Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.SplenektomiMöss, inavlade BALB CMöss, inavlade C57BLVandrande mjälteMjältförstoring: Förstoring av mjälten.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Mjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.T-lymfocyterLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Spleen Focus-Forming VirusesLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.BrässLymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.AntikroppsbildningB-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.Lymfvävnad: Specialiserade vävnader som utgör delar av det lymfatiska systemet. De är belägna på bestämda platser i kroppen där en rad olika lymfocyter kan bildas, mogna och mångfaldigas. Lymfvävnaderna är förbundna med ett nätverk av lymfkärl.VävnadsdistributionHemolytisk plackteknik: En immunologisk teknik för bestämning av enskilda cellers sekretion, beskriven i: Jerne m fl (1974): Plaque forming cells: methodology and theory. Transplant Rev 18:130.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Antikroppsproducerande celler: Lymfoida celler som kan reagera med antigen så att specifika cellprodukter, kallade antikroppar, bildas. Olika undergrupper av celler, ofta B-lymfocyter, kan särskiljas, utifrån de olika immunglobulin klasser de ger upphov till.Möss, inavlade C3HBenmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.Möss, inavlade CBAKonkanavalin A: Ett mannos-/glukosbindande lektin från bönan Canavalia ensiformis. Det är ett kraftigt verkande mitogen som används för att stimulera celltillväxten i lymfocyt-, främst T-lymfocyt-, odlingar. Syn. con A.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.MjältbristningImmunitet, cellulär: De immunreaktioner som förmedlas av antigenaktiverade T-lymfocyter via lymfokiner eller direkt celltoxicitet. Detta sker utan förekomst av cirkulerande antikroppar eller i fall där antikroppar spelar en underordnad roll.Immunisering, passivLeukemi, experimentell: Experimentellt framkallad leukemi i djur genom exponering för leukemogena faktorer, som t ex virus, strålning eller transplanterad leukemisk vävnad.OrganspecificitetAntigenerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Möss, inavlade DBABenmärgsceller: Celler i benmärgen, inkluderande fettceller, stromaceller, megakaryocyter och prekursorceller till de flesta av blodcellerna.Immuntolerans: Specifik avsaknad av immunreaktion mot ett visst antigen hos en individ med iövrigt normalt immunförsvar. Bristen kan bero på tidig kontakt med antigenet hos en immunologiskt omogen individ (foster eller nyfödd) eller hos en vuxen som utsatts för extremt stora doser eller ytterst små mängder av antigenet, eller genom exponering för strålning, antimetaboliter, antilymfocytserum osv.OrganstorlekFriend-musleukemivirus: En stam av musleukemivirus som ger upphov till leukemi av retikelcellstyp med omfattande infiltration i lever, mjälte och benmärg. Viruset infekterar DBA/2-möss och schweizermöss (swiss).Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Immunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Interferon Type IIMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Cytotoxicitet, immunologisk: Nedbrytning av en målcell genom angrepp från immunologiskt aktiva effektorceller. Nedbrytningen kan ske genom direktkontakt med aktiverade T-lymfocyter, lymfoida eller myeloida mördarceller, eller förmedlas av cytotoxiska antikroppar, cytotoxiska lymfcellsfaktorer eller komplement.TymektomiTidsfaktorerBlodbildning, extramedullär: Bildande och utveckling av blodceller utanför benmärgen, som t ex i mjälten, levern eller lymfknutorna.Hypersensitivity, DelayedFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Transplantat-mot-värdreaktion: Ett immunologiskt angrepp igångsatt av ett transplantat mot mottagaren pga vävnadsoförenlighet när immunologiskt aktiva celler transplanteras till en värd med nedsatt immunitet. Det kliniska tillstånd som följer är transplantat-mot-värdsjukdom.Peyers plackCytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Dos-responskurva, immunologisk: Det specifika immunsvar som utlöses av en specifik dos av ett immunologiskt aktivt ämne eller immunologiskt aktiv cell hos en organism, vävnad eller cell.Möss, inavlade AKRNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Mördarceller, naturliga: Celler som har spontan cytotoxisk verkan mot en rad tumörceller utan föregående immunisering. De förekommer hos icke-immuna människor och försöksdjur och betraktas av somliga som mördarceller (med antikroppsberoende celltoxisk effekt), men de kan även döda utan närvaro av antikroppar.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.Injektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.T-lymfocyter, regulatoriskaCytotoxicitetstester, immunologiska: Metoder för påvisande av den celltoxiska effekten av en lymfocyt, en lymfocytprodukt, antikropp eller komplement på en målcell.MitogenerTrinitrobensenerBlodstamceller: Ursprungscellerna för alla typer av blodceller.RNA, budbärarGauchers sjukdom: En autosomalt recessiv sjukdom förorsakad av brist på enzymet glukocerebrosidas, vilket medför ansamling av glykosylceramid i enkärniga fagocyter (Gaucherceller). Den vanligaste formen är den icke-neuropatiska, ett långsamt framskridande sjukdomstillstånd med lever- och mjältförstoring och skelettmissbildningar. De neuropatiska typerna indelas i infantila och juvenila former. Den infantila formen visar sig vid 4-5-månadersåldern som anemi, utebliven kognitiv utveckling, indragen nacke, dysfagi (sväljningsbesvär) och förstorad lever och mjälte. Den juvenila formen uppvisar en långsam intellektuell försämring, lever- och mjältförstoring, ataxi, myokloni och spasticitet. De neuropatiska formerna kännetecknas av förlust av nervceller, med neuronofagi och ansamling av glukocerebrosid i nervcellerna.StrålningschimärBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Ytantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.Mononukleära fagocyter: Ett system av enkärniga celler med uttalad fagocytisk förmåga och riklig utbredning i lymfoida och andra organ. Det omfattar makrofager och deras förstadier, fagocyter, Kupfferceller, histiocyter, dendritceller, Langerhansceller och mikroglia. Termen "mononukleära fagocyter" har ersatt det tidigare "retikuloendoteliala systemet", till vilket även räknades mindre aktiva fagocyter, såsom fibroblaster och endoteliala celler.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Tumörer, experimentellaMjältartär: Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.Dendritiska celler: Immunkompetenta celler i lymfsystemet och det blodbildande (hemopoietiska) systemet och i huden. De kallas även interdigiterande, retikulära eller beslöjade. Deras morfologiska och fenotypiska funktion består i att bearbeta antigen eller presentera dem för T-celler, och därmed stimulera den cellulära immuniteten.Lipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.CD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.Immunglobuliner: Glykoproteiner som förekommer i blod (antikroppar) och andra vävnader. De klassificeras utifrån struktur och verkan i fem klasser (IgA, IgD, IgE, IgG och IgM).Immunitet: Motståndskraft mot främmande mikroorganismers intrång eller patogena effekter, eller mot giftverkan av antigena ämnen.Blodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Lymfocytkultur, blandadAntilymfocytserum: Serum innehållande antikroppar mot lymfocytantigener. Det används både i histokompatibilitetstester och terapeutiskt i samband med transplantationer.

*  Mjälte - Wikipedia
Mjälten, latin lien, grekiska splen, är ett organ i däggdjurens kropp. En mänsklig mjälte är ungefär lika stor som en knuten hand och väger hos en vuxen människa lika mycket som ett stort äpple, cirka 150 gram. Den är bönformad och sitter strax framför den vänstra njuren, det vill säga djupt under vänster revbensbåge i mellangärdet. Mjältens två viktigaste uppgifter är att bryta ner gamla röda och vita blodkroppar samt att producera en typ av vita blodkroppar som vi behöver i vårt immunförsvar. Tillsammans med andra delar av vårt immunsystem ser mjälten också till att det bildas antikroppar, immunglobuliner, som känner igen skadliga bakterier och hjälper till att försvara oss mot infektioner. Så kallat håll, som kan uppstå vid kroppsansträngning, kallas ibland mjälthugg. Sprucken (ruptur) mjälte kan uppstå vid hårt våld mot mjälten, exempelvis vid bilolyckor. För 10-15 år sedan opererades ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%A4lte
*  Ranas horisont: Mamma sover (moahaha)
Lördag morgon, klockan halv sex. Ungarna kör upp varandra och mig. Jag gör välling, slår på Bolibompa och faller i koma i soffan. Jag tänker smyga till mig några minuters sömn till. Detta, mina vänner, är ett skrattretande omöjligt projekt. Små händer som drar i mitt hår och petar mig i öronen. Små armbågar och knän som trycker in mjälten på mig. Små lätta men tunga barn som klättrar och kravlar upp på mig och vill leka häst. Jag ger upp och går och brygger ett stort glas mycket starkt kaffe åt mig. Nånting sånt var det som inspirerade mig att måla denna tavla. Titeln är Mamma sover. ...
  http://ranashorisont.blogspot.com/2008/10/mamma-sover-moahaha.html
*  Jockey fick mjälten söndersparkad i lopp | Trav 365 | Sportbladet | Aftonbladet
Toppjockeyn Ruby Walsh fick sin mjälte söndersparkad under ett lopp i helgen. Jockeyn fick en spark av sin häst i samband med ett fall över ett hinder. Walshs skador var så allvarl
  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article11567126.ab
*  QUALITY HOTEL WINN GÖTEBORG 3* (Sverige) - från SEK 1143 | BOOKED
Quality Hotel Winn - Det 3-stjärniga bekväma Quality Hotel Winn ligger på 20 minuters promenad från Backaplan. Quality Hotel Winn erbjuder sina besökare individuella rum sedan 1975.
  http://quality-hotel-winn-gotenborg-gothenburg.booked.se
*  Mjälten? - Kattforum
Vår lilla skrutt ligger på Blå Stjärnan sen igår och blir kvar där minst en natt till. Hon har urinvägsinfektion som vi behandlade med amimox och metacam. Vi fick dock avbryta den behandlingen i förtid då hon började kräkas i enorma mängder och inte åt eller drack. I fredags var vi inne (på en annan klinik) och vätskade upp henne samt fick medel mot illamående, sprutmatade henne hela dagen igår men sen började hon kissa smådroppar igen och då åkte vi in ...
  http://kattforum.se/viewtopic.php?p=4965993
*  yellowbastard
Jag tog kökskniven i handen höjde den långsamt över de förtvivlade kycklingklubborna och PAFF så befann jag mig i en operationssal. Till höger stod en respirator och till vänster en sjuksköterska vid namn Alice (ett bra namn på en sjuksköterska, varför vet jag inte). På operationsbordet låg en akut sjuk herre som genast behövde opereras för sprucken mjälte. Jag lade en försiktigt snitt, såg hur huden lätt sprack upp av den vassa skalpellens egg. Det kittlade i fingrarna av adrenalinet som pumpade runt i ådrorna. För att stoppa blödningen var mjälten tvungen att marineras och ugnsgrillas. Snabbt lade jag inälvan i en skål med chilimarinad och svisch in i ugnen. Herren var räddad. Mission accomplished ...
  http://yellowbastard.blogg.se/2009/january/you-can-call-me-dr-al.html
*  Sommartimjan, Thymus vulgaris, Ayelet ekologiskt frö
Benämning på några andra språk danska / norska / finska / engelska / tyska Timian / Timian / Timjami / Thyme / Thymian Vetenskapligt namn
  https://www.lindbloms.se/krydd-medicinalvaxter/tva-till-flerariga/sommartimjan-thymus-vulgaris-ayelet-ekologiskt-fro/
*  vaxkabinett: spleen
Man måste underkasta sig en ritual för att slippa vara rädd, man måste mångdubbla sina handlingar för att skydda sig mot världen." ...
  http://vaxkabinett.blogspot.com/2009/10/spleen.html
*  Splenektomi - Ersta diakoni
På Ersta sjukhus kirurgklinik gör vi så kallad splenektomi, där man avlägsnar mjälten. Operationerna utförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.
  http://www.erstadiakoni.se/sv/sjukhus/Patient/Kliniker--avdelningar/Kirurgi/Kirurgiska-ingrepp/Splenektomi-borttagande-av-mjalte/
*  Kay Bojesen Standard Bearer 22.5cm Prydnadsfigur - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Jämför priser på Kay Bojesen Standard Bearer 22.5cm Prydnadsfigur, läs recensioner om Kay Bojesen Heminredning. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Kay Bojesen Standard Bearer 22.5cm Prydnadsfigur.
  https://www.pricerunner.se/pl/459-3762634/Heminredning/Kay-Bojesen-Standard-Bearer-22.5cm-Prydnadsfigur-priser
*  Vanliga frågor om Clarion Hotel Winn, Gävle
Har du funderingar om parkering, incheckning och öppettider inför ditt besök på Clarion Hotel Winn, Gävle? Här hittar du svaren.
  https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/gavle/clarion-hotel-winn-gavle/om-hotellet/vanliga-fragor/
*  Invigning av nya Comfort Hotel Winn i Umeå - BusinessClass.se
2013-10-13 Torsdag 10 oktober var det premiär för Umeås nyaste hotell, Comfort Hotel Winn, som drivs av Nordic Choice Hotels. Hotellet har totalt 185 rum utplacerade BusinessClass.se
  http://www.businessclass.se/invigning-nya-comfort-hotel-winn-i-umea/
*  Scandic Winn | Hotell Karlstad | Scandic Hotels
Oavsett om du reser i tjänsten, med familjen eller kompisgänget så erbjuder vi alltid den bästa komforten. Boka boende på flexibla Scandic Winn!
  https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/scandic-winn
*  Majjsans Universum | Gamen som inspirationskälla
Inspirationen till mitt skapande kommer från vitt skilda håll.. Ibland är det tystnaden, eller dunklet från någon vrå i universum som väcker nyfikenhet.. Det är inte alltid i centrum, i hetluften eller på röda mattan som det mest spännande finns för mig. Utan bland doldisarna. Att hitta en bortglömd dammig vindsvrå där skatterna viskar om sin närvaro. Det kräver. tålamod, ensamhet, eftertänksamhet och lite galenskap.. Så är det med gamen.. Gamen är inte den mest populära fågeln. Den är inte småfågelsöt. Den har sällan glada färger och den är heller inte känd för sin bedårande sång.. Tvärtom har gamen lite dåligt rykte, kommer med död, är girig och roffar åt sig. Och så har den dålig hållning.. För mig är gamen en hjälte. Och faktiskt inte bara för mig. Gamen har väldigt stor och effektiv mjälte och ett fantastiskt immunförsvar, vilket behövs när den äter kadaver som kanske legat ett tag.. Att gamen hjälper till att kalasa på självdöda djur ...
  http://majjsan.se/sv/blogg/gamen-som-inspirationskalla/
*  anelias: januari 2012
Ibland kan livet kännas orättvist. Helst när något händer ens nära och kära. Våran lilla älskling fick en tumör på mjälten, och det fanns inte så mycket dom kunde göra. Jag är så otroligt tacksam och lycklig över dom många åren han fanns med oss. Världens snällaste Bamse. Han skapade sån otrolig glädje och han fanns alltid där. Jag tror jag inte fattat än att han är borta. Allt gick så otroligt fort. För tre dagar sedan visade jag stolt upp vad han kunde göra för trick inför mina vänner. Igår pussade jag på honom innan jag for till träningen, och sen då jag kom hem var han bara borta. Som det känns nu så kommer tårarna aldrig sluta rinna. Men jag försöker tänka på alla minnen med honom. Då blir jag glad. Och jag vet att han springer runt och leker med hans syster Nikita och mamma Lady som han saknat så mycket. Usch vad jobbigt detta är. Så orättvist. Jag skulle kunna ge allt för att få krama honom en sista gång ...
  http://aneliass.blogspot.com/2012/01/
*  Kort bil farligare än krocktest visar: Räkna själv! - Bildrullen - med Lennart Strandberg
Ett g-tal på 20 i frontalkrock kan klaras utan svåra skador av en frisk människa, som sitter väl fastspänd med bilbälte* och får halskotpelaren stabiliserad av krockkuddar.. Men kroppspulsådern och kroppens inre vävnader deformeras av rörelserna hos de tyngre kompakta organen - exempelvis hjärta, lever och mjälte. Se min artikel i Nationalencyklopedin under uppslagsordet trafikolycka - Skaderisker.. Halveras krockzonens längd måste den göras styvare för att inte 'bottna' innan kupén har stannat. I räkneexemplet dubbleras då g-talet till 40.. Det innebär överhängande risk för att dö av brusten kroppspulsåder. Och vid betydligt lägre g-tal kan invalidiserande whiplashrörelser uppstå, om huvudet kastas fram och tillbaka.. Det här resonemanget illustrerar krock mot en bergvägg eller frontalkrock med en likadan bil i samma hastighet. Men situationen blir ännu värre för en liten lätt bil, som krockar med en tung - speciellt om den tyngre saknar småbilsskonande ...
  http://bildrullen.se/2012/03/krocksakra-smabilar-ger-dig-inre-skador-rakna-sjalv/
*  Finfint - diagnosingela.blogg.se
Halvårsbesök hos lilla doktorn på hematologen idag. Alla världen tipp topp Kml värdet är 0.010 % :-) I maj 2013 var värdet 49.7% Så det är ju knäppt mätbart nu. Lever , mjälte, njurar, socker och kolesterol värden är även de tipp topp. Så glad att allt funkar så jag får fortsätta leva! Jag får fortsätta med alla mediciner som vanligt och har nu fått mer smärtstillande så jag får mindre värk ...
  http://diagnosingela.blogg.se/2018/january/finfint.html
*  Tuschritningen och tre andra historietter - Hjalmar Söderberg - Novell | NOVELLIX
Historietterna är ett urval från Söderbergs första novellsamling (1898) och har setts som ett tecken på hans stora betydelse för svensk litteratur. Texterna innehåller stråk av existentiella och allmänmänskliga frågor, där Söderberg skapar sin alldeles egna litterära genre.. I Tuschritningen träder en man in i en bod för att köpa en cigarr. Som av en ingivelse visar han det unga butiksbiträdet en tuschritning han bär med sig i plånboken. När flickan skärskådat den ett tag, undrar hon vad den betyder, en fråga som herren inte kan svara på hur mycket han än försöker. Den betyder ju nämligen ingenting. Men flickan känner sig bortgjord och bannar berättarjaget för att göra en fattig flicka till åtlöje. Det är en berättelse om klasskillnadernas konsekvenser, om kunskapstörst och om att få känna sig betydelsefull.. De övriga historietterna är Spleen, En kopp te och Duggregnet. I berättelserna känns Söderbergs säregna detaljrikedom och precisa berättarstil ...
  https://novellix.se/produkt/tuschritningen-och-tre-andra-historietter/
*  Institutet är tillbaka! - Institutet | Sveriges Radio
Lördagen den 3:e oktober är Institutet tillbaka med nya avsnitt! Det handlar om mjälten, organet som är allra mest indie. Slash berättar om vilket dinosauriefynd ...
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4131&artikel=6268776
*  Vill du jobba extra i hotellreceptionen p Radisson Blu Metropol - Winn Hotel Group AB - Receptionistjobb i Helsingborg
och tillgodoser g stens nskem l p ett naturligt s tt. Vidare ser vi ven att du r flexibel, tar egna initiativ och r lika mycket lagspelare som sj lvst ndig. F r att trivas hos oss motiveras du av ett h gt tempo och g r ditt yttersta varje dag med gl dje ...
  https://vakanser.se/jobb/vill+du+jobba+extra+i+hotellreceptionen+pa+radisson+blu+metropol+2/
*  Servitris/servitör fastanställning 85% - Winn Hotel Group AB
Är du intresserad av att jobba i en spännande och kreativ miljö? Vi söker restaurangproffs som tillsammans med vårt fantastiska team vill leverera en service ut
  https://karriar.winn.se/jobs/69929-servitris-servitor-fastanstallning-85
*  Frukostservis extra - Winn Hotel Group AB
Morgonpigg servicestjärna? Nelly's Food ETC söker dig som älskar att vara uppe med tuppen. Njuter du dessutom av att ge andra den bästa starten på dagen genom a
  https://karriar.winn.se/jobs/92791-frukostservis-extra
*  Gravsten HG001 (Hög Gravsten i svart polerad Granit med sockel & blomplatta) - ML Natursten
Gravsten: HG001 Hög Gravsten i svart svensk granit med polerad framsida och sandblästrade sidor. Dekor av en ros i brons på sandblästrat fält i mitten.
  http://www.mlnatursten.se/h%C3%B6ga-gravstenar/gravsten-hg001-1456434
*  Resa hit » SBF Kongress
Två stora utomhusparkeringar finns i anslutning till Scandic Winn, där kan man betala för 3 dygn förväg. Parkeringshus Gripen finns nära och det finns även utomhusparkering vid Karlstad CCC. ...
  http://www.sbfkongress.se/resa-hit/

LymfocytCell-medierad immunitet: Cell-medierad immunitet, även kallad för fördröjd överkänslighet eller typ IV överkänslighet, är en immunreaktion som inte involverar antikroppar utan istället aktiverar makrofager, NK-celler, cytotoxiska T-celler (CD8+) och utsöndrar en speciell profil av cytokiner mot antigen.Antigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Peyers plack: Peyers plack är sekundära skivformiga lymfatiska organ uppkallade efter den Schweiziska 1600-tals anatomisten Johann Conrad Peyer. Peyers plack är ansamlingar av lymfatisk vävnad och återfinns vanligtvis i tarmväggen i ileum (den nedre tunntarmsdelen) hos människan.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.