Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (FADH2)Oxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors: Enzym som katalyserar dehydrogeneringen av sekundära aminer och ger upphov till en C=N dubbelbindning som primär reaktion. I vissa fall hydrolyseras denna senare.Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP): Ett NADP-beroende oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5,10-metenyltetrahdyrofolat. Hos högre eukaryoter finns det ett enzym med trippelfunktion som dessutom har metenyltetrahydrofolat-cyklohydrolas- och format-tetrahydrofolatligas-aktivitet. Enzymet har stor betydelse för syntesen av 5-metyltetrahydrofolat, metylgivaren för den vitamin B12-beroende återmetyleringen av homocystein till metionin genom metioninsyntetas. EC 1.5.1.15.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NAD+): Ett NAD-beroende oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5,10-metenyltetrahdyrofolat. Det har påträffats i ett antal olika mikroorganismer. EC 1.5.1.15.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Polymorfism, genetiskTetrahydrofolaterGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av metionin genom överföring av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat till homocystein. Det kräver ett kobamidkoenzym. Enzymet kan ha verkan på mono- eller triglutamatderivat. EC 2.1.1.13.Hyperhomocysteinemi: Medfödd störning i metiononomsättningen som leder till överskott av homocystein i blodet. Den beror oftast på brist på enzymet cystationinbeta-syntas och utgör en risk för kranskärlsjukdom.Vitamin B12Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Homozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.Faktor V: Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Cystationin-betasyntas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det andra steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det reaktionen mellan homocystein och serin, vilken ger cystationin och eliminering av vatten. Brist på detta enzym leder till hyperhomocysteinemi och homocystinuri. EC 4.2.1.22.TymidylatsyntasTrombofiliFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Folsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Glycinhydroximetyltransferas: Ett pyridoxalfosfatenzym som katalyserar reaktionen mellan glycin och 5,10-metylentetrahydrofolat till serin. Det katalyserar även reaktionen mellan glycin och acetaldehyd till L-treonin. EC 2.1.2.1.NADPH-oxidasHomocystinuri: En autosomalt recessiv defekt i metioninmetabolismen som oftast orsakas av brist på cystationin-betasyntas och leder till höjda halter av homocystein i plasma och urin. Kliniska särdrag är lång och smal kroppsform, skolios, araknodaktyli (spindelfingrar), muskelsvaghet, hjulbenthet, tunt, ljust hår, kindrodnad, linsförskjutning, ökad risk för utvecklingsstörning och tendens till fibros i artärerna, vilken ofta följs av slaganfall och hjärtinfarkt.HomocystinProtrombinRiboflavinAlleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.OxidoreduktaserPolymorfism, enkelnukleotidRiskfaktorerMetionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.AminohydrolaserVitamin B-komplexFormattetrahydrofolatligas: Ett enzym som katalyserar bildandet av 10-formyltetrahydrofolat från format och tetrahydrofolat i närvaro av ATP. Enzymet har påvisats i levern hos duvor, erytrocyter hos människa och vissa mikroorganismer. EC 6.3.4.3.Makedonien: Republik i sydöstra Europa, gränsande till Serbien i norr, Bulgarien i öster, Grekland i söder och Albanien i väster. Landets yta är 25 333 km2, och folkmängden uppgår till ca 2 miljoner invånare. Huvudstad är Skopje.PunktmutationMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.S-adenosylmetioninNADPVitamin B6TyminMetenyltetrahydrofolatcyklohydrolas: Ett aminohydrolas som katalyserar hydrolys av 5,10-metenyltetrahydrofolat till 10-formyltetrahydrofolat. Hos de flesta högrestående eukaryoterna uppvisar enzymet även metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP)- och formattetrahydrofolatligas-aktiviteter. EC 3.5.4.9OddskvotNeuralrörsdefekterBetain: En naturligt förekommande förening med betydelse för osmotisk reglering. Som läkemedel har betainhydroklorid använts som saltsyrakälla vid behandling av hypoklorhydri (saltsyrabrist i magsäcken). Beta in har också använts för att behandla leveråkommor, hyperkalemi, homocystinuri och gastrointestinala störningar.Fertilitetsmedel för män: Preparat som ökar mannens befruktningsförmåga.Reduced Folate Carrier ProteinNitratreduktaserCytosin: En pyrimidinbas som utgör en av de grundläggande enheterna i nukleinsyror.PolymeraskedjereaktionUrbefolkningen i AsienMetotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.Spinal dysrrafiMissfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Polymorfism, restriktionsfragmentlängdAminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningarTranskobalaminerRibonukleotidreduktaserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).PyridoxinKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.NADH, NADPH-oxidoreduktaserKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Fluordeoxiuridylat: 5-fluoro-2'-deoxiuridylat. En tymidylatsyntetasblockerare, som bildas ur 5-fluoruracil eller 5-fluordeoxiuridin.Cytokrom-B(5)-reduktasFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.NitritreduktaserKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).DNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasTetrahydrofolatdehydrogenasDNA-metylering: Fogning av metylgrupper till DNA. DNA-metyltransferaser (DNA-metylaser) katalyserar denna reaktion med S-adenosylmetionin som givare av metylgrupper.Genetic Association StudiesTioredoxin-disulfidreduktasKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.NADPH-ferrihemoproteinreduktasKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Variation (Genetics)Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Farmakogenetik: En gren av genetiken som omfattar studier av genetiska variationer bakom individuella reaktioner på och metabolism (biotransformation) av läkemedel.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.CytokromreduktaserPterolylpolyglutamaterGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.RiskKärlsjukdomarDihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.NormalvärdenS-adenosylcysteinKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.

*  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAAAB:88 (1698-1700)(P)

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAAAB:88 (1698-1700) i Älvsborgs län, som är en dombok. Arkivbildaren Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län är en hovrätt.

*  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:49 (1675-1677)(H)

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:49 (1675-1677) i Kalmar län, som är en dombok. Arkivbildaren Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län är en hovrätt.

*  MTR väljer ServIT ehelpdesk - ServIT AB

MTR har valt att samarbeta med ServIT för att hantera sin kundtjänst. Drygt 30 handläggare arbetar i supporten som får in ärenden bl.a. via e-post och...

*  Skimmerskuggan: Hallonrött adventsholo

Är ni med och firar idag? Klistra gärna in er i kollaget nedan! Jag ser fram emot att spana in era manikyrer mellan julmarknader och familjehäng i helgen. Trevlig adventshelg på er allihop ...

*  Hovbergs blog: Plåster kan ersätta spruta mot influensa

Det ser ut som ett vanligt plåster, men har hundra pyttesmå nålar på sig. Det ska sitta på i 20 minuter och när vaccinet är levererat har också de små nålarna försvunnit. Kvar blir något som ser ut som ett vanligt plåster, som kan kastas i papperskorgen ...

*  Lycka till! Medicinsk temakurs 3. Tema Respiration/Cirkulation. Ordinarie tentamen VT 15 med lösningsförslag - PDF

Medicinsk temakurs 3 Tema Respiration/Cirkulation Ordinarie tentamen VT 15 med lösningsförslag Hjälpmedel: Penna, sudd och linjal ( EKG-linjal och/eller vanlig linjal) Maxpoäng:53,5 poäng Godkändgräns:

*  B-vitamin mot fästingar - giftfritt alternativ

Många år gav vi B-vitamin till hundarna mot fästingar i stället för de preparat som finns på apoteket, vi såg en del fästingar men inte så många.. Svenska kennelklubben skrev om B-vitamin i Hundsport för något år sedan, en del veterinärer viftar bort det som nonsens men faktum är att B-vitamin inte är farligt och värt att prova.. Nästa vecka skall vi ringa Läkemedelsverket angående inrapporterade biverkningar på fästingpreparat, fram till dess får hundarna B-vitamin framför apotekens fästingpreparat.. Vi har använt oss av Shy Feeder som egentligen är för häst, eftersom B-vitamin kommer ut med urinen så ges den med fördel både morgon och kväll. Dosen skall vara ganska hög.. Alternativt B-vitamin tabletter B-Mild Diafarm för hund som ni kan köpa här ...

*  P LS B-VITA, Standardt, B-Vitamin, Hund

B-vitamin. Standardt P LS B-VITA stimulerar p lskvaliteten med B-vitamin p din hund. Stort utbud av kosttillskott f r hund. Bes k oss!

*  Ordet fritt - Avisa Hordaland

Hei, ! Hugs at du også har full tilgang til eAvisa. Les her Velkomen til avisa Hordaland! Prøv oss i 1 månad for 49 kroner. Velkomen til avisa Hordaland! Prøv oss i 1 månad for 49 kroner. ...

*  Köp Folsyra Pilum Tablett 5 mg Folsyra 100 tablett(er) på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  B-vitaminer - Nationalt Videnscenter for Demens

B12-vitamin spiller en afgørende rolle i dannelsen af røde blodlegemer (sammen med folinsyre) og cellernes myelinskeder samt i omsætningen af kulhydrater, lipider og proteiner. En systematisk gennemgang fra 2012 af 21 kohorteundersøgelser fandt ikke nogen sikker sammenhæng mellem B-12 vitamin og risiko for kognitiv svækkelse eller demens. Dog ses, at studier, der anvender præcise biomarkører for B12-status (methylmalonsyre eller holotranscobalamin), finder en sammenhæng med kognitiv funktion. Sammenfattende vurderes det, at tilskud af B-vitamin formentlig kun har en forebyggende effekt mod kognitiv svækkelse hos ældre, der mangler et eller flere af pågældende B-vitaminer.. (Opdateret juli 2016). ...

*  Allt du behöver veta om B-Vitamin

B1-vitaminet var det första B-vitaminet och isolerades 1926. Sedan dess har det skett en stadig tillväxt i familjen B-vitaminer.. Det finns många olika typer av B-vitaminer som var och en har sin speciella funktion. B-vitaminer hjälper bl. a kroppen att ta upp energi ur maten och bryter ned fett, kolhydrater och protein. B-vitaminerna ser dessutom till att hår, hud och naglar håller sig starka och friska.. Vi känner idag till upp emot 30 olika B-vitaminer och det finns sannolikt en stor anledning att tro att det finns fler B-vitaminer att upptäcka.. ...

*  Multi B-vitamin Food State

info[at]vitalbodysoul.se. OBS. Vi heter inte Body & Soul utan Vital Body & Soul. Vi har fått många mejl från kunder som är prenumeranter hos Body & Soul som säljer bantningsmedel och andra hälsokostprodukter. Vi har inget med dem att göra och ni får kolla organisationsnummer så ni ser att vi är två olika företag.. Kontaktformulär. ...

*  Kosttillskott

Försäljningen av Omega-3 och vitamintillskott som järn, zink, b-vitamin och c-vitamin ökar rejält. Men är det egentligen något vi behöver? Många skulle anse att dessa tillskott endast är ett undermåligt substitut för riktigt mat. Givetvis finns det dem som har en genuin brist på en vitamin eller ett ämne och därför behöver använda sig av […]. ...

*  stinas lilla gröna: juni 2016

Jordgubbar innehåller mycket C-vitamin och antioxidanter som antocyaniner och fenoler. Jordgubbar innehåller också folat, en B-vitamin som medverkar vid celldelning och som är speciellt bra för dig som är gravid. Även en del järn och kalcium finns i de söta gubbarna. Och lösliga fibrer ...

*  Köp Hela Pharma B6 B12 Folsyra 90 tabl hos Naturprodukter.se

Hela Pharma B6 B12 Folsyra är bra vid anemi. Anemi eller blodbrist innebär att man har för få röda blodkroppar. De röda blodkropparna

*  HÄLSOSMARTA Josefi : PUMPAFRÖT ÄR ETT NYTTIGT LITET FRÖ

Bland annat så är pumpafröt bra för att den innehåller omega 3- och omega6 fettsyror som är bra för att stärka immunförsvaret och även för att behålla en frisk hy. Fröet har en rikedom på B-vitamin som är bra för att ta upp och hantera den påverkan stress har på våra kroppar. Läs mer på wikipedia ...

*  Bilgass: Følgende biler kan bygges om til gassdrift: Gass-Service AS

Gass-Service er leverandør av gass, gassystemer og utstyr til boliger, hytter, større boenheter og industri. Vi er totalleverandør i Hordaland og deler av Sogn og Fjordane og tar oss av prosjektering, leveranse, montering og distribusjon av gass og utstyr i dette området.

*  Kraftnytt.no » Strømbrudd

Tall NVE har fått klokken 14:00 tirsdag viser at 2670 kunder fortsatt er uten strøm. Halvparten av disse er i Hordaland, mens de resterende hovedsakelig befinner seg i Sogn og Fjordane og Vest-Agder ...

*  Folsyra - Wikipedia

Folsyra är ett viktigt näringsämne, särskilt för kvinnor i fertil ålder som kan råka eller planerar att bli gravida. Mycket tidigt under graviditeten (dag 22) sluts ett skyddande rör kring ryggmärgen. Vid brist på folsyra i moderns kropp kan fel i den här slutningsprocessen uppstå och resultera i svåra missbildningar så kallade neuralrörsdefekter, där fostret kan få hål i ryggen rakt in i ryggmärgen, alternativt kan hjärnan växa vid sidan av huvudet. För att förhindra detta har många länder som exempelvis USA, Mexiko och Kanada valt att berika livsmedel såsom frukostflingor.. I Sverige har berikning av mjöl utretts av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) under våren 2007. Resultatet har publicerats i rapporten "Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter".[6] Slutsatsen var att det inte finns något entydigt stöd för att nyttan överväger riskerna när det gäller att berika mjöl med folsyra för att ...

*  Vitaminomställning - Ina

Då var det dags att bryta rutinerna. Jag ska nämligen byta ut en del vitaminer, jag har idag haft rena vitaminer och det blir en hel del burkar. Min kropp och jag mår kanon om man bortser från ryggslutet och höften.. Efter tre år så kanske min kropp klarar av en multivitamin, en flytande sådan med rena vitaminer och mineraler. Tidigare har jag ätit en speciell sammansättning av B12, folsyra, zink och lite annat som är anpassad för mitokondrierna. Nu får jag ren B12 och folsyra. D-vitamin ska jag sluta med. Dags att äta upp det jag har, i mindre mängd och slussa in det nya. När det anländer i brevlådan. Vad det gäller mitt låga T4 så vet jag mer i början av nästa vecka. Ett nytt steg väntar… ...

*  follacin | Kurera.se

Fråga till PT:s och fystränare Hej, Jag har skrivit till dig några gånger och fått bra svar. Tack för det. Nu undrar jag vad folsyra follacin är bra för och när ska man äta folsyra? Min Vitamincomlex innehåller folinsyra 85mcg. Är det samma sak? Väntar på dina kloka svar och tackar på förhand. Hälsningar Margaretha. Läs mer → ...

*  Klok geriatrikprofessor i DN - Ursprungsliv

Han konstaterar att medicineringen av äldre ofta har biverkningar, och att depression är vanligt. Mediciner testas inte på äldre, och Yngve Gustafsson kallar medicinering av äldre för "experimentverkstad", och säger att felaktig eller onödig medicinförskrivning är ett av de största hoten mot en god ålderdom. Han konstaterar också att antidepressiva läkemedel fungerar sämre för äldre, och levererar kraftfull kritik mot läkare som skriver ut medicin utan uppföljning. Förutom allt lidande, så orsakas också en femtedel av alla inläggningar på medicinkliniker av läkemedelsförgiftningar eller biverkningar, och detta kostar mer än 15 miljarder kronor per år.. Han kommenterar också att näringsbrist är vanligt hos äldre. Där nämner han speciellt järn, B12 och folsyra, där brister kan orsaka depression. Dessutom konstaterar han att många äldre får i sig för lite protein, och därmed får mindre muskler och även minskar förmågan att bilda serotonin.. Det enda jag ...

*  O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a - PDF

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Skillingaryds MK Tävling : Plac. SS SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 Debutanter Antal startande : 2 D Johan Lithén Skillingaryds MK Opel Ascona

*  VITT, ZINK OCH SILVER: Målning

Lådhyllan fick samma behandling med först svart och sedan vitt eftersom den vara i furu. Sedan satte jag samma schablon över de tre lådorna. Men halva ordet blev lite kladdigt. Jag tror schablonen inte hade torkat helt från rengöringen efter den använts på tvättbrädan. Men det går alltid att göra om en annan dag ;). ...

TrombofiliFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Metionin: Metionin (förkortas Met eller M) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, hydrofoba, opolära aminosyror och är en av de essentiella aminosyrorna, som kroppen inte själv kan tillverka och därför måste tillföras i födan.Rudnik AlšarPunktmutation: Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer, exempelvis missense-mutationer och nonsensmutationer.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.TyminBetainer: Betainer är en klass av organiska kemiska föreningar som har en positivt laddad katjonisk funktionell grupp (såsom en kvaternär ammoniumjon eller en fosfoniumjon) utan väteatomer, samt en negativt laddad funktionell grupp, såsom en karboxylatjon, som inte behöver finnas direkt vid katjonen. En betain är således en speciell form av zwitterjon.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.MetotrexatHMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Genotyp: Genotypen är en individs exakta genetiska egenskaper (dess genom), vanligen i form av DNA. Allt friskt DNA innehåller ett "recept" för hur den så kallade fenotypen ska formas.Pyridoxin: Vitamin B6 är en grupp B-vitaminer vilka kemiskt sett är pyridiner. B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, vilket därefter kan verka som koenzym eller ombildas ytterligare.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.DongbeiEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.