Nedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Upper ExtremityExtremiteter: Kroppens lemmar.Amputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Benskador: Skador i allmänhet, eller ospecificerade skador, på benet.Nedre extremitetens benPerifera kärlsjukdomarBenets ben: Benen i den nedre extremiteten hos människor eller i någon av de fyra extremiteterna hos djur. Hit hör lårbenet, knäskålen, skenbenet och vadbenet.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Extremitetsbevarande: Ett alternativ till amputation hos patienter med tumörer, ischemi, brott och andra extremitetshotande tillstånd. I allmänhet används sofistikerade operationsmetoder, som t ex kärlkirurgi och kärlrekonstruktion, för att rädda skadade lemmar.Peripheral Arterial DiseaseBlodådrorArmLårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Knä: Den böjliga delen av benet mellan lårbenet och skenbenet.Fönstertittarsjuka: Ett symtomkomplex kännetecknat av smärtande och svaga ben vid gång, symtom som försvinner efter en kort vila.BehandlingsresultatKnävecksven: Den ven som bildas genom föreningen av den främre och den bakre skenbensvenen. Den passerar knävecket och övergår i lårbensvenen.GåendeGång: Sättet att gå.SkenbensartärerBensår: Kroniska, svårläkta sår på underbenen. Beror oftast på dålig blodcirkulation. 90 procent av bensåren är varikösa, 5 procent orsakas av arteriella sjukdomar och de kvarstående 5 procenten beror på annat.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Fotben: Fotens ben utgörs av ossa tarsalia (ankelbenen), ossa metatarsalia (mellanfotsbenen) och phalanges (tåbenen, falangerna). Ankeln består av sju ben: calcaneus (hälbenet), talus (språngbenet), os cuboideum (tärningsbenet), os naviculare (båtbenet), samt os cuneiforme mediale, intermedium och laterale (inre, mellersta och yttre kilbenen). Ossa metatarsalia är fem till antalet, numrerade inifrån och utåt. I varje fot finns 14 falanger, två i stortån och tre i de övriga fyra tårna.Fotskador: Ospecificerade skador på foten.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.VentrombosKallbrand: Vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.Diabetesfot: Fotsår som komplikation till diabetes. Diabetesfot, ofta med infektion, är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes och kan kräva sjukhusvård och kirurgiska ingrepp. Såren uppstår sannolikt som en följd av neuropatier och kärlproblem.Armskador: Ospecificerade skador på armen/armarna.Biomechanical PhenomenaKnävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Vrist: Den kroppsdel där benet och foten möts. Syn. ankel; fotled.Muskelstyrka: Den kraft som skapas genom muskelsammandragning. Muskelstyrka kan mätas vid isometrisk, isoton eller isokinetisk sammandragning, antingen manuellt eller med t ex en dynamometer för muskelstyrkemätning.Aterektomi: Kärlkirurgisk metod för avlägsnande av ateromatöst plack (avlagringar i en artär) med hjälp av en skärande eller roterande kateter. Metoden skiljer sig från ballong- och laserangioplastik, vars syfte är att utvidga ett trångt kärl. Vid endarterektomi avlägsnas placket genom kirurgiskt ingrepp under narkos.Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Idrottsskador: Skador som uppkommer under utövande av idrott.TårRetrospektiva studierAnkel-brakial indexBones of Upper ExtremityKnäled: Leden mellan lårben och skenben.Fotled: Leden mellan foten och nedre delen av benet, bestående av facies articularis inferior och malleolaris tibiae, facies articularis malleolaris fibulae, malleolus medialis (inre fotknölen), malleolus lat eralis (yttre fotknölen) och trochlea tali (språngbenets övre ledyta).Höftven: En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.Fot: Den yttersta delen av de nedre extremiteterna (benen) hos ryggradsdjur, bestående av tarsus (ankeln), metatarsus (mellanfoten), falangerna (tåbenen) och mjukvävnaderna kring dessa.Medfödda missbildningar av nedre extremiteten: Medfödda, strukturella avvikelser i den nedre extremiteten.Vascular System InjuriesVena saphenaLårLymfödemTidsfaktorerMjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Venös insufficiensRörelseomfång i ledGångsvårigheter: Besvär med att gå från plats till plats.Prospektiva studierSarkomTromboflebitSkorFlebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.HöftledPatellofemoralt smärtsyndromFunktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.ReoperationKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.AmputeradeFörlamning, halvsidig: Svår eller fullständig förlust av muskelfunktionerna på ena kroppshalvan. Tillståndet beror oftast på sjukdom eller skada (t ex hjärnblödning) i den hjärnhalva som är på motsatt sida av den drabbade sidan av kroppen. Mer sällan kan hjärnstamsskador, ryggmärgssjukdomar, perifera nervsjukdomar eller andra tillstånd visa sig som hemiplegi. Hemipares är en mildare form av muskelsvaghet i den ena kroppshalvan.Mjukdelsskador: Skador på andra vävnader än ben. Begreppet har vanligtvis en generell innebörd och brukar inte avse skador på inre organ. Det har betydelse när det gäller kroppsdelar eller organ där mjuk vävnad (muskler, fett, hud) behöver särskiljas från ben eller benvävnad, som t ex "mjukdelsskador på handen".ParaparesRiskfaktorerKroppsrörelseHöft: Den utskjutande delen på varje sida av bålens nedersta del som utgörs av bäckenets yttersida och den övre lårbensleden.Fotledsskador: Skador på fotleden, oftast orsakade av yttre våld eller onormal belastning.Förlamning, partiellEmbolektomi: Kirurgiskt ingrepp för avlägsnande av blodpropp eller annat hinder som transpoterats med blodströmmen från ett kärl på avstånd. Avlägsnande av blodpropp på ursprungsplatsen kallas trombektomi.Fotboll: En bollsport som utövas av två mot varandra spelande lag med en stor, hårdpumpad boll på en stor, rektangulär spelplan, där det gäller att få in bollen i motståndarlagets mål. Bollen får inte vidröra armar eller händer. Ett lag består av elva spelare på planen.Fotsjukdomar: Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Compression BandagesMuskelsvaghetElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Bindvävshinna: Benämning på de fasta hinnor som omger och stöder muskler och andra vävnader.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Upper Extremity Deep Vein ThrombosisSkadeskala, förkortad: Klassificeringssystem för bedömning och gradering av skador, utvecklat och publicerat av American Association for Automotive Medicine.Systemet används för kodning av enskilda skador och är grunden för bedömningsmetoder av multipla skador. Den ackumulerade effektenav flera skador kan också bedömmas enligt systemet. Maximum AIS (MAIS), Injury Severity Score (ISS) och Probability Death Score (PODS) ingår.BenbrottViktbärandeArterioskleros, oblitererande: Kärlförändring med förtjockning av den inre hinnan (intima), vilket medför tillslutning av artärerna.Muskel- och skelettsjukdomarPostural jämvikt: Ett tillstånd som kännetecknas av balans eller funktionsharmoni. I fysiologisk mening avses muskelskelettsystemets reaktioner vid gång, i stående och sittande ställning, eller vid andra kroppsrörelser. Stabilitet och jämvikt är förknippade med kontrollen av kroppens tyngdpunkt.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Lymfkärlsröntgen: Röntgenundersökning av lymfsystemet efter tillförsel av färg- eller kontrastmedel.Lungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.SkenbenSmärtaPostoperativa komplikationerVadben: Det smalaste av de två benpiporna i underbenet, beläget bredvid skenbenet (tibia). Det är, i förhållande till sin längd, det slankaste av kroppens långa skelettben. Syn. fibula.Idrottsutrustning: Utrustning eller föremål som behövs för utövande av en sport (t ex bollar, slagträn, racketar, skidor, skridskor, rep, tyngder osv), eller som behövs som kroppsskydd vid utövandet.Varicose VeinsKlippel-Trenaunay-Webers syndrom: Ett sällsynt sjukdomstillstånd som oftast drabbar en lem och som kännetecknas av hypertrofi hos skelettbenet och tillhörande mjukvävnader, stora hemangiom i huden, ihållande nevus flammeus (eldsmärke) och hudvaricer.Förlamning, dubbelsidigFotsår: Sår i huden på foten, ofta åtföljt av inflammation. Såret kan infekteras eller leda till nekros och förknippas ofta med diabetes eller spetälska.Kateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.Lumbosakral regionSjukdomsgradsmåttSår och skadorDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Knäskador: Skador på knät eller knäleden.Skenor och stöd: Ortopediska anordningar för att stödja, rikta eller hålla kroppsdelar i rätt läge. Sådana stöd är t ex korsetter eller tandställningar.SkenbensfrakturerSvullnad: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Syn. ödem.Kryckor: Trä- eller metallkäppar utformade för att kunna vara till stöd för personer som har svårt att gå.LöpningBendermatoser: En ospecifik benämning på någon form av hudsår eller utslag på benet.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Cellulit: En akut, diffus och varig inflammation av lös bindvävnad, särskilt underhudsvävnad, och ibland muskelvävnad. Tillståndet kommer oftast som en följd av infektion i sår eller andra hudskador.Främre korsband: Ett kraftigt ledband i knät mellan lårbenets yttre ledyta och fördjupningen i främre delen av skenbenets eminentia intercondylaris.Angioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Motionsterapi: Kroppsövningar avsedda att lindra symtom eller förbättra funktioner och fysisk kondition. Får ej förväxlas med fysisk träning.Ergometri: Mätning av en organisms arbetsenergi, vanligen under belastning. RiskbedömningADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.GånghjälpmedelMuskelstyrkedynamometer: Ett instrument för mätning av muskelstyrka i samband med muskelsammandragning, som t ex greppande, tryckande eller dragande. Apparaten används för uppskattning av muskelhälsa i idrottsmedicin och sjukgymnastik.MuskelspasticitetVena cava-filterGång med hjälpmedelKontraktur: Sammandragning.New EnglandKompartmentsyndrom: Tillstånd där lokalt förhöjt tryck inom ett begränsat område negativt påverkar cirkulation och vävnadsfunktioner i området. Kompartmentering ses oftast i benen, men armar, lår, skuldror och skinkor drabbas också. Orsaker till förhöjt tryck kan vara skada, hårt sittande förband, blödning och fysisk träning. Till komplikationerna hör nervkompression, kramp och sammandragning.Sjukgymnastik: Behandlingsmetoder inom vårdområdet fysioterapi, i vilka ingår utnyttjande av fysikaliska fenomen som temperatur, ljus, vatten och ljus.Ballongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Rensning: Avlägsnande av främmande material och död eller förorenad vävnad från sår så att frisk vävnad blottas.BäckenTrombektomiHälChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Konstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.Musculoskeletal Physiologic PhenomenaEktromeli: Förkrympning av en eller flera lemmar pga svår hypoplasi eller aplasi hos någon av de långa benen. Begreppet inkluderar ameli, hemimeli och fokomeli.Posttrombotiskt syndromArteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Fotleder: Lederna från ankeln till tårna. Dessa omfattar ankelleden, tarsallederna, metatarsofalangeallederna och tålederna.RyggmärgsskadorKärlsjukdomarBelastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.Artärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Elektroterapi: Behandling med elektrisk ström utan att märkbar hetta utvecklas. Hit hör elektrisk stimulering av nerver och muskler, ström genom kroppen eller stötvis behandling med svag ström för att höja smärttröskeln i huden.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Perifera nervsystemets sjukdomarG-dräkterRörelserubbningar: Syndrom som har dyskinesi som främsta kännetecken i sjukdomsförloppet. Till denna kategori hör degenerativa, ärftliga, infektions- och läkemedelsframkallade, postinflammatoriska och psttraumatiska tillstånd.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Ljumskkanal: Kanal i den nedre, främre delen av bukväggen, genom vilken sädesledaren (hos män), ligamentum teres uteri (hos kvinnor), nerver och kärl passerar. Kanalens inre ände utgörs av den djupa inguinalringen och dess yttre ände av den ytliga inguinalringen.SmärtanalysInjektioner, epidurala: Injicering av läkemedel, oftast smärtstillande, i ryggmärgskanalen, utan punktering av den hårda hinnan.OrtoserMuskelstretchingDatabaser: Strukturerade samlingar av dokument, med standardiserade format och innehåll, som lagras i någon maskinläsbar form.NervblockadFotvård: En specialitet inriktad på diagnos och behandling av fotsjukdomar och -skador samt anatomiska defekter hos foten.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.SårläkningISS-skala: En anatomisk skadegraderingsskala som bygger på den förkortade skadeskalan AIS (Abbreviated Injury Scale) och som utvecklats speciellt för gradering av multipla skador. Den har även använts som mortalitetsprediktor.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Hudsjukdomar, vaskulära: Sjukdomstillstånd i huden som är knutna till hudens blodkärl och vanligtvis visar sig som inflammation, svullnad, rodnad eller nekros inom det drabbade området.Diabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.SkottskadorLumbosakralplexus: Länd- och korsryggsnerverna tillsammans. De lumbosakrala nervtrådarna utgår från ryggmärgen i ländryggen och övre korsryggen (L1 till S3) och förser de nedre extremiteterna med nerver.PolytetrafluoretylenSår, penetrerandeIntermittent pneumatisk kompressionsutrustning: Apparatur som alstrar intermittenta kraftstötar, enhetliga eller graderade, för att underlätta ventömning. Apparaterna används för att minska ödem i lemmarna och förhindra venös tromboembolism, som t ex djupa ventromboser i benen.SkinkorFotmissbildningar, medfödda: Förändring av eller avvikelse från fotens normala form och storlek som uppkommit före eller i samband med födseln.VridmomentEndovascular ProceduresArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Stukningar och vrickningarFörlamningKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Ländryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Liposarkom: En elakartad tumör som härstammar från primitiva eller embryonala lipoblastceller. Den kan bestå av väldifferentierade fettceller eller kan ha dedifferentierats: myxoidliposarkom, rundcellig eller pleomorf, oftast tillsammans med ett rikligt utvecklat nätverk av kapillärer. Tumöråterkomst är vanlig, och dedifferentierade liposarkom metastaserar till lungor och serösa ytor.Rekonstruktivkirurgiska teknikerRyggmärgssjukdomarRegionalt blodflödeBäckenbenUltraljudsdopplerCerebral pares: En heterogen grupp av icke fortskridande motoriska störningar orsakade av kronisk hjärnskada, som uppkommit under prenataltiden, perinatalperioden eller de allra första levnadsåren. De fyra viktigaste undertyperna är spastisk förlamning, atetos, ataktisk och blandad cerebral pares, bland vilka de spastiska formerna är vanligast förekommande. Störningarna kan variera mellan försämrad finmotorisk ko ntroll och svåra spasmer i samtliga lemmar. Spastisk diplegi (Littles sjukdom) är den vanligaste subtypen. Syn. hjärnförlamning.Fallolyckor: Fall på grund av halka eller snubblande som leder till skada.Resultats reproducerbarhet

*  Stretch nedre extremitet 1 @ seek4fitness.net
Seek4fitness.net är Din nya fitness portal där Du hittar allt som har med träning, diet och hälsa att göra. Med vår online modul kan Du skapa Ditt eget unika träningsprogram.
  http://seek4fitness.net/sv/Workout/Exercise-Programs/Stretch-nedre-extremitet-1.6ece5be0-fab0-444f-bff6-be4ca211e2a3.html
*  Extremitet - Wikipedia
En extremitet är en utskjutande kroppsdel på människa eller djur. Framför allt avses arm eller ben. Hos alla ryggradsdjur finns ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Extremitet
*  Svans - Wikipedia
För tecknet, se Svans (diakritiskt tecken). Svans, extremitet hos vissa djur. Ryggradsdjurens svans innehåller svanskotorna. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svans
*  Grå ullapa - Wikipedia
Svansen används som femte extremitet. Individerna lever i grupper som har särskilt stora revir (upp till 1 000 hektar). ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5_ullapa
*  Amputation - Wikipedia
Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Amputation
*  Bröstben - Wikipedia
Därefter vidgar det sig igen för att snabbt smalna av till sin kaudala extremitet. Frakturer i sternum är ovanliga. Vid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6stben
*  Mirena - FASS Allmänhet
smärta och svullnad i en extremitet, oftast i ett ben, plötslig bröstsmärta, andningssvårigheter. ...
  https://www.fass.se/LIF/product?docType=7&specId=&userType=&nplId=19921023000069
*  Gipskomplikationer
Det finns alltid risk för trombosbildning vid immobilisering och gipsbehandling av extremitet. Detta kan förekomma även om man ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6272
*  Etiopisk stenbock - Wikipedia
Kännetecknande är en svart strimma vid framsidan av varje extremitet samt en knöl på djurets panna. Etiopisk stenbock är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Etiopisk_stenbock
*  Ortopedmedicinska Institutet - Utbildning - Utbildningar - Avancerad Manuell Terapi
Delkurs: Nedre extremitet 21-24 nov 2018. Delkurs: Halsrygg, käkled och huvud 23-26 jan 2019. Delkurs: Övre extremitet 13-16 ... AMT: Diagnos och behandling av övre extremitet. 4 dagars delkurs. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i behandling av ... AMT: Diagnos och behandling av nedre extremitet. 4 dagars delkurs. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i behandling av ... och säkert sätt kunna utföra specifika behandlingstekniker för leder och muskler relaterade till dysfunktion i nedre extremitet ...
  http://www.ortopedmedicinska.se/utbildning/omi/utbildningar/amt/
*  Autotomi - Wikipedia
Autotomi är ett djurs förmåga att släppa en extremitet som fastnat. Detta sker vanligen som en försvarsmekanism för att komma ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Autotomi
*  Lobopoder - Wikipedia
I motsats till dagens klomaskar fanns vid varje extremitet flera klor. Antalet bihang vid huvudet är inte likadant hos alla ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lobopoder
*  Porslinskrabbor - Wikipedia
Om en porslinskrabba trots allt angrips av en predator har de förmågan att släppa en extremitet för att komma undan. Den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Porslinskrabbor
*  kallbrand - Uppslagsverk - NE.se
... sönderfall av kroppsvävnad som uppkommer när blodtillförseln till en extremitet, vanligen ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kallbrand
*  Kirurgi - Wikipedia
... höftprotesoperationer eller frakturkirurgi på nedre extremitet. Inhalationsanestesi utförs i dagens Sverige ofta med exempelvis ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirurgi
*  Skenben - Wikipedia
... extremitet) Lista över ben i människans skelett Människans anatomi Denna artikel om rörelseapparaten/muskuloskeletala systemet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skenben
*  Att bedöma, behandla och träna personer med spasticitet eller annan muskeltonus
En patient avseende övre extremitet och en patient avseende nedre extremitet.. Lärandemål:. Efter kursen ska deltagaren för att ...
  http://www.cefam.se/kalender?view=event&id=750&return=L2thbGVuZGVy
*  Nationellt vårduppdrag malignt melanom
Huvudindikation är malignt melanom men även patienter med avancerade mjukdelssarkom i extremitet kan bli aktuella. ... Huvudindikation är malignt melanom men även patienter med avancerade mjukdelssarkom i extremitet kan bli aktuella. ...
  https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/nationellt-varduppdrag/
*  Batrachotomus - Wikipedia
Likt andra rauisuchier gick Batrachotomus upprättad även om extremitet inte satt direkt nedanför kroppen. Extremiteterna hade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Batrachotomus
*  Smärtstimulering - Wikipedia
... används då det saknas respons vid central stimuli eller om det finns misstanke om domning eller paralys i en extremitet. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A4rtstimulering
*  Tromboflebit - Wikipedia
... oftast i en extremitet (arm eller ben), i bland på halsen. Området är vanligtvis rodnat, ömt och värmeökat och kan också smärta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tromboflebit
*  Shihtienfenia - Wikipedia
Enbart ryggrad, käke och extremitet har hittats, och alla dessa har man grävt upp i Shanxi, Kina. Shihtienfenia blev ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Shihtienfenia
*  Onda ögat - Wikipedia
en "motbjudande" ögonsjukdom, medan "ond fot" eller "ond hand" kunde bero på ett lyte i någon extremitet. Den som hade "ont öga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Onda_%C3%B6gat

Amputation: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.FönstertittarsjukanKäppKallbrandIndirana leithii: Indirana leithii är en groddjursart som först beskrevs av George Albert Boulenger 1888. Indirana leithii ingår i släktet Indirana och familjen Ranixalidae.George Montagu (ornitolog)Knäsmärta: Knäsmärta är smärta lokaliserad till knät, och kan uppkomma plötsligt vid skada eller överbelastning, eller utvecklas mer långsamt som vid artros och artrit. Knät är kroppens största led, och dess omgivande muskler, skelett, menisk, bursa och senor utsätts normalt för stora påfrestningar.Vänsterfotsbromsning: miniatyr|stående|Vänsterfotsbromsning är vanligt i flera motorsporterEmil Erlenmeyer: Richard August Carl Emil Erlenmeyer, född 28 juni 1825 i Taunusstein-Wehen vid Wiesbaden, död 22 januari 1909 i Aschaffenburg, var en tysk kemist.Lår: Lår, lårregion (latin: femur, regio femoralis) är den övre delen av benet mellan höften och skinkorna i den ena änden och knät i den andra.Lipödem: Lipödem är en konventionell beteckning på en störning av fettdepositionen som kan drabba kvinnor, och som yttrar sig i en knölig fettansamling från stussen neråt till anklarna. I den svenska ICD-10 finns "lipödem (underben)" som en nationell beteckning under ödem (R60.Mjukdel: En mjukdel är en del av en djurorganism som inte utgörs av benvävnad, brosk, hornämne eller emalj. Muskler är en form av mjukdel.TromboflebitBrodd: Broddar är en typ av piggar eller dubbar som sätts under sulorna på skor för att förhindra halkolyckor, speciellt vid isiga gator och vägar.StukningTim HowardFascia: En fascia är en fibrös bindvävshinna som har som främsta uppgift att hålla muskler och muskelgrupper på plats under muskelkontraktion. Med sina glatta, vita ytor och sin placering mellan musklerna underlättar de också musklerna glidrörelser mot varandra.


  • bland
  • Ett typiskt symtom är ett ömmande hudområde, motsvarande den ytliga venens utbredning, oftast i en extremitet (arm eller ben), i bland på halsen. (wikipedia.org)
  • Gonopodium är en till fortplantningsorgan ombildad extremitet hos hanar bland en del leddjur - såsom vissa kräftdjur och mångfotingar - och hos en del fiskar. (wikipedia.org)