Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Abort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.SarcocystosisToxoplasmaSarcocystisNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Aborterat foster: Foster av ett däggdjur utstött på grund av framkallad abort eller missfall.Protozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.Seroepidemiologiska studierToxoplasmos, djurCoccidia: En klass av protozoer som vanligen lever som parasiter i tarmkanalens epitelceller, men som även påträffas i lever och andra organ. Organismerna finns hos såväl lägre som högre ryggradsdjur och omfatt ar två ordningar: Eimeriida och Eucoccidiida.ProtozovaccinerKoccidiostatika: Medel för behandling av koccidios hos människor och djur.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Eimeriida: En ordning av parasitära protozoer tillhörande klassen Coccicida. Den omfattar bl a familjerna Cryptosporidiidae, Eimeriidae och Sarcocystidae.Protozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.ProtozoproteinerEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.OocysterParasitologiHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hjärn- och ryggmärgsinflammation: En allmän term för att beskriva inflammation i hjärnan och ryggmärgen, ofta avseende en pågående infektion, men även vid ett antal autoimmuna tillstånd eller toxiska/metabola tillstånd. I litteraturen används termen i stor utsträckning med samma innebörd som encefalit. Syn. encefalomyelit.ToxoplasmosEnzootisk bovin leukos: En lymfoid tumörsjukdom hos nötkreatur, orsakad av bovint leukemivirus. EBL kan anta formen av lymfosarkom, malignt lymfom eller leukemi, men maligna celler är inte alltid påvisbara i blodet. Syn. EBL.Vero-cellerHästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.FårsjukdomarLivscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Sjukdomsöverföring, vertikalGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Serologiska testerAlberta: Alberta. En av Kanadas västliga provinser, belägen mellan British Columbia och Saskatchewan, med ca 2,5 miljoner invånare och en yta av 661 185 kvadratkilometer. Huvudstad är Edmonton.MejeriproduktionCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.NeosporaHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Hjärninflammation: Inflammation i hjärnan orsakad av infektion, autoimmuna förlopp, förgiftning eller andra tillstånd. Virusinfektion är en ganska vanlig orsak till hjärninflammation. Syn. encefalit.Svampantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigena substanser hos svampar.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Möss, inavlade BALB CPolymeraskedjereaktionInjektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Sensitivitet och specificitetYtantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.

*  Parasiter hos hund - SVA
Neospora caninum hos hund. Hund är värddjur för Neospora men förekomsten är okänd. Både hund och andra djur kan vara mellanvärd ... Neospora caninum är en encellig parasit som är nära släkt med Toxoplasma gondii. Hundar är huvudvärd för parasiten och kan ...
  http://sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=24989
*  Nötkreatur och bison - Evira
Neospora har årligen konstaterats på några nya gårdar. Med avseende på Neospora undersöktes med hjälp av ett ELISA-test totalt ... Urdjurssmittan Neospora caninum konstaterades hos ett kastat foster. Dessutom konstaterades antikroppar i blodprover som sänts ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/notkreatur-och-bison/
*  Parasiter hos hund - SVA
Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället. Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.. Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.. ...
  http://sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=24991
*  Parasiter hos hund - SVA
Hos hundar förekommer flera arter av bandmaskar, dessa förekommer också hos vilda rävar. Bandmaskars livscykel involverar dels en huvudvärd, till exempel hund eller räv och dels en mellanvärd i vilken larvstadier, så kallade dynt, utvecklas. Olika bandmaskar har olika mellanvärdar. Hund smittas alltså genom att äta dynt i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan hundar. Smittkällor kan i praktiken utgöras av fallvilt av smådjur och urtagna inälvor från vilda idisslare.. Den vanligaste arten av bandmask är Mesocestoides sp. (mellanvärdar: gnagare, grodor, fåglar, hund).. Andra vanligt förekommande arter av bandmaskar i Sverige är Taenia hydatigena (mellanvärdar: större gräsätare, allätare) och T. pisiformis (mellanvärdar: harar, kanin, gnagare) men även andra Taenia-arter kan förekomma. Mer sällan påvisas Diphyllobothrium latum (mellanvärdar: gädda, lake, abborre, gärs). Dipylidium caninum (mellanvärdar: loppa, lus) är mindre vanlig och Echinococcus ...
  http://sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=24984
*  Parasiter hos hund - SVA
Cystor av Giardia avges med avföringen från infekterad hund. Dessa cystor är mycket tåliga, bland annat är de resistenta mot flera desinfektionsmedel. De överlever flera månader i fuktigt och sval miljö men är känsliga för värme och uttorkning. Smitta mellan hundar kan spridas via infekterat vatten eller föda men ännu vanligare är förmodligen att smitta tas upp från närmiljön eller från en annan hund.. Giardia är en vanligt förekommande parasit, speciellt hos valpar. Cirka 25-30 procent av friska valpar utskiljer Giardia. I vilken ut¬sträckning smittade hundar kan överföra smitta till människa är omdiskuterat. Giardia intestinalis indelas i olika så kallade genotyper eller assemblages där hund oftast har de hundspecifika typerna som inte är zoonotiska, C och D.. ...
  http://sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=24987
*  Parasiter hos hund - SVA
Neospora caninum. *Noskvalster (Pneumonyssoides caninum). *Piskmask (Trichuris vulpis). *Rävens dvärgbandmask (Echinococcus ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=34401
*  Parasiter hos hund - SVA
Någon regelbunden avmaskning av flertalet vuxna hundar är ej påkallad. Äldre unghundar och vuxna avmaskas endast vid konstaterad parasitförekomst.. Vuxna hundar i större populationer som kennlar kan behöva ett regelbundet, profylaktiskt avmaskningsprogram. Ett sådant program bör utarbetas i samråd med kennelns veterinär. Godkända substanser är bensimidazoler (flubendazol, fenbendazol och febantel), pyrantel, makrocykliska laktoner (milbemycin, moxidectin och selamektin) och emodepsid. Det finns många kennlar vars tikar är fria från spolmask och inte heller behöver avmaskas. Dräktiga tikar med förmodad förekomst av inhiberade spolmasklarver eller hennes valpar kan behöva avmaskas profylaktiskt. Tiken ges då fenbendazol dagligen från dräktighetens 40:e dag till och med 14 dagar efter valpning. Alternativt behandlas valparna före sin 21:a levnadsdag. Tiken bör då undersökas på förekomst av maskägg strax före beräknad valpning eller avmaskas vid samma ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=24994
*  Parasiter hos hund - SVA
Symtomen kan variera från mycket svår till lätt, knappt märkbar, klåda. Klådan har beskrivits som värst på natten. Andra symtom i början av en infektion är hudrodnader, små upphöjningar (papler) i huden och mjällbildning. Därefter ses håravfall och gråvita-gråsvarta skorpbildningar.. De första hudförändringarna på hunddjuren uppträder oftast på speciella ställen på kroppen, så kallade predilektionsställen, vilka är framknä, has, ryggslutet vid svansfästet samt vid öronkanterna. Dock kan skador ses var som helst på kroppen. Klådan kan ge upphov till rivskador med sår som så småningom täcks av skorpor. Huden blir ofta förtjockad och sekundära bakteriella infektioner kan tillstöta. Om inte djuret får rätt diagnos och behandling förvärras hudskadorna och kan komma att täcka hela djuret och sjukdomen kan bli mycket allvarlig. Smittade rävar har som bekant dött i 10 000-tal i landet. Upp till 80 procent av rödrävarna i Sverige dog i sarkoptesskabben ...
  http://sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund?lid=24993
*  Parasiter hos hund - SVA
Friska djur - trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund

Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.MiniatyrbullterrierEva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.KennelklubbQuarterpony: Quarter Pony är olika typer av ponnyer som registreras i den amerikanska föreningen "American Quarter Pony Association". Detta var för att ponnyer utan känd härstamning skulle kunna få vara med i shower precis som renrasiga ponnyer.Tamget: Tamget (Capra aegagrus hircus) är ett däggdjur som ingår i släktet Capra, och familjen slidhornsdjur. Den beskrevs av Linné 1758 som arten Capra hircus.Caribou MountainsJuver: Juver kallas mjölkkörteln hos däggdjurshonan (med undantag av människan).State University of CampinasGaloppsport: miniatyr|Engelska fullblodTermocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.