NatriuresUrinutsöndring: Syn. diures.NatriumNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Natriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.NjurcirkulationNatriuretiska medelGlomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Furosemid: Ett saluretiskt (saltutdrivande) och diuretiskt sulfamylpreparat. Det har snabb och kortvarig verkan, och används vid ödem och kronisk njursvikt.Vätske- och elektrolytbalansAldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.Aminohippursyror: En grupp glycinamider från aminobensoesyror.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.Inulin: En stärkelse som finns i rotknölar och rötter hos många växter. Då inulin är hydrolyserbart till fruktos, klassificeras det som ett fruktosan. NjurkanalerReninNjurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Angiotensin II Type 2 Receptor BlockersNatrium i kostenAngiotensin III: En heptapeptid bildad genom enzymatisk hydrolys av angiotensin II. Den har större förmåga än angiotensin II att stimulera till aldosteronsyntes och till frisläppande av prostaglandiner, men bara 20 % av pressoraktiviteten.ElektrolyterBendroflumetiazid: Ett tiaziddiuretikum (urindrivande medel) med ungefär samma verkan och användningsområden som hydroklortiazid. Det har använts för behandling av ärftlig hyperkalemi, högt blodtryck, ödem och urinvägss jukdomar.Njurkanaler, proximala: Den njurkanal som utgår från Bowmans kapsel i njurbarken och in i njurmärgen. Den proximala kanalen består av ett kapslat avsnitt i njurbarken och ett rakt, distalt segment som leder ned i märgen, där den bildar den U-formade Bowmans slynga.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Bufanolider: Steroider från olika Bufoarter (paddor) med hjärtstimulerande egenskaper.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Koksalt i kosten: Natriumklorid som livsmedelstillsats.UrineringDenervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.VasopressinerUrinFenoldopam: En dopamin D1-receptoragonist som används mot högt blodtryck. Medlet sänker blodtrycket genom sin vidgande verkan på arteriolerna.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Angiotensin-typ 2-receptorHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Natriumklorid symporterIsotona lösningar: Lösningar med samma osmotiska tryck som blodserum, eller annan lösning som de jämförs med.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Renin-angiotensinsystemOsmolaritetFludrokortison: En syntetisk mineralkortikoid med antiinflammatorisk verkan.UrodynamikSaltlösning, hypertonHyponatremi: Brist på natrium i blodet.Solute Carrier Family 12, Member 1Kallikrein-kininsystem: Ett metaboliskt samverkanssystem för ämnen som produceras i distala njurnefronet. Till dessa hör kallikrein, kininer, kininas I och II och enkefalinas. Systemet deltar i njurfunktionskontrollen. Det samverkar med renin-angiotensin-aldosteronsystemet i regleringen av blodtrycket, bildande av prostaglandiner, frisättande av vasopressiner, och vatten-elektrolytbalansen.Njurkanaler, distala: Den del av njurkanalen som börjar med det större avsnittet av den stigande grenen på Henles slynga. Den löper åter in i njurbarken och bildar den kapslade distala kanalens segment.NefronHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Natriuretiska peptiderAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Uttorkning: Ett tillstånd som uppstår till följd av förlust av stora mängder kroppsvätska.Receptorer, förmaksnatriuretiskaRåttor, Sprague-DawleyNjurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.NjurfunktionstesterLitium: Ett grundämne inom gruppen alkalimetaller. Kemiskt tecken är Li, atomnummer 3 och atomvikt 6,94. Litiumsalter används för behandling av manisk-depressiva tillstånd. Litium har också fått stor elektrokemisk användning som beståndsdel i batterier.Kost, saltfattig: Föda som är fattig på natriumklorid (koksalt). Sådan diet föreskrivs ibland vid högt blodtryck och vid ödemtillstånd.Hydrostatiskt tryckVattenbristSodium Chloride Symporter InhibitorsParabiosRenala medelMeklofenamsyra: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroid typ med febernedsättande och antigranulerande verkan. Det hämmar även biosyntesen av prostaglandin.PunktionerTiorfanPolyuriPlasmaersättningsmedelHypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Melanocytstimulerande hormoner: Peptider med förmåga att stimulera de färgalstrande cellerna melanocyter hos däggdjur och melanoforer hos lägre ryggradsdjur. Genom att stimulera syntes och distribution av melanin i dessa celler ökar de pigmenteringen av hud och annan vävnad. MSH, som fås från proopiomelanokortin (POMC), produceras av melanotroper i pars intermedia, kortikotroper i adenohypofysen och hypotalamusnervcellerna i arkuatuskärnan.Vätske- och elektrolytrubbningNa-K-ATPasNjurartärAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Klortiazid: Ett tiaziddiuretikum (urindrivande medel) med verkningsmekanismer och användningsområden liknande dem hos hydroklortiazid.NeprilysinOxytocinImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Metoklopramid: En dopamin D2-antagonist som används mot kräkningar.Regionalt blodflödePlasmavolymRåttor, WistarNjurkanaler, samlande: Raka tuber som utgår från njurbarkens stråliga del, där de möter de krökta ändarna av de distala, kapslade kanalerna. I njurmärgen löper pyramidernas samlingskanaler samman och förenas med ett centralt rör (Bellinis kanal; ductus Bellini), som mynnar på pyramidtoppen.PyridinerRåttor, inavlade SHRTetrazolerNedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Dopamin D1-receptorer: En grupp dopaminreceptorer som kan identifieras genom sitt speciella sätt att binda syntetiska ligander, sin molekylärbiologi och, möjligen, sin verkningsmekanism.Dihydroxifenylalanin: Ett betahydroxilerat derivat av fenylalanin. D-formen av dihydroxifenylalanin har svagare fysiologisk verkan än L-formen och används vanligen experimentellt för att bestämma om de farmakologiska effekterna av Levodopa är stereospecifika. Syn. dopa.Angiotensin II-typ 1-receptorblockerareBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.Råttor, inavlade stammarDrickandeHenles slynga: En U-formad njurkanalstruktur i njurmärgen som består av en nedåtgående och en uppåtgående förbindelse genom njurens bark och märg och är belägen mellan de proximala och de distala njurkanalerna.Kardenolider: C(23)-steroider med metylgrupper vid C-10 och C-13, samt ett femledat lakton vid C-17. De är aglykondelar (icke-kolhydratdelar) av hjärtglykosider och måste ha åtminstone en dubbelbindning i molekylen . I klassen ingår kardadienolider och kardatrienolider. Hit hör digitoxin och digoxin med derivat, samt strofantinerna.Metolazon: En tiazidliknande, urindrivande kinazolinsulfonamid med långtidsverkan, och därför användbar vid kronisk njursvikt. Medlet sänker även blodtrycket och ökar kaliumförlusten.Extracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.Hematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Dopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.NG-nitroargininmetylesterEpithelial Sodium ChannelsRåttor, inavlade WKYNatrium-kalium-klorid symporterSodium-Phosphate Cotransporter Proteins, Type IIHypernatremi: Onormalt höga halter av natrium i blodet.VasopressinreceptorerNefrektomiDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Sodium-Hydrogen AntiporterSIADH: Hyponatremi och saltförlust via njurarna pga kroppsvätskeövertryck till följd av ihållande frisättning av vasopressiner (dvs antidiuretiskt hormon, ADH), trots avsaknad av nödvändiga stimuli. Tillstånd förknippade med detta omfattar medicineringseffekter, hjärnhinneinflammation, skallskada, hjärninflammation, cerebrovaskulära sjukdomar, hydrocefalus, lunginflammation, astma, sköldkörtelsjukdomar och andra tillstånd. Detta syndrom kan även vara idiopatiskt eller bero på ektopisk produktion (utanför hypofysen) av ADH.ImidazolinreceptorerNjurens koncentrationsförmåga: Njurens förmåga att i urinen utsöndra höga halter av lösningar från blodplasman.Genomspolningp-aminohippursyraDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Desoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Argininvasopressin: En syntetisk analog till hypofyshormonet argipressin. Dess verkan förmedlas av vasopressinreceptor V2. Kininer: En generisk benämning på en i naturen utbredd grupp polypeptider med likartade kemiska strukturer och farmakologiska egenskaper. Dessa peptider är autakoider som verkar lokalt med att ge smärta, kärlvidgning, ökad kärlväggspermeabilitet och prostaglandinsyntes. De utgör sålunda en undergrupp till det stora antal mediatorer som medverkar i den inflammatoriska reaktionen.TryckKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Klorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.VattenACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Bensazepiner: Föreningar med utbredd användning inom biomedicinen, bl a som dopaminagonister.Råttor, mutanta stammarSK&F-38393Njurbäcken: Det platta, trattformade utrymmet som förbinder urinledaren med njurkalkarna.

*  Natriuretisk förmaksfaktor - Wikipedia
Natriuretisk förmaksfaktor, atriell natriuretisk faktor (ANF) eller atriell natriuretisk peptid (ANP) är en natriuretisk peptid som räknas som ett peptidhormon. Dess främsta uppgift är att bidra till natriumregleringen i njurarna. ANP bildas av 28 aminosyror bestående av peptider med låg vikt, i hjärtats förmak, men också i kamrarna vid sjukliga förändringar. I njurarna reglerar ANP kraftigt utsöndringen av natrium, varigenom det spelar en stor roll i osmoregleringen eftersom vattenmängden i blodet därmed minskar. Det verkar också kraftigt i blodkärlen genom att utvidga dem. Höga värden ANP orsakar vasodilation och lägre blodtryck. ANP blockerar bl.a. angiotensin II, aldosteron och vasopressin. Det har också pågått försök med ANP-behandling för sjukdomar i hjärtat och njurar samt hypervolemi (för mycket vätska i blodet). Forskning på musikterapi har visat förhöjda värden ANP av rytmisk musik med utpräglad harmoni. ^ [a b] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriuretisk_f%C3%B6rmaksfaktor
*  éplucher et décourtiqer | moi voilá
Så sätt maskinen igång ! Börja skala av alla skal nu. Vad väntar jag på ? Mycket snack som vanligt och liten verkstad. Börjar med det mjukare skalet. Som ett apelsinskal, kanske. Inte lika lysande men visar ungefär lika mycket variation. Lite lätt besprutat för lång varaktighet. Är fena på att skala apelsiner. Det går…
  https://moivoila.wordpress.com/2007/04/23/eplucher-et-decourtiqer/
*  Söndagsnöje | Vildhundens klagan II
Värst vad hurtiga vi var anno dazumal. Det måste vara långt innan vi 'stadgade' oss och barnen kom. Faktum är att jag inte minns detta tillfälle. Undrar var vi var någonstans? Undrar hur det gick för mig att åka skidor? Någon fena på skidor har jag aldrig varit. Detta till skillnad mot de tre som…
  https://vildhunden.wordpress.com/2009/09/12/sondagsnoje/
*  lyckis
I september var jag och tog prover då jag misstänkte att det var järnet som spökade igen. Hade då bra blodvärde men låg i underkant vad det gäller järndepåerna. Läkaren släppte iväg mig utan vidare undersökningar så nu sökte jag igen. Så idag har jag då varit där och tagit ytterligare en hel drös med prover. För nu går det inte längre att gå och må så här! Känns ju som att jag inte riktigt orkar med sonen utan jag vill bara ligga på soffan/sängen och vila utan att röra en fena. Och det känns ju verkligen inte rättvist mot honom ...
  http://lyckis.webblogg.se/2016/november/grat-av-trotthet.html
*  Mycket väsen för ingenting
Jag tycker att det blivit rörigare - men man ska inte ha bråttom med att bedöma en ny layout, för vanans makt är stor. Ögonen tenderar att tjura när morgontidningens utseende förändras, om det så är pyttelite - bara för att det är ovant. Vi får se med tiden hur den nya formen känns. Och när redaktionen blivit mer fena på den ...
  http://blogg.stenudd.se/2009/03/mycket-vasen-for-ingenting.html
*  ADH (Antidiuretiskt hormon) - Landstinget Blekinge
Hur fungerar Landstinget Blekinge? Under 'Om landstinget' finns fakta om organisationen, kontaktuppgifter, ekonomiska siffror och mycket mer.. Om landstinget ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-A-C/ADH-Antidiuretiskt-hormon/
*  Tidskapsel med tävlingstips - Helena Nimbratt
Nervös det är man alltid men hallå, du kan simma långt bättre än du tror själv. Och varför ska du brottas med folk när det faktiskt finns fritt vatten att tillgå. Tro på dig själv, simma på och se till att hålla flytet redan från början så kommer du in i det snabbt. Nästa år ska du satsa på en startgrupp så du inte fastnar bakom folk, sedan kommer allt gå galant ...
  http://helenanimbratt.se/2016/08/29/tidskapsel-med-tavlingstips/
*  billig furosemide på nätet - Fastighetslista - Sida 9061 - Alla till salu och
Urteskolen - Phytoterapeut uddannelse under Rikke(köpa retino-a säkert,kan man köpa furosemide på nätet), Apotektekniker for Boots Apotek Sjøkanten -
  http://lesko.net.pl/index.php?nrcb-billig-furosemide-p%C3%A5-n%C3%A4tet
*  Natrium - Wikipedia
Na leder hit. Övriga betydelser, se NA Natrium (latinskt namn natrium) är ett mjukt, metalliskt grundämne. Natrium tillhör gruppen alkalimetaller och är ganska vanligt i jordskorpan. Natriummetall är ytterst reaktivt och föreligger därför alltid i form av salter. Natriumjonen, Na+ är den vanligaste katjonen i havsvatten och har viktiga biologiska roller. Växter klarar sig dock i allmänhet utan natrium. Människor får ofta i sig alldeles för mycket genom att vi blivit vana vid smaken av (ursprungligen) salt i konserverade livsmedel. Rekommenderat dagligt intag anges till högst 2-3 gram natrium, den mängd som finns i 5-7 gram vanligt koksalt. Det är inte heller bra att äta för lite salt, även en som inte är epileptiker kan få ett epileptiskt anfall i så fall. För allmänt välbefinnande bör man äta minst 4 gram salt per dag (exempelvis 99,9 % NaCl och 5 mg/100 g Jod). I sina föreningar är natrium alltid envärt, alltså i vattenlösning av ett lösligt natriumsalt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Natrium
*  Natrium | 99 Ord
Natrium är ett grundämne, betecknat Na, med atomnummer 11. Natrium är ett mjukt metalliskt grundämne och tillhör gruppen alkalimetaller. Natrium är silvervit och finns i ganska stor utsträckning i jordskorpan. Ämnet är viktigt för människan man finner lite under ett … Läs mer →. ...
  http://99ord.se/tag/natrium/
*  Parasoft Service Virtualization
Service Virtualization simulates the behavior of dependent components to provide an "always-on" test environment that allows DevTest teams to test earlier, faster and more completely. It is often used when dependent components connected to the AUT (e.g., APIs, 3rd-party services, databases, applications, and other endpoints) are not readily available for development and test.. The combination of Microsoft Azure, Microsoft VSTS, and Parasoft Service Virtualization provides a complete test environment for testing continuously-evolving, distributed systems. Unlike mocks, stubs, or simplistic API simulation, Parasoft Service Virtualization is environment-based. You can use automation to instantly provision complete test environments, as well as centrally reconfigure the performance, data, and behavior characteristics of all the environment's virtual assets for different test scenarios and for different stages of the delivery pipeline.. The complementary Parasoft Service Virtualization extension for ...
  https://azuremarketplace.microsoft.com/sv-se/marketplace/partners/parasoft/parasoft-service-virtualization/
*  Har mina råttor saltbrist? | Ratpower
Råt-tor har ett väl-digt litet behov av salt. Pre-cis som män-ni-skor får de i sig sitt behov av salt genom maten, om du ger dem av sam-ma mat som du äter, och de behö-ver där-för ing-en salt-sten. Att en råt-ta har salt-brist, vil-ket är extremt ovan-ligt eftersom de i prin-cip inte behö-ver salt, visar sig genom att den äter av och slic-kar på saker som inne-hål-ler salt. Eftersom dina råt-tor inte slic-kar på sin salt-sten har de allt-så inte salt-brist. Är du där-e-mot oro-lig att dina råt-tor inte får i sig alla mine-ra-ler de behö-ver är det bätt-re att du köper en mine-ralsten som de kan gna-ga på.. Att dina råt-tor slic-kar på dina fing-rar kan tex. bero på att de tyc-ker du luk-tar och sma-kar gott eller helt enkelt bara att de vill under-sö-ka dig.. ...
  http://ratpower.se/har-mina-rattor-saltbrist/
*  Natriumklorid Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning 9 mg/ml - Handla på Apoteket.se
Köp Natriumklorid Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning 9 mg/ml hos Apoteket - Snabb leverans och alla läkemedel i lager. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/natriumklorid-baxter-viaflo-infusionsvatska-losning-9-mg-per-ml-30-x-250-milliliter-pase-247715/
*  Natriumklorid Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning 9 mg/ml - Handla på Apoteket.se
Handla Natriumklorid Baxter Viaflo infusionsvätska, lösning 9 mg/ml hos Apoteket - Fraktfria alternativ och bra erbjudanden. Ditt apotek på nätet
  https://www.apoteket.se/produkt/natriumklorid-baxter-viaflo-infusionsvatska-losning-9-mg-per-ml-20-x-500-milliliter-pase-208472/
*  Natriumklorid B. Braun infusionsvätska, lösning 9 mg/ml - Köp direkt på Apoteket
Hemleverans av Natriumklorid B. Braun infusionsvätska, lösning 9 mg/ml hos Apoteket - Kvalitetskontroll och alla läkemedel i lager. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/natriumklorid-b-braun-infusionsvatska-losning-9-mg-per-ml-10-x-1000-milliliter-pase-202728/
*  X | SAMUELSSONS RAPPORT
Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte?. Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.. Nu är det ju så att Stockholmsbörsen är egentligen en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.. Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där ...
  http://samuelssonsrapport.se/category/x/
*  Mais | Grønnsaker | Bama
Vanlig salt består av natriumklorid (NaCl). Ett gram salt inneholder ca. 0,4 gram natrium. Gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen er ca. 10 g/dag. Myndighetene anbefaler at inntaket begrenses til maks 5 g/dag. Natrium er nødvendig for en rekke prosesser i kroppen. Et saltinntak ned mot 1,5 g/dag er for de fleste voksne nok til å dekke behovet for natrium ved normal fysisk aktivitet og klima. Frukt, bær, grønnsaker, poteter og salat er naturlig fattig på salt, men fulle av smak. Begrens tilsetning av salt når du lager mat! ...
  http://www.bama.no/gronnsaker/mais/
*  Persimon | Frukt | Bama
Vanlig salt består av natriumklorid (NaCl). Ett gram salt inneholder ca. 0,4 gram natrium. Gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen er ca. 10 g/dag. Myndighetene anbefaler at inntaket begrenses til maks 5 g/dag. Natrium er nødvendig for en rekke prosesser i kroppen. Et saltinntak ned mot 1,5 g/dag er for de fleste voksne nok til å dekke behovet for natrium ved normal fysisk aktivitet og klima. Frukt, bær, grønnsaker, poteter og salat er naturlig fattig på salt, men fulle av smak. Begrens tilsetning av salt når du lager mat! ...
  http://www.bama.no/frukt/persimon/
*  Plommer | Gartner
Vanlig salt består av natriumklorid (NaCl). Ett gram salt inneholder ca. 0,4 gram natrium. Gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen er ca. 10 g/dag. Myndighetene anbefaler at inntaket begrenses til maks 5 g/dag. Natrium er nødvendig for en rekke prosesser i kroppen. Et saltinntak ned mot 1,5 g/dag er for de fleste voksne nok til å dekke behovet for natrium ved normal fysisk aktivitet og klima. Frukt, bær, grønnsaker, poteter og salat er naturlig fattig på salt, men fulle av smak. Begrens tilsetning av salt når du lager mat! ...
  http://www.gartner.no/produkter/frukt/plommer/
*  Kikare fakta om Teleskop & Kikare Fakta
När man vill titta på djur och föremål på långt håll så behöver man en kikare. Vad är då en kikare och vilken typ ska man välja? För att veta det så ska vi titta på lite kikare fakta. Det finns för det första olika sorters kikare. Den första är den galileiska kikaren, vanligen känd som teaterkikare. Det är en ganska liten och lätt kikare i enkel konstruktion som oftast är begränsad till fyra gångers förstoring. En annan är prismakikaren. Under den här kategorin hittar vi sportkikare, fältkikare och marinkikare. Dessa är betydligt mer avancerade och ger hög förstoring.. Ibland har marinkikare till och med en inbyggd kompass så att man kan ta ut riktningen till föremålet man tittar på. Det finns också kikare med Porro prisma. De tillverkas med ett särskilt glas och ger också hög förstoring. Eftersom kikaren tillverkas för att vara så stabil som möjligt och visa bilden skarpt, så blir den ofta lite tung att bära med sig. I gengäld får man en kikare i ...
  http://gofabimport.se/kikare-fakta/
*  Tankar av Dytte: Haunted house
Jag är ute hos syrran nu och varit i några timmar. Hon fick rädda mig idag från tristess och bjuda mig på mat. I utbyte får hon sin trevliga bror som klagar över att hon bor på landet och i ett hus det spökar i. Visst är det ett trevligt utbyte ...
  http://dytte.blogspot.com/2009/05/haunted-house.html
*  Salt | 99 Ord
Natrium är ett grundämne, betecknat Na, med atomnummer 11. Natrium är ett mjukt metalliskt grundämne och tillhör gruppen alkalimetaller. Natrium är silvervit och finns i ganska stor utsträckning i jordskorpan. Ämnet är viktigt för människan man finner lite under ett … Läs mer →. ...
  http://99ord.se/tag/salt/
*  Människokropp | 99 Ord
Natrium är ett grundämne, betecknat Na, med atomnummer 11. Natrium är ett mjukt metalliskt grundämne och tillhör gruppen alkalimetaller. Natrium är silvervit och finns i ganska stor utsträckning i jordskorpan. Ämnet är viktigt för människan man finner lite under ett … Läs mer →. ...
  http://99ord.se/tag/manniskokropp/
*  Info om låna-2000-kronor.se (Låna 2000 kronor online) på SvenskaLänkar.com
Sidan låna-2000-kronor.se är upplagd i länkkatalogen SvenskaLänkar.com. Här finner du info och översikt om Låna 2000 kronor online. Läs mer och besök dem nu!
  http://svenskalänkar.com/url/xn--lna-2000-kronor-hlb.se.html
*  LIBRIS - Bibliografija na izdanijata n...
LIBRIS titelinformation: Bibliografija na izdanijata na Sofijskija universitet 'Kliment Ochridski' : 1971-1975 / pod red. na I. Michajlova = Bibliographie der Veröffentlichungen der Universität zu Sofia 'Kliment Ochridski'
  http://libris.kb.se/bib/267209

Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Osmoreglering: Osmoreglering eller vätske- och elektrolytbalans, är kroppens kontroll av det osmotiska trycket, vattennivåerna i plasman och vävnaderna, genom kompensation för vätskeförlust eller utsöndring av överflödig vätska. Det är en av de tre viktigaste homeostatiska mekanismerna i kroppen hos djur och människa (de övriga är termoreglering och reglering av blodsockernivåer).Inulin: Inulin är en kolhydrat (polysackarid) som räknas som en kostfiber då den inte bryts ned i mag- och tarmkanalen. Inulin består av kedjor av fruktos, som avslutas med en glukosenhet.Renin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.PolyelektrolyterBendroflumetiazidBlödningDepolariseringUrinering: __NOTOC__HypertoniKennelklubbCGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.AliskirenATC-kod H02: Kortikosteroider för systemiskt bruk: ==H02A Kortikosteroider för systemiskt bruk==HyponatremiNatriuretisk förmaksfaktor: Natriuretisk förmaksfaktor, atriell natriuretisk faktor (ANF) eller atriell natriuretisk peptid (ANP) är en natriuretisk peptid som räknas som ett peptidhormon. Dess främsta uppgift är att bidra till natriumregleringen i njurarna.LitiumÖdemTiazid: En tiazid eller tiaziddiuretikum är ett läkemedel som används för att öka diuresen (urinutträdet), främst vid ödembildning och för att sänka blodtrycket. Tiazider används även för att beteckna den kemiska gruppen molekyler.PolyuriVätske- och elektrolytrubbningOxytocinreceptorer: Oxytocinreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer på cellytorna som binder oxytocin till sig, så att hormonet och signalsubstansen kan verka i cellerna.ImidazolTetrazol: Tetrazol är en kväveheterocyklisk förening med summaformeln CN4H2. Tetrazoler har ej påträffats i naturen.