltillslutning i syfte att göra hjäörtmuskulaturen motståndskraftig mot skadliga effekter av ischemi och återgenomblödning. Förexponeringens tidslängd och antalet gånger vävnaden utsätts för ischemisk och genomblödningsmanipulation kan variera, med ett genomsnitt på 3 - 5 minuter.PikolinerRektovaginal fistelAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Aminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i vatten än vad teofyllin är, men har likartad farmakologisk verkan. Det används huvudsakligen vid astma.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Orala ulcerationerMyokardischemiHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Diazoxid: Ett perifert verkande kärlvidgande medel som sänker blodtrycket. Diazoxid har även antidiuretisk (urinhämmande) och hypoglycemisk effekt.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Romano-Wards syndromAnalfissur: Smärtsam sårspricka i ändtarmsöppningen. Den uppträder som en rak spricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna och kan ge svår smärta och är svårläkt.MyokardreperfusionVerapamilAdministration, IntravenousMyokardiell reperfusionsskadaPrematurslag: En förtidig sammandragning i hjärtat som initieras någon annanstans än i sinusknutan.ElektrokardiografiSulfonylureaföreningarHjärtstimulerande medelHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.NikardipinKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Angina, StableInjektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Karbonylcyanid-m-klorfenylhydrazon: En protonjonofor. Den används som bindningslösande medel och som fotosynteshämmare pga sin verkan på mitokondrie- och kloroplastmembran.TetraetylammoniumföreningarDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Kolondivertikel: Bråckliknande utbuktning(ar) av tjocktarmens slemhinnor genom det ringformade muskelskiktet.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.RubidiumOxadiazoler2-kloradenosin: 2-kloradenosin. En metaboliskt stabil adenosinanalog som verkar som en adenosinreceptoragonist. Substansen har kraftig effekt på det perifera och centrala nervsystemet.NifedipinSulfonylurea ReceptorsBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.NitroprussidMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Angioplasty, Balloon, CoronaryKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.RubidiumradioisotoperHjärtmitokondrier: Hjärtmuskelvävnadens mitokondrier.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Potassium Channels, Inwardly RectifyingKalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.PyranerRadionuklidventrikulografiHjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Metakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin).1-deoxinojirimycin: (2R-(2-alfa,3-beta,4-alfa,5-beta))-2-(hydroximetyl)-3,4,5-piperidinetriol. En alfaglukosidashämmare med antiviral verkan. Deoxynojirimycinderivat kan ha anti-HIV-verkan.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Pulmonellt inkilningstryckNedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Råttor, WistarHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Adenoma, Islet Cell: En godartad tumör i Langerhans cellöar som kan förekomma varsomhelst i bukspottkörteln. Kan orsaka hyperinsulinism eller Zollinger-Ellisons syndrom.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.GTP-cyklohydrolas: GTP-cyklohydrolas I eller pyrofosfatbildande GTP 7,8-8,9-dihydrolas (GTP-cyklohydrolas II). En enzymgrupp som hydrolyserar imidazolringen i GTP, varvid kol-8 frigörs som format. Två C-N-bindningar hydrolyseras, och pentasenheten isomeriseras. Detta är första steget i syntesen av folsyra från GTP. EC 3.5.4.16 (GTP-cyklohydrolas I) och EC 3.5.4.25 (GTP-cyklohydrolas II).Monokrotalin: En pyrrolizidinalkaloid och ett växtgift från arter av släktet Crotalaria som förgiftar kreatur och människor genom förtäring av förorenat spannmål och andra födor. Alkaloiden orsakar övertryck i lungartären, högerkammarhypertrofi och sjukliga förändringar i lungornas kärlsystem. Avsevärd minskning av hjärt-lungförändringarna ses efter oral magnesiumbehandling.Hypoglykemiska medel: Medel som sänker blodets glukoshalt.Råttor, Sprague-DawleyGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.PyridinerPurkinjetrådarElektrofysiologiLäkemedelstillförselsätt: De olika tillförselvägarna för läkemedel eller andra ämnen via kroppsplatser hos människor eller djur, från vilka medlet tas upp i blodet för vidare transport till den vävnad som utgör målområde.HydroxybenzoatesSarkolemmaKaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.PremedicineringLäkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.NikorandilAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Hjärt-kärlmedelAcetofenonerGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.BehandlingsresultatMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Cardiac CatheterizationUrinledareAcidos: Sjukligt tillstånd orsakat av syraöverskott i blod och kroppsvävnader. Typiskt är en ökad koncentration av vätejoner (sänkt pH).LäkemedelsreceptorerNefrit, interstitiellLårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaOxidativ stressKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.NitraterLångt QT-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av synkopeepisoder och ett långt QT-intervall som ibland kan leda till plötslig hjärtdöd, till följd av paroxysmal kammararytmi. En variant som är förknippad med autosomalt recessiv ärftlighet och medfödd dövhet kallas Jervell-Lange Nielsen-syndromet. En autosomalt dominant form utan dövhet kallas Romano-Ward-syndromet.NG-nitroargininmetylesterHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Cykliska kväveoxiderBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Ventrikulär remodelingSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).EnzymhämmareLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Uncoupling AgentsKammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.JonkanalstyrningEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Inhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.Percutaneous Coronary InterventionKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Kemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Reaktiva syreradikalerKammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Hjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Regionalt blodflödeAmmoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Human Umbilical Vein Endothelial CellsTidsfaktorerReperfusionsskadaFormaldehyd: En starkt reaktiv, gasformig aldehyd som bildas genom oxidation eller ofullständig förbränning av kolväten. I lösning har ämnet många användningsområden, t ex för framställning av plaster och syntettextilier, som desinfektionsmedel och som fixerings- och konserveringsmedel. Formaldehyd och dess lösningar är slemhinneretande och giftiga, och anses cancerframkallande.Diabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Njurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Spin LabelsKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Möss, inavlade ICRAngina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.ABC-bärare: En familj membrantransportproteiner som kräver ATP-hydrolys för transport av ämnen genom membran. Proteinfamiljen har fått sin benämning från den ATP-bindande domänen på proteinet.Långtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.LunghypertoniPropranololNoradrenalinSlagvolymPatch-clamp-teknikerProspektiva studierTrombolysbehandlingNatriuretisk peptid, hjärnaNADPH-oxidasAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Retrospektiva studierApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.PrognosGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Riskfaktorer

*  Niacinamide - Vitamin B3 | Beauty Comes Clean
Skönhetsindustrin lanserar ständigt nya undermedel. Ett av de hetare just nu är Niacinamide (nikotinamid på svenska) eller Vitamin B3. Ett ämne som faktiskt verkar kunna leva upp till sin hype. Det finns en hel del studier som visar på att Niacinamide i hudvård kan ha verklig antiage och acne-reducerande effekt. Framförallt har det gett fina resultat mot hyperpigmentering.. Några av studierna är sponsrade av Procter & Gamble, redan förra våren deklarerade de att deras främsta strategi i barriärstärkande fuktkrämer kommer att vara Niacinamide och glycerin. Men det finns även en hel del oberoende forskning som stödjer användingen av vitamin B3 i hudvård. I kliniska försök har det visat sig att Niacinamide kan:. ...
  http://beautycomesclean.se/ingredienser/aktiva-amnen/niacinamide-vitamin-b3-niacin-nikotinamid
*  Hyperpigmentering | Beauty Comes Clean
Sommar sol och.. pigmentfläckar? När man väl fått dem kan de vara väldigt sega att få bort. Inom skönhetsindustrin har kampen mot hudens åldrande under senare år allt mer bytt fokus från rynkor till jämnare hudton. En frisk och fläckfri hudton med lyster uppfattas av de flesta som mer ungdomlig jämfört med den solskadade lätt gultonade huden med många fläckar. Stora forskningsresurser läggs därför så klart på att hitta de mest effektiva aktiva ingredienserna som både kan bleka och förhindra uppkomsten av hyperpigmentering. Procter & Gamble har satsat sina kort på en kombination av flera ingredienser, framförallt Niacinamide och Glukosamin. Deras studier visar hur dessa två ämnen på olika sätt hämmar melaninsyntesen och hindrar hudens pigment från att bildas. Glukosamin blockerar aktiveringen av tyrosinase, ett enzym som är centralt för melaninbildandet och niacinamide hindrar de pigmentfyllda melanocyterna från att vandra upp till hudytan. Med andra ord ett ...
  http://beautycomesclean.se/etikett/hyperpigmentering
*  Köpa Sorafenib utan recept | Sorafenib Online Apotek
Köpa Sorafenib utan recept online i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och Spanien. Snabb leverans över hela europa och bra kundtjänst.
  http://birchard.biz/home/apotek/sorafenib
*  ACO Face Anti Age Revitalising Night Cream - Veganguiden
Aqua, Glycerin, Isopropyl Myristate, Olus Oil, Hydrogenated Coco-Glycerides, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Myristyl Myristate, Cetyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Camelina Sativa Oil, Calcium PCA, Magnesium PCA, Manganese PCA, Potassium PCA, Sodium PCA, Zinc PCA, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Ascorbyl Glucoside, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Pyridoxine HCl, Folic Acid, Sodium Riboflavin Phosphate, Cyanocobalamin, Dimethicone, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum. ...
  http://veganguiden.com/produkt/aco-face-anti-age-revitalising-night-cream/
*  Restylane Day Creme 50ml | Faceclinic
Restylane Day Cream är en mjuk fuktighetscreme som passar för alla hudtyper. Eftersom cremens bas är mycket lik hudens, hjälper den till att bygga upp din egen skyddande hudbarriär och skyddar din hud från föroreningar och stress. Restylane Day Cream innehåller aktiva beståndsdelar som förbättrar hudens renande förmåga och ger upphov till mjuk och frisk hud. Med regelbunden användning av cremen återfår huden sin balans som resulterar i förbättrad återfuktning, mjukhet och lyster. Innehåller: Stabiliserad hyaluronsyra, DMS®, Niacinamid, Kreatin, Acetyl Karnitin, Piperin och Ceramide 3.
  http://faceclinic.se/produkt/restylane-day-creme-50ml/
*  Serum - Ansikte - Foxbeauty.se
100% plant-derived squalane, Hyaluronic Acid 2% + B5, Retinol 1%, Caffeine Solution 5% + EGCG, Niacinamide 10% + Zinc 1%, Advanced Retinoid 2%, Resvératrol firming serum
  https://foxbeauty.se/ansikte/serum/
*  Sasco Aloe Vera Cleansing Milk | Lyko.se
INCI:Aqua, Aloe Barbadensis, caprylic/capric triglyceride, isopropyl palmitate, sorbitan stearate, stearyl alcohol, propylene glycol, glycerin, tocopheryl acetate, panthenol, parfum, lactic acid, sucrose cocoate, sodium lactate, xanthan gum, sodium PCA, fructose, inositol, niacinamide, urea, glycine, sodium benzoate, sodium hydroxide, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid ...
  https://www.lyko.se/sasco/sasco-aloe-vera-cleansing-milk
*  ACO Face Anti Age 25+ Day Cream Normal Skin - Veganguiden
Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Diisopropyl Sebacate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Tocopheryl Acetate, Canola Oil, Sorbitol, Biosaccharide Gum-4, Ascorbyl Glucoside, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Myristyl Myristate, Algin, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Propanediol, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Sucrose Stearate, Glyceryl Stearate, Cetyl Dimethicone, Dehydroxanthan Gum, Citric Acid, Methylparaben, Ethylparaben, Phenoxyethanol, Parfum ...
  http://veganguiden.com/produkt/aco-face-anti-age-25-day-cream-normal-skin-vegan/
*  Köpa Nexavar utan recept | Nexavar Online Apotek Sverige
Köp Nexavar utan recept online i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och Spanien. Snabb leverans över hela europa och bra kundtjänst.
  http://www.timedmg.com/i/apotek/nexavar.html
*  Nexavar Filmdragerad tablett 200mg Blister, 112tabletter - Rx - Apotek Hjärtat
Beställ Nexavar Filmdragerad tablett 200mg Blister, 112tabletter - bekvämt online på nätet hos Apotek Hjärtat - snabb och smidig leverans dit du vill.
  https://www.apotekhjartat.se/produkt/nexavar-filmdragerad-tablett-200mg-blister-112tabletter/
*  EMEA ger Nexavar status som särläkemedel också vid behandling av... - Bayer AB
Nexavar är ett nytt cancerläkemedel i tablettform, som i december 2005 godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av avancerad...
  http://www.mynewsdesk.com/se/bayer/pressreleases/emea-ger-nexavar-status-som-saerlaekemedel-ocksaa-vid-behandling-av-levercancer-79928
*  Nexavar filmdragerad tablett 200 mg - Beställ på Apoteket.se
Beställ Nexavar filmdragerad tablett 200 mg hos Apoteket - Snabb leverans och noga utvalda hälsoprodukter. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/nexavar-filmdragerad-tablett-200-mg-112-tabletter-blister-227701/
*  B3 nikotinamid (500 mg)
Nikotinamid är en form av vitamin B3 som används av kroppen på annat sätt än ren B3 (naicin). Nikotinamid ger inte heller den klassiska "flush"-effekten/rodnaden då blodkärlen vidgas som niacin ger ...
  http://www.femalebalanceshop.com/depression/niacinamide
*  Stargate SG-1 - Wikipedia
Stargate SG-1 är en kanadensisk-amerikansk science fiction-serie för TV, skapad av Jonathan Glassner och Brad Wright, som startade 1997 och pågick fram till 2007; sammanlagt gjordes 214 avsnitt på cirka 42 minuter. Premissen i långfilmen Stargate (manus: Roland Emmerich och Dean Devlin) från 1994, som Stargate SG-1 bygger på, är att hypotesen om forntida astronauter visar sig vara riktig: en stjärnport (Stargate) hittas vid en arkeologisk utgrävning på Gizaplatån i Egypten under 1920-talet. Efter många års försök förstår forskarna att stjärnporten kan generera maskhål till andra planeter. I TV-serien Stargate SG-1 som tar vid där långfilmen slutade skickar USA:s militär särskilt utvalda grupper genom stjärnporten till främmande planeter på en regelbunden basis. Serien har knoppat av sig genom TV-serierna Stargate Atlantis (2004-2009), Stargate Universe (2009-2011) samt genom två långfilmer gjorda för DVD som följer upp där serien Stargate SG-1 slutade: Stargate: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stargate_SG-1
*  Sten- och tumörsjukdomar i urinvägarna | Läkemedelsboken
De kombinationsbehandlingar som prövats hittills har gett mycket biverkningar. Därför är det så kallad sekvensbehandling som används. I gruppen nya läkemedel bör man även nämna så kallade PD1- eller PDL1-hämmare som ökar aktiviteten hos cytotoxiska T-lymfocyter genom att neutralisera en hämning medierad via dessa cellers PD-1-receptorer. Denna typ av läkemedel, som redan är tillgänglig för behandling av exempelvis melanom (nivolumab och ipilinumab) kommer sannolikt att få betydelse för behandling av avancerad njurcancer.. Prognosen vid njurcancer, som är begränsad till njuren, är mycket god med en 5-årsöverlevnad på 90-95 %. Vid metastaserande sjukdom är prognosen betydligt sämre och vid påvisande av fjärrmetastaser (lungor , skelett , lever , hud och hjärna) är 5-årsöverlevnaden i regel under 20 %.. ...
  https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sten-_och_tumorsjukdomar_i_urinvagarna.html
*  Nam De Hotel (Hô Chi Minh-staden, Vietnam) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Nam De Hotel, Hô Chi Minh-staden: Se recensioner, 16 bilder och bra erbjudanden på Nam De Hotel, rankat #395 av 458 hotell i Hô Chi Minh-staden och med betyget 3 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g293925-d674863-Reviews-Nam_De_Hotel-Ho_Chi_Minh_City.html
*  De 10 bästa hotellen i Mae Nam 2018 - TripAdvisor
16 jan. 2018 - från 128 kr: Hotell i Mae Nam på TripAdvisor: Se recensioner, bilder och fantastiska erbjudanden på hotell i Mae Nam, Thailand.
  https://www.tripadvisor.se/Hotels-g1182465-Mae_Nam_Ko_Samui_Surat_Thani_Province-Hotels.html
*  Nam Nam? - sexualupplysare och bokälskare
Caro Wikbro Carlén. jag arbetar som sexualupplysare och har huvudfokus hivprevention och säkrare sex. förutom det gillar jag att läsa, feminism, hångla med min donna, mina queens, New York, att äta, vettiga serier, genus, att resa och att diskutera. och det är ungefär det jag bloggar om. ...
  http://car0.blogg.se/2013/october/nam-nam.html
*  Attraktiv 60-åring med framtidstro - PDF
Attraktiv 60-åring med framtidstro Gustafssons Åsavägen Oskarshamn Jourtele: Glasmästeri Klämna Plåtslageri Klämna Oskarshamn
  http://docplayer.se/2401286-Attraktiv-60-aring-med-framtidstro.html
*  Väggspackel | Bredspackla | Bostik Sverige
Våra väggspackel har en lättarbetad konsistens med bra fyllnadsegenskaper. Applicerat spackel är lättslipat och homogent för att inte ge repor eller efterlämna kanter. I vårt kompletta sortiment av spackelprodukter hittar du rätt spackel oavsett om du skall tapetsera eller måla. Alla våra spackel är framtagna för att krympa minimalt och med färdigblandat spackel blir arbetet lättare
  https://www.bostik.com/sv/sweden/markets--applications/wall-filler--plaster/
*  Vad vill du ndra p i t vlingsreglementet?
Nu drar Svenska Ridsportf rbundet i g ng processen med t vlingsreglementena, n sta g ng TR ska uppdateras r 2019. Men redan nu kan du l mna f rslag om t vlingsregler du skulle vilja ta bort, l gga till eller ndra.
  https://www.hippson.se/artikelarkivet/sportkollen/vad-vill-du-andra-pa-i.htm
*  Rekordmånad för Zeunerts
... Sollefteåbryggeriet Zeunerts går bättre än någonsin.- Vi har kanonsiffror just nu. November månad var den bästa månaden...
  http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/rekordmanad-for-zeunerts
*  inArchive.com: ssmf.se - Maarja Mäe | Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)
av hjärtkärlsjukdom Högt blodtryck är ett växande hälsoproblem i hela världen och är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av njurskador och hjärtkärlsjukdom Med dagens läkemedelsbehandling minskar endast såväl sjuklighet som dödlighet i hjärtkärlsjukdomar delvis För att bättre kunna förebygga och behandla denna välfärdssjukdom föreligger ett stort behov i att förstå de bakomliggande mekanismerna Nya studier har visat att en ökad bildning av reaktiva syreradikaler s k oxidativ stress samt brist på det kärlvidgande ämnet kväveoxid i njurarna kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck I det planerade projektet vill Mattias Carlström undersöka betydelsen av oxidativ stress och kväveoxidbrist för uppkomsten av njurskador och hjärtkärlsjukdom Hypotesen är att ämnen som minskar den oxidativa stressen alternativt stimulerar kväveoxidproduktionen i njurarna kan vara av stor betydelse för framtida behandling av hjärtkärlsjukdom Mattias Forsell ...
  http://www.inarchive.com/se/s/ssmf.se/682719/2012-03-30-description/43/Maarja_M%C3%A4e_Svenska_S%C3%A4llskapet_f%C3%B6r_Medicinsk_Forskning_SSMF/
*  Köp Nitroglycerin BioPhausia Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 x 10...
Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...
  https://www.kronansapotek.se/Nitroglycerin-BioPhausia-Infusionsv%C3%A4tska-koncentrat-till-infusionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/018747
*  nitroglycerin - Uppslagsverk - NE.se
nitroglyceriʹn, glyceryltrinitrat, glyceroltrinitrat, C3H5(ONO2)3, en svagt gul, oljig vätska med densitet 1 600 kg/m3. (13 av 142 ord) ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nitroglycerin