NäringsundersökningarFilippinerna: Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Mexiko: Republik i Mellanamerika, gränsande till USA i norr och Guatemala och Belize i söder. Landets yta är 1 972 550 km2, och folkmängden uppgår till 110 miljoner invånare. Huvudstad är Mexico.Parenteral näringParenteral näring, totalNäringspolitikSydvästra Förenta StaternaNäringsrubbningarSondmatning: Näringstillförsel via matstrupen eller annan förbindelse med mag-tarmsystemet. Hit hör munmatning, sugrörsmatning eller slangmatning via näsan, gastrostomi eller jejunostomi.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.NäringsstatusNäringsbedömningEnergiintag: Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.Child Nutritional Physiological PhenomenaNäringsvetenskapBristsjukdomar: Sjukdomstillstånd till följd av födoämnes- eller ämnesomsättningsbrister. Begreppet omfattar alla sjukdomar orsakade av otillräckliga förråd i kroppen av livsviktiga näringsämnen, t ex protein (eller aminosyror), vitaminer och mineral. PrevalensHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Kostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.NäringsterapiMatvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Förenta StaternaNäringsfysiologiKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.HypoalfalipoproteinemierUndernäring: Obalans i kroppens näringsstatus till följd av otillräckligt intag av näringsämnen för att tillgodose ett normalt fysiologiskt behov.FetmaKostregistrering: Anteckningar om födointaget under en viss tidsperiod, vanligen förda av patienten.Socioekonomiska faktorerNäringsbehovOverweightMagnesiumbrist: Ett näringsbristtillstånd som framkallas av brist på magnesium i födan och som kännetecknas av anorexi, illamående, kräkningar, trötthet och svaghet. Symtomen utgörs av parestesi, muskelkramper, retlighet, nedsatt uppmärksamhet och förvirring, som kan ge sig till känna först efter flera månader. Brist på magnesium i kroppsvävnaderna kan föreligga trots normala blodvärden. Magnesiumbrist kan dessutom vara organselektiv, då vissa vävnader uppvisar brist före andra.Age FactorsKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Kroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.RiskfaktorerBarnnutritionMagerhet: Tillstånd kännetecknat av lite muskelvävnad/mjukvävnad på kroppen, vanligen definierat som kroppsvikt under standard med hänsyn till skelett och fysiska värden. Beroende på ålder, kön och genetiska förutsättningar anses BMI lägre än 18,5 som undervikt.Parenteral näring i hemmetInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.TätortsbefolkningLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Proteiner i kosten: Proteiner som fås med födan. De utgör den främsta källan för essentiella (livsviktiga) aminosyror.Indianer, nordamerikanska: Medlemmar av nordamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.StorbritannienSocialgruppDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.ErinringUtbildningsnivåEatingKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.NäringstillskottFetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.Näringsrubbningar hos barn: Undernäring hos barn i åldrarna två till tolv år, beroende på otillräckligt intag av föda och näringsämnen, eller fysiopatologiska tillstånd som hindrar tillgodogörande av mat. Växt och utveckling påv erkas märkbart.Parenteral Nutrition SolutionsDietik: Läran om och reglering av kosten.Metabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.RegressionsanalysEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Hjärt-kärlsjukdomarLivsmedelsmärkning: Innehållsdeklaration för livsmedelsprodukter, med angivande av ingredienser, näringsvärde, ursprung osv.Spädbarns näringsfysiologi: Näringsbehov och -intag hos barn upp till två år gamla.Näringsrubbningar hos spädbarn: Sjukdomstillstånd orsakade av näringsobalans, antingen över- eller undernäring, hos barn mellan 1 och 24 månader gamla.Matservice: Hela kedjan av processer, utrustning och inrättningar förknippade med beredning och distribution av färdigmat.Djurens näringsfysiologiLivsmedelsförsörjningHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Livsmedel, syntetiska: Speciella dietformer som omfattar kemiskt specificerad kost, syntetisk eller halvsyntetisk kost, kost för rymdfarare, bantningskost, kost för sondmatning, samt flytande eller fast kompletteringskost.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Livsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.NutrigenomikDjurnäringMödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.NäringsvärdeAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Korttarmssyndrom: Bristande näringsupptag till följd av kirurgiskt avlägsnande av stor del av tunntarmen, som utgör den absorptiva delen av mag-tarmkanalen.GrönsakerEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.SkolorUngdomars näringsfysiologi: Näring i tonåren.Mikronäringsämnen: Väsentliga näringsämnen eller organiska föreningar som behövs i endast små mängder för att normala fysiologiska processer skall äga rum.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.TidsfaktorerFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.NäringsprocesserUnited States Department of AgricultureLäroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.VitaminerFettemulsioner, intravenösa: Emulsioner av fetter som främst används för parenteral näringstillförsel.RökningProspektiva studierFood AssistanceNäringsrubbningar hos fosterFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Etniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Amerikaner av mexikanskt ursprung: Personer av mexikanskt ursprung som lever i USA.Prenatal näringsfysiologiBefolkningsstudier

*  Fiber - Bröd&Kvarn
När du maler ditt eget mjöl finns alla näringsämnen kvar i mjölet när du t.ex. bakar, lagar pannkakor eller gör din egen pasta. Du kan baka fullkornsbröd där hela kärnan är med, eller välja att sikta bort en del av fiberna för att få ett lättare bröd. Men oavsett hur du gör får du ett bröd bakat på ett lågprocessat mjöl utan tillsatser där du själv väljer hur fiberrikt bröd du vill ha. Och när du bakar ett mörkt bröd, är det mörkt tack vare fiber och inte sirap eller ett tillsatt färgämne.. Källor:. "Sockret din värsta fiende", Robert Lustig. Huang T, Xu M, Lee A, Cho S, Qi L. Consumption of whole grains and cereal fiber and total and cause-specific mortality: prospective analysis of 367,442 individuals. BMC Med. 2015. National institut of health, AARP Diet and Health study. National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004.. O'Neil CE1, Zanovec M, Cho SS, Nicklas TA.. ...
  https://www.brodochkvarn.se/fakta/fiber/
*  Kalcium | Läkare för framtiden
Ett mycket högt kalciumintag kan vara utan värde hos personer som äter växtbaserad kost för att förebygga benbrott. Detta enligt en studie som publicerats online i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research. Forskarna mätte kalciumintag och antal frakturer hos 6 210 personer med ett växtbaserat kostintag ur China Health and Nutrition Survey. De studiedeltagare ...
  http://www.lakareforframtiden.se/tag/kalcium/
*  Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om ämnet nutrition, så som näringsämnenas funktion i kroppen samt människans behov av näring och energi vid olika fysiska belastningar. Vidare syftar kursen till att ge fördjupade kunskaper om sambandet mellan nutrition, hälsa och idrottsprestation. Kursen kan komma att ges på engelska.. ...
  https://www.miun.se/utbildning/kurser/idrott-halsa-och-vard/idrottsvetenskap/idrottsvetenskap-gr-b-nutrition-med-inriktning-mot-idrott-75-hp/om-kursen/
*  Svensk Förening för Näringslära är ett intressenätverk
Svensk Förening för Näringslära välkomnar en samhällsdiskussion om mat, näring och hälsa. En intresseorganisation som ökar kunskapen om kost.
  http://naringslarasfn.se
*  nu3 - Intelligent Nutrition: Framtidens näring redan idag
Intelligent nutrition och en hälsosam livsstil med produkter från nu3! Beställ enkelt online ✓ Shoppa bland hundratals varumärken ✓ Gratis expertrådgivning
  https://www.nu3.se/
*  nu3 - Intelligent Nutrition: Framtidens näring redan idag
Intelligent nutrition och en hälsosam livsstil med produkter från nu3! Beställ enkelt online ✓ Shoppa bland hundratals varumärken ✓ Gratis expertrådgivning
  https://www.nu3.se/?wmc=1168&utm_medium=coops&utm_source=shapemeupbox&utm_campaign=1168&utm_content=blog
*  näringsvärdesdeklaration - Uppslagsverk - NE.se
näringsvärdesdeklaration, den uppgift om näringsvärdet som finns på en livsmedelsförpackning. Näringsvärdesdeklarationen. (11 av 54 ord) ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/n%C3%A4ringsv%C3%A4rdesdeklaration
*  Landskrona Direkt | Godkänd insats av Ida Nordehammar i höstens första nationella tävling
Inför terminens första tävling har Ida tyvärr inte kunnat träna lika hårt som vi hade hoppats på, dock har det varit stentuff träning på programmet de senaste två veckorna före tävlingen. Det har sett allt bättre ut på träningen under de senaste träningarna så vi hade förhoppningen om att det skulle gå vägen, säger Emma Nydahl för LKGF Ida inledde tävlingen med sitt kägelprogram som tyvärr innehöll alltför många missar. Därefter var det repets tur och här gick det mycket bättre, hon hade dock en miss som påverkade ett par efterföljande moment, men på det stora hela var det ett bra genomfört program. ...
  http://www.landskronadirekt.com/2006/10/04/godkand-insats-av-ida-nordehammar-i-hostens-forsta-nationella-tavling/
*  Born Nutrition Rekuperatorer köp och erbjuder, Goalinn
Kolla in vårt stora sortiment av Nutrition. Vi erbjuder ett stort urval av Rekuperatorer . Köp produkter online från Born. Köp din fotbollutrustning på goalinn online till kompetenskraftiga priser. Snabb leverans och säker betalning på goalinn.
  https://www.goalinn.com/fotboll/nutrition-rekuperatorer/born/12116-1536/sm
*  Clif Nutrition köp och erbjuder, Swiminn
Kolla in vårt stora sortiment av Nutrition. Vi erbjuder ett stort urval av Clif . Köp produkter online från Clif. Köp din simningutrustning på swiminn online till kompetenskraftiga priser. Snabb leverans och säker betalning på swiminn.
  https://www.swiminn.com/simning/nutrition-clif/11103/1339/x
*  Pro action Nutrition köp och erbjuder, Swiminn
Kolla in vårt stora sortiment av Nutrition. Vi erbjuder ett stort urval av . Köp produkter online från Pro action. Köp din simningutrustning på swiminn online till kompetenskraftiga priser. Snabb leverans och säker betalning på swiminn.
  https://www.swiminn.com/simning/nutrition-pro-action/11103/1629/x
*  Bodyathlon Nutrition köp och erbjuder, Traininn
Kolla in vårt stora sortiment av Nutrition. Vi erbjuder ett stort urval av . Köp produkter online från Bodyathlon. Köp din fitnessutrustning på traininn online till kompetenskraftiga priser. Snabb leverans och säker betalning på traininn.
  https://www.traininn.com/fitness-halsa/nutrition-bodyathlon/11083/1687/x
*  Infisport Nutrition Proteiner köp och erbjuder, Traininn
Kolla in vårt stora sortiment av Nutrition. Vi erbjuder ett stort urval av Proteiner . Köp produkter online från Infisport. Köp din fitnessutrustning på traininn online till kompetenskraftiga priser. Snabb leverans och säker betalning på traininn.
  https://www.traininn.com/fitness-halsa/nutrition-proteiner/infisport/12048-1394/sm
*  Weider Nutrition Proteiner köp och erbjuder, Traininn
Kolla in vårt stora sortiment av Nutrition. Vi erbjuder ett stort urval av Proteiner . Köp produkter online från Weider. Köp din fitnessutrustning på traininn online till kompetenskraftiga priser. Snabb leverans och säker betalning på traininn.
  https://www.traininn.com/fitness-halsa/nutrition-proteiner/weider/12048-1304/sm
*  Köp SAW från Trec Nutrition hos Muskelbygget.se
SAW från Trec Nutrition är en extremt koncentrerad prestationshöjare för dig som vill ha lite av allt, mycket energi, grym fokus, tillsammans med bra pump och tryck.
  https://www.muskelbygget.se/product/s-a-w-200g
*  Trec Nutrition Clenburexin - Termogena - Fettf rbr nnare - Pro
Trec Nutrition Clenburexin - Clenburexin r en speciell sammans ttning av effektiva komponenter som kan p skynda minskning av kroppsmassan. Produkte
  https://www.proteinbolaget.se/sv/artiklar/fettforbrannare/termogena/trec-nutrition-clenburexin.html
*  Dagbok i mediekultur en presentation av två giraffers bildspel - PDF
Johan Elmfeldt Dagbok i mediekultur en presentation av två giraffers bildspel [Publicerad efter smärre redigeringar i korrektur i Bengt Linnér och Katarina Lundin red., Tredje nationella konferensen i
  http://docplayer.se/2425614-Dagbok-i-mediekultur-en-presentation-av-tva-giraffers-bildspel.html
*  Nytt arbetssätt kortar väntetiderna i cancervården - Region Västmanland
Patienter med cancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, får behandling snabbare än tidigare. Det visar den första nationella redovisningen...
  http://www.mynewsdesk.com/se/region-vastmanland/pressreleases/nytt-arbetssaett-kortar-vaentetiderna-i-cancervaarden-1645512
*  10 Praktiska substitut för bakpulver - näring - Damtidning Om Relationer Och Hälsa 2018
Bakpulver är en vanlig ingrediens som används för att öka volymen och lätta på bakverkets konsistens. Bakpulver är dock inte alltid lättillgängliga. Lyckligtvis finns det gott om ingredienser du kan använda istället. Denna artikel tittar på 10 stora ersättare för bakpulver. Vad är bakpulver? Bakpulver är ett utspädningsmedel som ofta används vid bakning.
  https://sv.alfa-woman.com/10-handy-substitutes-for-baking-powder-910
*  Köp SportDryck Cola-Koffein hos Skip Nutrition!
Sportdryck med en mycket god Colasmak som innehåller en kolhydratmix för omedelbart upptag och en elekrolytblandning som ersätter det du svettas ut.
  http://www.skip.se/produkt/sportdryck-cola-koffein/
*  Näring | Råsmart
Vad är råsmart mat? Råsmart är en lek med ord och handlar om att använda bra råvaror på ett smart sätt. Råsmart vill gärna bära fanan för dem som vill äta en
  http://rasmart.se/naring/
*  Svårt för hyresgäster att få rätt mot hyresvärdar i renoveringstvister | Aftonbladet
Det är nästan omöjligt för hyresgäster att få rätt i renoveringstvister mot hyresvärdar. Bara två procent av fallen i hyresnämnden har vunnits av hyresgäster sedan…
  https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/GWKPB/svart-att-fa-ratt-i-renoveringstvister
*  Xtreme Mass Gainer - Muscleperformance
DIN GENVÄG TILL EXTREM MASSATILLVÄXTUnder flera år har idrottare som varit inriktade på massatillväxt valt Xcore Nutrition för att ge dem de mest praktisk
  http://muscleperformance.se/kosttillskott/gainz/xtreme-mass-gainer
*  Tack! Skapa din egen onlineenkät nu! | SurveyMonkey
Tack för att du har deltagit i den här enkäten. Vill du delta i fler enkäter? Anmäl dig för att delta i nya undersökningar eller skapa ett eget projekt nu.
  https://sv.surveymonkey.com/survey-thanks/?sm=RPyczGMfmnlDyNhvKeGonhwl3x6nzmrArZrAmKBUTt2hrBo11JsTVojoQBXUXWQ77Dv6AZ_2BBRbsU025NPSAekw_3D_3D

Marcelo H. del Pilar: Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitan, född 1850, död 1896, var en filippinsk skribent.Tuberossläktet: Tuberossläktet (Polianthes) är ett släkte i familjen agaveväxter med två arter från Mexico.Sydvästra USA: Sydvästra USA () eller amerikanska sydvästern () eller sydväst () http://dictionary.reference.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.DongbeiOkayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.International Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.ÖverviktBiologiskt värde: Biologiskt värde (BV) anger hur väl ett livsmedel tillfredsställer människans behov av aminosyror. Ett livsmedel med värdet 100 kan man äta hälften så mycket av jämfört med ett med värdet 50, och ändå få lika många av de viktigaste byggstenarna till kroppen.Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Animaliskt fett: Animaliskt fett är fett som kommer från djur. Animaliskt fett kan man få i sig genom att äta till exempel kött eller mejeriprodukter.JärnHypertoniBeteende: Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och tänker vanligtvis menas särskilt människors sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning, tillfälligt men oftare i allmänhet. Beteendevetenskap är en del av samhällsvetenskaperna.Interleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Skottdramat vid W. R. Myers High School: Skottdramat vid W. R.Mikronutrient: Mikronutrienter är näringsämnen som människor och andra organismer genom hela livet behöver små mängder av för att kunna orkestrera en mängd fysiologiska funktioner.Canadian UNICEF Committee, Global Child Survival and Health, 2006, p.