Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.MunbottenKapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.VenolerKindMikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.Microscopisk angioskopi: Icke-invasiv mikroskopisk undersökning av mikrocirkulationen, vanligtvis utförd i nagelbädden eller ögats bindhinna. Förutom undersökning av själva kapillärkärlen, kan även mätning av passerande blodceller och intravenöst tillförda ämnen göras. Detta är inte samma sak som endoskopisk undersökning av blodkärl (angioskopi).Videomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Regionalt blodflödeKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Akridinorange: N,N,N´,N´-tetrametyl-3,6-akridinediamin, monohydroklorid. Kationiskt cytokemiskt färgämne specifikt för cellkärnor, isht DNA. Används som supravitalt färgämne och i fluorescenscytokemi. Kan ge upphov till mutationer hos mikroorganismer.NäthinnekärlKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Mesocricetus: Ett släkte (hamster) av familjen Muridae med tre arter. De husdjursstammar som finns nu kommer från individer som hämtades från Syrien. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning.Leukocytrullning: Förflyttning av fästande, sfäriska leukocyter längs endotelytan hos mikrokärlen. Fästförmågan och rullningen innefattar samverkan med selektiner och andra adhesionsmolekyler i såväl endotelet som leukocyten. Den rullande leukocyten aktiveras så av kemokiner, blir platt och får ett fast fäste på endotelytan innan den vandrar igenom interendotelcellkontakten.Mjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Fluorescein-5-isotiocyanat: Fluorescerande markör som kan binda till vävnader och proteiner och som används vid fluorescerande antikroppsfärgning och i protein- och aminosyrabindningsteknik.Kapillärgenomtränglighet: Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Blodflödeslära: Läran om blodflödet i förhållande till tryck, flödeshastighet, volym och motstånd i blodkärl, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt och submikroskopiskt.Tarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.NaglarKorrosionsavgjutning: Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.ReperfusionsskadaDiagnostiska tekniker, hjärt-kärl: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och dess organ eller demonstration av deras fysiologiska processer.NjurcirkulationSkin Window TechniqueKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Fluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Råttor, WistarBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.NitroprussidHyperemiJontofores: Tillförsel, med elektrisk ström, av joner av lösliga salter till vävnader i behandlingssyfte. I den medicinska litteraturen beskrivs metoden som ett förlopp för att öka läkemedels genomträngningsförmåga i ytvävnader med hjälp av elektrisk ström. Jontofores har ingenting att göra med jonbyte, luftjonisering eller fonofores, vilka inte kräver elektrisk ström.SyrgasVasomotoriska systemetRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Blodviskositet: Blodets inre motstånd (friktion, tröghet) vid kraftpåverkan. In vitromätning av blodets viskositet har begränsad klinisk betydelse, då denna inte återger den verkliga viskositeten i cirkulationssystem et. Mikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.ReologiHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Råttor, Sprague-DawleyDextraner: En grupp glukospolymerer som produceras av vissa bakterier. Dextraner har terapeutisk användning som plasmavolymutökare och som antikoagulanter. De har även utbredd användning i biologiska studier och industriellt.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Hydroxyethyl Starch DerivativesEndotoxemi: Närvaro av endotoxiner i blodet. Om tillståndet beror på toxiner från gramnegativa stavbakterier kan chock förekomma.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.P-selektinIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Hematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Polarisationsmikroskopi: Användning av polariserat ljus vid mikroskopering så att objektets optiska egenskaper vid viss orientering av ljusets polarisationsplan ger fenomen som synliggörs och motsvarande märbara parametrar.Erytrocytdeformerbarhet: Röda blodkroppars förmåga att ändra form i trånga passager, som i mikrokärlsystemet.Blodgasmätning, transkutan: Icke-invasiv bestämning av det partiella syrgas- eller koldioxidtrycket lokalt i kapillärkärl genom anbringande av speciella elektroder på huden. Dessa elektroder har fotoelektriska sensorer med förmå ga att registrera specifika våglängder från syresatt respektive reducerat hemoglobin.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.TidsfaktorerVideoinspelningBukspottkörtelinflammationSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Tungans sjukdomarUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Hemodilution: Minsking av blodets viskositet genom tillsats av cellfria lösningar. Metoden används kliniskt 1) vid tillstånd med försämrad mikrocirkulation, 2) vid ersättning av förlorat blod vid operationer utan homolog blodtransfusion och 3) vid hjärt-lung-bypass och hypotermi.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.GenomspolningTarmkäxvener: Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.BukspottkörtelResuscitationKapillärläckagesyndrom: Ett sällsynt och ibland fatalt sjukdomstillstånd kännetecknat av återkommande läckage av intravaskulära vätskor ut i det extravaskulära utrymmet. Syndromet kan ses hos patienter med allmänt otäta kapillärer till följd av chock, nedsatt flöde, ischemi-reperfusionsskador eller förgiftning. Det kan leda till generaliserat ödem och flerorgansvikt.OftalmoskoperMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.KontrastmedelLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.NitroargininVivisektionGenomlysning: Ljusstrålning genom kroppsvävnader eller kroppshålor för undersökning av inre strukturer.Ear: Hörsel- och balansorgan. SepsisSyrgasförbrukningBiologiska faktorerBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Chock, septiskBlodcirkulationPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Optiska processerCeruletideMöss, inavlade C57BLEndotelcellerPapaverinPlasmaersättningsmedelSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.BlodersättningsmedelOftalmoskopiErytrocytaggregation: Hopklumpning av röda blodkroppar vid dåligt blodflöde, till följd av dragningskraften mellan cellerna, vilka binds till varandra i rouleaux-aggregat. Den svaga mekaniska kraft som blodflödet utövar är tillräcklig för att bryta upp aggregaten. Starkare eller svagare hopklumpning kan bero på en rad förhållanden i cellmembranet eller i blodplasman. Aggregationsgraden påverkas av erytrocyternas deformerbarhet, sialylering i cellmembranet, ändrad negativ ytladdning hos cellerna pga den dielektriska effekten av proteiner i den omgivande plasman, osv. Blodviskositeten och sänkan påverkas av erytrocytaggregationen och används som parametrar för beräkning av hopklumpningen.Svullnad: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Syn. ödem.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.EnzymhämmareOrganförvaringHydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.FluoresceinangiografiReperfusionLaser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Histamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.HudtemperaturErytrocyter, abnormaOmega-N-metylargininDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.PartialtryckBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.NG-nitroargininmetylesterKolloiderAcepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Blod-hjärnbarriär: Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.Munslemhinna: Ytorna i munhålan, inkluderande tandköttets slemhinna, gommen, läpparna, kinderna, munbotten och andra delar. Slemhinnan består för det mesta av icke-keratiniserat, skiktat och skvamöst epitel som täcker muskelvävnad, ben eller körtlar, men som på vissa ställen kan uppvisa varierande grad av keratinisering.Magslemhinna: Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.Kapillärmotstånd: Blodflödesmotståndet i det perifera blodkärlsystemets kapillärnät.PerfusionsavbildningBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Albuminer: Vattenlösliga proteiner som finns i äggvita, blod, lymfa och andra vävnader och vätskor. Vid upphettning koagulerar de.Annexin A1: Ett protein i annexinfamiljen som samspelar med lipider och steroider.Mikroteknologi: Tillverkning av tekniska produkter i mikroskala (1-100 mikrometer), som t ex kretskort eller MEMS. Processen omfattar vanligtvis massframställning av hundratals eller miljontals identiska strukturer med hjälp av tunnfilmsteknik i utrymmen med kontrollerad atmosfär.Venöst bensårBlödningschockHjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.

*  Karin Wårdell - Linköpings universitet

Projekten fokuserar på djup hjärnstimulering, neuronavigation och mikrocirkulation. Samarbete sker med klinik. ...
https://liu.se/medarbetare/karwa46

*  Martin Hultman - Linköpings universitet

Mikrocirkulation är ett begrepp som handlar om blodflödet i de allra minsta blodkärlen i kroppen. Genom att studera flödet i de ...
https://liu.se/medarbetare/marhu94

*  Neal's Yard Remedies Rejuvenating Frankincense Cleanser 100ml | Lyko.se

Ekologisk frankincense från Kenya samt myrra och gotukola stimulerar hudens mikrocirkulation, läker och återställer. Andra ...
https://lyko.se/neals-yard-remedies/neals-yard-remedies-rejuvenating-frankincense-cleanser-100ml

*  Skönhet - Jackabacon.com

Tryck stimulans mikrocirkulation. Vinster i strålglans och fasthet, det är en kvinna som söker ansikte och ... ...
jackabacon.com/category/skonhet

*  gloTherapeutics Restorative Mask | Lyko.se

Aktiva ingredienser: Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil- stimulerar till en sund cellandning och mikrocirkulation, något som ...
https://lyko.se/glotherapeutics/glotherapeutics-restorative-mask-1

*  Stay-up Stödstrumpor 140DEN Natur - Stödstrumpa GRAVID - Xn--stdstrumpor-sfb.se

Är behandlade med kosmetiska mikrokapslar för ökad mikrocirkulation.. Använd tvättmedel som är fri från oljor. ...
https://stödstrumpor.se/stodstrumpa-gravid/stay-up-stodstrumpor-140den-natur/

*  R s forskningsr d

Mikrocirkulation kan enkelt sägas vara länken mellan vätskan och ämnena i blodet och cellerna i omgivande vävnad. När ... Karl E. Arfors är professor i mikrocirkulation och inflammation. Som explorativ forskningschef vid Pharmacia i Uppsala byggde ...
wellnox.se/sv/info/vart-forskningsrad.html

*  Performance Brands<...

Den ökar hudens mikrocirkulation och ger en extra rippad look. * Performance Brands. 199:- ...
gaspbbstore.se/varumarken/performance-brands.html

*  Time Restore SET (28972) | Oriflame Cosmetics

Eyebright extract hjälper till att stärka kapillärerna runt ögonen för förbättrad mikrocirkulation, samt reducerar uppkomsten ...
https://se.oriflame.com/products/product?code=28972

*  Transforming Water. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av. - PDF

Ett ständigt skiftande mellan varmt regn och kalla skurar aktiverar cirkulationen och dess mikrocirkulation. Omedelbart ...
docplayer.se/1364354-Transforming-water-kom-i-balans-lat-dig-stimuleras-eller-koppla-helt-enkelt-av.html

*  Behandlingar - Hårvård - GLOBElife - Halonis - Produkter för hår, Miracl Terapi - Energigivande System - Migliori prodotti...

Den formeln fungerar genom att hämma enzymet 5-alfa-reduktas är särskilt stimulera blod mikrocirkulation med aktiva komponenter ... Den formeln fungerar genom att hämma enzymet 5-alfa-reduktas är särskilt stimulera blod mikrocirkulation med aktiva komponenter ...
globelife.com/beautybazar/sv/behandlingar-hårvård-c-10/halonis-a-320/miracl-terapi-energigivande-system-p-3322.html

*  Anti-Dark Circles, 15ml Shiseido Ögonkräm | Beautyplanet

... som uppstått av ackumulering av pigmenten samt en nedsatt mikrocirkulation. Krämen ljusar omedelbart upp, plumpar huden och ...
https://beautyplanet.se/hudvard/ansikte/ogonkram/shiseido-anti-dark-circles-19145

*  Behandlingar - Hårvård - GLOBElife - Lisap - Produkter för hår, Keraplant Fall - X FACTOR - Fall Superenergigivandebehandling -...

Intensiv behandling baserad Trichocomplex, främjar hårväxt (cellmetabolism, syresättning och mikrocirkulation) och reglerar ... Intensiv behandling baserad Trichocomplex, främjar hårväxt (cellmetabolism, syresättning och mikrocirkulation) och reglerar ...
beautybazar.net/sv/behandlingar-hårvård-c-10/lisap-a-173/keraplant-fall-p-1382.html

*  Ekologiskt Raksmör, Ekendahls - Mango, 60 ml - Lapland Eco Store - Ekologiskt &amp; Giftfritt

Fytosteoler som förbättrar hudens barriärfunktion och mikrocirkulation, det hämmar hudens åldrande och skyddar mot UV-strålning ...
laplandecostore.se/hudvard/ansikte/ekologiskt-raksmor-ekendahls-mango-60-ml.html

*  Arne Söderback, utgivare på Naturalternativet

i akupunktur Specialkompetens i mikrocirkulation. orsak till cancer -https://en-support.files.wordpress.com/2009/10/zrzut- ...
naturalternativet.se/author/arne/

*  orsak till cancer -https://en-support.files.wordpress.com/2009/10/zrzut-ekranu-2017-02-14-o-16-27-30.png - Naturalternativet

i akupunktur Specialkompetens i mikrocirkulation Visa alla inlägg av Arne Söderback Författare Arne SöderbackPostat 3 april, ...
naturalternativet.se/orsak-till-cancer/

*  sanningen om cancer - Naturalternativet

i akupunktur Specialkompetens i mikrocirkulation Visa alla inlägg av Arne Söderback Författare Arne SöderbackPostat 3 april, ...
naturalternativet.se/sanningen-om-cancer/

*  cancergåtan ,forskning om cellens energiomsättning. - Naturalternativet

i akupunktur Specialkompetens i mikrocirkulation Visa alla inlägg av Arne Söderback Författare Arne SöderbackPostat 27 februari ...
naturalternativet.se/cancergatan-forskning-om-cellens-energiomsattning/

*  Verkningssätt hos Tabebuia spp. - Naturalternativet

i akupunktur Specialkompetens i mikrocirkulation Visa alla inlägg av Arne Söderback Författare Arne SöderbackPostat 25 januari ...
naturalternativet.se/verkningssatt-hos-tabebuia-spp/

*  ipe roxo blogg - Naturalternativet

i akupunktur Specialkompetens i mikrocirkulation Visa alla inlägg av Arne Söderback Författare Arne SöderbackPostat 23 februari ...
naturalternativet.se/ipe-roxo-blogg/

*  Medicinsk informationssökning (Arterioler • Definitionerna)

Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att ...
lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Arterioler&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

Adenosin är en neurotransmittor.Vasomotoriska systemetMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl. ... kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kärlutvidgning&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.NervcellerLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kväveoxidsyntas type III&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Kväveoxidsyntas typ I&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Blodflödeshastighet • Definitionerna)

Hyperventilering leder till överskott av syre och för snabb avgivning av koldioxid.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i ... kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Blodflödeshastighet&lang=6

Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Venol: Venoler är de kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar, som tillåter syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsämnen passera, och sedan låta blodet föra bort dessa.Kind: Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Araknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanManikyr: En manikyr är en kosmetisk skönhetsbehandling för fingernaglarna och/eller händerna. En vanlig manikyr består av nagelfilning, formande av naglarna och målande av naglarna med färg.Celladhesion: Celladhesion är ett samlingsbegrepp inom cellbiologin för de biomolekylära processer som gör att celler kan binda till varandra och känna av sin omgivning. Detta sker genom så kallade adhesionsreceptorer eller CAMs.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.HyperemiSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Reologi: Reologi, vetenskapen om fluiders och fasta kroppars deformation.Dextran: Dextran är en polysackarid, det vill säga en kolhydrat i polymerform, med stora molekyler. Dextran är mer specifikt en förgrenad glukan, det vill säga en polysackarid med en hög andel glukos-monomerer.Voluven: Voluven är ett plasmaersättningsmedel och tillverkas av Fresenius Kabi. De aktiva substanserna är hydroxietylstärkelse och natriumklorid.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Erytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.BukspottkörtelinflammationBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.AnasarkaBayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsVivisektion: Vivisektion (av lat vivus - levande och sectio - snitt), är dissektioner eller invasiva ingrepp på levande människor eller djur.SepsisVerklig bildMedicinsk prognos: En medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.


hudens mikrocirkulation


  • Ekologisk frankincense från Kenya samt myrra och gotukola stimulerar hudens mikrocirkulation, läker och återställer. (lyko.se)
  • Den ökar hudens mikrocirkulation och ger en extra rippad look. (gaspbbstore.se)

aktiva


  • Aktiva ingredienser: Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil- stimulerar till en sund cellandning och mikrocirkulation, något som förbättrar hudens upptagsförmåga och syreupptaget. (lyko.se)
  • Den formeln fungerar genom att hämma enzymet 5-alfa-reduktas är särskilt stimulera blod mikrocirkulation med aktiva komponenter av Ginko Biloba "reaktivera cell metabolism" genom att regenerera håret glödlampa och minska inflammation i huden. (globelife.com)

samt


  • Eyebright extract hjälper till att stärka kapillärerna runt ögonen för förbättrad mikrocirkulation, samt reducerar uppkomsten av mörka ringar. (oriflame.com)
  • Shiseido White Lucent Anti-Dark Circles Eye Cream är en intensiv ögonkräm som riktar in sig mot de två viktigaste orsakerna till mörka, blå och bruna ringar, som uppstått av ackumulering av pigmenten samt en nedsatt mikrocirkulation. (beautyplanet.se)