Mitralklafförträngning: Förminskning av passagen förbi mitralisklaffen pga fibros och kalcinos i flikarna och korda. Detta leder till förhöjt tryck i vänster förmak, som i sin tur höjer ven- och kapillärtrycket i lungorna och anfall av dyspné och takykardi vid fysisk ansträngning. Reumatisk feber är den främsta orsaken.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Reumatisk hjärtsjukdomPulmonalklafförträngningMitralklaffprolaps: Onormal inbuktning av den ena eller båda mitralisklafflikarna in i vänster förmak vid systole. Detta medför reflux av blod till vänster förmakMitralklaffinsufficiens: Bakåtflöde av blod från vänster hjärtkammare till vänster förmak pga ofullständig tillslutning av mitralisklaffen. Detta kan leda till mitralisreflux.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.TrikuspidalklafförträngningHjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Mitral Valve AnnuloplastyHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.AortaklaffinsufficiensPulmonalklaffChordae tendineae: Sensträngarna som förbinder de atrioventrikulära klaffarnas flikar med tillhörande papillarmuskler i hjärtats kammare, och som hindrar klaffarna från att vända sig när kamrarna drar sig samman.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Bioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.TrikuspidalklaffHalsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Balloon ValvuloplastyCardiac CatheterizationFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Ekokardiografi, tredimensionell: Ekokardiografi som förstärkts genom tillägg av en djupdimension till den traditionella tvådimensionella bildåtergivningen. Tekniken beskrevs för första gången 1961, men togs inte i bruk som en ekokardiografimetod förrän 1974.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.BehandlingsresultatFonokardiografi: Registrering av hjärtljud och återgivning av ljudpulserna som kurvor, med hjälp av mikrofon, elektrisk signalomvandlare och förstärkare (stetograf).RyggradsförträngningFärgdopplerekokardiografi: Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.LuftstrupsförträngningSjukdomsgradsmåttUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.ProteskonstruktionPulmonell subvalvulär stenosCardiac Valve AnnuloplastyHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.PylorusförträngningSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Ventrikulärt utflödeshinderHjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.TrikuspidalklaffinsufficiensEndokardit, bakteriellEndokardit: Exsudativa och proliferativa inflammatoriska förändringar i endokardiet, med förekomst av påväxter på ytan eller i själva endokardiet och oftast med utbredning till en hjärtklaff, eller ibland omfattande hjärtkamrarnas inre ytskikt eller andra delar av endokardiet. Inflammationen kan uppträda primärt eller som komplikation till annan sjukdom.Hjärtauskultation: Avlyssning av hjärtats ljud.Subaortastenos: En anatomisk förändring i mitralisklaffapparaten och hjärtkammarskiljeväggen, vilket leder till hindrat utflöde från vänster kammare.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Venösa klaffarRetrospektiva studierProspektiva studierTidsfaktorerTorakotomiNoonans syndromReoperationAortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Hypoplastisk vänsterkammare: Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.Ventrikelseptumdefekter: Medfödda defekter i skiljeväggen mellan hjärtats kammare, oftast pga att bulbärskiljeväggen inte fullständigt sluter till foramen interventricularis.Postoperativa komplikationerBloodless Medical and Surgical ProceduresPrediktivt värde av testerFramfall: Ett organs eller del av organs inträngande i en naturlig eller konstgjord kroppshåla.Aortastenos, subvalvulärSlagvolymMyxomHjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Observatörsvariation

*  Klaffläckage | Blausen Medical
Mitralklafförträngning Topics: Circulatory, Conditions 01:55 01:55 Behandling av mitralisstenos Topics: Circulatory, Tests and ...
  https://blausen.com/sv/video/klafflackage/

Kommisurotomi: Kommisurotomi är ett ingrepp i hjärnan där corpus callosum, hjärnbalken, skärs av. Ingreppet utförs för att förhindra att epileptiska anfall sprids i hjärnan.Kardiologi: Kardiologi (från gr. καρδίᾱ kardiā "hjärta") är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs.Afterload: Afterload innebär inom kardiologin det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas.HjärtmuskelinflammationKlaffel (hjärtat): Vid klaffel är det fel på en av hjärtats fyra klaffar.Stenos: Stenos är ett sjukdomstillstånd i någon kroppsdel, med förträngning av anatomisk passage eller rörformig struktur. I vissa fall medfödd men oftare uppkommen ur olika sjukdomstillstånd, exempelvis artärstenos vid ateroskleros.Aortainsufficiens: Aortainsufficiens är en typ av hjärtfel där blodflödet i aortan påverkats. En stor del av hjärtats blod pumpas fram och tillbaka mellan aorta och vänster kammare och hjärtmuskulaturen växer kompensatoriskt till sig.Ekokardiografi: Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger en omedelbar avbildning av hjärtat i olika vyer som kan sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser.Vena contracta: frame|right|Vena contracta.Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.EndokarditDaniel Noonan: Daniel Noonan, född den 28 oktober 1979 i Warren i New South Wales, Australien, är en australisk roddare.Clarence Crafoord: Clarence Crafoord, född 28 maj 1899 i Hudiksvall, död 25 februari 1984 i Danderyd, var en svensk läkare och pionjär inom svensk thoraxkirurgi. Crafoord var verksam vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och var överläkare där 1939–1957.Enddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.Myxom