NG-nitroargininmetylesterEstrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Kolesterolestrar: Fettsyraestrar av kolesterol som utgör ungefär två tredjedelar av kolesterolet i plasma. Ansamling av kolesterolestrar i artärernas intima är ett typiskt kännetecken vid ateroskleros.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Tosylarginine Methyl EsterArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.EnzymhämmareMetylparation: Metylhomologen till paration. Gaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Karboxylesterhydrolaser: Enzymer som katalyserar hydrolys av estrar av karboxylsyra under bildande av alkohol och en karboxylsyraanjon.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.StereoisomerismRåttor, Sprague-DawleyNitroprussidFörestring: Förfarande för omvandling av en syra till ett alkyl- eller arylderivat. Oftast är det frågan om en reaktion mellan en syra och en alkohol, med spår av någon mineralsyra som katalysator, eller reaktion mellan en syraklorid och en alkohol. Förestring kan även åstadkommas genom enzymatisk verkan.Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Metylmetansulfonat: Ett alkylerande ämne som används i cancerbehandling, och som även kan ha mutagen verkan genom att störa och skada DNA.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cholesterol Ester Transfer ProteinsMetylering: Tillägg av metylgrupper. I histokemi används metylering för att förestra karboxylgrupper och avlägsna sulfatgrupper genom att behandla vävnadssnitt med het metanol i närvaro av saltsyra.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Råttor, WistarMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.Metylklorid: Ett kolväte som används som lösningsmedel inom industrin. Det har använts som drivgas, som kylmedel och som lokalbedövningsmedel.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Träsprit: En färglös, brännbar vätska som används vid framställning av formaldehyd och ättiksyra, i kemiska synteser, som frostskyddsvätska och lösningsmedel. Förtäring av metanol ger förgiftning och kan orsaka blindhet.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Karboxylsyror: Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.Esteraser: Enzymer (hydrolaser) som spaltar estrar. EC 3.1.3-pyridinkarboxylsyra, 1,4-dihydro-2,6-dimetyl-5-nitro-4-(2-(trifluormetyl)fenyl)-,metylester: Ett dihydropyridinderivat som i motsats till nifedipin fungerar somen kalciumkanalagonist. Föreningen möjliggör Ca2+-passage genom delvis aktiverade, spänningsberoende Ca2+-kanaler, med kärlsammandrag ning som följd. Substansen används huvudsakligen i forskning.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.TetradekanoylforbolacetatOxadiazolerS-adenosylmetioninKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Struktur-aktivitet-relationSubstratspecificitetAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.OleanolsyraTarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.NitroargininCyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Indazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.KemiMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.

*  Estrar - Wikipedia

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra. De biologiskt vanligaste estrarna är fetter som består av en trevärd alkohol, glycerol och tre fettsyror, vilka består av ogrenade karboxylsyror. De fettsyror som förekommer i naturen har upp till 20 kolatomer. Ett stort antal biologiska processer bygger på bildningen eller nedbrytningen av fosforsyrabaserade estrar. Då varje fosforsyramolekyl under biologiska förhållanden kan bilda estrar med två alkoholer kan den bilda långa kedjor med kolhydrater som har flera alkoholgrupper. Mest känd är DNA som hålls samman av alternerande kedjor av fosforsyramolekyler och deoxiribos. Estrar mellan små alkohol- och karboxylsyremolekyler är på grund av sin vattenkänslighet ovanliga i naturen; de brukar ha en karakteristisk doft och användas som konstgjorda smakämnen. En ester kan framställas syntetiskt genom att blanda den ...

*  Roxberg ester - min pappa ann-christine - (mp3 cd) - böcker - Ginza.se

Den mycket uppmärksammade berättelsen skriven och uppläst av Ester Roxberg om när hennes pappa blev kvinna. Ljudboken inkluderar en samtal med Ester om boken. År 2010 kommer 58-årige prästen och trebarnspappan Åke Roxberg ut som Ann-Christine och lever idag som kvinna. Detta är dottern Esters be...

*  bokmania: 2014

I Utan personligt ansvar möter vi Ester Nilsson igen, fem år efter att den omöjlige och i vardagen icke användbare Hugo Rask försvann från hennes liv. Den här gången fastnar Ester för skådespelaren Olof Sten som är gift och utan planer att ändra på det, vilket han gör klart för Ester många gånger. Ändå går hon med full kraft in i rollen som älskarinna, hon köper till och med en bil för att kunna skjutsa Olof runt om i landet när han är på turné med teatern. Det är så man baxnar lite. Förhållandet växlar mellan intensiva perioder och totalt uppehåll, Ester pendlar mellan kärlek och ilska, hopp och uppgivenhet. Man vet aldrig med Olof Sten, han är fruktansvärt ambivalent. Man kan också säga att Ester Nilsson har inte lärt sig ett skvatt av sina tidigare misstag på kärleksområdet utan gör om dem allihop. Hon är väldigt mänsklig. Och kär. Frågan är bara hur länge det håller ...

*  Vitamin C with Zinc Glycinate 4-pack - Natural Stacks - Varumärken - Succeeder.se

Vitamin C with Zinc Glycinate 4-pack Kosttillskott av C-vitamin med zink, 90 kapslar Natural stacks Vitamin C with zink innehåller Quali-C®

*  Fiktioner: 2016

Nu handlar inte den här boken endast om Esters och Elis relation. Den handlar också om Esters relation till sin familj och till Elis familj, främst hans mamma, men allra mest handlar den också om relationen till Hanin. Hennes medsyster och bästa vän. Jag gillar relationen mellan Ester och Hanin; den är sådär galet frigjord som många relationer kan vara i början av tjugoårsåldern (kanske mest i populärkulturen, men ändå) och jag känner en längtan till mina egna inledande år på mitt andra decennium i livet. Dock kan jag tycka att Hanin är lite väl schablonartad - det är hon som är crazy utan spärrar och drar ut Ester på äventyr och tänjer hennes gränser. Sådana bästa kompisar finns överallt i litteraturen; det är nästan aldrig några huvudpersoner i ungdomslitteraturen som är så, men de har nästan alltid en bästis som man älskar just för att de är så gränslösa ibland (jag läste i en intervju någonstans att Sarah Dessen baserade huvudpersonen Remy i ...

*  Var Dag ett Äventyr: Esteröarna?

Häromdagen tittade en kollega på min stora engelska världskarta som jag har på väggen på jobbet (allt för inspirationen!). Han tittade runt lite kring Sydamerika där han varit en del, fick syn på Påskön och sa "...Esteröarna, vad är det för nå't..?" ...

*  En piga bland pigor - Ester Blenda Nordström - Häftad (9789177423645) | Bokus

Pris: 141 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström på Bokus.com. Boken har 8 st läsarrecensioner.

*  Amerikanskt - Ester Blenda Nordström - Häftad (9789177424222) | Bokus

Pris: 115 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Amerikanskt av Ester Blenda Nordström på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner.

*  rupebabloggen: februari 2013

När Mordokaj fick höra vad Ester sagt lät han svara henne: "Tro inte att du ensam bland alla judar skall komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj skall gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning." Då sände Ester detta svar till Mordokaj: "Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni skall inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor skall fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad." Mordokaj gav sig i väg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom." (Est 4:12-17) ...

*  Wallinskaya: mars 2016

Ikväll på syjunta hos Ester sydde jag i knappar och fäste trådar + sydde ihop hålen i armhålorna. Jag har vissa invändningar mot resultatet i vanlig ordning men på det stora hela är jag ändå nöjd. Den största besvikelsen är mönstret runt midjan som gör att jag inte ens kan knäppa koftan. Nu ska den blockas också. Får se vad som händer med den efter det. Tack till Ester som tog alla bilderna. Observera den snygga fåtöljen jag sitter i, som Ester har klätt om med sina egna bara händer. JA, visst är hon skicklig ...

*  Esters Trädgård: Jag gödslar med lik...

Jag gillar stallgödsel. Det har nog inte undgått någon läsare av den här bloggen… Stallgödsel som ger min usla trädgårdsjord en härligt mullig struktur och får plantorna att skjuta i höjden som gängliga tonåringar under sommarlovet. Men jorden i rabatterna döljer också andra, mer makabra hemligheter.. Jag gödslar med lik - också.. Lugn, lugn. Det är inte så att det är förenat med livsfara att förlägga kvällspromenaden till trakterna kring min trädgård, bara för att någon planta visar upp en blekt gul nos och skriker efter mera näring. Invånarna i min lilla by går trots allt säkra - så länge de är tvåbenta, i alla fall.. Nej, jag talar om de fyrbenta offer som brukar ligga på vår dörrmatta så gott som varje morgon under de snöfria årstiderna. Luddiga, näpna små näbbmöss, mullvadar med finmejslade händer och en och annan mus/råtta av större modell.. Och så en eller två katter, belåtet sittandes bredvid som stoltheten ...

*  Esters Trädgård: Vår trädgård i rymden!

Trädgården har varit vår sedan en vacker majdag 1994. Solen sken över oss, det gula huset, de två sockertoppsgranarna, eken och gräsmattan när vi tog första steget in på tomten som husägare. Så mycket mer fanns det inte att belysa i vår trädgård då - men maken och jag strålade i kapp med solen. Det var underbart att ha en egen bit jord att stoppa fingrarna i! ...

*  Bokhora « Bokhora

Marias stora intresse är film och hon har alltid drömt om att få åka till filmfestivalen i Cannes men aldrig kommit iväg. Fast en dag bara drar hon dit. Informerar inte sin man innan utan skriver ett brev och lägger på köksbordet.. JoÖ: Det som jag tycker är knepigt är att jag får så extremt lite känsla för huvudpersonerna. För att återknyta till en annan huvudperson från medelklassen - Lena Anderssons Ester Nilsson - som du ju pratade om häromdagen JoL. Det distanserade och kylan. Erik beskriver Maria så väldigt tydligt, nästan övertydligt, som just en sådan distanserad, kylig person. Men Ester känner jag ändå med - kanske för att jag känner igen mig i hennes agerande (det är väl kanske ämne för en egen analys, varför igenkänningsfaktorn så ofta är viktig för mig, hej terapi genom litteratur). Maria känner jag inte med. Inte genom hela boken känner jag med henne. Tycker bara hon är asjobbig. Eller okej, det jag kan känna med henne i är väl det där ...

*  LAV skirt - Ester Elenora

Söt spetskjol med bred resår upptill och fina spetsvolanger. One size. 68 cm midjemått i outtänjd resår. Längd ca 38 cm. 100% bomull. Tvättas i 30 grader i tvättpåse.

*  Esters Trädgård: En gul-vit påsk...

Efter en liten tur i trädgården kan konstateras att de flesta av julrosorna ligger utslagna på backen. Men det är inte första gången, så vid det här laget vet jag att de reser sig igen, tuffa som de är. Min allra vackraste och påskigaste julros är den på bilderna i det här inlägget och den ser ut att ha klarat sig riktigt bra. Tyvärr har den inget namn, men är inhandlad på julrosfestivalen i Kivik för några år sedan och jag bara älskar den! ...

*  Camillas livsstil: Ester Elenora

Hittat en sida med fantastiskt fina kläder. Allt går i romantisk stil med detaljer som tuffar till det lite extra. Gå in på www.esterelenora.com och se själva...dessa nedanstående bilder tycker jag är väldigt fina.. ...

*  Frågesport från årsträffen 2014 | Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

a. Rena mörkret, Lotta b. Rena snurren, Lotta c. Akta hjärtat, Ann-Sofie Fråga 7. Jag såg den här affischen i en bokhandel nere i Stockholm när jag var där, och sedan jag stått och stirrat på den en lång stund gick jag in och köpte den. Den var så vacker! De båda - pojken och flickan - är jeansklädda och precis vanliga men de är inte tuffa. De bara står där på den lilla gräsplätten med vårblommor runt sina fötter och ser ut som om de aldrig skulle vilja släppa varandra ...

*  Sko dig inte, Lotta | Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren

Ja, se Lotta!, 1959 s 62). Man kan tycka att ett beslut att fira Giggis namnsdag genom att klä ut sig till en äldre herre inte ska vara så farligt. Men i Lottas värld går allting fel! Giggi är inte hemma och Lotta har glömt nycklarna hemma. Hon får ge sig ut på stan. Hon går till Strömserveringen för att få vara i fred. Så blir det naturligtvis inte! Först kommer Lockige Fridolf med en utländsk gäst. När de har försvunnit dyker Paul upp med Viveka. Trots att Lotta är utklädd gömmer hon sig bakom en tidning som Lockige Fridolf glömt kvar. Han har skrivit ett telefonnummer på den och han vill ha den tillbaka. Lotta bestämmer sig för att återuppliva den äldre herren när tidningen ska lämnas tillbaka. Hon glömmer dock en liten detalj ...

*  ge mig fem!: breaking news!

Den ena halvan av den mytomspunna och dynamiska duon Papi Jam & DJ Ester. Tillsammans hustlar de runt i de centrala delarna av Södertälje, under en uppväxtform som de tillsammans kallar för streetliness. Ester, en 7-årig gatusmart blondin med det ädlaste hjärta som går att uppbringa. Papi, en 41-årig fördärvad själ utan ett uns av värdighet - skövlar fram i ett vardagligt korståg under ironins fanor och baner. Gringo Bingo vill dock fortfarande hävda att Papi snarare är sarkastisk - på gränsen till cynisk. Vackert är det i alla fall ...

*  ge mig fem!: semifinal 1

Den ena halvan av den mytomspunna och dynamiska duon Papi Jam & DJ Ester. Tillsammans hustlar de runt i de centrala delarna av Södertälje, under en uppväxtform som de tillsammans kallar för streetliness. Ester, en 7-årig gatusmart blondin med det ädlaste hjärta som går att uppbringa. Papi, en 41-årig fördärvad själ utan ett uns av värdighet - skövlar fram i ett vardagligt korståg under ironins fanor och baner. Gringo Bingo vill dock fortfarande hävda att Papi snarare är sarkastisk - på gränsen till cynisk. Vackert är det i alla fall ...

*  Unga ekokockar tävlar i hållbar matlagning | Ekocentrum

Den 24 april är återigen dags för unga ekokockar att tävla i hållbar matlagning på hög nivå. Det blir en av semifinalerna och hålls på Ester Mosessons gymnasium

*  DOULA: Barnet ska sitta, inte hänga

Profylaxkurs på Götgatan den 13/1 2018 kl:13:00-17:00. Profylaxkurs på Götgatan den 10/2 2018 kl:13:00-17:00. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på YogaShakti den 26/11 2017 kl:12:00-14:45. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på Ester & Adéle den 9/12 2017 kl:10:00-13:00. ...

*  DOULA: En husvagnsförlossning

Profylaxkurs på Götgatan den 13/1 2018 kl:13:00-17:00. Profylaxkurs på Götgatan den 10/2 2018 kl:13:00-17:00. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på YogaShakti den 26/11 2017 kl:12:00-14:45. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på Ester & Adéle den 9/12 2017 kl:10:00-13:00. ...

*  DOULA: Doulaväskor

Profylaxkurs på Götgatan den 13/1 2018 kl:13:00-17:00. Profylaxkurs på Götgatan den 10/2 2018 kl:13:00-17:00. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på YogaShakti den 26/11 2017 kl:12:00-14:45. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på Ester & Adéle den 9/12 2017 kl:10:00-13:00. ...

*  DOULA: YoDo eller Amba

Profylaxkurs på Götgatan den 13/1 2018 kl:13:00-17:00. Profylaxkurs på Götgatan den 10/2 2018 kl:13:00-17:00. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på YogaShakti den 26/11 2017 kl:12:00-14:45. Förlossninsgförberedande yogaworkshop på Ester & Adéle den 9/12 2017 kl:10:00-13:00. ...

ParationVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Kiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Fettsyrametylestrar: Fettsyrametylestrar (förkortas FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester) är estrar av fettsyra och metanol. Begreppet är vanligen synonymt med biodiesel, vilken framställs ur vegetabilisk olja eller animalfett genom omförestring, synonymt med transesterifiering eller förestring, synonymt med esterifiering.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Metanolekonomi: Metanolekonomin är en ekonomi föreslagen av nobelpristagaren i kemi George A. Olah i vilken man använder sig av metanol som energibärare samt som råvara till produkter av olika kolväten.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.EtylgruppBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.