Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Metylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.Methemoglobinemi: Närvaro av methemoglobin i blodet, vilket leder til cyanos. Normalt finns det små mängder methemoglobin i blodet, men skada eller giftiga ämnen omvandlar en större andel hemoglobin till methemoglobin, som inte fortsätter att fungera som syrebärare. Methemoglobinemi kan bero på en defekt i enzymet NADH-methemoglobinreduktas (ett autosomalt recessivt drag) eller en avvikelse i hemoglobin M (ett autosomalt dominant drag).Färger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.ToloniumkloridFotosensibiliserande medel: Preparat som är farmakologiskt inaktiva, men som vid exponering för ultraviolett strålning eller solljus omvandlas till en aktiv metabolit, som ger en för den sjuka vävnaden gynnsam reaktion. Dessa medel kan ges lokalt eller systemiskt och har använts för behandling av psoriasis och olika typer av tumörer.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Fentiaziner: Substanser med den treringade fentiazinstrukturen som bas, vilka bl a har verkan på det centrala nervsystemet.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Indigo CarmineFotokemoterapi: Behandling med ljuskänslighetsalstrande preparat, invärtes eller utvärtres, och påföljande ljusexponering.PurinonerNitroprussidMotgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Trypan BlueVasoplegiaDentalt mikroläckage: Insippring av vätskor, föroreningar och mikroorganismer i skarven mellan tand och lagning.Imidazoliner: Föreningar baserade på reducerade imidazoler med en enda dubbelbindning.Evans Blue: En azofärg som används vid blodflödesmätningar enligt färguttunningsmetoden. Den är lättlöslig, starkt bunden till plasmaalbumin och försvinner mycket långsamt.SingletsyreAgar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.DysuriNitroargininEnzymhämmare

*  Medicinsk informationssökning (Metylenblått • Definitionerna)

metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet) och preparat med johannesört - Hypericum .... ... Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller ...

*  Venlafaxine Bluefish depotkapsel, hård 150 mg - Handla på Apoteket.se

läkemedel som innehåller metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet ...

*  Venlafaxin Orion depotkapsel, hård 75 mg - Beställ på Apoteket.se

läkemedel som innehåller metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet) ...

*  Venlafaxin Orion depotkapsel, hård 37,5 mg - Köp direkt på Apoteket

läkemedel som innehåller metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet) ...

*  Fluoxetin Orifarm dispergerbar tablett 20 mg - Köp direkt på Apoteket

MAO-A hämmare som linezolid (ett antibiotikum) och metyltioninklorid (metylenblått), eftersom serotonergt syndrom kan inträffa. ...

*  Mirtazapin Krka - FASS Allmänhet

... metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet) och preparat med Johannesört - Hypericum ...

*  antonlens

MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin, och ... MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin, och ...

*  Mirtazapin Hexal filmdragerad tablett 30 mg - Beställ på Apoteket.se

... metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet) och preparat med johannesört - Hypericum ...

*  Tokmoderaten: "TAIMOUR ABDULWAHAB-WANNA BE:S" I HOVSJÖ

Kanske även metylenblått i vattnet så blir de lätta att hitta även dagen efter... Men då kommer väl alla socialmuppar att oja ...

*  Anafylaxi - Wikipedia

Metylenblått har använts på personer som inte reagerar på andra åtgärder eftersom det kan få den glatta muskulaturen att ...

*  Medicinsk informationssökning (Fenylefrin • Definitionerna)

Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

Hit hör även genaktivering och geninduktion.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint ...