Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Tuberkulos, bovinDjurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.DjurfoderUppfödningTrypanosomiasis, bovinKött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.RhipicephalusSlakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.Brucellos, bovin: Infektionssjukdom hos nötkreatur orsakad av bakterier av släktet Brucella, vilken leder till abort i senare stadier av dräktighet. Smitta med Brucella abortus är den främsta infektionsorsaken.RumenBufflar: Idisslare av familjen Bovidae, omfattande Bubalus arnee och Syncerus caffer. Begreppet buffel skall skiljas från bison, som avser Bison bison och Bison bonasus.TheileriasisAvföringEscherichia coli O157: En verocytotoxinproducerande serogrupp tillhörande O-underfamiljen av Escherichia coli som visat sig ge svår matförgiftning. Stammen serotyp H7 producerar Shigaliknande toxiner och har kopplats till epidemier orsakade av smittförande livsmedel av nötkött. Denna serogrupp ger upphov till hemorragiskt och hemolytiskt uremiskt syndrom samt övervägande blodig diarré och gastroenterit hos barn.VäxtförgiftningNeosporaGalna ko-sjuka: En smittsam, svampaktig hjärnsjukdom hos nötkreatur med förekomst av onormala prionproteiner i hjärnan. Drabbade djur utvecklar retbarhet och kraftig salivutsöndring och efterhand ataxi. Sjukdomen har satts i samband med utfodring med scrapieinfekterat proteinfoder av animalt ursprung. Sjukdomen kan överföras till människor och benämns då variant- eller ny variant-Creutzfeldt-Jakob-syndromet (vCJD).FårsjukdomarMustelidae: En familj landlevande rovdjur (mårddjur) med lång, smal kropp, lång svans och anala doftkörtlar. Den omfattar grävlingar, vesslor, mårdar, illrar, minkar, järvar, skunkar och uttrar.Bacterial SheddingFästinginfestationerFårDjurens näringsfysiologiAbort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Mul- och klövsjuka: Virussjukdom hos nötkreatur, svin, getter, får och hjort. Infektionen ger hög feber och blåsbildning på tunga, mule och mellan klövarna.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Mycobacterium bovisEnzootisk pneumoni: Luftvägsinfektion främst hos nötkreatur, för vilken flera faktorer har betydelse, såväl miljö- och värdspecifika faktorer som patogena mikroorganismer. Miljöfaktorer verkar som stressutlösare som negativt påverkar immunsystemet och andra försvarsmekanismer och underlättar överföring av smittsamma ämnen.Slumpmässig fördelningMjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Poaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.Enzootisk bovin leukos: En lymfoid tumörsjukdom hos nötkreatur, orsakad av bovint leukemivirus. EBL kan anta formen av lymfosarkom, malignt lymfom eller leukemi, men maligna celler är inte alltid påvisbara i blodet. Syn. EBL.ViktökningBison: Släkte inom familjen Bovidae (oxdjur) med två arter, nämligen Bison bison (amerikansk bisonoxe) och Bison bonasus (europeisk vicent).Bovine Virus Diarrhea-Mucosal Disease: Akut sjukdom hos nötkreatur orsakad av bovint virusdiarrévirus (BVD-virus), som ffa drabbar kalvar i åldern ½ - 1½ år. Munsår är det vanligaste symtomet, men även feber, tunn, blodig diarré och nedsat t aptit förekommer. Dödligheten är hög.Matsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Idisslare: En underordning av ordningen Artiodactyla, vars utmärkande drag är fyrkammarmage, inkl. våmen (förmagen). Horn är vanliga, särskilt hos handjuren.Anaplasmos: En sjukdom hos kreatur orsakad av att bakterier av släktet Anaplasma parasiterar på de röda blodkropparna.Gödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.Leukemivirus, bovint: Typarten av Deltaretrovirus som ger upphov till en typ av lymfosarkom hos nötkreatur (enzootisk bovin leukos) eller varaktig lymfocytos.AvvänjningBabesia bovis: En art av protozoer som orsakar babesios hos nötkreatur. Huvudsakliga vektorer är fästingar av släktena Boophilus, Rhipicephalus och Ixodes.Trypanosoma congolenseBlåtunga: Benämning på en reovirusinfektion som drabbar främst får och som kännetecknas av en blå, svullen tunga och strupkatarr, samt ofta av inflammation i klövarnas och hornens känsliga skikt.Brucella abortus: En art av bakterier tillhörande släktet Brucella vars naturliga värdar är nötkreatur. Diarrevirus, bovina: En grupp virus av släktet Pestivirus som orsakar diarre, feber, munsår, blödningssyndrom och olika typer av nekrotiska sår hos nötkreatur och andra husdjur (bovin virusdiarre, BVD). De två arterna (genotyperna), BVDV-1 och BVDV-2, uppvisar olikheter i fråga om antigenicitet och patogenicitet. Den tidigare benämningen BVDV omfattade båda arterna.LivestockTheileriaBoskapspestSeasonsHjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.Djur, inavlade stammar: Djur som tillkommit genom flera generationers inavel. Djuren i den resulterande stammen har nästan identisk genotyp.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.DjurhållningMannheimia haemolytica: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba stavbakterier som ingår i normalfloran hos nötkreatur och får. Under förhållanden av fysisk eller fysiologisk stress kan den dock orsaka mastit hos får och transportsjuka eller enzootisk pneumoni hos kalvar av nötkreatur. Den kallades tidigare Pasteurella haemolytica.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Kolibakterieinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakteriearten Escherichia coli (E. coli).Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Identifieringssystem för djur: Metoder för att känna igen enskilda djur och vissa identifierbara kännetecken hos djur. Hit räknas elektroniska metoder, öronmärkning osv.Sädesslag: De gräsarter med ätliga frön som odlas för spannmålsproduktion.EatingPressfoderArtsspecificitetAnaplasma: Ett släkte gramnegativa bakterier, som är obligata parasiter hos ryggradsdjur. De sprids med artropoder till idisslare. Anaplasma marginale orsakar bovin anaplasmos.Abomasum: Den fjärde magen hos idisslare. Kallas också den "riktiga" magen. Den består av en avlång, päronformad säck till höger nertill i buken, ungefär mellan sjunde och tolfte revbenet. Den leder till tunnta rmen.KroppssammansättningFestuca: Ett växtsläkte (svingelgräs) i familjen Poaceae (gräs). Vanligast i Sverige är fårsvingel och rödsvingel.VeterinärmedicinGetsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Artiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).Theileria parvaVariation (Genetics)Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.Livsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.Quantitative Trait, HeritableGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.PolymeraskedjereaktionMjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Babesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Juverinflammation: Inflammation i juvret hos kor.Herpesvirus 1, bovint: En art av Varicellovirus som ger upphov till smittsam bovin rinotrakeit och andra närbesläktade syndrom hos nötkreatur.Anaplasma marginaleFettsyror, flyktiga: Korta fettsyrakedjor som kan ha upp till sex kolatomer i längd. De utgör den huvudsakliga slutprodukten av den mikrobiella jäsningen i matsmältningssystemet hos idisslare, och kan även vara förknippade med nervsjukdom hos människor.Pasteurellos, pneumoniskZoonoserGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hov och kloMinstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.PasteurellainfektionerBlåtungavirus: Typarten av Orbivirus som ger upphov till allvarlig infektionssjukdom hos får, särskilt hos lammen. Det kan också infektera vilda idisslare och andra husdjur.TransportMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Monensin: Ett medel mot protozoer som alstras av Streptomyces cinnamonensis. Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Pneumonia, Atypical Interstitial, of CattleFästingarSvår förlossningEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Kött- och charkuteriindustri: Hela tillverkningskedjan för paketerade köttvaror.Mul- och klövsjukevirus: Typarten av Aphthovirus, som orsakar mul- och klövsjuka hos klövdjur. Det finns sju olika serotyper.United States Department of AgricultureBakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Coronavirus, bovint: En art av Coronavirus som infekterar nyfödda kalvar, vilka får akut diarré och i många fall dör.Jäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.

*  Djur | 99 Ord

Kor är honor inom arten nötkreatur som har kalvat. Beteckningen ko finns inom många arter, men det är vanligen nötkreatur som ... Publicerat i Djur , Etiketter , Djur, heliga djur, hinduismen, Ko, Kor, kviga, nötkreatur , Lämna en kommentar ...

*  Nöt | Scan

Ordet nöt i nötkreatur kommer från den nytta dessa djur gjorde i jordbruken förr i tiden som exempelvis dragdjur. Ordet ... Ordet nöt i nötkreatur kommer från den nytta dessa djur gjorde i jordbruken förr i tiden som exempelvis dragdjur. Ordet ...

*  Metacam för nötkreatur och svin injektionsvätska, lösning 5 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket

Handla Metacam för nötkreatur och svin injektionsvätska, lösning 5 mg/ml hos Apoteket - Snabb leverans och noga utvalda ... Metacam för nötkreatur och svin. Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska ...

*  Nötkreatur

Om du börjar med att logga in, har du möjlighet att spara din varukorg till senare - på det sättet kan du fylla korgen under flera dagar om du så önskar ...

*  Kategori:Fiktiva nötkreatur - Wikipedia

Artiklar i kategorin "Fiktiva nötkreatur". Följande 8 sidor (av totalt 8) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Fiktiva_nötkreatur&oldid=21167800" ...

*  Råmjölkskvalitet (nötkreatur) - SVA

Vänd nappflaska eller dylikt med råmjölken några gånger så mjölken blandas. Ta loss locket från plaströret och häll snabbt över råmjölk från nappflaska eller dylikt i röret så att röret blir minst halvfullt. Skurva på locket så snabbt som möjligt. Ha röret öppet så kort tid som möjligt och undvik att röra vid öppningen på röret och insidan på locket så att provet inte smutsas ned ...

*  Nötkreatur Gratis Stock Bild - Public Domain Pictures

Nötkreatur. Gratis Stock Bild. Gratis för privat och kommersiellt bruk ...

*  Organic Eprints - Automatiskt bindsle för nötkreatur, utveckling av prototyp

Project} Automatiskt bindsle för nötkreatur, utveckling av prototyp. [Automatic binding for cattle, development of prototype.] ...

*  Medicinsk informationssökning (Nötkreatur • Definitionerna)

tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.RhipicephalusSlakthus: Platser för slakt och ... De är nära besläktade med får.Mycobacterium bovisEnzootisk pneumoni: Luftvägsinfektion främst hos nötkreatur, för vilken flera ... Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som ... nötkreatur).Theileria parvaVariation (Genetics)Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae ( ...

*  Aberdeen Angus - Nötkreatur - Lantdjur iFokus

01.Nötkreatur 02. Får / Getter 03. Svin 04. Häst 05. Lama / Alpacka / Kamel 06. Fjäderfä 07. Övriga gårdsdjur 08. Ekologiskt 09 ...

*  Beställ Nötkreatur-Väskor & ryggsäckar online | Spreadshirt

Nötkreatur-Väskor & ryggsäckar på Spreadshirt ✓ Unika motiv ✓ 30 dagars returrätt ✓ Beställ Nötkreatur-Väskor & ryggsäckar ...

*  Vilken ras ska jag ha? - 01.Nötkreatur - Lantdjur iFokus

01.Nötkreatur 02. Får / Getter 03. Svin 04. Häst 05. Lama / Alpacka / Kamel 06. Fjäderfä 07. Övriga gårdsdjur 08. Ekologiskt 09 ...

*  Permalänk till Antalet grisar ökar, antalet får minskar och antalet nötkreatur är oförändrat

Antalet grisar ökar, antalet får minskar och antalet nötkreatur är oförändrat. Posted on 31 oktober, 2013 by jordbruketisiffror ... 3 kommentarer till Antalet grisar ökar, antalet får minskar och antalet nötkreatur är oförändrat. * Reinhold Kappelmark. ... Antalet nötkreatur är oförändrat. //Ann-Marie Karlsson ...

*  Avmaskning - FASS Djurläkemedel

Nötkreatur Hos nötkreatur är det främst frågan om olika mag-tarmparasiter som löpmagsmask Ostertagia ostertagi och ... Nötkreatur på bete infekteras även med lungmasken Dictyocaulus viviparus. Infektionen karakteriseras av en skrällande hosta och ... Dessa strongylida maskar har en enkel direkt livscykel och finns spridd över hela landet hos nötkreatur på bete. Perioden från ... I Sverige har resistensläget kartlagts systematiskt med FECRT hos magtarmmaskar hos hästar, får och nötkreatur. Det är mer än ...

*  Djurhållning - Evira

Nötkreatur Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av nötkreatur regleras av djurskyddslagen och ... De djurskyddskrav som ställs på hållning av nötkreatur regleras dessutom av statsrådets förordning om... ... tvärvillkorskrav 2017 Nötkreatur över 6 mån , tvärvillkorskrav 2017 Svin, tvärvillkorskrav 2017 Kalv, tvärvillkorskrav 2017 Get ...

*  Inga temporära farthinder i Ekenäs | Västnyland | svenska.yle.fi

Destination: Nötkreatur - översättningsmiss gav märklig tågbiljett. "Karis" blev "Nötkreatur". Åbobon Hanna Kulovaara- ... Destination: Nötkreatur - översättningsmiss gav märklig tågbiljett. "Karis" blev "Nötkreatur". Åbobon Hanna Kulovaara- ...

*  En miljon fågelholkar blev 1,3 miljoner | Inrikes | svenska.yle.fi

Destination: Nötkreatur - översättningsmiss gav märklig tågbiljett. "Karis" blev "Nötkreatur". Åbobon Hanna Kulovaara- ...

*  Nytt rekommendationssystem till biblioteken | Åboland | svenska.yle.fi

Destination: Nötkreatur - översättningsmiss gav märklig tågbiljett. "Karis" blev "Nötkreatur". Åbobon Hanna Kulovaara- ...

*  Nytt alternativ blir Blå framtid | Inrikes | svenska.yle.fi

Destination: Nötkreatur - översättningsmiss gav märklig tågbiljett. "Karis" blev "Nötkreatur". Åbobon Hanna Kulovaara- ...

*  Över förväntningarna för HSS Media | Inrikes | svenska.yle.fi

Destination: Nötkreatur - översättningsmiss gav märklig tågbiljett. "Karis" blev "Nötkreatur". Åbobon Hanna Kulovaara- ...

*  Bestämmelser om köttklassificering - Jordbruksverket

Nötkreatur, gris och får. EU:s förordning om den gemensamma organisationen av marknaden. ... EU:s förordning om tillämpningsföreskrifter för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen ...

*  Införsel - Evira

Import av nötkreatur från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland Sidan uppdateras. ...

*  EUR-Lex - 32006R1881 - EN - EUR-Lex

Kött (utom slaktbiprodukter) från nötkreatur, får, svin och fjäderfä (6) 0,10 ...

Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Torrsubstans: Torrsubstans (förkortat ts) är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av materialet. Fullständig torkning erhålles normalt genom standardiserat torkningsförfarande i ugn vid 105 °C i 24 timmar.Växtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Odlat kött: Odlat köttdn.se: Odlat kött kan minska miljöproblem (30 augusti 2011), läst 10 september 2011chalmers.Bubas bubalus: Bubas bubalus är en skalbaggsart som beskrevs av Olivier 1811. Bubas bubalus ingår i släktet Bubas och familjen bladhorningar.Escherichia coli O157:H7: Escherichia coli O157:H7, EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli), är en stam av bakteriearten Escherichia coli som är en bidragande orsak till matförgiftning.Juncus phaeocephalus: Juncus phaeocephalus är en tågväxtart som beskrevs av Georg George Engelmann. Juncus phaeocephalus ingår i släktet tåg, och familjen tågväxter.PrionsjukdomarFårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Mul- och klövsjuka: Mul- och klövsjuka, en smittsam virussjukdom som framför allt drabbar partåiga hovdjur, till exempel nötkreatur, grisar, med flera.Tamget: Tamget (Capra aegagrus hircus) är ett däggdjur som ingår i släktet Capra, och familjen slidhornsdjur. Den beskrevs av Linné 1758 som arten Capra hircus.Albert Calmette: Léon Charles Albert Calmette, född 12 juli 1863 i Nice, död 29 oktober 1933 i Paris, var en fransk bakteriolog och en viktig person inom Pasteur-institutet.Mjölkpulver: Mjölkpulver är pulver av torkade mjölkprodukter, även kallat torrmjölk och i äldre tider mjölkmjöl .Cochlearia anglica: Cochlearia anglica är en korsblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Cochlearia anglica ingår i släktet skörbjuggsörter, och familjen korsblommiga växter.NaturgödselBlåtunga: Den här sidan handlar om virussjukdomen, för ödlearten, se Blåtunga (ödla).Bovine virus diarrhea: Bovine virus diarrhea (BVD) är en virussjukdom som angriper nötkreatur. Sjukdomen orsakas av ett virus från familjen flaviviridae.BoskapspestLista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Irakisk dovhjort: Irakisk dovhjort (Dama mesopotamica) är en däggdjursart som först beskrevs av Victor Brooke 1875. Dama mesopotamica ingår i släktet Dama och familjen hjortdjur.RågveteEnsilage: Ensilage eller med ett föråldrat namn pressfoder är djurfoder, företrädesvis vallväxter, som genom fermentering, det vill säga genom en anaerob jäsningsprocess konserverats, ensilerats, med hjälp av naturligt förekommande mjölksyrabildande bakterier som ur enkla sockerarter i fodret bildar syra. Förutom grönmassa från vallodling förekommer det att andra fodermedel som exempelvis grönfoder och majs ensileras.Fårsvingel: Fårsvingel (Festuca ovina) är en växtart i familjen gräs.VeterinärU CamelopardalisNixtamal: Nixtamal är en majsdeg som bland annat används för tillverkning av tamales och tortilla. Namnet kommer från nahuatl där nextli är pottaska och tamalli är kokt majsgröt eller deg.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Fång (sjukdom)Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Färdtjänst: Färdtjänst är enligt lagen (1997:736) om färdtjänst "särskilt ordnade transporter för personer med funktionshinder".https://lagen.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.


svin

  • Nauta yli 6 kk TE vaatimukset 2017 SV.pdf Broiler , tvärvillkorskrav 2017 Får, tvärvillkorskrav 2017 Värphöns, tvärvillkorskrav 2017 Nötkreatur över 6 mån , tvärvillkorskrav 2017 Svin, tvärvillkorskrav 2017 Kalv, tvärvillkorskrav 2017 Get, tvärvillkorskrav 2017 Häst , tvärvillkorskrav 2017 Andr. (evira.fi)