Loading...


Nanotuber, karbonNanotuberNanotuber, peptidNanoteknologiGrafit: Ett mineral som utgör en av de fyra allotropa formerna av kol och en polymorf av diamant. Grafit har hexagonal kristallstruktur och är mycket mjuk, medan diamant har kubisk struktur och är det hårdaste av alla mineral. Fullerener: En polyedrisk kolstruktur, bestående av 60-80 kolatomer i pentagon- och hexagonkonfiguration. De har uppkallats efter Richard Buckminster Fuller, pga likheten med hans geodetiska dom. Fullerener kan framställas vid hög temperatur (t ex i bågljus) i ädelgas.NanokompositerNanostrukturerSotBiosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.Transmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.Spektralanalys, RamanTermogravimetriSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.NanomedicinElektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Materialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.PartikelstorlekHalvledare: Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)Konduktometri: Bestämning av mängden av ett ämne i en blandning genom mätning av dess effekt på blandningens ledningsförmåga.Adsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.Kol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Metallnanopartiklar: Nanopartiklar framställda av metaller som används till biosensorer, optiska instrument och katalysatorer. I biomedicinska tillämpningar ingår ofta ädelmetaller, särskilt guld och silver, i partiklarna.YtegenskaperElektrokemiska teknikerTitanNanotrådarCellyteutskott: Specialiserade cellstrukturer som tänjer ut cellhöljet och skjuter ut från cellytan.Immobiliserade enzymer: Enzymer som fixerats på eller i någon form av vattenlöslig eller vattenfast matris, med obetydlig eller ingen förlust av sin katalytiska förmåga. Eftersom immobiliserade enzymer kan återanvändas fortlöpande, har de fått utbredd användning inom industri, medicin och forskning.Mekaniska fenomenInfraröda strålar: Det band i det elektromagnetiska spektret som vanligtvis upplevs som värme. De infraröda strålarna har längre våglängder än det synliga ljuset och når in i mikrovågsfrekvenserna. Infrarött ljus används för värmebehandling och för uppvärmning av mat.Främmandekroppsgranulom: Histiocytisk, inflammatorisk reaktion på främmande kropp. Den utgörs av modifierade makrofager med flerkärniga jätteceller, främmandekroppsjätteceller, omgivna av lymfocyter.Cellmembranstrukturer: Strukturer som utgör en del av cellhöljet eller som till större delen består av cellmembran.Kinabarksalkaloider: Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).Vävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.Transistors, ElectronicBiomedicinska- och tandfyllningsmaterialPolymererGuld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.FTIRAtomkraftmikroskopi: En typ av svepmikrosond där en sond systematiskt åker över ytan på ett preparat i ett rastermönster. Den verikala rörelsen registreras då en fjäder på sonden stiger och faller med toppar och gropar på ytan. Dessa utslag ger upphov till en topografisk bild av preparatet.EkotoxikologiInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Quantum DotsDNA, A-formFluorkarbonpolymererDendrimerYtaktiva medelLäkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.PolyacetylenerOptiska komponenterDielectric SpectroscopyOrganosilikonföreningarVattenGlas: Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium. Glas används för såväl nytto- som prydnadsändamål, som t ex fönsterglas, glaskärl, rör, fibrer, keramer, pärlor osv.NanofibersVärmeledningsförmåga

*  Elektroniktidningen
Franska nanotuber utmanar dagens batterier Extremt snabba kolbatterier är vad franska Nawa Technologies säger sig ha utvecklat ...
  http://etn.se/index.php?start=96
*  Huvudgruppselement. - ppt ladda ner
28 Nanotuber En något senare (och antagligen bra mycket intressantare upptäckt) var kolrören, i synnerhet SWCN. Dessa har olika ...
  http://slideplayer.se/slide/1972816/
*  Zone-Reflex: Genkoden
Nervsystem (DC-elektriskt system, nanotuber, meridianer), hormoner (autokrina hormon), signalämnen (eikosanoider) mm. har alla ...
  http://zone-reflex.blogspot.com/2009/03/genkoden.html
*  Congatec & Heitec: Moduler ger snabb och effektiv utveckling
Franska nanotuber utmanar dagens batterier. *Riksrevisionen ifrågasätter solelsstöd. *Genombrott för ögonföljning i bilar ...
  http://etn.nu/index.php/technical-papers/63966-congatec-heitec-moduler-ger-snabb-och-effektiv-utveckling

NRAM: NRAM eller nano-RAM är en ny typ av minne som bygger på en teknologi där man använder kolbaserade nanorör. Tekniken som ägs av företaget Nantero innebär att man blandar mycket tunna nanorör (1/100,000 dels tjocklek av ett hårstrå) av kol med konventionella halvledare.Nanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]Grafen: Grafen /grafén/ är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt.Buckminsterfulleren: Buckminsterfulleren (C60) är en sfärisk molekyl som består av 60 kolatomer. Den kemiska formeln är C60.SotBiosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Normalpotential: Normalpotential är i elektrokemin den potentialdifferens som uppstår när en metall i 1 M lösning av sitt metallsalt kombineras med en normalvätgaselektrod.Sprödhet: Sprödhet är motsatsen till seghet. Ett sprött material kan inte motstå deformation utan att plastiskt deformeras, till skillnad från sega material som i större utsträckning deformeras elastiskt.Halvledare: Halvledare är material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en isolator. De grundläggande materialen i de flesta moderna elektroniska apparater är halvledare.Adsorption: Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar eller finns i anrikad form på ytan av ett fast material eller en vätska. Adsorption, att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat.Titannitrid: Titannitrid är ett mycket hårt keramiskt material med kemisk formel TiN.Nanotråd: Nanotrådar är en nanostruktur som har en diameter i storleksordningen en nanometer (10−9 meter). Nanotrådar kan även definieras som en struktur som har diametern i tiotal nanometer och kan också ha mindre diameter.Cinchona officinalis: Cinchona officinalis är en måreväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Cinchona officinalis ingår i släktet Cinchona och familjen måreväxter.DTLPolymer: Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller organiska syror.NatriumtrifosfatOptisk kommunikation: Optisk kommunikation innebär att sända signaler eller utbyta signaler med optiska signalanordningar.Magisk sand: Magisk sand är en leksak som består av sand som inte blir blöt när den kommer i kontakt med vatten. Magisk sand kan tillverkas på egen hand med hjälp av silversand som finns att finna som tillbehör i välsorterade djuraffärer och impregneringsspray (silikonspray).Vattenmodell: Vattenmodell är ett begrepp inom beräkningskemin som används för att simulera vattenkluster, flytande vatten och vissa vattenlösningar. Dessa modeller bygger på approximationer baserade på molekylärmekaniken.Glas: Glas är en oorganisk smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material.Aerogel: Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Bara mellan en och femton procent av volymen består av ett fast material medan resten är fylld av den omgivande gasen eller är vakuum.