Loading...


NeuralrörsdefekterNeuralrörAnencefali: Medfödd missbildning med avsaknad av hjärna.Spinal dysrrafiFolsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Spina bifida occultaNeurulationSpina bifida cysticaHjärnbråck: Utbuktning av hjärnvävnad genom en medfödd eller förvärvad skalldefekt. De flesta medfödda hjärnbråck uppträder i skallens bakre eller främre delar. Till de kliniska särdragen hör en utbuktande massa som kan vara pulserande. Mängden och platsen för den framträngande nervvävnaden är avgörande för typen och graden av nervskada. Synstörningar, dålig psykomotorisk utveckling och ihållande motoriska störningar förekommer ofta.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Ryggmärgsbråck: Medfött, eller sällan förvärvat, bråck på hjärnhinne- och ryggmärgsvävnad pga benvävnadsmissbildning i kotpelaren. Allra oftast förekommer felet i lumbosakralområdet. Kliniska kännetecken är paraplegi, känselbortfall i nedre delen av kroppen och inkontinens. Tillståndet kan vara förknippat med Arnold-Chiaris missbildning och vattenskalle.Vitamin B-komplexVård i samband med fortplantningFosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Medfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Folsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.AlfafetoproteinerNeurallistNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.NervsystemetLuftförorening, radioaktivFostervattenprov: Perkutan punktion av livmodern genom buken under graviditeten för att få fostervatten för fosterdiagnostik.Prenatal vårdEmbryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Fostervatten: Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Munmissbildningar: Medfödd avsaknad av eller defekter i anatomiska strukturer i munnen.IrlandReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Centrala nervsystemet: Nervsystemets överordnade informationshanterande enheter, bestående av hjärnan, den förlängda märgen, ryggmärgen och hjärnhinnorna. Syn. CNS.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.KycklingembryoMjöl: Finmalna frön av vete eller andra sädesslag.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Vitamin B12SvansZinebPaired Box Transcription FactorsMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Möss, mutanta stammar: Möss med muterade gener som uttrycks som phenotyper hos djuren.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Vitamin B12-bristKroppsutformning: Kroppsformen som den kommer till uttryck genom den genetiska kontrollen. Kluster av homeotiska gener kontrollerar kroppsdispositionens och kroppsdelarnas morfologi. Olika kroppsmönster kan uppstå till följd av förändringar i genantal, genreglering eller genfunktion. Ett begrepp inom evolutionsgenetik. (Se Nature 376(1995):nr 6540:479-485)Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP): Ett NADP-beroende oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5,10-metenyltetrahdyrofolat. Hos högre eukaryoter finns det ett enzym med trippelfunktion som dessutom har metenyltetrahydrofolat-cyklohydrolas- och format-tetrahydrofolatligas-aktivitet. Enzymet har stor betydelse för syntesen av 5-metyltetrahydrofolat, metylgivaren för den vitamin B12-beroende återmetyleringen av homocystein till metionin genom metioninsyntetas. EC 1.5.1.15.NotokordIn situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.VitaminerFostrets sjukdomarGraviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.Embryoutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling hos embryon.Maneb: Manganderivat av etylenbisditiokarbamat. Det används mot svampangrepp inom jordbruket och har irriterande verkan på ögon, näsa, hud och svalg.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Formattetrahydrofolatligas: Ett enzym som katalyserar bildandet av 10-formyltetrahydrofolat från format och tetrahydrofolat i närvaro av ATP. Enzymet har påvisats i levern hos duvor, erytrocyter hos människa och vissa mikroorganismer. EC 6.3.4.3.FosterålderTymidinmonofosfatDeanol: Ett antidepressivt medel som även använts för behandling av störningar i rörelseapparaten. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd.Fosterskadande medelPollentubMorfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Folate Receptor 1Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Prenatal näringsfysiologiMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Missbildningar, läkemedelsframkallade: Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.Abort, framkallad: Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.TetrahydrofolaterMissbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.Läppspalt: Medfödd defekt i överläppen, där överkäkens utsprång inte växt ihop med de sammanfogade mediala näsutskotten. Defekten tros vara orsakad av en bristfällig mesodermförflyttning i i huvudet. Syn. harmyn thet, harläpp.TranskobalaminerBröd: Bakad och ofta jäst livsmedelsprodukt tillverkad av mjöl och vätska. Bröd i olika former har varit ett väsentligt livsmedel sedan förhistorisk tid.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.TranskriptionsfaktorerKraniofaciala missbildningar: Medfödda missbildningar eller andra abnormaliteter i skallens och ansiktets benstrukturer.Homeodomänproteiner: Proteiner som kodas av homeoboxgener och som uppvisar strukturella likheter med vissa prokaryota och eukaryota DNA-bindande proteiner. Homeodomänproteiner medverkar i regleringen av genuttryck i samband med morfogenes och utveckling.Graviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Graviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).TiokolinHjärnhinnebråck: Medfödd eller förvärvad utbuktning av hjärnhinnorna, utan angränsande nervvävnad, genom benvävnadsdefekter i skallbenet eller kotpelaren.Folate Receptors, GPI-AnchoredPrevalensRiskfaktorerVaktelEstriol: En metabolit av östradiol och normalt den allra vanligaste östrogena metaboliten i urin. Under graviditeten producerar moderkakan stora mängder östriol. Det har också utvunnits ur växter. Vattenskalle: Onormalt stor ansamling av cerebrospinalvätska i skallen, som kan vara förenad med utvidgning av hjärnventriklarna, intrakraniellt övertryck, huvudvärk, trötthet, urininkontinens och ataxi (koordinationsrubbningar). Hos barn kan makrocefali uppträda. Tillståndet kan bero på tilltäppning av cerebrospinalvätskans kanaler, pga neurologiska störningar, blödningar i skallen, infektioner i centrala nervsystemet, hjärntumörer, skallskada eller andra tillstånd. Försämrad resorption av vätska från araknoidalfransarna leder till en kommunicerande form av hydrocefalus. Hydrocephalus ex-vacuo avser ventrikelutvidgning till följd av reducerad hjärnvävnad efter hjärninfarkt.Downs syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Mödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Hjärnakvedukt: Smal, vätskefylld gång i mellanhjärnan som förbinder den tredje och fjärde ventrikeln. Syn. aquaeductus cerebri.RiskMöss, nervösa: Möss med muterade gener som ger neurologiska defekter.Gomspalt: Medfödd springa i den mjuka eller hårda gommen, till följd av bristfällig sammanfogning.TrisomiHomozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.

*  Folsyra - Wikipedia
"Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter". Rapport nr 183, ISBN 978-91-85413-15-7 ... "Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter". Slutsatsen var att det inte finns ... http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Nyttan-av-att-berika-mjol-med-folsyra-i-syfte-att-minska-risken-for-neuralrorsdefekter/. ... i moderns kropp kan fel i den här slutningsprocessen uppstå och resultera i svåra missbildningar så kallade neuralrörsdefekter ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Folsyra
*  3 sätt ansökan cykel Clomid | for-bodybuilding.se
... neuralrörsdefekter (anencefali, meningomyelocele), mikrocefali, hydrocefalus; renal agenesi och njur dysgenesi; dvärgväxt, ...
  http://for-bodybuilding.se/3-satt-ansokan-cykel-clomid/
*  Vitamin B9, B10, M, folsyra, folat, folacin • Morotsliv
Vid graviditet för att förebygga främst neuralrörsdefekter (600-1 000Pg), depression (1 000-5 000 Pg), hyperhomocysteinemi (600 ...
  https://morotsliv.com/2017/12/vitamin-b9-b10-m-folsyra-folat-folacin.html
*  Fosterskador och kromosomavvikelser 2012
Neuralrörsdefekter (NTD). I årets rapport visas en signifikant nedgång i förekomst av neuralrörsdefekter (ett samlingsnamn för ... Nedgången av neuralrörsdefekter sker således samtidigt som det föreligger en rejäl ökning av användning av folsyretillskott och ... Därför går det inte att fastställa huruvida det finns någon skyddande effekt av folsyra för uppkomst av neuralrörsdefekter i ... Eftersom en hög andel av neuralrörsdefekter upptäcks vid ultraljudsundersökning och aborteras, så måste statistiken baseras på ...
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-25
*  Prislista SBU-rapporter
Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter (2007). 183. Endast frakt. ...
  http://www.sbu.se/sv/publikationer/prislista-sbu-rapporter/?nav=visible
*  Endre Czeizel - Wikipedia
... till exempel neuralrörsdefekter som ryggmärgsbrock. Han avled från leukemi efter ungefär ett år efter en framgångsrik ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Endre_Czeizel
*  Folvidon®
Profylaktiskt inför och under graviditet, särskilt vid förhöjd risk för neuralrörsdefekter. Vid behandling med läkemedel som ...
  https://www.abigo.se/produkter/receptbelagt-for-sjukvardspersonal/folvidon-2/
*  Behövs kosttillskott?<...
Folat är ett viktigt ämne för att undvika att barn föds med neuralrörsdefekter (ryggmärgsbrock). Brist på folater, vilket är ... vanligt i Sverige kan alltså leda till hjärnskador och neuralrörsdefekter hos fostret. Tillskott av folater minskar även risk ...
  https://www.greatlife.se/artiklar-och-fakta/rekommenderat/behovs-kosttillskott
*  Köpa Amodis utan recept på nätet i Sverige | Amodis Online Apotek
Folat förhindrar neuralrörsdefekter som ryggmärgsbråck och anencefali. Du är själv ansvarig för att din avloppsbrunn töms så ...
  http://sverige-apotek.life/amodis.html
*  B-vitamin<...
Det är ett livsviktigt vitamin som är mest känt för sin roll för att förebygga neuralrörsdefekter hos spädbarn. Folat behövs ...
  https://www.greatlife.se/produkter/vitaminer/b-vitamin
*  Sola under graviditeten? » Bli Mamma | Gravid, graviditet, graviditetskalender
... ökar risken för folsyrebrist och därmed risken för neuralrörsdefekter. Denna forskning är dock i sin inledningsfas och mer ...
  http://www.blimamma.se/sola-under-graviditeten.html?v=1
*  Köpa Raserpril utan recept på nätet i Sverige | Raserpril Online Apotek
Den vanligaste neuralrörsdefekter är spinal bifida, Anencefali och encefalocele. Levern bildar kolesterol i tillräckligt stora ...
  http://apotekvarerpanettet.life/raserpril.html
*  Köpa Amotid utan recept på nätet i Sverige | Amotid Online Apotek
Acetylkolinesteras i amnionvätska komplement vid prenatal diagnostik av neuralrörsdefekter. Nästan alla texter har skrivits av ...
  http://apoteksverige.life/amotid.html
*  Spina bifida (ryggmärgsbråck) | Ottobock Scandinavia
Neuralrörsdefekter är den näst vanligaste medfödda missbildningen efter hjärtfel. Ryggmärgsbråck förekommer oftare i ländryggen ...
  https://www.ottobock.se/ortoser/skadeguide/spina-bifida-
*  Vad är några Friska Graviditet tips?
Folsyra har visats minska missbildningar hos barn kallade neuralrörsdefekter. Intag av folsyra före befruktningen är det bästa ...
  http://www.debok.net/laka/2015/04/Vad-ar-nagra-Friska-Graviditet-tips.html
*  Köpa Respicur (theophylline) 400mg utan recept | Respicur Online Apotek
Acetylkolinesteras i amnionvätska komplement vid prenatal diagnostik av neuralrörsdefekter. Modeling and simulation of a ...
  http://www.recruiterforrealtors.com/apotek/respicur/
*  Vitaminer, mineraler och spårämnen | Läkemedelsboken
I Sverige är antalet foster som föds med neuralrörsdefekter bland de lägsta i världen, men det är ändå ca 25 barn per år. ... Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter. En systematisk litteraturöversikt. ... Folsyratillskott före och under graviditet minskar risken för fosterskador i form av neural-rörsdefekter, till exempel ... Folsyrabe-rikning av livsmedel halverar risken för neuralrörs-defekter, och riktade tillskott (supplementering) förhindrar två ...
  https://lakemedelsboken.se/kapitel/nutrition/vitaminer_mineraler_och_sparamnen.html
*  L l djwh XWhd >WdZXea \ h ]hwl z j[jij z[d ey^ l hz Wl ic XWhd -...
Folatbrist kan bidra till uppkomsten av neuralrörsdefekter (NTD) hos fostret. Om du vill säkerställa ett tillräckligt intag av ...
  http://docplayer.se/84132-L_-l-djwh-xwhd-wdzxea-h-hwl_z_j-jij_z-d-ey-l-hz-wl-ic-xwhd.html
*  Vi väntar barn. Handbok för graviditetstiden och vård av små barn - PDF
Folatbrist kan bidra till uppkomsten av neuralrörsdefekter (NTD) hos fostret. Om du vill säkerställa ett tillräckligt intag av ...
  http://docplayer.se/3646025-Vi-vantar-barn-handbok-for-graviditetstiden-och-vard-av-sma-barn.html
*  D-vitamin (kolekalciferol)
Det är välkänt att folsyra minskar risken för att foster föds med neuralrörsdefekter, däribland ryggmärgsbråck. Trots det ...
  http://www.nordicnutritioncouncil.com/d-vitamin-kolekalciferol/
*  En kopp te för bättre minne
Det är välkänt att folsyra minskar risken för att foster föds med neuralrörsdefekter, däribland ryggmärgsbråck. Trots det ...
  http://www.nordicnutritioncouncil.com/en-kopp-te-for-battre-minne/

AnencefaliNeurulationFosterdiagnostikKilliney: Killiney (iriska: Cill Iníon Léinín) är ett samhälle i grevskapet Dublin på Irland beläget i utkanten av huvudstaden Dublin. Området ligger vid kusten, söder om grannen Dalkey och norr Shankill.Mördeg: Mördeg är en deg som i sin klassiska form innehåller smör, vetemjöl, vatten och socker. Mängden socker kan variera beroende på ändamål, mer till småkakor och mindre till paj.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.MongolveckKnådningMedfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Östriol: Östriol är ett kvinnligt könshormon, vid sidan av de båda viktigare östrogenerna östradiol och östron. Några större mänger östriol bildas endast under graviditet.VattenskalleBrushfields prickar: Brushfields prickar är små vita prickar på ytterkanten av regnbågshinnan i det mänskliga ögat. De är ett av kännetecknen för personer med Downs syndrom.Ventrikelsystemet