NatriumkanalerNatriumkanalblockerareJonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.NatriumEpithelial Sodium ChannelsNAV1.5 Voltage-Gated Sodium ChannelNAV1.2 Voltage-Gated Sodium ChannelNAV1.6 Voltage-Gated Sodium ChannelKalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Voltage-Gated Sodium ChannelsJonkanalstyrningNAV1.8 Voltage-Gated Sodium ChannelSodium Channel AgonistsNAV1.1 Voltage-Gated Sodium ChannelNAV1.7 Voltage-Gated Sodium ChannelNAV1.4 Voltage-Gated Sodium ChannelSaxitoxinPotassium Channels, Inwardly RectifyingBatrachotoxiner: Batrachotoxin är 20-alfa-bromobensoatet av batrachotoxin A, en mycket giftig alkaloid från pilgiftsgrodorna (Phyllobates aurotaenia; Dendrobates auratus) i Sydamerika. Giftet leder till utsöndring av acetylkolin, nedbrytning av synapser och depolarisering av nervtrådar, med bl a andningsförlamning och hjärtsvikt som följd.NAV1.3 Voltage-Gated Sodium ChannelKalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.TetrodotoxinKaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Kloridkanaler: Cellmembranglykoproteiner som är selektiva för kloridjoner.ElektrofysiologiVoltage-Gated Sodium Channel BlockersSkorpiongifterMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).NAV1.9 Voltage-Gated Sodium ChannelKaliumkanaler, spänningskänsligaVeratridinVoltage-Gated Sodium Channel beta-1 SubunitPatch-clamp-teknikerOocyterKalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Epithelial Sodium Channel BlockersKATP-kanalerElektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Xenopus laevisAmilorid: En pyrazinförening som hämmar natriumreabsorbtion genom natriumkanalerna i njurepitelceller. Detta ger upphov till en negativ spänning i cellernas luminalmembran och reducerar utsöndringen av kalium- och vätejoner. Amilorid används tillsammans med diuretika för att minska kaliumförlusten.Kaliumkanaler, kalcium-aktiveradeLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.XenopusKv1-kaliumkanaler: Spänningsstyrda kaliumkanaler, vars viktigaste underenheter innehåller sex transmembransegment och utgörs av tetramerer som bildar en spänningskänslig por. De är besläktade med sin grundmedlem, Drosophila shaker-protein.Acid Sensing Ion ChannelsVoltage-Gated Sodium Channel beta-3 SubunitKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Ranviers noderMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.PyretrinerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kalciumkanaler, N-typ: Kalciumkanaler som är koncentrerade till nervvävnad. Omegatoxiner blockerar verkan hos dessa kanaler genom att ändra spänningsberoendet.Mexiletin: Ett antirytmimedel som liknar lidokain farmakologiskt. Det kan ha kramplösande egenskaper.Degenerin Sodium ChannelsTRPC-katjonkanalerMaxiK-kanaler: En omfattande klass av spänningsberoende, kalciumaktiverade kaliumkanaler. MaxiK-kanaler aktiveras antingen genom membrandepolarisering eller ökning av intracellulärt Ca(2+). De är av avgörande betydelse för reglering av kalcium och elektrisk signalering i en rad olika vävnader.Kalciumkanaler, T-typ: En heterogen grupp av kalciumkanaler, som aktiveras av transient eller låg spänning. De finns i membranen hos hjärtmuskelceller, sinusknuten och Purkinjeceller i hjärtat och det centrala nervsystemet.Cyclic Nucleotide-Gated Cation ChannelsKonotoxiner: Peptidnervgifter från de fiskätande kägelsnäckorna (Conidae). De innehåller 13-29 mycket basiska aminosyror och är starkt korslänkade med disulfidbindningar. Tre typer av konotoxiner finns: omega-, alfa- och my-. Omegakonotoxiner hämmar spänningsaktiverat kalciumupptag i det presynaptiska membranet och därmed frisläppande av acetylkolin. Alfakonotoxiner blockerar den postsynaptiska acetylkolinreceptorn. Mykonotoxiner hindrar uppkomsten av muskelrörelsepotentialer.Voltage-Gated Sodium Channel beta-4 SubunitNervcellerKackerlackor: Insekter av ordningen Blattodae med flera familjer, inklusive Blaberidae, Blattellidae, Blattidae (med den amerikanska kackerlackan Periplaneta americana), Cryptocercidae och Polyphagidae. Kackerlackorna omfattar ca 4000 arter, av vilka endast 1 % återfinns inomhus, och de varierar i storlek från 1 till 10 cm. De flesta är aktiva nattetid.Kv1.2-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som blockeras selektivt av en rad olika skorpiongifter.Voltage-Gated Sodium Channel beta-2 SubunitEpithelial Sodium Channel AgonistsNatrium i kostenCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.NervgifterRåttor, Sprague-DawleyMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.SkorpionerKv1.3-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som utgör den allra vanligaste spänningskänsliga kaliumkanalen hos T-lymfocyter.Ether-A-Go-Go Potassium ChannelsKv1.1-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som vanligtvis är muterad vid episodisk artaxi och myokymi.Protein-underenheterTRPV-katjonkanalerOxocinsDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.CellinjeDecapodiformesGanglier, spinala: Känselnervknutor på de bakre ryggmärgsrötterna inne i ryggkotpelaren. Ryggradens ganglieceller är pseudounipolära. En enda primär gren förgrenas i ett perifert utskott som förmedlar känselimpulser från omgivningen och en central gren som leder dessa impulser vidare till ryggmärgen eller hjärnan.Nervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.TRPM-katjonkanalerNervvävnadsproteinerKv1.5-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som leder en fördröjd reglerström. Den bidrar till repolarisering av verkningspotentialen hos muskelceller i hjärtats förmak.Kalciumkanalstimulerare: Medel som ökar kalciuminflödet i stimulerbara vävnaders kalciumkanaler. Detta leder till kärlsammandragning i vaskulär, glatt muskulatur och hjärtmuskelceller, samt stimulerar till frisläppande av ins ulin från pankreascellöarna. Därför kan vävnadsselektiva kalciumagonister motverka hjärtsvikt och endokrinologiska störningar. De har främst använts för experimentella studier i cell- och vävnadskultu ter.Gifter från havsorganismer: Gifter som avges från marina växter eller djur. De omfattar specifika, definierade gifter som saknar egna termar, så som de från giftiga fiskar. Hit hör t ex clupeotoxin, pahutoxin, prymnesin och scombrotoxin.Jontransport: Jonförflyttning genom energigenomsläppliga cellmembraner. Transporten kan vara aktiv, passiv eller understödd. Joner kan förflytta sig en åt gången (uniport) eller som grupper om två eller fler joner i samma (symport) eller motsatt (antiport) riktning.MyotoniKCNQ1-kaliumkanal: En spänningskontrollerad kaliumkanal som kommer till uttryck i framförallt hjärtat.Proteinstruktur, tertiärKCNQ-kaliumkanaler: En familj långsamtverkande, envägs-spänningsreglerade kaliumkanaler, vilka delar homologi med sin grundmedlem, KCNQ1-proteinet. KCNQ-kaliumkanaler är inblandade i en rad sjukdomstillstånd, inkl. långt QT-syndrom, dövhet och epilepsi.Kv2-kaliumkanaler: En underfamilj av shaker-kaliumkanaler som delar homolgi med sin grundmedlem, Drosophila Shab-protein. De reglerar fördröjda återställningsströmmar i nervsystemet hos Drosophila och i skelettmuskler och hjärta hos ryggradsdjur.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Cnidariagifter: Gifter från maneter, koraller, havsanemoner, nematocyster osv. De innehåller blod-, hjärt-, hud- och nervgifter och sannolikt enzymer, och de omfattar palytoxin, sarkofin och antopleurin.AmfibieproteinerSmall-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKv1.4-kaliumkanal: En snabb, inaktiverande undertyp av shaker-kaliumkanaler som innehåller två inaktiveringsdomäner vid N-änden.SemikarbazonerMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Electrophorus: Ett släkte fiskar inom familjen Gymnotiformes, vilka har förmåga att alstra elektriska urladdningar som kan paralysera andra fiskar och byten. Arten E. electricus är mer känd som elektrisk ål (fast den inte är en egentlig ål).Transient Receptor Potential ChannelsErytromelalgi: Sjukdomstillstånd med anfallsvis, dubbelsidig kärlutvidgning, särskilt i armar och ben, vilket ger brännande smärta och förhöjd hudtemperatur och rodnad.TidsfaktorerCiguatoxiner: Polycykliska toxiner som förekommer i köttet hos vissa marina djur, särskilt vissa fiskarter. Giftet är ett algtoxin från dinoflagellaten Gambierdiscus och orsakar stickningar, symtom i mag-tarmkanalen, neuromuskulär blockering och kramp i andningsvägarna pga störning av membranfunktionerna. Själva förgiftningstillståndet kallas ciguatera.SynaptosomerKv3-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj med framträdande representation i nervceller som är nödvändiga för snabba, upprepade avfyrningar av verkningspotentialer.MuskelproteinerModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.BiofysikHEK293 CellsAntiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.SpindelgifterKv4-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj av kaliumkanaler som medverkar till utåt övergående kaliumströmmar genom att under tröskelnivåer aktivera membranpotentialer, snabbt inaktivera igen, och snabbt återställas.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Paralyser, familjära periodiskaKanalopatierG Protein-Coupled Inwardly-Rectifying Potassium ChannelsProteinisoformerTransfektionRåttor, WistarKCNQ2-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller, och som vanligen är muterad vid benigna neonatala kramper.ElektrostimuleringHyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated ChannelsLångt QT-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av synkopeepisoder och ett långt QT-intervall som ibland kan leda till plötslig hjärtdöd, till följd av paroxysmal kammararytmi. En variant som är förknippad med autosomalt recessiv ärftlighet och medfödd dövhet kallas Jervell-Lange Nielsen-syndromet. En autosomalt dominant form utan dövhet kallas Romano-Ward-syndromet.Brugadas syndromAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Biofysiska fenomenAldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Struktur-aktivitet-relationRNA, komplementärtKalciumkanaler, P-typ: Kalciumkanaler inom Purkinjes celler i lillhjärnan. De är inblandade i stimulering av nervcellernas sekretion.Njurkanaler, samlande: Raka tuber som utgår från njurbarkens stråliga del, där de möter de krökta ändarna av de distala, kapslade kanalerna. I njurmärgen löper pyramidernas samlingskanaler samman och förenas med ett centralt rör (Bellinis kanal; ductus Bellini), som mynnar på pyramidtoppen.Barium: Ett grundämne tillhörende gruppen alkalimetaller. Kemiskt tecken är Ba, atomnummer 56 och atomvikt 138. Alla dess syralösliga salter är giftiga.Klorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.Ankyriner: En familj cellproteiner som förbinder cellmembranet med cytoskelettet.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Molluskgifter: Gifter från blötdjur, inklusive Conus- och Octopus-arterna. Gifterna innehåller proteiner, enzym, kolinderivat, långsamtverkande ämnen och ett flertal beskrivna polypeptidtoxiner som påverkar nervsystemet. Till molluskgifterna hör cefalotoxin, venerupin, makulotoxin, surugatoxin, konotoxiner och murexin.TetraetylammoniumRNA, budbärarRyanodine Receptor Calcium Release ChannelKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.VeratrinKCNQ3-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller och som är nära besläktad med KCNQ2-kaliumkanalen. Den är vanligtvis muterad vid benigna neonatala kramper.ProteinkonfigurationIntermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsKatjoner: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.SjöanemonGlyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.MaxiK-kanal-alfaunderenheter: Porbildande underenheter av högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler. De bildar tetramerer i cellmembran.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kalciumkanaler, Q-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller.NatriumisotoperBensocain: Lokalbedövningsmedel som blockerar signalöverföring i nervtrådar och vid nervslut. Medlet används för lokalbedövning av hud och slemhinnor.Delayed Rectifier Potassium ChannelsJoner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Sekvenshomologi, aminosyraSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.NatriumdodecylsulfatRekombinanta proteinerKalciumkanaler, R-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller. De hämmas av omegaconotoxin MVIIC från marina snäckor av släktet Conus.Cellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Acetanilider: N-fenylacetamid. Prekursor för många läkemedel, färgmedel och andra föreningar i kemisk syntes; har tidigare använts som smärtstillande och febernedsättande preparat, men orsakar ofta dödlig methemogl obinemi. Synonymer: acetylanilin; acetylaminbensen; antifebrin.LäkemedelsreceptorerFlekainid: Ett kraftigt verkande antiarytmimedel, som är effektivt mot många kammar- och förmaksarytmier och takykardier. Hos hjärtinfarktspatienter, däremot, med symtomatisk eller osymtomatisk arytmi, förstärker flekainid arytmien och rekommenderas därför inte till dessa patienter.Missensmutation: En mutation där ett kodon muterats så att det kodar för upptagande av en främmande aminosyra. Utbytet kan resultera i en inaktiv eller instabil produkt.RiluzolProteinbindningNatriumbikarbonatPeriplanetaVoltage-Dependent Anion ChannelsNerver, inåtledandeContactinsCHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.SpindlarCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.NifedipinEpilepsi, myoklon: En kliniskt mångfacetterad grupp epilepsisyndrom kännetecknade antingen av myokloniska krampanfall eller myoklonus i samband med andra typer av krampanfall. Myokloniska epilepsier delas in i tre subtyper, beroende på etiologi: ärftliga, kryptogena eller symtomatiska (dvs de som uppträder sekundärt efter kända sjukdomstillstånd, som infektioner, hypoxi/ischemiskador, trauma osv).Myotonia congenitaGramicidin: En grupp peptidantibiotika från Bacillus brevis. Gramicidin C eller S är en polypeptid av tio aminosyror, och gramicidin A,B och D är linjära. Gramicidin är en av två huvudkomponenter i tyrotricin, som används lokalt mot grampositiva organismer. Det har toxisk verkan på blod, lever, njurar, hjärnhinnor och luktapparaten.Elektrofysiologiska fenomenHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.PeptiderSulfonylurea ReceptorsCharybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Paralys, hyperkalemisk periodisk

*  Smärta - Wikipedia
MDEG aktiveras mekaniskt med mekaniskt känsliga natriumkanaler. Perifer sensitisering innebär att tröskeln[förtydliga] för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A4rta
*  Pregabalin - Wikipedia
Inte heller blockeras natriumkanaler och är inte aktiv vid opioidreceptorer. Pregabalin absorberas snabbt när det administreras ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pregabalin
*  18-Methoxycoronaridine - Wikipedia
Det har dessutom mindre affinitet för natriumkanaler och σ-opiodia receptorn. Dock binder det och aktiverar μ- samt κ-opioida ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/18-Methoxycoronaridine
*  Medical Anesthesia Series
Levobupivakainbindar reversibelt spänningsskyddade natriumkanaler för att modulera jonflöde och förhindra initiering och ...
  http://se.ok-biotech.com/medical-anesthesia-series-1
*  Lamotrigin - Wikipedia
Forskning visar på att lamotrigins verkan på natriumkanaler även här spelar en avgörande roll. Lamotrigin används normalt inte ... Verkningsmekanismen är inte helt känd, men studier har visat att lamotrigin verkar på natriumkanaler. Genom att dessa inhiberas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lamotrigin
*  Tetrodotoxin - Wikipedia
... som biokemisk markör har man kunnat påvisa att det finns två typer av spänningsberoende snabba natriumkanaler hos människan: en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tetrodotoxin
*  Marie Heidenvall
Amiodarone minskar den intraventrikulära konduktiviteten genom att blockera natriumkanaler. Genom att blockera kalciumkanaler ...
  http://azrefs.org/marie-heidenvall.html
*  Köpa Ecard utan recept på nätet i Sverige | Ecard Online Apotek
I öppen platåfasen, förutom de natriumkanaler är, bestall ecard priser. Snyggt och enkelt för långt hår med clip on. En spänd ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/ecard.html
*  Köpa Acediur utan recept på nätet i Sverige | Acediur Online Apotek
Detta kan inträffa vid inhibering av snabba natriumkanaler som vid intoxikation med membranstabiliserande läkemedel eller vid, ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/acediur.html

Zosimus aeneus: Zosimus aeneus är en kräftdjursart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Zosimus aeneus ingår i släktet Zosimus och familjen Xanthidae.Batrachotoxin: Batrachotoxin (BTX) är en kardiotoxisk och neurotoxisk alkaloid, som hittas hos vissa arter av pilgiftsgrodor och fåglar (Pitohui, Ifrita kowaldi). Batrachotoxin är det mest potenta toxinet som man känner till, den dödliga dosen för en människa (68 kg) är 100 mikrogram.ATC-kod C08: Kalciumantagonister: ==C08C Selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärl==JämviktspotentialLidokain: Lidokain, 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, är en aktiv substans i läkemedel, bland annat Xylocain, Xylocain adrenalin och EMLA. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.DepolariseringProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Klädesmal: Klädesmal (Tineola bisselliella) är en fjäril i familjen äkta malar som lever av hår, dun och fjädrar. Den betraktas som ett skadedjur eftersom den har en förkärlek för yllefibrer.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Jonkanal: En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner. Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av signalsubstanser som GABA eller elektrisk spänning.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Panchlora nivea: Panchlora nivea är en kackerlacksart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Panchlora nivea ingår i släktet Panchlora och familjen jättekackerlackor.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Moroteuthis robusta: Moroteuthis robusta är en bläckfiskart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1876. Moroteuthis robusta ingår i släktet Moroteuthis och familjen Onychoteuthidae.Axonkägla: Axonkäglan är den utbuktning av nervcellen precis i början av axonet. Det är i detta område som summan av stimulerande och inhiberande signaler omsätts till en faktisk depolarisering av nervcellen, detta eftersom detta område är speciellt känsligt för spänningsskillnader.Toxin: Ett toxin är ett giftigt ämne som är bildat av levande organismer, som ormar, insekter, växter och bakterier. Begreppet infördes av den tyska läkaren Ludwig Brieger.Lokalanestetika: Lokalanestetika (LA) är ett läkemedel som orsakar en reversibel lokalbedövning. Målet är att erhålla en lokal analgetisk effekt, det vill säga att reducera smärtupplevelsen.Phyllomedusa sauvagii: Phyllomedusa sauvagii är en lövgroda från Sydamerika som förekommer i norra Argentina och Paraguay, samt i östra Bolivia och i de sydvästra delarna av delstaten Mato Grosso i Brasilien.