NADH, NADPH-oxidoreduktaserOxidoreduktaserNADPH-oxidasProteindisulfidreduktas (Glutation)PyruvatsyntasAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).NADNADPNADH-dehydrogenasOxidation-reduktionKetonoxidoreduktaser: Oxidoreduktaser som är specifika för ketoner.GlutaredoxinerNAD (+) and NADP (+) Dependent Alcohol OxidoreductasesProteindisulfidisomeraserQuinone ReductasesFlavoproteinerOxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsTioredoxinerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Elektrontransportkomplex IMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Oxidoreductases Acting on Aldehyde or Oxo Group DonorsElektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Elektrontransportkomplex IINanoarchaeotaWolinellaSuccinatdehydrogenasFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Tioredoxin-disulfidreduktasDisulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.KoenzymerOxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsNAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Glukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.AldehydoxidoreduktaserProcesser inom ekologi och miljöFlavinerSubstratspecificitetMultienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Sekvenshomologi, aminosyraFMN-reduktas15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15-dioxoprostanoat:NAD(P)+ delta(13)-oxidoreduktas. Ett enzym som är verksamt vid prostaglandin E och F katabolism. Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. EC 1.3.1.48.Järn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.ProtoklorofyllidPleurotusSekvensinpassningElektroner: Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.SuperoxiderCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Prokaryotiska cellerGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Oxidoreductases Acting on CH-NH2 Group DonorsBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Glukos-1-dehydrogenas: Ett glukosdehydrogenas som katalyserar oxidation av beta-D-glukos till D-glukono-1,5-lakton, under medverkan av NAD och NADP som koenzymer. EC 1.1.1.118; 1.1.1.119.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Malatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.Nitratreduktas (NADH)SulfhydrylföreningarFlavodoxin: Ett järnfritt flavoprotein med låg molekylvikt (16 000), innehållande en molekyl flavinmononukleotid (FMN), som erhållits ur bakterier odlade på ett järnfritt medium. Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.Reaktiva syreradikalerRhodobacter capsulatusIsomeraser: En klass enzymer som katalyserar geometriska eller strukturella förändringar inom en molekyl, med en enda produkt som resultat. Reaktionerna medför inte någon nettoförändring i halten av föreningar, annan än substratet och produkten. EC 5.Hydroxisteroiddehydrogenaser: Enzymer i oxidoreduktasklassen som katalyserar dehydrogenering av hydroxisteroider. EC 1.1.1.-.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.PeriplasmaDihydrolipoamiddehydrogenasSugar Alcohol DehydrogenasesBärnstenssyraOxidativ stressProteinveckningUbikinonXantindehydrogenasFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.PQQ-kofaktorBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Rekombinanta proteinerOxidoreduktaser, O-demetyleringMitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.OniumföreningarGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.CytokromreduktaserAcetofenonerAldehydreduktas: Ett enzym som reversibelt katalyserar oxidation av en aldos till en alditol. Det har specificitet för många aldoser. EC 1.1.1.21.SpektrofotometriFumaraterPeriplasmiska proteinerModeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.SyrgasProteinkonfigurationElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Kinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Arkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Alkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Flavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Elektrontransportkomplex IIIKatalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.ProteinbindningSekvenshomologiEnzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Proteinstruktur, tertiärSelencysteinRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.VäxterEscherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Bacillus subtilis: I jord och vatten vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie.SelenproteinerPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.StereoisomerismCytokrom b: Cytokromer (elektronbärande proteiner), där protohem eller liknande hem utgör den prostetiska gruppen. Denna har inte kovalent bindning till proteindelen.Clostridium: Ett släkte rörliga eller icke-rörliga, grampositiva bakterier av familjen Bacillaceae. Många arter har identifierats, varav några är patogena. De lever i vatten, jord och i tarmkanalen hos människor o ch djur.Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.SekvensanalysVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Cytokrom-B(5)-reduktasProteinstruktur, sekundärNADP TranshydrogenasesMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.SvavelRotenonSaccharomyces cerevisiaeBevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Metabola nätverk och banor: Komplexa samlingar av enzymreaktioner som är förenade med varandra genom sina produkt- och substratmetaboliter.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Sekvenshomologi, nukleinsyraCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Endoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.Neutrofila leukocyterEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Svampproteiner: Alla proteiner som förekommer i svampar.Metaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.TemperaturMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.PlasmiderSyrgasförbrukningOperonHjärtmitokondrier: Hjärtmuskelvävnadens mitokondrier.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.Test för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Fagocyter: Celler som utgör en del av kroppens ospecifika försvar och tar upp och oskadliggör främmande ämnen, partiklar eller celler.Glukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Kassettmutagenes: Mutagenes framkallad av införande av främmande DNA-sekvenser i en gen. Detta kan ske spontant in vivo eller experimentellt in vivo eller in vitro. Proviralt DNA kan sättas in i eller läggas intill en cellulär onkogen. Infogning av proviruset kan orsaka mutationer genom störning av kodningssekvenser eller reglerelement, eller ge upphov till oreglerat uttryck av protoonkogenen, med tumörbildning som följd.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.2,6-diklorindofenol: 2,6-natriumdiklorindofenol. Ett färgmedel som används som reagen s vid bestämning av C-vitamin.ProteinerStruktur-aktivitet-relationPentosfosfatbanaOpen Reading FramesEnzymhämmareFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.Respiratory BurstTidsfaktorerFosfoproteinerCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Submitokondriella partiklarSaccharomyces cerevisiae ProteinsAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.L-laktatdehydrogenasNADH-tetrazoliumreduktasGenom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.MalaterSuccinaterGlycerol-3-fosfatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar reaktionen sn-glycerol-3-fosfat + acceptor = glyceronfosfat + reducerad acceptor. EC 1.1.99.5.rac1 GTP-bindande proteinerXantinoxidasPyruvaterMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.

*  Matförgiftad av sommarmaten vid rötmånad - Vardagspuls

Varje år drabbas cirka 500 000 svenskar av matförgiftning. Så här hanterar du den vanliga sommarmaten när det är rötmånad.
vardagspuls.se/kropp--halsa/se-upp-med-sommarmaten--sa-haller-du-dig-frisk/

*  Rekordmånad för Zeunerts

... Sollefteåbryggeriet Zeunerts går bättre än någonsin.- Vi har kanonsiffror just nu. November månad var den bästa månaden...
allehanda.se/angermanland/solleftea/rekordmanad-for-zeunerts

*  Bli Isbj rnsfadder! | St d WWF

Som Isbj rnsfadder st der du varje m nad WWFs klimatarbete och f rb ttrar isbj rnarnas situation i Arktis. Bli Isbj rnsfadder idag!
wwf.se/insamlingsportal/fadder/isbjrnsfadder/1464931-isbjrn-start-b

*  Försök till valfusk i Botkyrka - { EyesX } Mattias Tengblad Online

Detta klipp visar tydligt på hur man försöker genomföra valfusk mot Piratpartiet i EU-valet. Jag är inte det minsta förvånad efter det senaste årets utveck
eyesx.com/2009/05/forsok-till-valfusk-i-botkyrka/

*  First Class Brands » AminoPRO

Produkterna innehåller Aminosyror som i sin tur är proteinets byggstenar. Det finns totalt 20 olika aminosyror som har flera olika egenskaper och kännetecken; en del är anpassade till att främja muskeluppbyggnad och återhämtning medan andra ökar prestationsförmågan och motverkar trötthet. Aminosyror har positiva effekter oavsett om man promenerar, tränar på gym eller utövar uthållighetsträning. Aminoprofamiljen består idag utav bars, pulver samt "ready to go" dryck. Ett självklart val i varje motionärs träningsdag.. ...
fcbsweden.se/aminopro/

*  Gammal Hårdrockare.: Sportfånar och översittare - Del 2.

Det gick ju bra. Så bra så att jag fortsatte med att gå omkring med en verktygslåda mellan rökhytterna. Om man går med bestämda steg med en verktygslåda i handen så ser man mycket upptagen ut. Man går mot ett bestämt mål. Mitt mål var en rökhytt. Under två dagar lärde jag mig var alla rökhytter låg. Jag gick en bestämd bana varje timma, sedan bytte jag så att jag gick åt motsatt håll eller i en helt annan ordning. På så vis riskerade jag inte att träffa samma människor efter vägen eller i rökhytterna ...
gammalhardrockare.blogspot.com/2008/10/sportfnar-och-versittare-del-2.html

*  Allmänna bestämmelser för depå - PDF

Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
docplayer.se/2686275-Allmanna-bestammelser-for-depa.html

*  ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. - PDF

ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. Brf Norra Liden Detta dokument innehåller information om huset och vår förening samt praktiska tips. För ett trivsamt boende krävs att vi
docplayer.se/1907983-Allmanna-regler-angaende-var-forening.html

*  zedray: ZedRay beta

ZedRay har två spellägen. Det första, "Puzzle game", går ut på att förstöra alla Laser-strålar innan de når marken. En stråle stannar om den krockar med en annan stråle - men om båda strålarna har samma färg förstörs de. Böj strålarna genom att klicka på änden. Om en stråle är på väg mot en annan stråle, kan du öka farten på den genom att klicka i strålens mitt eller överdel. Om du kör fast finns en knapp som visar lösningen, den aktiveras dock först efter att du klarat minst hälften av pusslen på aktuell nivå ...
zedray.blogspot.com/2009/03/zedray-beta.html

*  När det bultar, bankar och värker!!!

I söndags var vi på öppet hus på något som heter The little gym. Tanken är ju att Savanna ska komma igång med lite aktiviteter nu när hon fyllt 3 år. Ridningen ska vi försöka med, men jag känner att jag vill ha något till henne där hon kan utnyttja sin kropp till fullo. Få springa av sig och verkligen kunna spralla loss, hon är ju väldigt livlig i sig själv. Så vi har bokat en provgång nu så vi kan få se vad dem hittar på och Savanna kan vara med. Så får vi se om det verkar intressant. Dem var ganska dyra nämligen och det finns andra ställen oxå att välja på, så det ska bli intressant att se vad som gör just dessa så speciella ...
nina-hansson.blogspot.com/2014/08/nar-det-bultar-bankar-och-varker.html

*  Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid...

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.
docplayer.se/1796631-Redovisning-av-regeringsuppdrag-gallande-mojligheten-att-skarpa-miljokrav-vid-tillverkning-av-lakemedel-och-aktiv-substans.html

*  Fort-fortare-fortast: september 2014

Den första är nu på lördag, Kretsloppet ska springas här hemma i Borås. Ett platt tiokilometers stadslopp där jag förra året satte personbästa på 37:42 vilket jag i år hoppas på att matcha även om det inte är någon högt prioriterad tävling. Däremot är det ett roligt event där hela familjen ska ställa upp i olika klasser, det blir en heldag i löpningens tecken, kul ...
springafort.blogspot.se/2014/09/

*  Hemma hos pysseltanten: december 2011

Syr fast sifferremsorna på en filtbit så det bildar små fickor. I olika storlekar. Omedvetet. Syr små pepparkakor att stoppa i fickorna. I olika storlekar. Omedvetet. Använder det guppiga bandet som kristyr och köper ögon på Panduro som jag limmar fast. ...
hemmahospysseltanten.blogspot.se/2011/12/

*  Skrotboken: Vi skapar om och med årets skörd

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/09/vi-skapar-om-och-med-arets-skord.html

*  Skrotboken: Mörker - vi skapar med influenser från Goth

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2009/01/mrker-vi-skapar-med-influenser-frn-goth.html

*  Plånbokskort med sedelficka - Tutorial och alster

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/10/planbokskort-med-sedelficka-tutorial.html

*  Montering och drift. LPS2000E/Ex - PDF

Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer
docplayer.se/3922675-Montering-och-drift-lps2000e-ex.html

*  Flexspan: Inquire - intelligent interaktiv textbok

Du läser boken precis som alla andra e-böcker; du kan markera viktiga delar, ta anteckningar, slå upp ord mm. Det som gör skillnad är att du kan ställa frågor till boken. Du kan be om en sammanfattning om ett visst ämne så får du en summering av det viktigaste i boken om just det ämne. Du kan be den jämföra olika begrepp och du får en tabell som visar likheter och skillnader. Du kan be om kopplingar mellan begrepp och en hel del mer ...
flexspan.blogspot.com/2012/08/inquire-intelligent-interaktiv-textbok.html

*  Tips: Sidoplanka med rotation | Fit By Ammie

Utförande: Antingen gör man såhär, bara står statiskt i den här positionen. Eller så avancerar man genom att rotera ned armen in mot midjan, sedan upp i startposition ...
fitbyammie.baaam.se/tips-sidoplanka-med-rotation/

*  Essensen i en blogg - att dela med sig av det äkta? | TANT RASCH

Nej, jag har inte övergivit bloggen. Det känns bara som att jag inte har något att ge, att dela med mig av som även andra kan växa ur. Läsvärda inlägg där jag inte tänker på VEM som kan tänkas läsa och missförstå alltihopa till nackdel för mig. För just det är jättejobbigt, jag avskyr att…
https://lenerasch.wordpress.com/2010/06/29/essensen-i-en-blogg-att-dela-med-sig-av-det-akta/

*  K.Kowalska - may 2013

Trivs där jag får uttrycka mig, umgås med människor som är inspirerande och vill besöka så många olika platser i världen som jag bara hinner med. Till vardags undervisar jag i dans men för tillfället är jag hemma med vår februariflicka som kom 2017! ~ ...
karolinakowalska.blogg.se/2013/may/

*  Solbacken: maj 2015

Blundar för det orensade. Jag försöker i första hand hålla maskrosorna borta, åtminstone de som kommit upp i knopp. Det är ambitionsnivån som ser ut att hålla i alla fall. Hellre nöjd med det lilla än missnöjd med allt som inte kan göras. Men det är ju bara jag som vet vilka planer jag har ...
solbackenstrad.blogspot.se/2015/05/

*  Udda Fakta - Sant eller Falskt ?: Udda, ovanliga saker som väcker heta känslor

Vissa har det där extra, andra har det inte alls - förmågan att få killar att gilla mig. Är det verkligen så? Måste det finnas en sorts medfödd talang för att bli accepterad bland killar? Mm - Nej, det vore fel att tro detta !. Det handlar bara om att lära sig vad killar gillar! På den här hemsidan tänkte vi ta upp just detta ämne - vad killar gillar och hur du får killar att gilla just dig. Alla killar är inte likadana såklart men det finns vissa faktorer som ändå funkar på nästan alla killar. Så om du lär dig dessa tips vågar vi påstå att du i alla fall kommer att lyckas charma in dig hos väldigt många av dessa konstiga varelser. ...
uddafakta.blogspot.com/2012/10/udda-ovanliga-saker-som-vi-manniskor.html

*  Jaktidioten - var är taxen i decembernatten?

Skaren på myren bär inte och det är minst 300 meter över till andra sidan. Jag pulsar i snö upp till grenen och noterar att det är omkring två decimeter vatten i varje steghål som mina fötter tillverkar. Jag ser inte vattnet, men jag känner det. Den iskalla blötan sipprar nämligen in någonstans i trakterna kring plösen.
https://jaktojagare.se/kategorier/hundar/jaktidioten---var-ar-taxen-i-decembernatten-/

*  Fusket på Ekohyllan - Om innehållet i ekologisk hudvård - vad får du för pengarna?

Granskning av innehållet i ekologisk hudvård. Lär dig att säga nej tack till raffinerade kemikalier som marknadsförs som ekologiska eller naturliga.
ekohyllan.nu

*  Nu tar jag julledigt! - DaysbyJuDaysbyJu

Nu tar jag julledigt! Jag hade egentligen tänkt jobba imorgon. Men när man hittar 27h i flexbanken så tänker man att, julledigt vore ju inte hel fel.
daysbyju.com/nu-tar-jag-julledigt/

*  Sorteringsterapi

Jag har ju sagt att det sorteras Lego här i huset. Ni som följt mig sen många år vet att det finns en del Lego. För att inte säga löjligt och banalt mycket.
endastgossar.bloggplatsen.seendastgossar.bloggplatsen.se/2017/08/13/11468472-sorteringsterapi/

*  MITT AKVARIUM: januari 2013

Jag berättar inte det här för att jag tycker att jag är duktig, det är jag inte. Man blir inte duktig av att man inte vill ha! Jag vill ju inte ha det söta! Om du inte röker och tackar nej till en tobak, som någon vill bjuda dej på, gör dej inte duktig, man vill ju bara inte ha! Men jag förstår alla som faller ner i kolhydratträsket varje julhelg, det gör jag verkligen. Det är ju för att det bara finns en on/off-knapp. Det finns inget mitt emellan! Jag har skrivit om det förr, men det tåls att upprepas, att vara beroende av socker (kolhydrater) är som vilket annat beroende som helst, man kan inte äta bara lite, man måste avstå helt. Jag jämför gärna mitt sockerberoende med en alkoholists problem, det går bara att avstå helt, inte att bara ta lite för då är man fast igen! Jag har varit så sockerberoende att jag skakande öppnat lösgodispåsen i bilen på mataffärens parkering, precis som en alkoholist öppnar sin flaska bakom hörnet på Alko/Systemet, det vill ...
fiskensvea.blogspot.fi/2013/01/

*  Goodbye Zebras: October 2007

Gulliver var ganska grym på den österländska hobbyn ping pong då han blivit tvungen att "bevisa sig" mot Råttnässkolans coolare och äldre snubbar. De som vid förlust utdelade välsvarvade "muskeldödare", en typ av boxningsslag på överarmen som förlamade muskeln i ungefär tio minuter och gav stora blåmärken att ljuga för mamma om. Gulliver hade tilldelats många fostrande muskeldödare men var inget fan av den kamratliga diciplineringen, och fick därför se till att prestera utav bara helvete på fritidsgården fistens utslitna pingisbord. Sin största seger Gulliver smakat sötman av var när han besegrat Grilhjelm Bosser inför skolans snyggaste (och tillika lösaktigaste) tjej Rara-Sara. Hon hade inte direkt kastat sig i Gullivers blågula armar efter matchen, egentligen hade hon inte sagt ett ord till honom. Men hon hade tittat på honom länge, imponerad över att den där skevt second handklädde lille gnagaren klarade av andra saker än att bli snöbadad till ...
kristofferviita.blogspot.com/2007/10/

*  Spannmålsfritt Hundfoder - Kvalitetsfoder till din hund!

Spannmålsfritt hundfoder av högsta kvalitet! Alltid 15 % rabatt på övriga produkter när du handlar ditt hundfoder hos TuggMästaren.se!
tuggmastaren.se/tuggmastarens-spannmalsfria-hundfoder-anka-2-kg.html

*  Spannmålsfritt Hundfoder - Kvalitetsfoder till din hund!

Spannmålsfritt hundfoder av högsta kvalitet! Alltid 15 % rabatt på övriga produkter när du handlar ditt hundfoder hos TuggMästaren.se!
tuggmastaren.se/tuggmastarens-spannmalsfria-hundfoder-fisk-13-6-kg.html

*  2016 - Johan Crona

Man har identifierat fyra huvudsakliga faser som alla bolag går igenom (Discovery, Validation, Efficiency och Scale). Till de olika stegen finns en uppsättning indikatorer (Top Challenges) som man kan ställa mot ett bolags utveckling för att identifiera i vilken fas man är. Alla framgångsrika bolag har gått igenom faserna i rätt ordning 1-2-3-4. Det går att läsa mer i rapporten om vilka typiska utmaningar som bolag löser i varje fas för att avancera till nästa steg (som kan variera något beroende på vilket typ av bolag man är b2b, b2c etc).. Vad som sticker ut som extra intressant i tabellen, och som fick mig att skriva den här posten, är antalet anställda. Genom de tre första faserna, ända till bolaget trycker på gasen och börjar skala upp ordentligt, har bolagen i genomsnitt 4 anställda. Siffran ökar inte genom de tre första faserna! Det är alltså väldigt små team som jobbar med att ta fram den första produkten, validera nyttan hos kunden, få de första kunderna ...
johan-crona.se/2016/

*  Kolnanorör för katalys

I den aktuella artikeln har man lyckats visa att kväve-dopade kolnanorör kan vara en mer effektiv katalysator för syrereduktion än vad platina är. Nanorör har länge använts i elektroder (jag forskar själv inom det området), mycket för att de ökar den effektiva arean, men man har även vetat att de har viss katalytisk effekt. Det nya är att kvävedopningen verkar öka effekten dramatiskt. Därtill är nanorörskatoden mer stabil över tid än platina-kol-katoden och okänslig för CO-förgiftning, något som är ett stort problem i praktisk användning av metanolbränsleceller ...
lagerbladet.blogspot.com/2009/02/kolnanoror-for-katalys.html

*  Ryggproblem

För att avgöra detta behövs en undersökning. Thorcalryggen är relativt känslig för belastning och har samtidigt relativt stor rörlighet, vilket gör att det ställs stora krav på dess muskulatur. När överbelastning sker blir det gärna koordinationsstörningar, d v s att musklerna inte arbetar så bra ihop som de borde, vilket leder till muskelspänning, ibland "permanent" muskelförkortning, och "låsning". Man behöver veta var dessa problem sitter för att kunna föreslå rätt terapi. Att bara manipulera är att betrakta som symptombehandling, vilket kan hjälpa bra för stunden men tar inte bort orsaken, varför besvären kommer åter. Sök hos din idrottsläkare för detta.. ...
idrottsdoktorn.se/fragor-svar/leder-och-muskler/ryggproblem2

*  Villkor SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 - PDF

Villkor SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Grundvillkor för konceptförsäkring Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.
docplayer.se/1913186-Villkor-2012-06-01-svedea-grundvillkor-for-konceptforsakring-grk10-2.html

*  Hur fungerar screeningtest?

Det är allmänt känt att den grundläggande förutsättningen för att förebygga sjukdomar är att kontrollera sin hälsa genom profylax. Där det viktiga oc...
healthraport.se/a,8.htm

*  jessikapersika: Den nya tideräkningen

Idag bläddrade Lagrelius fram till ett nytt livets kapitel. Efter säkert fyra år av tvekan och gruv från snöbrädekant klev hon så in i ett par pjäxor av obekvämaste slag. Halkiga, stolpiga och stelkragade, med ett hårt yttre. Nånstans 12-18 år sen sist ...
jessikalagrelius.blogspot.com/2012/04/den-nya-tiderakningen.html

*  Bolidens SK - Skidor - IdrottOnline Klubb

Mellangruppen": tisdagar kl. 17-18 inneträning i gymnastiksalen, torsdagar kl. 17.30-18.30 rullskidor eller inlines vid Lindab. Hjälm och reflexväst måste alla ha. Ta gärna med stavar. Ta med pjäxor ifall du vill låna rullskidor. ...
idrottonline.se/BolidensSK-Skidor

*  Köp Biosan Basica Vital 200 g hos Naturprodukter.se

Syra-bas balansen påverkar kroppens alla funktioner. Vid överskott på syra rubbas jämvikten. Livsviktiga mineraler och spårämnen enligt
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/mineraler/biosan-basica-vital-200-g/

*  Metrotåg - BRIO - BRIO

Ditt Londoninspirerade tunnelbanetåg låter precis som ett riktigt metrotåg. Snart är du i BRIOs tågbanatunnel, upplyst av tågets framlampor.
brio.se/product/alla-produkter/jarnvag/lok-vagnar-och-fordon/metrotag

*  Rörelsefrihet med utrustning för flytande syrgas | Woikoski

Vi levererar medicinsk syrgas i flaskor av flera storlekar. Som hjälpmedel för ett aktivt liv passar lätta 2-liters kompositflaskor bäst.. I flaskor för medicinsk syrgas används två slags ventiler (på bilden t.v. Cahouet, t.h. nya Viproxy). De har samma slags anslutningar och fungerar likadant.. Det är lätt och säkert att ta flaskan i bruk, eftersom Woikoskis säkerhetsflaskor för medicinsk syrgas har färdigmonterade flödesreglerare.. Syrgasflaskorna beställs från Woikoski Medicals kundtjänst. De kan levereras antingen direkt hem eller för avhämtning vid utlämningsställe för medicinska gaser.. ...
woikoski.fi/sv/node/912/mid/662

*  FMN - Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö

Inom FMN:s organisation finns möjligheten att bilda så kallade Kontaktgrupper. Dessa bygger på FMN:are som vill stödja och stärka hjälpsökande på sin ort där det inte finns någon FMN-förening ...
fmn.nu/fmn-i-skaane.aspx

*  Lenovo ThinkCentre M700 Tower Core i5 8GB 192GB SSD | Dustin.se

6 499 kr. Robust stationär dator med flerskärmsstöd och stadig säkerhet. Upp till sjätte generationens Intel® Core™-processorer Tunn, lätt, tyst och mångsidig.
https://dustin.se/product/5010958808/thinkcentre-m700-tower

*  HP ProBook 440 G3 Core i5 8GB 128GB SSD 14' | Dustin.se

5 999 kr. Formgiven för mobilitet. Den tunna och lätta men slitstarka designen i HP ProBook 440 ger mobila arbetare kraftfulla verktyg så att de kan vara produktiva när de reser.
https://dustin.se/product/5010891472/probook-440-g3

*  Dell Precision M5510 Infinity Core i7 16GB 256GB SSD 15.6' | Dustin.se

19 995 kr. Den tunnaste, lättaste och minsta mobila arbetsstationen. Se hela bilden, bättre än någonsin Den nya PremierColor InfinityEdge-skärmen ger en helt ny detaljeringsgrad med 4K Ultra HD-upplösning och över 8 miljoner pixlar - tre miljoner fler än en Retina-skärm.
https://dustin.se/product/5010964624/precision-m5510-infinity

*  HP ZBook Studio G3 Core i7 16GB 512GB SSD 15.6' | Dustin.se

14 999 kr. Utmana din arbetsdag med en perfekt förening av smart inre och vacker yta. Briljant inifrån och ut Ge ett djärvt intryck med innovativ stil och minutiöst designad prestanda.
https://dustin.se/product/5010979576/zbook-studio-g3

*  Dell XPS 13 Infinity (9360) Developer Edition Core i7 8GB 256GB SSD 13.3' | Dustin.se

12 799 kr. Världens minsta 13-tumsdator. Version med Ubuntu som OS!. Världens minsta 13-tumsdator och först i världen med infinity-bildskärm Mer skärm, mindre att bära: Den praktiskt taget ramlösa Infinity-skärmen maximerar skärmytan genom att pressa in en skärm på 13 tum i en ram på 11 tum.
https://dustin.se/product/5010989330/xps-13-infinity-9360-developer-edition

*  Orchidpussy │ Elinstallationer: Geek of the Week: Filmnörden

17,18 tror jag. Men en längre tid så undertryckte jag mitt nörderi och kallade det bara för "brinnande intresse", intresse my ass kan jag säga nu. Jag upptäckte mitt nörderi när jag gick filmgymnasiet i Visby. Processen var rätt enkel, när man upptäcker att man kan prata timtals om små nischer inom filmhistoria (se: Europeisk stumfilm, Italiensk Neo-realism, Produktions-koden osv.) så är steget inte långt ifrån att kalla sig själv för nörd. Att jag dessutom började kunna dra lama skämt om ämnet som "Ja, men tysk expressionism är ju färgglatt och så........... NOT" (JA, jag har sagt det. I regret NOTHING) kunde ju också tolkas som en indikation. ...
orchidpussy.blogspot.com/2008/04/geek-of-week-filmnrden.html

*  Grovstyckning av nöt bakdel

Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Detta skapar tillsammans med böndernas noggranna arbete en unik produkt. Lär dig mer här! ...
svensktkott.se/aktuellt/filmrum/det-svenska-kottet/grovstyckning-av-not-bakdel/

*  Arla Ko® Herrgård® 28% 12 mån Lagrad Helost ca 12.5 kg - Arla

Arla Ko® Herrgård® 28% 12 mån Lagrad Helost ca 12.5 kg från Arla - Här hittar du info om näringsvärden, ingredienser, hållbarhet, förvaring och återvinning.
https://arla.se/produkter/arla-ko/herrgard-28pct-12-man-lagrad-helost-ca125kg-493154/

*  Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda - PDF

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella
docplayer.se/1764362-Ny-struktur-gor-det-forsakringsmedicinska-beslutsstodet-lattare-att-anvanda.html

*  50 år för sent

Min första tanke då jag såg vasen , var att jag vet inte om den är ful eller fin. Medan jag funderade kom en främling fram och sa att han just hållit i den i 10 minuter och funderat på samma sak. Vi kom fram till att den har någonting som lockar, varefter han sa att det var tur att jag köper den fö annars hade han gjort det. Vi kassan såg han lite snopen ut, sa att han ångrar att han inte tog den. Ju mer jag tittar på vasen, desto finare blir den ...
50arforsent.blogspot.se

*  Mikroorganism

... er är mycket små levande varelser som man vanligtvis behöver mikroskop för att kunna se. Oftast består en mikroorganism av en enda cell. Till mikroorganismerna räknas bakterier, arkéer eller arkebakterier, encelliga djur som amöbor och ciliater och encelliga alger.
genteknik.nu/mikroorganism/

*  Faktaböcker - v8biblioteken

Nertby Aurell, Lina En berättelse om tarmflora, goda bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat. Odineras till alla som vill äta sig till ett friskare liv. Går inte att överdosera ...
cslibrary.v8biblioteken.se/112600/sv/content-pages/faktabocker

*  Egenvårdsprodukter och anpassade produkter - PDF

Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare VOHJS HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter
docplayer.se/2626278-Egenvardsprodukter-och-anpassade-produkter.html

*  Where are you?

En fågels stilla visslande löd igenom den sargade skogen. Träd låg omkullblåsa över allt, knäckta på mitten och rötter upprivna ifrån marken. Det såg ut som att
numoori.swedishforum.net/t1658-where-are-you

*  IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören. Aleksandra M. Havelka - PDF

IBD diagnostik - jakten på den perfekta markören Aleksandra M. Havelka S100 proteinfamilj Calprotectin S100 proteinfamilj Består av 25 lågmolekylära proteiner, kda Proteinerna innehåller en EF-hand
docplayer.se/3505867-Ibd-diagnostik-jakten-pa-den-perfekta-markoren-aleksandra-m-havelka.html

*  Den kommande svavellagsstiftningen - Konsekvenser ur maskinteknisk synpunkt

IMO står för International Maritime Organization och är ett FN-organ vars uppgift är att upprätthålla ett marint regelverk som inrymmer såväl juridiska frågor som miljöaspekter och säkerhet. 2015 utförs en omfattande lagändring gällande gränsvärdet för svavelhalten i fartygsbränslen inom SECA-området (Sulphur Emission Control Area). Området omfattar Östersjön, Nordsjön samt Engelska kanalen och det nya gränsvärdet för svavelhalt i marint bränsle fastställs till 0,1 viktprocent. De miljömässiga fördelarna till trots kan beslutet komma att ha stora negativa konsekvenser för näringsidkare inom det berörda området då en prisökning för sjötransporter inom området kan föra med sig att det blir ekonomiskt ofördelaktigt att bedriva affärsverksamhet där. Just de försämrade konkurrensvillkoren gentemot övriga Europa har skapat debatt, och kritik har framförts mot att dyrare sjötransporter inom området kan resultera i tyngre belastad vägtransport istället. Den
publications.lib.chalmers.se/publication/167693-den-kommande-svavellagsstiftningen-konsekvenser-ur-maskinteknisk-synpunkt

*  Balansera följande formel PbO 2 + Mn 2+ + H + Pb 2+ + MnO H 2 O Ange oxidationstalet för svavel i följande förening: H 2 S 2 O...

Bestäm positiv och negativ pol och emk för cellen Ni Ni 2+ (1M) Cu 2+ (1M) Cu Kan klorgas oxidera järn(II)joner till järn(III)joner? Ta hjälp av normalpotentialtabellen. Skriv formeln för en eventuell reaktion..
slideplayer.se/slide/11537216/

*  A visa:s innehåll: Vem är vem i Avisa? - PDF

1 nr5. 2 3 September 1983 A visa:s innehåll: Som sagt var. Styrande Mästaren har ordet. Lovsång till gästerna vid installationen. 'En skål för olikheten' Bellman som hästkarl. Bacchanaliska kören. Theaterspalten. Vårbalen V årtalet. Dc Utvaldas Gille. Moderlogens Dam-Bricolcri. Göta P. B. Vänersborgs P. B. Borås P. B. Malmö P. B. Jönköping 700 år. Bellmansfirandet den 26juli Talet till vår förste ordensskald. Luculli Gille. Riddarskölden. In memorian. Vi gratulerar. Recipiender. Teaterfunderingar. Vem är vem i Avisa? J-E B. G.G. RED. KEJ. Po K. C-W L. S.L. R. L. G.M. B.T. =Jan-Erik Berggren =Gunnar Gårdmark = Knut-Erik Jahnke = Perolof Kallings =Carl-Wilhelm Lothigius =Sixten Larsson = Rune Lundberg =Gerhard Mattus = Björn T i men. 4 Som sagt var... Egentligen var det inte meningen att AVISAskulle utkomma med en höst upplaga. Men svag som RED är för beröm och påtryckningar blomstrade energin upp på nytt. Det där med beröm bör vällämpligen ändras till ...
docplayer.se/3713082-A-visa-s-innehall-vem-ar-vem-i-avisa.html

*  Bleckmossen: tjuvtitt...

Hejsan å halloj i värmen! Själv sitter jag och svettas bort. Jag har gjort en massa eget is-te som jag hinkar i mig, men det hjälper inte så ...
bleckmossen.se/2012/11/tjuvtitt.html

*  Industrifacket Metall sid. 1 Industriarbetarnas arbetsvillkor 2010 Undersökningen omfattar klubbar med minst 50 medlemmar....

Industrifacket Metall sid. 3 Från konstruktion beställning Leverans till Kund Vilka aktiviteter/handpåläggning tillför värde till kund/produkt Ta bort det som inte tillför värde (slöseri) Reducera tiden mellan det värdeskapande Reducera tiden i det värdeskapande Enstycksflöde i produktionen råmaterial svarvning mellanlager borrning mellanlager Utlastning gängning montering färdiglager
slideplayer.se/slide/4820881/

*  Metal Shrine Bloggen: februari 2010

Innan jag började lyssna hoppades jag mer på heavy och dark än power och stundtals får jag vad jag önskar, men tyvärr så kommer det power med i bilden ofta också. Till deras försvar kan jag säga att sångaren R.D. Liapakis är riktigt duktig och har ett brett register. Stundtals låter det relativt likt Tom Englund, men när Liapakis tar i så hör jag faktiskt även lite av Bruce Dickinsons briljanta stämma. Detta är faktiskt inte fy skam! Fast då jag inte är van vid att lyssna på just sådan här metal (från Tyskland, hehe) så orkar jag inte riktigt med alla låtar, ty det är många spår på "Fireangel" - hela 11 stycken ...
metalshrineblogg.blogspot.com.au/2010/02/

*  idémakeriet - Liten metall krok

Liten svartbrun metall krok. Patineringen varierar per krok, krokarna är en aning sneda och vinga för att se antika ut. Storlek: 4,5 cm
idemakeriet.se/inredning-och-detaljer/liten-metall-krok

*  Metal Photo: 2016-05-20 - Raka rör

En del hängrännor och stuprör skulle behöva rensas ur lite oftare, saker och ting slår rot där annars, liksom en del internetleverantörers kanaler tycks vara igenslaggade. Det har varit en högst ofrivillig och påtvingad "ledig" vecka med en uppkoppling hos Net1 som lämnar mycket att önska ifråga om stabilitet, men nu är jag tillbaka och kan återgå till att bjuda på dagliga bilder ...
metal-photo.blogspot.com/2016/05/2016-05-20-raka-ror.html

*  Jättefestivalen arrangerar tävling i Luleå - NYHETER - Kuriren.nu

DUO NÖJE Duo nöje I februari arrangeras Wacken Metal Battle på Lillan i Luleå, med ett gig på Europas största metalfestival i potten.
kuriren.nu/nyheter/jattefestivalen-arrangerar-tavling-i-lulea-9107093.aspx

*  Krukset i rost, 2 st

En rostig järnkruka är vacker och blir faktiskt vackrare med åren. Dessutom matchar den snyggt mot grus och sten i trädgården. Mötet mellan växter och ruffig metall är också en lyckad kombo. Kruka fyrkantig: 32*32 cm Kruka rund: 32*32 cm
odla.nu/shop/krukset-i-rost-2-st.html

*  Stiger temperaturen i Rysslandsutredning? | Aftonbladet

USA. Den särskilde åklagaren Robert Mueller har vänt sig till en åtalsjury i utredningen kring Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet.
aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25558463.ab

*  Historia - KROHNE INOR

KROHNE INOR grundades 1939, med fokus på temperatur redan från början, har företaget under sina 75 år byggt upp en unik kompetens inom temperaturmätning.
krohne-inor.se/historia/

*  Goes Iron EPS MAX - ÖREBRO - Bytbil.com

Köp Goes Iron EPS MAX 2017 hos Marin & Fritid AB i Örebro län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Goes Iron EPS MAX från fler bilhandlare!
https://bytbil.com/orebro-lan/atv-iron-eps-max-8350-10958845

*  Negativ ränta för stora belopp hos tysk bank

Dessutom agerar väl Riksbanken mot sin egen tes när de sänker räntan i stimulerande syfte kontinuerligt och säger att det kommer att bli ännu billigare att konsumera vilket ökar konsumtionen och i förlängningen driver upp priserna. Då måste ju, enligt Riksbanken själva, konsumenterna skjuta upp sin konsumtion hela tiden vilket spär på deflationen istället? Ända tills Riksbanken höjer räntan och säger att det blir snart dyrare, då skulle konsumenterna börja handla ...
flutetankar.blogspot.com/2014/10/negativ-ranta-for-stora-belopp-hos-tysk.html

*  Dinapp Wideneck 6m+ 2-p, CherubBaby hos bamba.se

K p Dinapp Wideneck 6m+ 2-p, CherubBaby hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
https://bamba.se/product.html/dinapp-wideneck-6m-2-p-cherubbaby

*  iPad-appar i skolans värld: Comparative adjetives

Jag heter Annelie Médoc och jag har jobbat som lärare för de lägre åldrarna i ca 20 år. Jag insåg tidigt möjligheterna med att använda datorn i undervisningen men jag använder också iPad och mina datortips kan du läsa om på www.anneliessenaste.blogspot.se ...
anneliesappar.blogspot.com/2014/02/comparative-adjetives.html

*  Vår tanke - BRIO

Med ett enkelt formspråk öppnar våra produkter för en hel värld av lek, där bara fantasin sätter gränserna. Läs om vår tanke och lek-filosofi här!
brio.se/our-thinking

*  Emmelihagman Blogg

Läs om vad som händer i min vardag. Inriktningen kommer främst vara mot träning och vägen mot ett hälsosamare liv. Jag är även återförsäljare av forever livingsprodkter.
nouw.com/emmelihagman

*  Emma - MOD

Jag reagerade (på riktigt) först för drygt en månad sedan, vid Putte i Parken (PIP), på att något inte stämde. Vi gick fram och tillbaka mellan Mariebergsskogen och Fridas lägenhet (en kompisʼ kompis som bodde ca 200m från entrén). Vi gick dit för att dricka öl, käka chips och gå på toa mellan spelningarna. Och att gå raskt en plan sträcka på några hundra meter funkade inte. Jag blev väldigt andfådd, det sved i övre delen av buken, och benen lydde inte. Det gick inte att gå fortare. Mycket skumt.. Veckan därpå jobbade jag de sista dagarna innan semestern. Var ute och skulle springa måndag och torsdag. Totalstopp. Sura uppstötningar och smärta i buken. Emma går inte hem, nej, Emma tänker "Jag kör fartlek istället". Gå rätt raskt, ruscha mellan några stolpar. Och så vidare. Lördag var jag ute och sprang med Lisa, söndag cyklade jag en mil och måndag sprang jag med Lisa igen. Samma sak alla dagarna - sved i buken, väldigt andfådd, fattade ingenting. Hade ...
merorgandonation.se/story/emma/

*  Emma - Att bli gravid

När vi däremot träffat Wilja (Emils syster , Kajsas bebis, som föddes i januari) några gånger sa Emil till mig vid något tillfälle att han inte alls var "emot" tanken på att skaffa barn längre och när vi pratade mer om det ville han att vi skulle börja försöka ...
jaghonhenne.blogg.se/2017/april/att-bli-gravid.html

*  Så där lagom kul: 2009-10

Som otillfredsställd småbarnsförälder händer det att jag sitter där i bilen på vägen hem och fantiserar till det om nån ung bisexuell brotterska och hennes bästa väninna, sjuksyster Emma, som båda har frågat och fått lov av fru Wistman att visa mig hur det går till när man är tre i sängen. Fru Wistman hade gärna fått vara med för min skull, men vem skulle då passa barnen. Just det. Så där kan det då föregå inne i mitt huvud där i bilen på vägen hem. För er som varit med ett tag vet ju att jag bara kan fantisera i dialogform och inte i bilder, vilket så klart gör det hela lite mindre spännande, men å andra sidan behövs det inte så jävla mycket för att jag ska gå igång. Ja, så där i bilen sitter jag då och upptäcker att jag måste tanka bilen. Kör elegant in på den lokala Statoilmacken, och kliver ur bilen med rätt mycket eld i byxan. Klart man blir rädd när man då läser skylten "förbud mot tomgångskörning, tobaksrökning och öppen ...
sadarlagomkul.blogspot.com/2009/10/

*  Livsnaturist: juni 2009

Samtidigt känner jag att jag är rätt naiv, jag hade aldrig tänkt mig att tidnignar sitter och kontaktar potentiella debattörer, ger dem en pitch med vinkel och även erbjuder sig att skriva deras inlägg. Jag kan tänka mig att det fungerar i många fall och att många debattörer tacksamt tar emot professionell skrivhjälp, av tidsbrist eller jantelag. Men jag kan även tänka mig att det publiceras en del debattartiklar som aldrig skulle sett dagens ljus om inte någon på tidningen kläckt en bra, säljande idé ...
livsnaturist.blogspot.com/2009/06/

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Kenneth Grönwall: Plåster på såren

Blåsorna växte rejält, ökade i antal och kliade som få. Placeringen av dessa bidrog raskt till öppna sår som vägrade läka. Blod, var och kli drog ner på vardagens tjo och tjim. Så, efter att ha varit man och vägrat gå till doktorn med mina treveckorssår, tyckt synd om mig själv och lagt ner en hel del pengar på plåster bokade jag till slut tid hos min husläkare. Dels på grund av mina skräckfilmshänder, dels för att få en allmän hälsokontroll ...
kentson.blogspot.com/2009/06/plaster-pa-saren.html

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  Ordlista | Svenska Othelloförbundet

Slutfasen i ett prati. När ett Othelloprogram ser samtliga möjliga (eller samtliga möjliga bra) ställningar som kan uppkomma i partiet kallas det slutspel. Programmet ser här de korrekta dragen för båda spelarna och vet följaktligen slutresultatet om båda spelar perfekt. Hur många tomma som innebär slutspel för programmen beror på hur länge man vill vänta, och hur länge det är beror både på ställningens komplexitet och programmet och datorns kapacitet. Det finns ett perfekt drag 2 om man bara väntade tillräckligt många år på att få veta vilket. WZebra klarar 15-20 tomma klarar WZebra utan väntetid, därutöver krävs längre och längre tid för varje extra tom ruta.. För människor kan man säga att slutspelet börjar när man kan se den bästa sekvensen fram till slutet, vilket är betydligt senare än när Othelloprogrammen kan se den.. ...
othello.nu/ordlista

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

*  Sheldan Nidle - Kanaliserar (Svensk översättning) - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, ("AB USA"). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan03-01-17.html

*  Förbättrad livslängd - Förenklad hantering - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Bakgrund. Motion Display är ett företag som tillverkar reklamdisplayer med elektroniskt bläck, som rör sig i animerade sekvenser. Displayerna drivs av en mikroprocessor, och får sin ström från knappcellsbatterier.. När de skulle ta fram en ny generation av sin produkt, så var ett av kraven att strömförbrukningen skulle minska. Ett annat var att det skulle tas fram ett scriptspråk, som skulle förenkla skapandet av nya animationer.. Projektutförande. Devex anlitades i april 2012, och fick totalansvar för firmware, scriptspråk, och kringliggande PC- programvara. Arbetet utfördes både i kundens och Devex lokaler.. Slutresultat. Projektet genomfördes enligt tidsplanen, och i enlighet med fastställda specifikationer. Idag producerar Motion Display tiotusentals enheter med den nya mjukvaran inlagd.. ...
devexmekatronik.se/case/forbattrad-livslangd-forenklad-hantering/

*  Ingas tankställe: Ta avsked och se framåt

Det blev inget eventsbesök idag. Ibland får man inse sina begränsningar och stanna hemma. Jag kan behöva ladda lite inför det som ska komma. Jag har fått en preliminär planering av behandlingsinsatserna. På måndag är det en vecka tills jag ska inställa mig på Hematologen i Linköping. Första dagen blir det nog mest provtagning och förberedelser, men nästa dag ska jag få cytostatika. Det är då mitt immunförsvar ska slås ut. Redan dagen efter ska jag sedan få tillbaka stamcellerna som skördades för ett tag sedan. Det är de som ska bygga upp ett nytt immunförsvar. Om allt går som det ska, får jag sen flytta över till Jönköping. Där ska jag vara ett antal veckor om inte helt isolerad så nästan ...
tankstallet.blogspot.com/2016/09/ta-avsked-och-se-framat.html

Oxidoreduktaser: Oxidoreduktaser är enzymklass nummer 1 i IUBMB-klassifikationssystemet. De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner (förflyttning av elektron).Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Succinatdehydrogenas: Succinatdehydrogenas är ett membranbundet enzym som deltar i citronsyracykeln samt elektrontransportkedjan. Det katalyserar omvandlingen av succinat till fumarat.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Flavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.KatalysYoshitomi Shibata: Yoshitomi Shibata, född 30 Juli 1966 Aomori, är en japansk jockey.OstronmusslingValenselektron: En valenselektron är en elektron i atomens yttersta skal (valensskalet). Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i, det vill säga antalet bestämmer atomslagets kemiska egenskaper.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Koenzym Q10: Koenzym Q10, ubikvinon eller ubikinon är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av energiförsörjningen i kroppen.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Fenacylgrupp: Fenacylgrupp är en funktionell grupp inom den organiska kemin. Gruppens generella formel kan skrivas som RCH2(CO)C6H5, där R betecknar resten av molekylen.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.EclipsedSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Domän (biologi): En domän (latin regio) inom systematiken i biologin är den högsta sortens indelning. Alla levande organismer tillhör enligt modern systematik någon av följande domäner:Alkoholdehydrogenas: Alkoholdehydrogenas är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäcken och levern. Kroppens alkoholdehydrogenas har inte så stor kapacitet; det mättas redan vid låga halter alkohol i blodet, ungefär 0,1 promille.