MyokardischemiIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Myokardiell reperfusionsskadaHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.ElektrokardiografiReperfusionsskadaArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.MyokardreperfusionHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Hjärtstimulerande medelIschmisk prekonditionering, myokardiell: Exponering av hjärtmuskelvävnad för korta, upprepade perioder av kärltillslutning i syfte att göra hjäörtmuskulaturen motståndskraftig mot skadliga effekter av ischemi och återgenomblödning. Förexponeringens tidslängd och antalet gånger vävnaden utsätts för ischemisk och genomblödningsmanipulation kan variera, med ett genomsnitt på 3 - 5 minuter.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Långtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.TidsfaktorerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.SingelfotonemissionstomografiHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.ReperfusionRåttor, Sprague-DawleyMyokardskintigrafiHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Ischemisk prekonditionering: En teknik för göra vävnader motståndskraftiga mot skadliga effekter av långvarig ischemi och återgenomblödning, genom exponering för korta, upprepade perioder av kärltillslutning.Hjärnischemi, övergående: Korta, övergående episoder av lokal, icke-konvulsiv, ischemisk funktionsstörning i hjärnan med en varaktighet av mindre än 24 timmar, och ofta mindre än en timme, orsakade av kortvarig trombos eller emboli. Ischemin kan klassificeras utifrån distribution i kärlen, tidsmönster eller etiologi (t ex embolisk eller trombotisk art).Råttor, WistarVarmischemiDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.MyokardhibernationGenomspolningBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.TalliumradioisotoperAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Bröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Köldischemi: Nedkylning av en vävnad eller ett organ i samband med minskad genomblödning eller utebliven blodförsörjning. Nedkylningstiden under en organtransplantation börjar när organet kyls med en köldlösning efter organskörd och slutar sedan vävnaden nått fysiologisk temperatur under inoperationen. Varmischemin börjar då och slutar sedan den kirurgiska anastomosen fullbordats.Arbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Troponin IKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Ischemic PostconditioningGerbillinae: En underfamilj under Muridae (råttdjur), bestående av flera släkten, inkl. Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones och Psammomys.RyggmärgsischemiKammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Troponin TAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Hjärtmitokondrier: Hjärtmuskelvävnadens mitokondrier.NitroglycerinAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Mjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Hjärt-kärlmedelProspektiva studierMiniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Prediktivt värde av testerHjärtfunktionstesterSlumpmässig fördelningVävnadsdödSammandragningVariantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.Kranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.Nervskyddande medelLaktater: Salter eller estrar av mjölksyra med generell kemisk formel CH3CHOHCOOR.L-laktatdehydrogenasBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.VänsterkammardysfunktionMediainfarkt: Utveckling av koagulationsnekros efter ischemi i någon del av det område som försörjs av den mellersta hjärnartärens kärlsystem. Kliniska tecken är kontralateral svaghet och känselbortfall i arm och ansikte och kontralateral homonym hemianopsi. Utbredda hemisfärskador kan leda till afasi, alexi, agrafi, akalkuli, fingeragnosi, anosognosi och apraktagnosi.Möss, inavlade C57BLPeroxidasKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Mikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.SyrgasförbrukningErgonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.RiskfaktorerFosfokreatin: Ett endogent ämne som finns i skelettmuskelvävnad hos ryggradsdjur. Teknetium Tc 99m-sestamibiAngioplasty, Balloon, CoronarySensitivitet och specificitetKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Kärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.TalliumKatter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.OrganoteknetiumföreningarSyrgasPulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Hydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Hjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.Hjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Asymptomatic DiseasesJodbensenerKreatinkinas, MBAntiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Dekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Cerebral infarkt: Uppkomst av områden av nekros i hjärnan till följd av otillräckligt blodflöde, arteriellt eller venöst. Hjärninfarkter indelas allmänt efter hjärnhalva (dvs vänster eller höger), lob (t ex främre lob) , artärnät (t ex främre hjärnartär) och etiologi (t ex emboli). Syn. cerebral infarkt.Acetanilider: N-fenylacetamid. Prekursor för många läkemedel, färgmedel och andra föreningar i kemisk syntes; har tidigare använts som smärtstillande och febernedsättande preparat, men orsakar ofta dödlig methemogl obinemi. Synonymer: acetylanilin; acetylaminbensen; antifebrin.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Regionalt blodflödeDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Hjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Oxidativ stressPrognosRadiofarmakaUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Acidos: Sjukligt tillstånd orsakat av syraöverskott i blod och kroppsvävnader. Typiskt är en ökad koncentration av vätejoner (sänkt pH).Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.SlagvolymSjukdomsgradsmåttKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Glyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.VävnadsöverlevnadMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Cardiac CatheterizationCelldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.EnzymhämmareDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.SignalomvandlingSystoleCardiac-Gated Single-Photon Emission Computer-Assisted TomographyMyokardrevaskulariseringVektorkardiografiPatientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Sympatiska nervsystemetEnergiomsättningKoronarocklusionDiastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Hjärtförlamande medelUnderbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Mikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.RiskbedömningHistamin H3-receptorer: En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. H3-receptorerna blev först uppmärksammade som blockerande autoreceptorer på histaminbärande nervändar och har senare visat sig reglera frisättandet av flera olika signalsubstanser i det centrala såväl som det perifera nervsystemet.Postoperativa komplikationerRåttor, inavlade stammarPerioperativ omhändertagandeKaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.NoradrenalinMesenterial vaskulär ocklusion: Nedsatt flöde i inälvscirkulationen pga ateroskleros, emboli, trombos, stenos, trauma eller kompression eller tryck från angränsande tumörer. Sällsyntare orsaker är läkemedel, inälvsparasiter och kärlinflammationssjukdomar, som t ex nekrotiserande polyarterit och thrombangiitis obliterans.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Sus scrofaMyocardial BridgingTUNEL: En in situ-metod för att upptäcka DNA-områden som stubbats vid apoptos. Terminalt deoxinukleotidyltransferas används för att binda märkt dUTP, på ett malloberoende sätt, till 3-prim OH-ändarna på enkel- eller dubbelsträngat DNA. Denna s k TUNEL-metoden markerar apoptos i enskilda celler, vilket gör den känsligare än agarosgelelektrofores för analys av DNA-fragmentering.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.TakykardiIntraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.NervcellerInjektioner, intraarteriellaMukokutant lymfkörtelsyndrom: Ett akut, mukokutant febertillstånd med svullna halskörtlar hos barn. De viktigaste symtomen är feber, stas i ögats bindhinna, mörkröda läppar och munhåla, utstående tungpapiller och ödem eller rodnad på extremiteterna.Cellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.Neutrofila leukocyterAtenolol: 4-(2-hydroxi-3-((1-metyletyl)amino)propoxi)bensenacetamid. En kardioselektiv betaadrenoblockerare med egenskaper liknande dem hos propranolol, men utan någon negativ inotrop effekt.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.PremedicineringKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Resultats reproducerbarhetFractional Flow Reserve, MyocardialHjärnödemDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.TroponinAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Reaktiva syreradikalerKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.

*  Dagkirurgi & Myokard ischemi - ppt ladda ner
4 Perioperativ myokardischemi/infarkt 5 Perioperativ myokardinfarkt. Incidens: 1,4-38% Mortalitet: 36-70% Vanligt problem. ... 3 Perioperativ myokard ischemi/infarkt. Kardiovaskulär riskbedömning Ischemisk hjärtsjukdom och dagkirurgi ... Tyst infarkt Föregås av myokardischemi med ST sänkning Icke Q-vågs infarkt Inom de första timmarna postoperativt (6-12t) 50% ... 16 EKG 149 kärlkir pat. Studera effektiviteten i rutin övervakningsEKG för upptäckt av myokard ischemi. Jämförelse av ...
  http://slideplayer.se/slide/2007560/
*  Detrusitol filmdragerad tablett 2 mg - Köp direkt på Apoteket
Hemleverans av Detrusitol filmdragerad tablett 2 mg hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och alla läkemedel i lager. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/detrusitol-filmdragerad-tablett-2-mg-60-styck-burk-114340/
*  Detrusitol SR depotkapsel, hård 4 mg - Beställ på Apoteket.se
Beställ Detrusitol SR depotkapsel, hård 4 mg hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och alla läkemedel i lager. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/detrusitol-sr-depotkapsel-hard-4-mg-30-styck-burk-205333/
*  Migrän - Wikipedia
rodnad, men sällsynta fall av myokardischemi har förekommit. Det rekommenderas därför inte för personer med kardiovaskulär ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Migr%C3%A4n
*  Coronarangiografi/PCI samt klaffutredningar - Allmänt om coronarangiografi, Region Jönköpings län
Låg fysisk arbetsförmåga , 100 W - men hänsyn tas till ålder - ensamt eller i kombination med ST-sänkning där myokardischemi ...
  http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43673&childId=21317
*  Köpa Gelnique utan recept på nätet i Sverige | Gelnique Online Apotek
Återspeglar myokardischemi med utbredning från det subendokardiella området, billigt vioses piller. Det finns två typer av ...
  http://apoteksverige.life/gelnique.html
*  Köpa Euthasol (phenytoin) 100mg utan recept | Euthasol Online Apotek
I klinisk praxis ses myokardischemi i olika situationer, Euthasol (phenytoin) 100mg. Detta är en mycket vanlig och smittsam ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/euthasol/
*  Köpa Duowin (permethrin) 30gm utan recept | Duowin Online Apotek Sverige
Sannolikhet för myokardischemi eller infarkt på en skala, beställa duowin lagligt sverige. Termanvändning, Information om de ...
  http://www.timedmg.com/i/apotek/duowin.html
*  Köpa Bicusan utan recept på nätet i Sverige | Bicusan Online Apotek
Återspeglar myokardischemi med utbredning från det subendokardiella området, beställa bicusan säkert sverige. Vid en vanlig ...
  http://sverige-apotek.life/bicusan.html
*  Köpa Trangorex utan recept på nätet i Sverige | Trangorex Online Apotek
Titel: Experimentell röntgenologisk studie av vänster kammare under akut myokardischemi, apotek trangorex köpa. Det som mäts ...
  http://apotekvarersverige.life/trangorex.html
*  Köpa Napro (naproxen) 500mg, 250mg utan recept | Napro Online Apotek Sverige
Vad är diagnosen myokardischemi sekundär undersökning är den mest effektiva, napro till salu göteborg. Albinism är total ...
  http://www.soundthief.com/wp-includes/certificates/apotek/napro.html
*  Köpa Cortico-sol utan recept på nätet i Sverige | Cortico-sol Online Apotek
Farmaci: Fructus Hippophae Flavonoider på myokardischemi, hyperlipidemi, koronar skleros, bättre effekt, köp cleron säkert. ...
  http://sverige-apotek.life/cortico-sol.html
*  Köpa Ladinin (ciprofloxacin) 500mg utan recept | Ladinin Online Apotek
Okontrollerad hypertoni ökar risken för perioperativ myokardischemi och stroke, köpa ladinin pa apoteket stockholm. Om den inte ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/ladinin/
*  Köpa Betamycin utan recept på nätet i Sverige | Betamycin Online Apotek
Strukturell hjärtsjukdom vid klaffel, hjärtsvikt, akut myokardischemi, lungemboli, aortadissektion, pulmonell hypertension, ...
  http://apoteksverige.life/betamycin.html
*  Köpa Patanol utan recept | Patanol Online Apotek
Lars Hode Tryck här för Del 2. Akuta coronara syndrom omfattar myokard-ischemi orsakat av ateroskleros i hjärtats kransartärer ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/patanol/
*  Köpa Mirena (levonorgestrel Ethinyl) 0.15mg utan recept | Mirena Online Apotek
Behandla i första hand bakomliggande orsaker som högt blodtryck myokardischemi och arytmi, mirena levonorgestrel ethinyl. ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/mirena/
*  Köpa Unasal utan recept på nätet i Sverige | Unasal Online Apotek
Ischemisk hjärtsjukdom orsakas av ateroskleros i hjärtats kranskärl vilket leder till myokardischemi, Unasal (terbinafine) ...
  http://apotekvarerpanettet.life/unasal.html
*  Köpa Carlevod utan recept på nätet i Sverige | Carlevod Online Apotek
Du kan även lägga till betydelsen av myokardischemi själv, Carlevod (carbidopa Levodopa) 300mg, 125mg, 110mg. Effects of ...
  http://apotekvarer-sverige.life/carlevod.html
*  Köpa Aciclovir 800mg, 400mg, 200mg utan recept | Aciclovir Online Apotek
Kan emotionell stress öka risken för myokardischemi, alltså ett minskat blodflöde till hjärtats muskulatur, aciclovir . ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/aciclovir/
*  Köpa Poruxin utan recept på nätet i Sverige | Poruxin Online Apotek
Därför 70% av fallen av plötslig hjärtdöd inträffar är hos patienter med tyst myokardischemi, köp finasteride. A pale and very ...
  http://apotekvarerpanettet.life/poruxin.html
*  Köpa Cimogal utan recept på nätet i Sverige | Cimogal Online Apotek
Projektet innefattar forskning inom molekylära mekanismer och behandling av reperfusionsskador vid myokardischemi i ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/cimogal.html
*  Läkemedelsverket informerar - PDF
... är ett myokardiellt perfusionsmedel indicerat för kompletterande diagnos och lokalisering av myokardischemi och/eller infarkt. ...
  http://docplayer.se/2477913-Lakemedelsverket-informerar.html
*  Köpa Hylo-care utan recept på nätet i Sverige | Hylo-care Online Apotek
Akuta coronara syndrom omfattar myokard-ischemi orsakat av ateroskleros i hjärtats kransartärer, köp hylo care online pris. De ...
  http://apoteksverige.life/hylo-care.html