NG-nitroargininmetylesterEstrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Kolesterolestrar: Fettsyraestrar av kolesterol som utgör ungefär två tredjedelar av kolesterolet i plasma. Ansamling av kolesterolestrar i artärernas intima är ett typiskt kännetecken vid ateroskleros.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Tosylarginine Methyl EsterArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.EnzymhämmareMetylparation: Metylhomologen till paration. Gaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Karboxylesterhydrolaser: Enzymer som katalyserar hydrolys av estrar av karboxylsyra under bildande av alkohol och en karboxylsyraanjon.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.StereoisomerismRåttor, Sprague-DawleyNitroprussidFörestring: Förfarande för omvandling av en syra till ett alkyl- eller arylderivat. Oftast är det frågan om en reaktion mellan en syra och en alkohol, med spår av någon mineralsyra som katalysator, eller reaktion mellan en syraklorid och en alkohol. Förestring kan även åstadkommas genom enzymatisk verkan.Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Metylmetansulfonat: Ett alkylerande ämne som används i cancerbehandling, och som även kan ha mutagen verkan genom att störa och skada DNA.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cholesterol Ester Transfer ProteinsMetylering: Tillägg av metylgrupper. I histokemi används metylering för att förestra karboxylgrupper och avlägsna sulfatgrupper genom att behandla vävnadssnitt med het metanol i närvaro av saltsyra.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Råttor, WistarMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.Metylklorid: Ett kolväte som används som lösningsmedel inom industrin. Det har använts som drivgas, som kylmedel och som lokalbedövningsmedel.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Träsprit: En färglös, brännbar vätska som används vid framställning av formaldehyd och ättiksyra, i kemiska synteser, som frostskyddsvätska och lösningsmedel. Förtäring av metanol ger förgiftning och kan orsaka blindhet.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Karboxylsyror: Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.Esteraser: Enzymer (hydrolaser) som spaltar estrar. EC 3.1.3-pyridinkarboxylsyra, 1,4-dihydro-2,6-dimetyl-5-nitro-4-(2-(trifluormetyl)fenyl)-,metylester: Ett dihydropyridinderivat som i motsats till nifedipin fungerar somen kalciumkanalagonist. Föreningen möjliggör Ca2+-passage genom delvis aktiverade, spänningsberoende Ca2+-kanaler, med kärlsammandrag ning som följd. Substansen används huvudsakligen i forskning.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.TetradekanoylforbolacetatOxadiazolerS-adenosylmetioninKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Struktur-aktivitet-relationSubstratspecificitetAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.OleanolsyraTarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.NitroargininCyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Indazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.KemiMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.

*  Ester Elenora kl der s ljs hos Essere och Vistamia
terf rs ljare f r Ester Elenora r in Vogue, Pagelle, Lyckliga Jag, K nig s, Malins mfl. L s mer om Ester Elenora och hitta terf rs ljare p n tet och i butik.
  https://www.hittaplagget.se/2972/Kl%C3%A4der-Ester-Elenora
*  Ester Vägghylla Turkos
Köp Ester Vägghylla Turkos online. Brett sortiment & välkända varumärken. ✓Fri frakt ✓Fri retur ✓14 dagars öppet köp ✓Snabb leverans
  https://www.sleepo.se/ester-vagghylla-turkos.html
*  Sandberg Tapet Ester Orange - systerlycklig.se
Tapet Ester från Sandbergs kollektion Rydal . En stilren lite mindre ruta som är väldigt mjuk och behaglig i karaktären. Gör sig bäst i små rum, där den textila karaktären kommer fram. - Varumärke: Sandberg - Kollektion: Ryda...
  https://www.systerlycklig.se/sv/articles/2.274.15283/sandberg-tapet-ester-orange
*  Sandberg Tapet Ester Mörkgrå - systerlycklig.se
Tapet Ester från Sandbergs kollektion Rydal . En stilren lite mindre ruta som är väldigt mjuk och behaglig i karaktären. Gör sig bäst i små rum, där den textila karaktären kommer fram. - Varumärke: Sandberg - Kollektion: Ryda...
  https://www.systerlycklig.se/sv/articles/2.274.15286/sandberg-tapet-ester-morkgra
*  Ester Ingeborg Stehn (101 år) Halmstad - Ratsit.se
Är ogift och skriven i bostadsrätt på Bergängsvägen 9 C lgh 1101. Inga fler över 16 år är skrivna här. Ester Ingeborg Stehn i Halmstad har inga...
  https://www.ratsit.se/19160406-Ester_Ingeborg_Stehn_Halmstad/QE5Hki8F7xCsoPYIjIDarj42GF7mjL8ML7ucvUrJn28
*  temedhonung: Mammas lilla loppa - Ester
28-årig, relativt ordinär, trebarnsmamma. de två minsta kom på samma gång: tvåäggstvillingarna Ellen och Ester som nu hunnit fylla 2 år! Storasyter är 5 år. bloggen handlar om det som rör sig i mitt liv och i mitt huvud ...
  http://temedhonung.blogspot.com/2009/12/mammas-lilla-loppa-ester.html
*  DC Hoodie - Dryden Methyl Blue
Hoodie från DC tillverkad i ett vind- och vattenavviande DWR-ytskikt. - Fukttransporterande och snabbtorkande material. - Ventilationshål under ärmar. - Hög krage. - Avtagbart yttre tyg. Material: 100% Polyester. Modellen är 182 cm och är f
  https://www.junkyard.se/hoodie-dryden-1
*  Ester och Ellen | temedhonung
Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.. Gör sällskap med 3 andra följare. ...
  https://temedhonung.wordpress.com/2010/10/24/ester-och-ellen/
*  Mitt hörn av världen: Ester min "lilla" hund!
Idag fick vi svar på Esters höftledsröntgen. För er som inte är så insatta så ska man ha A eller B för att vara "fri". Ester fick C. Hon hade C på ena höften, den andra hade B men man går alltid efter de sämsta. Så nu får vi se hur det går med hennes bevakningsträning. För egentligen måste man ha A eller B för att bli bevakningshund, men i särskilda fall kan C godkännas (efter en kompletterande undersökning). ...
  http://mammanette.blogspot.com/2009/02/ester-min-lilla-hund.html
*  Ester 3-6 månader
På måndagar simmar vi med Ester. Förra veckan var dagis stängt så då åkte vi dit hela familjen och jag passade på att fota. Det blir ju inte så många kort när jag är där ensam med lilltjejen. Hon älskar det precis som sin storasyster. Det blir mycket sånger och ramsor samtidigt som vi övar olika grepp för att få bebisarna att bli vattenvana. Det är en väldigt mysig stund tillsammans med vår bebis ...
  http://frutyrberg.blogg.se/category/ester-3-6-manader.html
*  Esters rum
Ester har tagit sig ur sin spjälsäng en gång. Helt obemärkt kom hon gående. Ingen vet hur det gick till. Vi hörde ingen duns, ingen gråt och inga blåmärken. Helst ska inte detta hända igen, så kvickt som tusan bör vi köpa en ny säng. Då kanske jag ska passa på att göra om lite i hennes lilla rum. Det är verkligen ett pytterum, men jag kan nog hitta på något. Smakprov på hur det ser ut idag ...
  http://rackarungarbloggar.blogspot.com/2010/06/esters-rum.html
*  En piga bland pigor - Ester Blenda Nordström - Häftad (9789177423645) | Bokus
Pris: 141 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström på Bokus.com. Boken har 8 st läsarrecensioner.
  https://www.bokus.com/bok/9789177423645/en-piga-bland-pigor/
*  Amerikanskt - Ester Blenda Nordström - Häftad (9789177424222) | Bokus
Pris: 115 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Amerikanskt av Ester Blenda Nordström på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner.
  https://www.bokus.com/bok/9789177424222/amerikanskt/
*  Ester soffbord treklöver - Vit köp billigt online * Bord
Ester soffbord treklöver - Vit billigt online. Klicka här för att se aktuellt pris. >> Bord >> Ester soffbord treklöver - Vit.
  http://bord.nu/ester-soffbord-treklover-vit/
*  Ester Björcke (101 år) Varberg - Ratsit.se
Är ogift och skriven i lägenhet på Lasarettsgatan 7 lgh 1102. Inga fler över 16 år är skrivna här. Ester Björcke i Varberg har inga bolagsengagemang.
  https://www.ratsit.se/19161009-Ester_Maria_Kristina_Bjorcke_Varberg/GJv9lMk6irxDqYRN-txHmYBfJY5OrLBGH1GiT8T1IFI
*  Wallinskaya: mars 2016
Ikväll på syjunta hos Ester sydde jag i knappar och fäste trådar + sydde ihop hålen i armhålorna. Jag har vissa invändningar mot resultatet i vanlig ordning men på det stora hela är jag ändå nöjd. Den största besvikelsen är mönstret runt midjan som gör att jag inte ens kan knäppa koftan. Nu ska den blockas också. Får se vad som händer med den efter det. Tack till Ester som tog alla bilderna. Observera den snygga fåtöljen jag sitter i, som Ester har klätt om med sina egna bara händer. JA, visst är hon skicklig ...
  http://wallinskaya.blogspot.se/2016_03_01_archive.html
*  Bokhora « Bokhora
Marias stora intresse är film och hon har alltid drömt om att få åka till filmfestivalen i Cannes men aldrig kommit iväg. Fast en dag bara drar hon dit. Informerar inte sin man innan utan skriver ett brev och lägger på köksbordet.. JoÖ: Det som jag tycker är knepigt är att jag får så extremt lite känsla för huvudpersonerna. För att återknyta till en annan huvudperson från medelklassen - Lena Anderssons Ester Nilsson - som du ju pratade om häromdagen JoL. Det distanserade och kylan. Erik beskriver Maria så väldigt tydligt, nästan övertydligt, som just en sådan distanserad, kylig person. Men Ester känner jag ändå med - kanske för att jag känner igen mig i hennes agerande (det är väl kanske ämne för en egen analys, varför igenkänningsfaktorn så ofta är viktig för mig, hej terapi genom litteratur). Maria känner jag inte med. Inte genom hela boken känner jag med henne. Tycker bara hon är asjobbig. Eller okej, det jag kan känna med henne i är väl det där ...
  http://bokhora.se/skribent/admin/
*  ge mig fem!: ljuset i mörkret
Den ena halvan av den mytomspunna och dynamiska duon Papi Jam & DJ Ester. Tillsammans hustlar de runt i de centrala delarna av Södertälje, under en uppväxtform som de tillsammans kallar för streetliness. Ester, en 7-årig gatusmart blondin med det ädlaste hjärta som går att uppbringa. Papi, en 41-årig fördärvad själ utan ett uns av värdighet - skövlar fram i ett vardagligt korståg under ironins fanor och baner. Gringo Bingo vill dock fortfarande hävda att Papi snarare är sarkastisk - på gränsen till cynisk. Vackert är det i alla fall ...
  http://jimmyroger.blogspot.com/2013/10/ljuset-i-morkret.html
*  Frågesport från årsträffen 2014 | Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren
a. Rena mörkret, Lotta b. Rena snurren, Lotta c. Akta hjärtat, Ann-Sofie Fråga 7. Jag såg den här affischen i en bokhandel nere i Stockholm när jag var där, och sedan jag stått och stirrat på den en lång stund gick jag in och köpte den. Den var så vacker! De båda - pojken och flickan - är jeansklädda och precis vanliga men de är inte tuffa. De bara står där på den lilla gräsplätten med vårblommor runt sina fötter och ser ut som om de aldrig skulle vilja släppa varandra ...
  http://estersallskap.se/fragesport-2014/
*  ge mig fem!: breaking news!
Den ena halvan av den mytomspunna och dynamiska duon Papi Jam & DJ Ester. Tillsammans hustlar de runt i de centrala delarna av Södertälje, under en uppväxtform som de tillsammans kallar för streetliness. Ester, en 7-årig gatusmart blondin med det ädlaste hjärta som går att uppbringa. Papi, en 41-årig fördärvad själ utan ett uns av värdighet - skövlar fram i ett vardagligt korståg under ironins fanor och baner. Gringo Bingo vill dock fortfarande hävda att Papi snarare är sarkastisk - på gränsen till cynisk. Vackert är det i alla fall ...
  http://jimmyroger.blogspot.com/2012/07/breaking-news.html
*  Registrera din blogg & f nya bes kare
Livet enligt Ester Ester r vertygad om att hennes vardag r intressant, s intressant att hon m ste p minna alla om det hela tiden. Ut ver det skriver hon s dant som du l nge har dr mt om att l sa. Hon r inte synsk, hon r mer n s . Intresserad? Ja, det r v l alla.. ...
  http://www.bloggregistret.se/index.php?a=stats&u=judith1452
*  Kväveoxid - Wikipedia
Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm (miljondelar) . NO bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan leda till döden. Kvävemonoxid (NO) bildas då en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck. Ju längre tid som en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck, desto mer kvävemonoxid bildas. Den största källan till bildandet av kvävemonoxid är förbränningsmotorer i bilar, särskilt dieselmotorer, eller vid förbränning i kraftverk.[källa behövs] Kvävemonoxid reagerar sakta med syre. Kvävedioxid (NO2) bildas. Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) kallas tillsammans för NOx. Gasen kvävedioxid spelar en roll i bildandet av marknära ozon ihop med andra luftföroreningar som till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxid
*  Introduktion Ledande inom exakt mätning av:  Kvävemonoxid (NO)  Flöde och volymer Innovativa produkter för: ...
Introduktion Ledande inom exakt mätning av:  Kvävemonoxid (NO)  Flöde och volymer Innovativa produkter för:  Lungfunktionstest för småbarn  NO-mätning  Vetenskaplig forskning
  http://slideplayer.se/slide/11357318/
*  Arginin
... en essentiell aminosyra och en föregångare till kväveoxid, som hjälper kroppen att hålla blodkärlen vidgade som gör att hjärtat får nog med syre.
  http://www.aminosyrorna.nu/arginin/
*  Köp L-Arginin Lust hos Naturprodukter.se
L-Arginin är en aminosyra, som i kroppen ombildas till kväveoxid, som är känt för att bidra till en hälsosam blodcirkualtion. Forskningen runt
  https://naturprodukter.se/kvinna-man/potensmedel/naturens-apotek-l-arginin-lust-90-tabletter/

ParationVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Kiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Fettsyrametylestrar: Fettsyrametylestrar (förkortas FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester) är estrar av fettsyra och metanol. Begreppet är vanligen synonymt med biodiesel, vilken framställs ur vegetabilisk olja eller animalfett genom omförestring, synonymt med transesterifiering eller förestring, synonymt med esterifiering.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Metanolekonomi: Metanolekonomin är en ekonomi föreslagen av nobelpristagaren i kemi George A. Olah i vilken man använder sig av metanol som energibärare samt som råvara till produkter av olika kolväten.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.EtylgruppBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.