NanostrukturerNanoteknologiNanotrådarBetakeratinerNanotuberMetallnanopartiklar: Nanopartiklar framställda av metaller som används till biosensorer, optiska instrument och katalysatorer. I biomedicinska tillämpningar ingår ofta ädelmetaller, särskilt guld och silver, i partiklarna.Optiska fenomenGuld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.ZinkoxidPartikelstorlekSilverKemisk teknologiYtegenskaperHalvledare: Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)Transmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.NanomedicinNanosfärerFjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.BiomimetikMaterialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.Biomimetiska materialAtomkraftmikroskopi: En typ av svepmikrosond där en sond systematiskt åker över ytan på ett preparat i ett rastermönster. Den verikala rörelsen registreras då en fjäder på sonden stiger och faller med toppar och gropar på ytan. Dessa utslag ger upphov till en topografisk bild av preparatet.Transistors, ElectronicSilikonNanopartiklarNanokompositerNanotuber, karbonEldflugorGrafit: Ett mineral som utgör en av de fyra allotropa formerna av kol och en polymorf av diamant. Grafit har hexagonal kristallstruktur och är mycket mjuk, medan diamant har kubisk struktur och är det hårdaste av alla mineral. PolymererMolekylär prägling: En metod för att kemiskt syntetisera polymeravtryck av specifika molekyler eller igenkänningsställen på specifika molekyler. Till tillämpningarna av molekylärt präglade polymerer (MIP) hör separationer, test och biosensorer, och katalys.PorositetBiosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Elektromagnetiska fenomenNanofibersQuantum DotsKristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Optiska processerYtplasmonresonansScattering, Small AngleElektronikDNA, katenatLäkemedelsbärare: Preparatformer bestående av något transportmedium i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet. Läkemedelsbärare används för läkemedelsadministration i system för kontrollerad (fördröjd) frisättning, för att förlänga läkemedelsverkan och minska läkemedelsmetabolism och toxicitet. Bärare används också för att förstärka administrationseffekten i målområdena för den farmakologiska verkan. Liposomer, albuminmikrokulor, lösliga, syntetiska polymerer, DNA-komplex, protein-läkemedelskonjugat och bärarerytrocyter, bl a, har använts som nedbrytbara läkemedelsbärare.FärgLegeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Fotoner: Diskreta energimängder, tillsynes elementarpartiklar utan massa, som överförs med ljusets hastighet. De utgör (kvant)enheten för elektromagnetisk strålning. Fotoner avges när elektroner förflyttas från en energinivå till en annan.TitanTennKalixarener: Fenolmetacyklofaner som erhålls genom kondensation av fenoler och aldehyder. Namnet återspeglar den vasliknande molekylstrukturen. [n] anger antalet aromatiska ringar.Photoelectron SpectroscopyQuartz Crystal Microbalance TechniquesOptik och fotonikSilvernitratFullerener: En polyedrisk kolstruktur, bestående av 60-80 kolatomer i pentagon- och hexagonkonfiguration. De har uppkallats efter Richard Buckminster Fuller, pga likheten med hans geodetiska dom. Fullerener kan framställas vid hög temperatur (t ex i bågljus) i ädelgas.SolenergiMikroteknologi: Tillverkning av tekniska produkter i mikroskala (1-100 mikrometer), som t ex kretskort eller MEMS. Processen omfattar vanligtvis massframställning av hundratals eller miljontals identiska strukturer med hjälp av tunnfilmsteknik i utrymmen med kontrollerad atmosfär.BioengineeringMelopsittacus: Ett släkte papegojfåglar (undulater) i familjen Psittacidae.Fotokemiska processerTelluriumSpektralanalys, RamanStreptavidinVävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.DendrimerAzasteroider: Steroidföreningar i vars ringsystem en eller fler kolatomer ersatts med kväveatomer.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.Miceller: Partiklar bestående av molekylaggregat som hålls löst samman av sekundära bindningar. Ytan på miceller består vanligen av amfifatiska föreningar, så orienterade att de minimerar energiutbytet mellan micellen och dess omgivning. Vätskor som innehåller stora mängder suspenderade miceller kallas emulsioner.SotVätningsförmågaNukleinsyrakonfigurationDjurens anatomi: Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.SilikondioxidYtaktiva medelFärgämnenRöntgendiffraktionModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.PigmenteringHydrophobic and Hydrophilic InteractionsMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Läkemedelsberedning: Sammansättning, blandning och tillverkning av ett läkemedel.Aluminiumsilikater: Utbredda i naturen som mineral med Al2O3 och SiO2 i varierande proportioner. Kan framställas syntetiskt genom upphettning av aluminiumfluorid till 1000-2000 grader Celsius tillsammans med kisel och va ttenånga.Adsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.OxiderPlatinaAluminium: Ett mycket lätt, vitt, skinande metalliskt grundämne, med atomnummer 13 och atomvikt 26,982. Aluminiumföreningar används huvudsakligen för sina antacida och kärlsammandragande egenskaper.KolloiderGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.NatriumhydroxidPeptiderGlas: Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium. Glas används för såväl nytto- som prydnadsändamål, som t ex fönsterglas, glaskärl, rör, fibrer, keramer, pärlor osv.UtrustningsdesignElektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Ferriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.

*  Kelvinskalan blir mer exakt | Allt om Vetenskap
Självgående droppar upptäcka i nanostrukturer. En nanometer är en miljarddels meter och för att kunna undersöka olika ... nanostrukturer krävs väldigt kraftfulla mikroskop. Emelie Hilner har undersökt olika nanostrukturer med mikroskop som är så... ...
  http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/kelvinskalan-blir-mer-exakt
*  Postdoktor i materialfysik med inriktning mot kontroll av egenskaper hos magnetiska material - Uppsala universitet
mikro- eller nanostrukturer. Aktuella metoder för strukturell karakterisering är t.ex. röntgenspridning och EXAFS, medan ... med särskilt fokus på kontroll och anpassning av magnetiska egenskaper hos metalliska tunna skikt och nanostrukturer. ... att närmare undersöka de fysikaliska orsakerna till magnetiska egenskaper hos amorfa metalliska legeringar och nanostrukturer, ...
  http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=177940
*  Månadens doktorsavhandlingar i naturvetenskap - Lunds universitet
Falska byggstenar och magnetiska nanostrukturer. Här presenteras populärvetenskapliga notiser om december månads... ... Magnetiska nanostrukturer kan minska överhettning Nanovetenskapens födelse har skapat ett fascinerande fönster mot atomernas ... Tor Olof Strandberg har i sitt avhandlingsarbete teoretiskt beskrivit olika magnetiska nanostrukturer. Bland annat har han i ... Falska byggstenar och magnetiska nanostrukturer. Här presenteras populärvetenskapliga notiser om december månads ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/maanadens-doktorsavhandlingar-i-naturvetenskap-354419
*  "Drömmen är att kunna se om nanopartikeln är...
Nanostrukturer. Med nanostrukturer menas strukturer som är mindre än 100 nanometer i en dimension. En nanometer får man om man ...
  http://www.fokusforskning.lu.se/2016/01/20/drommen-ar-att-kunna-se-om-nanopartikeln-ar-farlig/
*  Cees Dekker - Wikipedia
Växandet av bakterier på nanostrukturer i kisel för att kartlägga bakteriers evolution och omgivning.[3] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cees_Dekker
*  Vinn lyxig ansiktsvård från Bioline - Amelia
med AHA, Mandelsyra, Hyaluronsyra i Nanostrukturer, Zinkoxid, Pantenol. En creme mask som stimulerar cellförnyelsen och som ger ...
  http://blogg.amelia.se/big-ass-fashion/2012/02/21/vinn-lyxig-ansiktsvard-fran-bioline/
*  Hedersdoktorer genom åren | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Detta är av stor vikt för förståelsen av växt av nanostrukturer.. Björn Savén är ekonom och arbetar med företagsbyggande och ...
  https://www.lth.se/omlth/lth-i-korthet/hedersdoktorer/hedersdoktorer-genom-aaren/
*  Fysik | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Aktuella frågeställningar rör kvantfysikfenomen i nanostrukturer samt utveckling av nanoelektronik och biosensorer. ...
  https://www.lth.se/forskning/forskning-i-korthet/fysik/
*  Forskare - Lunds universitet
Pierre CarbonnierUniversitetsadjunkt, Kursansvarig och föreläsare på STAA31 Delkurs 2 Statistiska metoder 7 hp (2009 - ). Kursansvarig och föreläsare på på STAA32 Statistisk analys och undersökningsmetodik 10 hp (1995- ), Studievägledare vid institutionen (1984- ), Kursansvarig för statistikutbildning inom Kriminologprogrammet i samarbete med Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen. Föreläsare på denna kurs., Civilekonomexamen vid Lunds Universitet 1980 ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/search.html?lastName=C
*  Forskare - Lunds universitet
Charles EdquistSeniorprofessor, PhD Degree, Bachelor of Arts Degree (Fil. Kand.), Docent (Habilitation), Master of Arts Degree ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/search.html?lastName=E
*  Scandinavian Journal of Public Health - Forskningsoutput - Lunds universitet
Araghi, M., Galanti, M. R., Lundberg, M., Liu, Z., Ye, W., Lager, A., Gunnar Engström, Jonas Manjer, Alfredsson, L., Knutsson, A., Norberg, M., Palmqvist, R., Gylling, B., Wennberg, P., Lagerros, Y. T., Bellocco, R., Pedersen, N. L., Per Olof Östergren & Magnusson, C. 2017 dec 1 I : Scandinavian Journal of Public Health. 45, 8, s. 741-748 8 s.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/scandinavian-journal-of-public-health
*  Philosophical Quarterly - Forskningsoutput - Lunds universitet
Strandberg, C. 2007 I : Philosophical Quarterly. 57, 229, s. 690-693. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Recension av bok/film/utställning etc. ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/philosophical-quarterly
*  Forskare - Lunds universitet
Islamologi, Islamism , Islamophobi, Muslimska minoriteter, Migration, Mångkulturellt samhälle, Integration, Flyktingskap, Palestinska flyktingar, Libanon, utbildning, civilsamhälle, Mellanösternstudier, mission, dawa, dawah, Turkiet , Turkisk politik, visuell politik, islamisk utbildning, ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/search.html?lastName=J
*  Forskare - Lunds universitet
Surgery, Kirurgi, Laparoscopy, Laparoskopi, Simulation, Simulering, Educational research, Utbildning, Patient Safety, patientsäkerhet, Selection, Selektion, Hirschsprung's disease, Hirschsprungs sjukdom, Anorectal malformation, Anorektala ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/search.html?lastName=H
*  Urban Climate - Forskningsoutput - Lunds universitet
Thorsson, S., Rocklöv, J., Konarska, J., Lindberg, F., Holmer, B., Dousset, B. & Rayner, D. 2014 I : Urban Climate. 10, Part 2, s. 332-345. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/urban-climate
*  Forskare - Lunds universitet
Political Theory, Ethics and Aestethics, History of Ideas, Philosophy of Science, Methodology, Urban Studies, Teaching and Learning in Higher ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/search.html?lastName=B
*  Prestigefyllda ERC-anslag till lundaforskare | Lunds universitet
Kapslarna kommer att byggas upp av proteinbaserade nanostrukturer som härmar naturens egen självbyggande förmåga. Det innebär ...
  https://www.lu.se/article/prestigefyllda-erc-anslag-till-lundaforskare?ref=pressrelease
*  Basic and Applied Ecology - Forskningsoutput - Lunds universitet
Peeters, E., Franken, R., Jeppesen, E., Moss, B., Becares, E., Lars-Anders Hansson, Romo, S., Kairesalo, T., Gross, E., van Donk, E., Noges, T., Irvine, K., Kornijow, R. & Scheffer, M. 2009 I : Basic and Applied Ecology. 10, s. 89-96. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/basic-and-applied-ecology
*  Socialmedicinsk tidskrift - Forskningsoutput - Lunds universitet
Kristofer Hansson 2014 Socialmedicinsk tidskrift, 91, 3, s. 314-316. Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidning › Recension av bok/film/utställning etc. ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/socialmedicinsk-tidskrift
*  Nanoteknik - Wikipedia
Den hittills kanske viktigaste tillämpningen av nanoteknik är katalys där designade nanostrukturer används för att kontrollerat ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nanoteknik
*  Peidong Yang - Wikipedia
Hans forskning har kretsat kring nanoteknologi, nanostrukturer och nanotrådar. ^ "Spekulationer om Nobelpristagarna". YLE. http ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Peidong_Yang
*  Environmental and Ecological Statistics - Forskningsoutput - Lunds universitet
Johan Lindström, Szpiro, A. A., Sampson, P. D., Oron, A. P., Richards, M., Larson, T. V. & Sheppard, L. 2014 I : Environmental and Ecological Statistics. 21, 3, s. 411-433. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/environmental-and-ecological-statistics
*  Journal of Intelligence History - Forskningsoutput - Lunds universitet
Matz, J. 2017 nov 2 I : Journal of Intelligence History. 22 s.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/journal-of-intelligence-history
*  Neuroscience Letters - Forskningsoutput - Lunds universitet
Johansson, A., Hampel, H., Faltraco, F., Buerger, K., Lennart Minthon, Bogdanovic, N., Sjogren, M., Zetterberg, H., Forsell, L., Lilius, L., Wahlund, L. O., Rymo, L., Prince, J. A. & Blennow, K. 2003 I : Neuroscience Letters. 340, 1, s. 69-73. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/neuroscience-letters

Nanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]Nanotråd: Nanotrådar är en nanostruktur som har en diameter i storleksordningen en nanometer (10−9 meter). Nanotrådar kan även definieras som en struktur som har diametern i tiotal nanometer och kan också ha mindre diameter.SilveroxidEnhetsoperation: En enhetsoperation är ett grundläggande processteg inom kemiteknik och närliggande områden inom processindustriell teknik och produktion. Varje enhetsoperation medför någon form av kemisk eller fysikalisk förändring av materialet i processen; exempel är krossning, blandning och destillering.Halvledare: Halvledare är material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en isolator. De grundläggande materialen i de flesta moderna elektroniska apparater är halvledare.BjörktrastSprödhet: Sprödhet är motsatsen till seghet. Ett sprött material kan inte motstå deformation utan att plastiskt deformeras, till skillnad från sega material som i större utsträckning deformeras elastiskt.DTLKiselisotoper: Kiselisotoper är isotoper av grundämnet kisel (Si), det vill säga atomer och kärnor med 14 protoner och olika antal neutroner.Nanopartikel: Nanopartikel betecknar en partikel som ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper. Den är vidare definierad utifrån storlek i diameter:NRAM: NRAM eller nano-RAM är en ny typ av minne som bygger på en teknologi där man använder kolbaserade nanorör. Tekniken som ägs av företaget Nantero innebär att man blandar mycket tunna nanorör (1/100,000 dels tjocklek av ett hårstrå) av kol med konventionella halvledare.Photinus pyralis: Photinus pyralis är en skalbaggsart som först beskrevs av Carl von Linné 1767. Photinus pyralis ingår i släktet Photinus och familjen lysmaskar.Grafen: Grafen /grafén/ är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt.Polymer: Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller organiska syror.Porositet: Porositet (täthet) har olika betydelser:Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Relä: Relä är en reglerteknisk elektrisk apparatur, där till- och frånslag av en låg styrspänning kan styra slutande och öppnande av en annan elektrisk krets, där både spänning och ström kan vara betydligt större (men behöver inte vara det).Hexagonala kristallsystemet: Det hexagonala kristallsystemet har tre av fyra axlar i ett plan.Elektronisk komponent: Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.Färgkod: Färgkoder kan användas på många olika sätt. Det är i grunden fråga om klassificering av något.Elektron (legering): Legeringen elektron har sammansättningen 92 % magnesium, 5 % aluminium och 3 % zink.Titannitrid: Titannitrid är ett mycket hårt keramiskt material med kemisk formel TiN.Tenn(II)kloridUtfällning: En utfällning bildas när en substans inte är löslig i det använda lösningsmedlet. Den substans som fälls ut kallas fällning.Buckminsterfulleren: Buckminsterfulleren (C60) är en sfärisk molekyl som består av 60 kolatomer. Den kemiska formeln är C60.Grätzelsolcell: Grätzelsolceller är en variant av solcell, skapad av Michael Grätzel som drar nytta av färgämnen och nanopartiklar av titandioxid som fotoaktivt substrat. Principen för Grätzelcellen bygger på fotoelektrisk effekt.Vätesensor: En vätesensor är en gasdetektor som visar närvaron av väte. Vätesensorer framställs av vätekänsliga mikrosensorer och används för att hitta läckor.TellurMicellSotSekundärstruktur: Sekundärstruktur (2°-struktur) i proteiner uppstår genom inter- eller intramolekylära vätebindningar mellan karboxylgruppens dubbelbundna syre och amingruppens fria väte. De vanligast förekommande sekundärstrukturerna är alfa-helix, betaflak och 310-helix (pi-helix finns i teorin men har ännu inte observerats).VäxtbelysningKiseldioxidReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.TrakytAdsorption: Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar eller finns i anrikad form på ytan av ett fast material eller en vätska. Adsorption, att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat.Gas: Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.Soap&SkinPeptidGlas: Glas är en oorganisk smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material.Ferrihydrit: Ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3 · 1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.


  • material
  • Besenbachers forskar på utveckling och användning avsveptunnelmikroskop och andra ytkänsliga redskap för att studera bland annat självorganiserande nanotrukturer, biokompatibla material och syntes och karaktärisering av nanostrukturer på ytor. (wikipedia.org)