NatriuresUrinutsöndring: Syn. diures.NatriumNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Natriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.NjurcirkulationNatriuretiska medelGlomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Furosemid: Ett saluretiskt (saltutdrivande) och diuretiskt sulfamylpreparat. Det har snabb och kortvarig verkan, och används vid ödem och kronisk njursvikt.Vätske- och elektrolytbalansAldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.Aminohippursyror: En grupp glycinamider från aminobensoesyror.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.Inulin: En stärkelse som finns i rotknölar och rötter hos många växter. Då inulin är hydrolyserbart till fruktos, klassificeras det som ett fruktosan. NjurkanalerReninNjurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Angiotensin II Type 2 Receptor BlockersNatrium i kostenAngiotensin III: En heptapeptid bildad genom enzymatisk hydrolys av angiotensin II. Den har större förmåga än angiotensin II att stimulera till aldosteronsyntes och till frisläppande av prostaglandiner, men bara 20 % av pressoraktiviteten.ElektrolyterBendroflumetiazid: Ett tiaziddiuretikum (urindrivande medel) med ungefär samma verkan och användningsområden som hydroklortiazid. Det har använts för behandling av ärftlig hyperkalemi, högt blodtryck, ödem och urinvägss jukdomar.Njurkanaler, proximala: Den njurkanal som utgår från Bowmans kapsel i njurbarken och in i njurmärgen. Den proximala kanalen består av ett kapslat avsnitt i njurbarken och ett rakt, distalt segment som leder ned i märgen, där den bildar den U-formade Bowmans slynga.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Bufanolider: Steroider från olika Bufoarter (paddor) med hjärtstimulerande egenskaper.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Koksalt i kosten: Natriumklorid som livsmedelstillsats.UrineringDenervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.VasopressinerUrinFenoldopam: En dopamin D1-receptoragonist som används mot högt blodtryck. Medlet sänker blodtrycket genom sin vidgande verkan på arteriolerna.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Angiotensin-typ 2-receptorHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Natriumklorid symporterIsotona lösningar: Lösningar med samma osmotiska tryck som blodserum, eller annan lösning som de jämförs med.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Renin-angiotensinsystemOsmolaritetFludrokortison: En syntetisk mineralkortikoid med antiinflammatorisk verkan.UrodynamikSaltlösning, hypertonHyponatremi: Brist på natrium i blodet.Solute Carrier Family 12, Member 1Kallikrein-kininsystem: Ett metaboliskt samverkanssystem för ämnen som produceras i distala njurnefronet. Till dessa hör kallikrein, kininer, kininas I och II och enkefalinas. Systemet deltar i njurfunktionskontrollen. Det samverkar med renin-angiotensin-aldosteronsystemet i regleringen av blodtrycket, bildande av prostaglandiner, frisättande av vasopressiner, och vatten-elektrolytbalansen.Njurkanaler, distala: Den del av njurkanalen som börjar med det större avsnittet av den stigande grenen på Henles slynga. Den löper åter in i njurbarken och bildar den kapslade distala kanalens segment.NefronHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Natriuretiska peptiderAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Uttorkning: Ett tillstånd som uppstår till följd av förlust av stora mängder kroppsvätska.Receptorer, förmaksnatriuretiskaRåttor, Sprague-DawleyNjurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.NjurfunktionstesterLitium: Ett grundämne inom gruppen alkalimetaller. Kemiskt tecken är Li, atomnummer 3 och atomvikt 6,94. Litiumsalter används för behandling av manisk-depressiva tillstånd. Litium har också fått stor elektrokemisk användning som beståndsdel i batterier.Kost, saltfattig: Föda som är fattig på natriumklorid (koksalt). Sådan diet föreskrivs ibland vid högt blodtryck och vid ödemtillstånd.Hydrostatiskt tryckVattenbristSodium Chloride Symporter InhibitorsParabiosRenala medelMeklofenamsyra: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroid typ med febernedsättande och antigranulerande verkan. Det hämmar även biosyntesen av prostaglandin.PunktionerTiorfanPolyuriPlasmaersättningsmedelHypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Melanocytstimulerande hormoner: Peptider med förmåga att stimulera de färgalstrande cellerna melanocyter hos däggdjur och melanoforer hos lägre ryggradsdjur. Genom att stimulera syntes och distribution av melanin i dessa celler ökar de pigmenteringen av hud och annan vävnad. MSH, som fås från proopiomelanokortin (POMC), produceras av melanotroper i pars intermedia, kortikotroper i adenohypofysen och hypotalamusnervcellerna i arkuatuskärnan.Vätske- och elektrolytrubbningNa-K-ATPasNjurartärAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Klortiazid: Ett tiaziddiuretikum (urindrivande medel) med verkningsmekanismer och användningsområden liknande dem hos hydroklortiazid.NeprilysinOxytocinImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Metoklopramid: En dopamin D2-antagonist som används mot kräkningar.Regionalt blodflödePlasmavolymRåttor, WistarNjurkanaler, samlande: Raka tuber som utgår från njurbarkens stråliga del, där de möter de krökta ändarna av de distala, kapslade kanalerna. I njurmärgen löper pyramidernas samlingskanaler samman och förenas med ett centralt rör (Bellinis kanal; ductus Bellini), som mynnar på pyramidtoppen.PyridinerRåttor, inavlade SHRTetrazolerNedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Dopamin D1-receptorer: En grupp dopaminreceptorer som kan identifieras genom sitt speciella sätt att binda syntetiska ligander, sin molekylärbiologi och, möjligen, sin verkningsmekanism.Dihydroxifenylalanin: Ett betahydroxilerat derivat av fenylalanin. D-formen av dihydroxifenylalanin har svagare fysiologisk verkan än L-formen och används vanligen experimentellt för att bestämma om de farmakologiska effekterna av Levodopa är stereospecifika. Syn. dopa.Angiotensin II-typ 1-receptorblockerareBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.Råttor, inavlade stammarDrickandeHenles slynga: En U-formad njurkanalstruktur i njurmärgen som består av en nedåtgående och en uppåtgående förbindelse genom njurens bark och märg och är belägen mellan de proximala och de distala njurkanalerna.Kardenolider: C(23)-steroider med metylgrupper vid C-10 och C-13, samt ett femledat lakton vid C-17. De är aglykondelar (icke-kolhydratdelar) av hjärtglykosider och måste ha åtminstone en dubbelbindning i molekylen . I klassen ingår kardadienolider och kardatrienolider. Hit hör digitoxin och digoxin med derivat, samt strofantinerna.Metolazon: En tiazidliknande, urindrivande kinazolinsulfonamid med långtidsverkan, och därför användbar vid kronisk njursvikt. Medlet sänker även blodtrycket och ökar kaliumförlusten.Extracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.Hematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Dopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.NG-nitroargininmetylesterEpithelial Sodium ChannelsRåttor, inavlade WKYNatrium-kalium-klorid symporterSodium-Phosphate Cotransporter Proteins, Type IIHypernatremi: Onormalt höga halter av natrium i blodet.VasopressinreceptorerNefrektomiDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Sodium-Hydrogen AntiporterSIADH: Hyponatremi och saltförlust via njurarna pga kroppsvätskeövertryck till följd av ihållande frisättning av vasopressiner (dvs antidiuretiskt hormon, ADH), trots avsaknad av nödvändiga stimuli. Tillstånd förknippade med detta omfattar medicineringseffekter, hjärnhinneinflammation, skallskada, hjärninflammation, cerebrovaskulära sjukdomar, hydrocefalus, lunginflammation, astma, sköldkörtelsjukdomar och andra tillstånd. Detta syndrom kan även vara idiopatiskt eller bero på ektopisk produktion (utanför hypofysen) av ADH.ImidazolinreceptorerNjurens koncentrationsförmåga: Njurens förmåga att i urinen utsöndra höga halter av lösningar från blodplasman.Genomspolningp-aminohippursyraDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Desoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Argininvasopressin: En syntetisk analog till hypofyshormonet argipressin. Dess verkan förmedlas av vasopressinreceptor V2. Kininer: En generisk benämning på en i naturen utbredd grupp polypeptider med likartade kemiska strukturer och farmakologiska egenskaper. Dessa peptider är autakoider som verkar lokalt med att ge smärta, kärlvidgning, ökad kärlväggspermeabilitet och prostaglandinsyntes. De utgör sålunda en undergrupp till det stora antal mediatorer som medverkar i den inflammatoriska reaktionen.TryckKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Klorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.VattenACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Bensazepiner: Föreningar med utbredd användning inom biomedicinen, bl a som dopaminagonister.Råttor, mutanta stammarSK&F-38393Njurbäcken: Det platta, trattformade utrymmet som förbinder urinledaren med njurkalkarna.

*  Natriuretisk förmaksfaktor - Wikipedia
Natriuretisk förmaksfaktor, atriell natriuretisk faktor (ANF) eller atriell natriuretisk peptid (ANP) är en natriuretisk peptid som räknas som ett peptidhormon. Dess främsta uppgift är att bidra till natriumregleringen i njurarna. ANP bildas av 28 aminosyror bestående av peptider med låg vikt, i hjärtats förmak, men också i kamrarna vid sjukliga förändringar. I njurarna reglerar ANP kraftigt utsöndringen av natrium, varigenom det spelar en stor roll i osmoregleringen eftersom vattenmängden i blodet därmed minskar. Det verkar också kraftigt i blodkärlen genom att utvidga dem. Höga värden ANP orsakar vasodilation och lägre blodtryck. ANP blockerar bl.a. angiotensin II, aldosteron och vasopressin. Det har också pågått försök med ANP-behandling för sjukdomar i hjärtat och njurar samt hypervolemi (för mycket vätska i blodet). Forskning på musikterapi har visat förhöjda värden ANP av rytmisk musik med utpräglad harmoni. ^ [a b] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriuretisk_f%C3%B6rmaksfaktor
*  Couchtisch Fena Ct180 22583920170919 - Blomap.com
Couchtisch Fena Ct180_22583920170919 : Erhalten Sie interessante Ideen für Design-Teppiche und Couchtische # Blomap.com= Teppich Design und Couchtisch Design
  http://blomap.com/couchtisch-fena-ct180_22583920170919/
*  Kineser byter ben mot fena | Aftonbladet
Kina. Har du alltid drömt om att vara en sjöjungfru? Kanske inte. Men i Kina växer intresset för att dra på sig en fena och åtminstone kunna simma som en.
  https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article24116686.ab
*  Hur blir man av med råttor | Rentokil Skadedjurskontroll
Ta reda på hur man kan bli av råttor med professionell riktad Behandlingar Erbjuder Effektiv långsiktig kontroll , säkra att använda i ditt hem eller företag
  http://www.rentokil.se/rattor/bli-av-med-rattor/
*  Uffemattens tankar och funderingar i dagboksform: Visst är det konstigt...
Ägnade dagen åt att packa och lasta in i bilen, traska med Ufot, fixa middag tidigt och i stort sett vara rätt nöjd med att jag är en sån fena på planering... (Kan i och för sig diskuteras, men låt mig får tro det ;)! Jag behöver det nu ...
  http://uffematten.blogspot.com/2012/08/visst-ar-det-konstigt.html
*  iniopterygier - Uppslagsverk - NE.se
iniopteryʹgier (grekiska iniʹon 'bakhuvud' och pteʹryx 'vinge', 'fena'), Iniopterygifoʹrmes, ordning utdöda. (11 av 58 ord) ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/iniopterygier
*  éplucher et décourtiqer | moi voilá
Så sätt maskinen igång ! Börja skala av alla skal nu. Vad väntar jag på ? Mycket snack som vanligt och liten verkstad. Börjar med det mjukare skalet. Som ett apelsinskal, kanske. Inte lika lysande men visar ungefär lika mycket variation. Lite lätt besprutat för lång varaktighet. Är fena på att skala apelsiner. Det går…
  https://moivoila.wordpress.com/2007/04/23/eplucher-et-decourtiqer/
*  Vendelas liv ♥
Som förälder får man sig riktiga utmaningar av sina barn. Som t ex nu vill Olivia att vi ska bygga ett pepparkakshus, och jag är INTE någon fena vad gäller bakning och dylika saker. Då kan jag tvärsäkert säga att jag är mycket duktigare på att laga mat. Men det beror väl på att man håller på mer med matlagning. Övning ger färdighet ...
  http://vendelasextioatta.blogg.se/2010/december/utmaningar.html
*  Söndagsnöje | Vildhundens klagan II
Värst vad hurtiga vi var anno dazumal. Det måste vara långt innan vi 'stadgade' oss och barnen kom. Faktum är att jag inte minns detta tillfälle. Undrar var vi var någonstans? Undrar hur det gick för mig att åka skidor? Någon fena på skidor har jag aldrig varit. Detta till skillnad mot de tre som…
  https://vildhunden.wordpress.com/2009/09/12/sondagsnoje/
*  lyckis
I september var jag och tog prover då jag misstänkte att det var järnet som spökade igen. Hade då bra blodvärde men låg i underkant vad det gäller järndepåerna. Läkaren släppte iväg mig utan vidare undersökningar så nu sökte jag igen. Så idag har jag då varit där och tagit ytterligare en hel drös med prover. För nu går det inte längre att gå och må så här! Känns ju som att jag inte riktigt orkar med sonen utan jag vill bara ligga på soffan/sängen och vila utan att röra en fena. Och det känns ju verkligen inte rättvist mot honom ...
  http://lyckis.webblogg.se/2016/november/grat-av-trotthet.html
*  Every day
Efter tredje snooz-tryckningen får jag ju bara skärpa mig. Är trött som ett as och vill inte röra en fena. Sätter på nån låt från "sleep"-listan jag lyssnade på när jag somnade igårkväll. Känner mig hungrig fast mätt på samma gång. Ny dag idag. Alla skratt från gårdagen känns avlägsna. Men det är nu jag måste bara dra mig själv i kragen, lura mig själv med ett leende och gå upp upp upp ...
  http://mgustafsons.blogg.se/category/every-day.html
*  Mycket väsen för ingenting
Jag tycker att det blivit rörigare - men man ska inte ha bråttom med att bedöma en ny layout, för vanans makt är stor. Ögonen tenderar att tjura när morgontidningens utseende förändras, om det så är pyttelite - bara för att det är ovant. Vi får se med tiden hur den nya formen känns. Och när redaktionen blivit mer fena på den ...
  http://blogg.stenudd.se/2009/03/mycket-vasen-for-ingenting.html
*  Malins (ytliga) Blogg: Dagens #lagamiddagpåenspik
Jag börjar bli en riktig fena på detta... Men så är det när man inte orkar ta tag i veckohandlingen. Då får man ta vad man har ...
  http://malinfashionista.blogspot.com/2013/12/dagens-lagamiddagpaenspik.html
*  Livet, exkl hälsa-delen & de andra kategorierna
Brännässlor är en viktigt och stark naturväxt som har många egenskaper. Den innehåller framför allt mycket järn men också andra viktiga vitminer och mineraler. Eftersom att de är rikt på järn och klorofyll hjälper de till vid bildandet av blod , och hjälper därför vid anemi.. Den är också en av dom bästa blodrenande växterna som vi har, vilket därför fungerar bra vid detoxifiering både invärtes och utvärtes. Det är även urindrivnde vilket kan vara bra vid detox eller vattensamling i kroppen. Men eftersom att det är urindrivande så kan det lägga mycket kraft på njurarna vilket kan vara skadligt och stressfullt för organet. Dess diuretiska effekten alkaliserar och släpper urinsyra från lederna hos giktt patienter och eliminerar därför smärta.. Nässlor är även blodsockersänkande eftersom att det stödjer bukspottkörteln. Det stödjer även mjälten och sköldkörteln. Det har också visat sig positiva vid astma och pollenallergi.. ...
  http://valbefinnaren.blogg.se/category/-livet-exkl-halsa-delen-de-andra-kategorierna.html
*  ADH (Antidiuretiskt hormon) - Landstinget Blekinge
Hur fungerar Landstinget Blekinge? Under 'Om landstinget' finns fakta om organisationen, kontaktuppgifter, ekonomiska siffror och mycket mer.. Om landstinget ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-A-C/ADH-Antidiuretiskt-hormon/
*  Tidskapsel med tävlingstips - Helena Nimbratt
Nervös det är man alltid men hallå, du kan simma långt bättre än du tror själv. Och varför ska du brottas med folk när det faktiskt finns fritt vatten att tillgå. Tro på dig själv, simma på och se till att hålla flytet redan från början så kommer du in i det snabbt. Nästa år ska du satsa på en startgrupp så du inte fastnar bakom folk, sedan kommer allt gå galant ...
  http://helenanimbratt.se/2016/08/29/tidskapsel-med-tavlingstips/
*  billig furosemide på nätet - Fastighetslista - Sida 9061 - Alla till salu och
Urteskolen - Phytoterapeut uddannelse under Rikke(köpa retino-a säkert,kan man köpa furosemide på nätet), Apotektekniker for Boots Apotek Sjøkanten -
  http://lesko.net.pl/index.php?nrcb-billig-furosemide-p%C3%A5-n%C3%A4tet
*  Vardag & äventyr
Papperspyssel har stått överst på min Att göra-lista i flera veckor, men tröskeln har varit hög. Sent igår kväll satte jag igång. Egentligen var klockan redan för mycket för att dra igång ett sånt projekt men jag tänkte att om jag bara startar lite så kan jag fortsätta imorgon. Det var helt rätt tänkt.. -Varför gör jag inte det här oftare, när jag mår så bra av det? mumlade jag till David. och gick och lade mig med skrivbordet fullt av blommor och grejs så att jag skulle vara tvungen att fortsätta idag.. I kväll skickade han iväg mig till scrapsakerna direkt efter kvällsmaten men kommentaren:. -Vem ska ta hand om oss om DU går sönder?. Nej precis. Det var ju det där med syrgasmasken… Jag måste ju hitta små stunder då jag tar hand om mig själv och gör saker för min egen skull. Tur att någon förstår det. Synd bara att det inte är jag själv ...
  http://mia.derenback.se/?cat=8
*  Natrium | 99 Ord
Natrium är ett grundämne, betecknat Na, med atomnummer 11. Natrium är ett mjukt metalliskt grundämne och tillhör gruppen alkalimetaller. Natrium är silvervit och finns i ganska stor utsträckning i jordskorpan. Ämnet är viktigt för människan man finner lite under ett … Läs mer →. ...
  http://99ord.se/tag/natrium/
*  X | SAMUELSSONS RAPPORT
Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte?. Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.. Nu är det ju så att Stockholmsbörsen är egentligen en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.. Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där ...
  http://samuelssonsrapport.se/category/x/
*  Kikare fakta om Teleskop & Kikare Fakta
När man vill titta på djur och föremål på långt håll så behöver man en kikare. Vad är då en kikare och vilken typ ska man välja? För att veta det så ska vi titta på lite kikare fakta. Det finns för det första olika sorters kikare. Den första är den galileiska kikaren, vanligen känd som teaterkikare. Det är en ganska liten och lätt kikare i enkel konstruktion som oftast är begränsad till fyra gångers förstoring. En annan är prismakikaren. Under den här kategorin hittar vi sportkikare, fältkikare och marinkikare. Dessa är betydligt mer avancerade och ger hög förstoring.. Ibland har marinkikare till och med en inbyggd kompass så att man kan ta ut riktningen till föremålet man tittar på. Det finns också kikare med Porro prisma. De tillverkas med ett särskilt glas och ger också hög förstoring. Eftersom kikaren tillverkas för att vara så stabil som möjligt och visa bilden skarpt, så blir den ofta lite tung att bära med sig. I gengäld får man en kikare i ...
  http://gofabimport.se/kikare-fakta/
*  Tankar av Dytte: Haunted house
Jag är ute hos syrran nu och varit i några timmar. Hon fick rädda mig idag från tristess och bjuda mig på mat. I utbyte får hon sin trevliga bror som klagar över att hon bor på landet och i ett hus det spökar i. Visst är det ett trevligt utbyte ...
  http://dytte.blogspot.com/2009/05/haunted-house.html
*  Loopia
... är ett av Sveriges största webbhotell, om inte det största. Med över en halv miljon administrerade domäner och mycket rimliga priser har man lyckats skapa en användarvänlig plattform och ett stort produktutbud. Loopia erbjuder både företagspaket och privatpaket, och oavsett vad man är ute efter kan man vara ganska säker på att Loopia kan erbjuda det.. Priserna för hosting ligger något högre än hos de billigaste webbhotellen, men i gengäld får man en hög funktionalitet, samt möjligheten att köpa domäner via Loopia till riktigt låga priser (från 49,50). Den som är ovan kan enkelt och snabbt använda företagets One Click Installer för att skapa en webbsajt, blogg eller e-butik. Den mer rutinerade datoranvändaren kan ha nytta av att känna till, att Loopia erbjuder både UNIX och Windows-servrar, vilket gör att så gott som alla publiceringsplattformar kan installeras.. Fritt antal domännamn och e-postadresser ingår i priset för både privatkunder och företag, ...
  http://www.billigastewebbhotellet.se/loopia
*  Överspänningsskydd mellan 5-ledare - Göteborgs El & Rörjour
4-polig moduluppbyggt överspänningsskydd för anläggningar utan egen åskskyddsanläggning eller i undercentraler där huvudcentralen är försedd med grovskydd i klass I (B). De skyddar mot överspänning orsakad av atmosfäriska urladdningar (vid åskväder) och då stora laster kopplas till/från nätet. De jackbara patronerna innehåller högeffektiva zinkoxidvaristorer. I ett fönster indikeras när överspänningsskyddet är defekt och patronen behöver bytas ut. Utbytet kan ske under pågående drift. Skydden finns i olika utföranden med akustisk felsignal, hjäpkontakt för fjärrindikering och i kombination med spänningsövervakning. Skydden levereras komplett bestyckade med patroner ...
  http://500120.com/produkter/ovrigt/overspanningsskydd-mellan-5-ledare/
*  Salt | 99 Ord
Natrium är ett grundämne, betecknat Na, med atomnummer 11. Natrium är ett mjukt metalliskt grundämne och tillhör gruppen alkalimetaller. Natrium är silvervit och finns i ganska stor utsträckning i jordskorpan. Ämnet är viktigt för människan man finner lite under ett … Läs mer →. ...
  http://99ord.se/tag/salt/

Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Osmoreglering: Osmoreglering eller vätske- och elektrolytbalans, är kroppens kontroll av det osmotiska trycket, vattennivåerna i plasman och vävnaderna, genom kompensation för vätskeförlust eller utsöndring av överflödig vätska. Det är en av de tre viktigaste homeostatiska mekanismerna i kroppen hos djur och människa (de övriga är termoreglering och reglering av blodsockernivåer).Inulin: Inulin är en kolhydrat (polysackarid) som räknas som en kostfiber då den inte bryts ned i mag- och tarmkanalen. Inulin består av kedjor av fruktos, som avslutas med en glukosenhet.Renin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.PolyelektrolyterBendroflumetiazidBlödningDepolariseringUrinering: __NOTOC__HypertoniKennelklubbCGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.AliskirenATC-kod H02: Kortikosteroider för systemiskt bruk: ==H02A Kortikosteroider för systemiskt bruk==HyponatremiNatriuretisk förmaksfaktor: Natriuretisk förmaksfaktor, atriell natriuretisk faktor (ANF) eller atriell natriuretisk peptid (ANP) är en natriuretisk peptid som räknas som ett peptidhormon. Dess främsta uppgift är att bidra till natriumregleringen i njurarna.LitiumÖdemTiazid: En tiazid eller tiaziddiuretikum är ett läkemedel som används för att öka diuresen (urinutträdet), främst vid ödembildning och för att sänka blodtrycket. Tiazider används även för att beteckna den kemiska gruppen molekyler.PolyuriVätske- och elektrolytrubbningOxytocinreceptorer: Oxytocinreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer på cellytorna som binder oxytocin till sig, så att hormonet och signalsubstansen kan verka i cellerna.ImidazolTetrazol: Tetrazol är en kväveheterocyklisk förening med summaformeln CN4H2. Tetrazoler har ej påträffats i naturen.