Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (FADH2)Oxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors: Enzym som katalyserar dehydrogeneringen av sekundära aminer och ger upphov till en C=N dubbelbindning som primär reaktion. I vissa fall hydrolyseras denna senare.Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP): Ett NADP-beroende oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5,10-metenyltetrahdyrofolat. Hos högre eukaryoter finns det ett enzym med trippelfunktion som dessutom har metenyltetrahydrofolat-cyklohydrolas- och format-tetrahydrofolatligas-aktivitet. Enzymet har stor betydelse för syntesen av 5-metyltetrahydrofolat, metylgivaren för den vitamin B12-beroende återmetyleringen av homocystein till metionin genom metioninsyntetas. EC 1.5.1.15.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NAD+): Ett NAD-beroende oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5,10-metenyltetrahdyrofolat. Det har påträffats i ett antal olika mikroorganismer. EC 1.5.1.15.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Polymorfism, genetiskTetrahydrofolaterGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av metionin genom överföring av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat till homocystein. Det kräver ett kobamidkoenzym. Enzymet kan ha verkan på mono- eller triglutamatderivat. EC 2.1.1.13.Hyperhomocysteinemi: Medfödd störning i metiononomsättningen som leder till överskott av homocystein i blodet. Den beror oftast på brist på enzymet cystationinbeta-syntas och utgör en risk för kranskärlsjukdom.Vitamin B12Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Homozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.Faktor V: Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Cystationin-betasyntas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det andra steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det reaktionen mellan homocystein och serin, vilken ger cystationin och eliminering av vatten. Brist på detta enzym leder till hyperhomocysteinemi och homocystinuri. EC 4.2.1.22.TymidylatsyntasTrombofiliFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Folsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Glycinhydroximetyltransferas: Ett pyridoxalfosfatenzym som katalyserar reaktionen mellan glycin och 5,10-metylentetrahydrofolat till serin. Det katalyserar även reaktionen mellan glycin och acetaldehyd till L-treonin. EC 2.1.2.1.NADPH-oxidasHomocystinuri: En autosomalt recessiv defekt i metioninmetabolismen som oftast orsakas av brist på cystationin-betasyntas och leder till höjda halter av homocystein i plasma och urin. Kliniska särdrag är lång och smal kroppsform, skolios, araknodaktyli (spindelfingrar), muskelsvaghet, hjulbenthet, tunt, ljust hår, kindrodnad, linsförskjutning, ökad risk för utvecklingsstörning och tendens till fibros i artärerna, vilken ofta följs av slaganfall och hjärtinfarkt.HomocystinProtrombinRiboflavinAlleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.OxidoreduktaserPolymorfism, enkelnukleotidRiskfaktorerMetionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.AminohydrolaserVitamin B-komplexFormattetrahydrofolatligas: Ett enzym som katalyserar bildandet av 10-formyltetrahydrofolat från format och tetrahydrofolat i närvaro av ATP. Enzymet har påvisats i levern hos duvor, erytrocyter hos människa och vissa mikroorganismer. EC 6.3.4.3.Makedonien: Republik i sydöstra Europa, gränsande till Serbien i norr, Bulgarien i öster, Grekland i söder och Albanien i väster. Landets yta är 25 333 km2, och folkmängden uppgår till ca 2 miljoner invånare. Huvudstad är Skopje.PunktmutationMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.S-adenosylmetioninNADPVitamin B6TyminMetenyltetrahydrofolatcyklohydrolas: Ett aminohydrolas som katalyserar hydrolys av 5,10-metenyltetrahydrofolat till 10-formyltetrahydrofolat. Hos de flesta högrestående eukaryoterna uppvisar enzymet även metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP)- och formattetrahydrofolatligas-aktiviteter. EC 3.5.4.9OddskvotNeuralrörsdefekterBetain: En naturligt förekommande förening med betydelse för osmotisk reglering. Som läkemedel har betainhydroklorid använts som saltsyrakälla vid behandling av hypoklorhydri (saltsyrabrist i magsäcken). Beta in har också använts för att behandla leveråkommor, hyperkalemi, homocystinuri och gastrointestinala störningar.Fertilitetsmedel för män: Preparat som ökar mannens befruktningsförmåga.Reduced Folate Carrier ProteinNitratreduktaserCytosin: En pyrimidinbas som utgör en av de grundläggande enheterna i nukleinsyror.PolymeraskedjereaktionUrbefolkningen i AsienMetotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.Spinal dysrrafiMissfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Polymorfism, restriktionsfragmentlängdAminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningarTranskobalaminerRibonukleotidreduktaserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).PyridoxinKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.NADH, NADPH-oxidoreduktaserKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Fluordeoxiuridylat: 5-fluoro-2'-deoxiuridylat. En tymidylatsyntetasblockerare, som bildas ur 5-fluoruracil eller 5-fluordeoxiuridin.Cytokrom-B(5)-reduktasFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.NitritreduktaserKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).DNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasTetrahydrofolatdehydrogenasDNA-metylering: Fogning av metylgrupper till DNA. DNA-metyltransferaser (DNA-metylaser) katalyserar denna reaktion med S-adenosylmetionin som givare av metylgrupper.Genetic Association StudiesTioredoxin-disulfidreduktasKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.NADPH-ferrihemoproteinreduktasKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Variation (Genetics)Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Farmakogenetik: En gren av genetiken som omfattar studier av genetiska variationer bakom individuella reaktioner på och metabolism (biotransformation) av läkemedel.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.CytokromreduktaserPterolylpolyglutamaterGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.RiskKärlsjukdomarDihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.NormalvärdenS-adenosylcysteinKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.

*  Någon som testat 'Mjuk Biltvätt' ? • Sveriges Volvoforum
Har någon provat 'Mjuk Biltvätt' stationerna någon gång? Eftersom jag har köpt en ny XC60 Classic, fick jag på posten ett erbjudande om en guldtvätt hos de. En guldtvätt hos de innebär att de först manuellt tvättar och skummar bilen tvättsvampar för att därefter köras in i en automattvätt med borstar ...
  http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=46&t=133661&sid=698717dd099c202fc894c294a146b30b&p=1162895
*  TÄTä med träpåk | Marrakech
Marknadsförings mässigt sett sà borde jag kanske inte dela med mig av den här lilla anekdoten...Men jag är den första att erkänna: Att driva guesthouse för emellanàt tankarna till 'Fawlty Towers'.... Riad Saba har haft en rad olika nattvakter genom arens lopp. En som jag aldrig kommer glömma kallar jag för TäTä. Det
  http://res.se/blogg/marrakechmaria/2011/04/01/tata-med-trapak/
*  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAAAB:88 (1698-1700)(P)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIAAAB:88 (1698-1700) i Älvsborgs län, som är en dombok. Arkivbildaren Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län är en hovrätt.
  https://www.arkivdigital.se/aid/info/v190250
*  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:49 (1675-1677)(H)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:49 (1675-1677) i Kalmar län, som är en dombok. Arkivbildaren Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län är en hovrätt.
  https://www.arkivdigital.se/aid/info/v209846
*  MTR Express stärker ledarskapet - MTR Express
SJ-utmanaren MTR Express, som med start i Mars 2015 börjar trafikera sträckan Göteborg-Stockholm med nyproducerade snabbtåg, har under sommaren förstärkt...
  http://www.mynewsdesk.com/se/mtr-express/pressreleases/mtr-express-staerker-ledarskapet-1098055
*  Trimgatan 12 - Såld bostadsrätt - Källås, Bostadsrätt med villakänsla - Hemnet
Slutpris för bostadsrätt Trimgatan 12. Såld 2015-06-22 Fastighetsbyrån Tranås. 3 rum, boarea 79m², byggår 1987, avgift 3 974kr/mån driftkostnad 23 313kr/år.
  https://www.hemnet.se/salda/radhus-3rum-kallas-tranas-kommun-trimgatan-12-389388
*  MTR väljer ServIT ehelpdesk - ServIT AB
MTR har valt att samarbeta med ServIT för att hantera sin kundtjänst. Drygt 30 handläggare arbetar i supporten som får in ärenden bl.a. via e-post och...
  https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/mtr-vaeljer-servit-ehelpdesk-2054512
*  Prinsdop på Drottningholm - E N Y T T . C O M
Idag är det prinsdop på Drottningholms slott. Isabell Borgencrantz och Jakob Svahn från tv-teamet bevakade dopet utanför slottskyrkan ...
  http://enytt.com/2017/12/prinsdop-pa-drottningholm/
*  Skimmerskuggan: Hallonrött adventsholo
Är ni med och firar idag? Klistra gärna in er i kollaget nedan! Jag ser fram emot att spana in era manikyrer mellan julmarknader och familjehäng i helgen. Trevlig adventshelg på er allihop ...
  https://skimmerskuggan.blogspot.com/2013/12/hallonrott-adventsholo.html
*  Manorstyle.se
höstgrått #gråhöst #höstgrå #atumningrey #greyautumn #engelskamöbler #engelskstil #manligaremöbler #manligstil #manliginredning #maskulin #maskulininredning # ...
  http://blogg.dinstartsida.se/manorstyle/arkiv/201609
*  Hovbergs blog: Plåster kan ersätta spruta mot influensa
Det ser ut som ett vanligt plåster, men har hundra pyttesmå nålar på sig. Det ska sitta på i 20 minuter och när vaccinet är levererat har också de små nålarna försvunnit. Kvar blir något som ser ut som ett vanligt plåster, som kan kastas i papperskorgen ...
  http://hovberg.blogspot.com/2017/06/plaster-kan-ersatta-spruta-mot-influensa_30.html
*  Lycka till! Medicinsk temakurs 3. Tema Respiration/Cirkulation. Ordinarie tentamen VT 15 med lösningsförslag - PDF
Medicinsk temakurs 3 Tema Respiration/Cirkulation Ordinarie tentamen VT 15 med lösningsförslag Hjälpmedel: Penna, sudd och linjal ( EKG-linjal och/eller vanlig linjal) Maxpoäng:53,5 poäng Godkändgräns:
  http://docplayer.se/2587543-Lycka-till-medicinsk-temakurs-3-tema-respiration-cirkulation-ordinarie-tentamen-vt-15-med-losningsforslag.html
*  De 10 bästa hotellen nära Grand Park (Parku i Madh)
Hotell nära Grand Park (Parku i Madh), Tirana: Se recensioner, bilder och fantastiska erbjudanden på hotell i Tirana på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/HotelsNear-g294446-d317754-Grand_Park_Parku_i_Madh-Tirana_Tirana_County.html
*  LG FH4A8FDH2N Produktsupport :Handbocker, Garanti & Mer | LG Sweden
LG Få produktsupport för LG FH4A8FDH2N. Hämta FH4A8FDH2N manualer, dokument och programvara. Visa FH4A8FDH2N garantiinformation och schemaläggningstjänster.
  http://www.lg.com/se/support/support-product/lg-FH4A8FDH2N
*  Festool MAU Bricka sipo, 8x40mm, 390-pack - Proffsmagasinet.se
Du köper Festool MAU Bricka sipo, 8x40mm, 390-pack - Proffsmagasinet.se hos Proffsmagasinet till bra pris och med snabb leverans.
  https://www.proffsmagasinet.se/verktyg/tillbehor/ovrigt/festool-mau-bricka-sipo-8x40mm-390-pack
*  Tack, Mau mår bra | Alla talar svenska
För alla som frågat om hur katten mår kan jag meddela att hon är fullt återställd och pinade sig igenom 8-dagarskuren med medicin utan allt för mycket bråk. Det enda var att hon fick den klassiska biverkningen av antibiotika, nämligen småkass mage. Men det klassiska motmedlet - youghurt med acidofilus - fungerade fint även på…
  https://allatalarsvenska.wordpress.com/2009/04/08/tack-mau-mr-bra/
*  NIBE SMO 20
SMO 20 är en elektrisk styrmodul som tagits fram för att på effektivaste sätt förse ditt hus med billig och miljövänlig värme.
  https://www.nibe.se/produkter/luftvattenvarmepumpar/nibe-smo-20/
*  Börja snickra på tidsmaskinerna, för det här kommer eventuellt gå åt helvete. | Fredrik Backman
Alltså, jag vill inte låta negativ på något sätt. Jag försöker inte framstå som en domedagsprofet här. Jag är faktiskt en ganska optimistisk kille överlag,…
  https://fredrik.cafe.se/borja-snickra-pa-tidsmaskinerna-for-det-har-kommer-eventuellt-ga-at-helvete/
*  Lilla holmen - Wikipedia
Lilla holmen, holme och park i Mariehamn på Åland. Lilla holmen ligger nära stadens centrum och är ett av staden äldsta och mest uppskattade utflyktsmål. Här finns en allmän badplats med lekplats och ett fågelhus där man kan titta på olika papegojor och finkar. Smådjur som kaniner och marsvin finns också att beskåda, och därutöver höns samt ett femtontal påfåglar som strövar fritt i området. Den första bron ut till Lilla holmen byggdes på privat initiativ år 1870. Holmen var från början tänkt som ett yttersta fäste för båttrafiken men friluftsintresset kom snart att ta över. År 1881 övertog Mariehamns stad upprätthållandet av parken. Fågeldammen som fortfarande är i bruk kom till under 1930-talet på initiativ av Fågelskyddsföreningen. Ett nytt fågelhus byggdes i slutet av 1980-talet och på 1990-talet fick smådjuren nya burar. Denna Åland-relaterade geografiartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilla_holmen
*  Många köade till Guillou
En kvart före utsatt tid var han redan igång med sin nogsamt utvalda penna. Många köade för att få ett signerat exemplar av senaste boken Brobyggarna.
  http://www.gd.se/gastrikland/gavle/manga-koade-till-guillou
*  Homocystein - Wikipedia
Homocystein är en aminosyra som innehåller en tiol, som bildas av metionin och som ombildas till cystein eller återbildas till metionin. Den är känslig för oxidation, och har en tendens att binda till sig andra svavelhaltiga ämnen i kroppen. I plasma är både homocystein och oxiderade varianter bundna till transportproteiner, huvudsakligen albumin. När homocysteinnivåerna är för höga, påverkar det kroppens stödjevävnader, till exempel fibrillin, och receptorer i nervcellerna negativt, samt bidrar till bildning av fria radikaler. Nivån av homocystein korrelerar starkt negativt med vitamin B12, vitamin B6, folsyra, god livsstil, njurfunktion, och kvinnliga könshormoner. Kvinnor i fertil ålder har som regel lägre homocysteinvärden, vilket dels beror på könshormonernas inverkan, dels på att kvinnor har mindre muskelmassa. Dopamin, rökning och koffein ökar homocysteinvärdena, och god fysisk kondition minskar dem. Det finns ett starkt samband mellan höga värden homocystein ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Homocystein
*  MSM Lignisul, 200g. - Naturligt Vis
MSM, En fullgod metylation i kroppen leder till att vi inte drabbas av förhöjda homocysteinnivåer i våra kroppar. Homocystein är en aminosyra som i en frisk kropp bara existerar under några få korta ögonblick, för att sedan via remetylation ombildas till metionin igen. Homocystein kan även via transsulfuration ombildas till cystein och därigenom även taurin. Homocystein är enligt många bedömare boven i dramat vad gäller många typer av cancer samt även utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdomar. Homocysteinet hindrar reparation av proteinet kollagen, det protein som i princip allt mjukt i kroppen tillverkas av. Eftersom även kärlväggarna tillverkas av kollagen så förstörs den naturligt mjuka och glatta yta så till den milda grad att det dåliga kolesterolet, LDL, fäster på väggarna och startar plackbildningen. Att äta de moderna kolesterolsänkande läkemedlen, de så kallade statinerna, är egentligen meningslöst eftersom det inte är kolesterolet som är problemet ...
  http://naturligtvis.me/produkt/1019/
*  ist-simplicity » Onlinebutiker
Folsyra har visat sig vara en av de viktigaste vitaminerna för gravida kvinnor eftersom det minskar risken för hjärn- och ryggrads relaterade missbildningar, som ryggmärgsbråck, autism, Downs syndrom, etc. Män som tar folsyra kan öka antalet spermier och även spermiekvaliteten blir bättre. Sammantaget kan folsyra också minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och Alzheimers sjukdom. I allmänhet kan folsyra hjälpa dig att stimulera din hjärnaktivitet och ditt nervsystem, så därför visar nya studier att folsyra minskar risken för depression.. En studie från Tufts University i Boston har funnit att människor som lider av depression har lägre folsyranivåer i blodet än de som inte är deprimerade som har måttliga till höga halter av folsyra.. Enligt 11 studier som involverade 15 315 försökspersoner, fann man ett samband mellan depression och låga folsyranivåer. I en studie studerade man kvinnor som upplever svår depression. De fick tillsammans med sina ...
  http://ist-simplicity.org/category/onlinebutiker
*  Ordet fritt - Avisa Hordaland
Hei, ! Hugs at du også har full tilgang til eAvisa. Les her Velkomen til avisa Hordaland! Prøv oss i 1 månad for 49 kroner. Velkomen til avisa Hordaland! Prøv oss i 1 månad for 49 kroner. ...
  http://www.avisa-hordaland.no/meiningar/ordet-fritt

TrombofiliFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Metionin: Metionin (förkortas Met eller M) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, hydrofoba, opolära aminosyror och är en av de essentiella aminosyrorna, som kroppen inte själv kan tillverka och därför måste tillföras i födan.Rudnik AlšarPunktmutation: Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer, exempelvis missense-mutationer och nonsensmutationer.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.TyminBetainer: Betainer är en klass av organiska kemiska föreningar som har en positivt laddad katjonisk funktionell grupp (såsom en kvaternär ammoniumjon eller en fosfoniumjon) utan väteatomer, samt en negativt laddad funktionell grupp, såsom en karboxylatjon, som inte behöver finnas direkt vid katjonen. En betain är således en speciell form av zwitterjon.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.MetotrexatHMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Genotyp: Genotypen är en individs exakta genetiska egenskaper (dess genom), vanligen i form av DNA. Allt friskt DNA innehåller ett "recept" för hur den så kallade fenotypen ska formas.Pyridoxin: Vitamin B6 är en grupp B-vitaminer vilka kemiskt sett är pyridiner. B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, vilket därefter kan verka som koenzym eller ombildas ytterligare.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.DongbeiEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.