NäthinnekärlNäthinnevenNäthinneartärVenolerFotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.NäthinnesjukdomarKärlnybildning i näthinnan: Formering av nya blodkärl utifrån näthinnevenerna och deras utbredning längs näthinnans inneryta.FluoresceinangiografiArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Retinopati hos prematuraFundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.NäthinnaDiabetisk näthinnesjukdom: Retinopati (näthinnesjukdom) som har samband med diabetes mellitus och som kan vara antingen av bakgrundstyp, kännetecknad av fortskridande mikroaneurysm, punktformiga makulaödem i näthinnan, eller av proliferativ typ, med nybildning av blodkärl i näthinnan och papillen vilka kan nå in i glaskroppen, utbredning av fibrös vävnad, glaskroppsblödning och närhinneavlossning.SynnervspapillNäthinneartärocklusionBlod-näthinnebarriär: Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en transportspärr för vissa ämnen mellan näthinnans kapillärkärl och näthinnevävnaden.Choroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.NäthinnevensocklusionLaserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Leukostas: Onormal, intravaskulär hopklumpning av leukocyter som ofta ses hos leukemipatienter. Hjärnan och lungorna är de organ som oftast drabbas. Detta akuta syndrom kräver en aggressiv cellreducerande behandling, inklusive kemoterapi och/eller leukofores. Tillståndet måste särskiljas från leukemisk infiltration, som är ett förlopp i cancer, då leukemiceller invaderar kroppens organ.Diagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.Regionalt blodflödeOftalmodynamometriIntraocular PressureOftalmoskopiBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.RetinoskopiBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Eye Color: Färgen på ögats iris (regnbågshinna).Retinal TelangiectasisOftalmoskoperAxial Length, EyeSyrgasmätningSyrgasOptikusatrofiGula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.NäthinnevaskulitGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.NäthinneförtviningInjections, IntraocularBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Hyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Fluorescein: En indikatorftalfärg som är gulgrön i utstryk av normal tårvätska och klargrön i en mer alkalisk lösning, som t ex kammarvatten, och används därför både terapeutiskt och för diagnos i samband med hornhinneskador.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.Fraktaler: Verkliga eller matematiska mönster som är likartade, oberoende av skala, som t ex lungans luftrörsförgrening, som uppvisar samma förgreningsmönster ju finare förgreningen blir, vid gradvis högre förstoringar. Naturliga fraktaler är självupprepande inom ett begränsat skalomfång, medan matematiska har obegränsad upprepning. Många naturliga strukturer kan betraktas som fraktaler. Fraktaler hänger samman med "kaos" (icke-linjär dynamik) på så vis att kaotiska processer kan resultera i fraktalstrukturer i naturen, och vissa uttryck av kaotiska processer uppvisar självupprepning med tiden.Intravitreal InjectionsSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor AGlaucoma, Open-Angle: En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.PericyterKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Tomografi, optisk koherensNäthinneblödningEye DiseasesLaserkoagulation: Koagulering av vävnader med hjälp av laser. Denna typ av laser ger ett synligt ljus inom det gröna våglängdsområdet som absorberas selektivt av hemoglobin, vilket sålunda möjliggör tillslutning av blödande blodkärl.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.NäthinneavlossningApyras: Ett kalciumaktiverat enzym som katalyserar hydrolys av ATP till AMP och ortofosfat. Det verkar också på ADP och andra nukleosidtrifosfater och -difosfater. EC 3.6.1.5.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.SynskärpaFluoresceiner: En grupp derivat av spiro(isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten)-3-on. De används som färgämnen, som metallindikatorer och som fluorescerande markörer i immuntester.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.BlodcirkulationSynnervssjukdomarGrön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Möss, inavlade C57BLDjur, nyföddaFluorescein-5-isotiocyanat: Fluorescerande markör som kan binda till vävnader och proteiner och som används vid fluorescerande antikroppsfärgning och i protein- och aminosyrabindningsteknik.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Epiretinalmembran: Membran på näthinnans glaskroppsyta som uppkommer genom tillväxt hos en eller fler av tre näthinnebeståndsdelar: 1) fibrösa astrocyter, 2) fibrocyter och 3) näthinnans pigmentepitelceller. Lokalt avgränsade epiretinalmembran kan förekomma vid ögats bakre pol utan kliniska symtom eller med märkbar synförlust till följd av övertäckning, förvrängning eller avlossning av centralgropen. Epiretinalmembran kan orsaka kärlläckage och sekundära näthinneödem. Hos yngre individer tycks vissa membran höra till den normala utvecklingen. De flesta uppträder i samband med näthinnehål, tryckskador, näthinneinflammation eller efter ögonoperation. Syn. epiretinal glios.Mikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.WisconsinEyeMakulaödem: Vätskeansamling i ytterskiktet av gula fläcken mitt på näthinnan. Cystliknande blåsor bildas, vilka kan orsaka makulär depression eller hål. EndotelcellerCiliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Retinala gangliecellerVita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Indocyaningrönt: En trikarbocyaninfärg som används diagnostiskt för leverfunktionstester och vid mätning av blodvolym och hjärtkapacitet.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Resultats reproducerbarhetInflammation i ögats druvhinna: Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).NäthinnepigmentepitelAngiogeneshämmare: Medel och endogena substanser som motverkar nybildning av blodkärl.Typ 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.SynnervImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Fotoreceptorceller, ryggradsdjur: Celler som är specialiserade på att uppfatta och förmedla ljus. Stavar och tappar utgör fotoreceptorerna i näthinnorna hos ryggradsdjur.Fotostimulering

Venol: Venoler är de kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar, som tillåter syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsämnen passera, och sedan låta blodet föra bort dessa.Eddie Adams: Edward Thomas "Eddie" Adams, född 12 juni 1933 i New Kensington i Westmoreland County i Pennsylvania, död 19 september 2004 i New York i New York, var en internationellt uppmärksammad amerikansk fotograf.Fulminat: Knallsyra (HCNO) och dess salter samt den fria fulminat-jonen (CNO–) går under det gemensamma namnet fulminater. På grund av jonens instabilitet är fulminater stötkänsliga sprängämnen av vilka knallkvicksilver är den mest kända på grund av dess användning i detonatorer.RetinopatiJulius von Michel: Julius von Michel, född 5 juli 1843 i Frankenthal (Pfalz), död 29 september 1911 i Berlin, var en tysk oftalmolog.Ögontryck: Ögontryck, eller intraokulärt tryck (IOP, intra ocular pressure), är det tryck som finns inuti ett öga. Ett högt tryck i ett öga förknippas ofta med glaukom (grön starr) där de flesta som drabbas av ögonsjukdomen brukar ha ett högre tryck än det normala.Oftalmoskop: Oftalmoskop är ett optiskt instrument som tillåter det ljus som lämnar ögat att vara i linje med betraktarens öga.Verklig bildKapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Fluorescein: Fluorescein är ett mycket kraftigt färgämne. Ett gram av fluorescein är tillräckligt för att infärga tre kubikmeter vatten.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Självliknande: En mängd sägs vara självliknande om den består av delar som är exakta kopior av mängden, men skalade med en viss faktor.Carl Zeiss: Carl Zeiss, född 11 september 1816 i Weimar i Sachsen-Weimar-Eisenach, död 3 december 1888 i Jena i Sachsen-Weimar-Eisenach i Tyskland, var en tysk finmekaniker och optiker. Han grundade företaget Carl Zeiss i staden Jena 1846.Laserskärning: Laserskärning är en skärningsmetod där en laserstråle används för att hetta upp materialet till en sådan temperatur att den smälter eller förgasas. Temperaturen kan bli flera tusen grader i snittet och man rör samtidigt antingen ämnet eller skärhuvudet i en jämn hastighet för att åstadkomma snittet.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Gallring: Gallring kan syfta på:Ciliarkroppen: Ciliarkroppen (Corpus ciliare eller strålkroppen) är en del av uvea i ögat, där linsen är upphängd via zonulatrådarna och där ackommodationsmuskeln (musculus ciliaris) finns. Ackommodationsmuskeln reglerar linsens brännvidd, alltså inställning för seende på långt eller nära håll.VäxtbelysningFokus (optik): Fokus, brännpunkt eller fokalpunkt är den punkt i rymden, i vilken med varandra parallella ljusstrålar som infaller på en spegel eller lins, efter reflektionen, eller brytningen, sammanträffar eller från vilken de syns utgå i alla riktningar (divergera). Termerna används för både konvexa och konkava speglar och linser.