Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.BukspottkörteltumörerTumörinvasivitetTumörerHudtumörer: Cancer i huden.Brösttumörer: Cancer i bröstet.TumörcellinjeTumörstadieindelningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Njurtumörer: Cancer i njuren.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.PrognosTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Tumörmarkörer, biologiskaTumörtransplantationSköldkörteltumörerTumörer, cystiska, mucinösa och serösaTumörer, multipla primäraReglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Karcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Möss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Tumörrecidiv, lokaltRetrospektiva studierMagsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Hjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.RyggradstumörerTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.TumörproteinerDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Tumörer, experimentellaLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.ProstatatumörerKarcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Adenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.Tumörer, sekundära primäraOvarian NeoplasmsMjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Tumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.BehandlingsresultatMag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Mjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Survival RateMelanom, experimentellt: Hos djur experimentellt framdriven tumör som producerar melanin och tjänar som modell för melanomstudier hos människa.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Eye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Brösttumörer, experimentella: Experimentellt framkallad mammarcancer (mjölkkörteltumörer) hos djur som modell för studier av brösttumörer hos människa.Parotid NeoplasmsMuskeltumörerSurvival AnalysisHjärttumörerPankreaskarcinom, duktaltAdenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.Tumörceller, odladeCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.BukhinnetumörerHjärnhinnetumörer: Godartade eller elakartade tumörer som uppkommer i eller sprider sig till hjärnans och ryggmärgens skyddshinnor.Benmärgstumörer: Tumörer belägna i benmärgen. De skiljer sig från tumörer som består av benmärgsceller, så som myelom. Flertalet benmärgstumörer är metastaser.XenotransplantationBuktumörer: Tumörer lokaliserade i bukhålan.Myeloproliferativa sjukdomarTumörer i blindtarmsbihangOsteosarkomLymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.TumörutsåddHepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.TestikeltumörerTarmtumörer: Cancer i tarmarna.SkalltumörerMunhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.Levertumörer, experimentella: Experimentellt framkallade tumörer i levern.Gallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.Möss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).SpottkörteltumörerBrösttumörer hos djur: Tumörer i bröstkörtlarna (mammarcancer) hos djur.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Cystadenom: En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.TungtumörerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Rectal NeoplasmsMöss, inavlade BALB CTumörer, körtel och epitelUnderkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTumörer, bindväv och mjukdelarEpithelial-Mesenchymal TransitionPlasmacellsneoplasmerAdenokarcinom, follikulärt: Ett adenokarcinom i sköldkörteln, där tumörcellerna bildar folliklar.NästumörerSarkomTidsfaktorerCirkulerande tumörcellerKärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.NM23 Nucleoside Diphosphate KinasesCystadenokarcinom, mucinöst: En elakartad, cystisk eller medelhård tumör, som oftast uppträder i äggstockarna. I sällsynta fall kan en fast förekomma. Tumören kan uppkomma ur ett mucinöst cystadenom eller vara malign från början. Cystorna är klädda med cylinderepitelceller. Hos andra former består epitelvävnaden av flera lager med celler som helt förlorat sin normala struktur. Hos de mer odifferentierade tumörerna kan ses skikt eller öar av tumörceller som uppvisar mycket små likheter med ursprungsstrukturen.Kaplan-Meier EstimateSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Kärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.Gomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.MetastasectomyCystadenom, mucinöst: En multilokulär tumör med mucinutsöndrande epitel. Typen återfinns oftast i äggstockarna, men förekommer även i bukspottkörteln, blindtarmen och, sällan, retroperitonealt samt i urinblåsan. Den anses ha låg malignitet.Bronkialtumörer: Tumörer i luftrören.Huvud- och halstumörer: Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Tumörer i svettkörtlarHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.TolvfingertarmstumörerTumörer, strålningsframkalladeMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Maxillary Neoplasms: Cancer eller tumörer i överkäken.TymustumörerKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Xenograft Model Antitumor AssaysBinjuretumörerTumörer, komplexa och blandadeNeuroendokrina tumörerSignalomvandlingCellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.TumörbördaRNA, budbärarGallblåsetumörer: Tumörer eller cancer i gallblåsan.Ileumtumörer: Cancersjukdomar i ileum (tunntarmens sista del).Karcinoidtumör: Vanligtvis liten, långsamt växande neoplasm bestående av öar av runda, oxyfila eller spindelformade, medelstora celler med ganska små, vesikulära kärnor, och täckt av en slemhinna med gul, fårad yta. Tumören kan uppträda var som helst i mag-tarmkanalen (men även i lungorna eller på andra platser); ungefär 90 % uppkommer i appendix. Dessa tumörer har neuroendokrint ursprung och härstammar från en p rimitiv stamcell.MuskelvävnadstumörerSensitivitet och specificitetMediastinala tumörer: Tumörbildning i mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna).BröstkorgstumörerVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.PositronemissionstomografiUvealtumörerRNA, tumörStrålkirurgiHemangiosarkom: En sällsynt, elakartad tumörform som kännetecknas av snabbt tillväxande och infiltrerande, anaplastiska celler som kan härledas från blodkärl och som bekläder blodfyllda eller knöliga hålrum.Lungsäckstumörer: Tumörer i den tunna, serösa hinna som omger lungorna och bekläder brösthålans insida. Lungsäckstumörer är ytterst sällsynta och diagnosticeras oftast inte förrän i framskridet stadium, eftersom de i tidigt stadium inte ger några symtom.Karcinoembryonalt antigen: Ett serumglykoprotein som utsöndras i tarmepitelets glykokalyx. Antigenet troddes ursprungligen vara specifikt för fostrets matsmältningskanal och adenokarcinom i tarmen, men påträffas normalt i faece s och bukspottskörtel-gallsekret, samt i samband med en rad neoplastiska och ickeneoplastiska tillstånd. Det främsta användningsområdet är för monitorering av svaret på behandling vid tarmcancer. Syn. CEA.Tumörer, germinalcells- och embryonalaTumörer, adnexa och hudbihangNeoplasm GradingBlodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Kadheriner: En grupp funktionellt likaratade glykoproteiner som ansvarar för den kalciumberoende cell-till-cell-vidhäftningen. De delas in i underklasserna E-, P- och N-kadheriner, med distinkt immunologisk speci ficitet och fördelning i vävnaderna. De åstadkommer celladhesion via en homofil mekanism. Dessa föreningar har betydelse för uppbyggnaden av vävnader och hela kroppen.Cystadenokarcinom: En elakartad tumörform som uppstår i körtelepitelvävnad, i vilken bildas ansamlingar av cystsekret. De neoplastiska cellerna visar olika grader av anaplasi och invasivt förlopp, och lokal utbredning och metastaser förekommer. Cystadenokarcinom utvecklas ofta i äggstockarna, där man känner igen pseudomucinösa och serösa typer.ArmhålaOrbital NeoplasmsVävnads-array-analysCelltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Sentinel node-biopsiPrediktivt värde av testerKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Matrixmetalloproteinas 9: Ett endopeptidas som strukturellt liknar gelatinas A. Det bryter ned gelatin typ I och V och kollagen typ IV och V. EC 3.4.24.35.Lymfangiogenes: Lymfkärlsbildning.Bisfosfonater: Organiska föreningar med P-C-P-bindningar, där P står för fosfonater eller fosfonsyror. Dessa föreningar påverkar kalciumomsättningen. De hindrar ektopisk förkalkning och fördröjer benresorption och omsättning av benvävnad. Technetium-bifosfonatkomplex utnyttjas med framgång för benvävnadsskanning.Fibrosarkom: Ett sarkom med ursprung i djup, fibrös vävnad, som kännetecknas av anhopningar av prolifererande fibroblaster med varierande kollagenbildning, vilken brukar invadera lokal vävnad och ge upphov till metastaser via blodcirkulationen.RadiofarmakaBäckentumörerDuktal karcinom, bröst: En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.PankreatektomiSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Möss, inavlade C57BLSkallröntgen: Strålbehandling av huvudet i behandlings- eller förebyggande syfte.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Näs-svalgtumörerLeiomyosarkom: Sarkom med stora spindelceller av glatt muskelvävnad. Trots att det sällan uppträder i mjukdelar är det vanligt i inälvorna. Tumören är det vanligaste mjukdelssarkomet i mag-termkanalen och livmodern. Medelåldern hos patienter är 60 år.Lillhjärnetumörer: Primära tumörer eller metastaser i lillhjärnan. Tumörer lokaliserade i lillhjärnan yttrar sig ofta i form av ataxi eller förhöjt intrakraniellt tryck pga obstruktion av den fjärde ventrikeln. Vanliga primära cerebellumtumörer inkluderar fibrillärt astrocytom och cerebellärt hemangioblastom. Lillhjärnan utgör ofta målorgan för metastaser från tumörer i lungor, bröst eller andra, avlägsna organ.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.TandköttstumörerBinjurebarkstumörerUrogenitala tumörerVaginaltumörerCystadenom, seröst: En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.FinnålsbiopsiChoroid Neoplasms: Den vanligaste typen av intraokulära tumörer är koroidala maligna melanom. De uppkommer vanligtvis efter puberteten och ökar i incidens med stigande ålder. De flesta maligna melanom i ögats uveala omr åden utvecklas från godartade melanom (födelsemärken).Lungkarcinom, Lewis: Ett karcinom som upptäcktes av dr Margaret R. Lewis vid Wistarinstitutet 1951. Tumören utvecklades spontant som ett lungkarcinom hos en C57BL-mus. Den tycks inte vara förbunden med omfattande blödning , och merparten av tumörvävnaden består av en ganska fast, homogen massa.Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. TyreoidektomiAnsiktstumörer: Cancer i ansiktets vävnader.HalsdissektionKarcinom, adenocystiskt: Karcinom kännetecknat av band eller cylindrar av hyalint eller slemhinnebindväv omväxlande med aggregat eller band av små epitelceller. När "cylindrarna" uppträder i massor av epitelceller ger de vävn aden ett perforerat eller sålliknande utseende. Denna tumörtyp förekommer i mjölkkörtlarna, andningsvägarnas slemkörtlar och spottkörtlarna. De är elakartade, men växer långsamt, och de tycks sprida s ig lokalt via nerverna.AnalkörteltumörerAntigens, CD82Nervsystemets tumörerTumörer i gemensamma gallgången: Cancer i den gemensamma gallgången, inklusive Vaters ampull och Oddis sfinkter.Tumor MicroenvironmentPerifera nervsystemets tumörerMatrixmetalloproteinas 2: Ett utsöndrat endopeptidas som är homologt med interstitiellt kollagenas, men med en extra, fibronektinliknande domän. EC 3.4.24.24.

*  Hjärnmetastaser (metastaser i hjärnan) - Netdoktor
Praktiskt taget alla cancerformer kan sprida sig och sätta metastaser i hjärnan. ... Symtom på metastaser i hjärnan. En tumör i hjärnan ger olika besvär beroende på var i hjärnan tumören sitter. Symptombilden kan ... Kirurgi är aktuell som behandling framför allt vid ensam hjärnmetastas men kan övervägas vid 2-3 metastaser, förutsatt att de ... Ofta har då patienten samtidigt andra metastaser, exempelvis i skelett och lever.. Hjärnmetastaser kan vi upptäckt vara en ...
  https://www.netdoktor.se/cancer/sjukdomar/hjarnmetastaser-metastaser-i-hjarnan/
*  Vad är cancer? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
De kallas dottertumörer, eller metastaser. Metastaser uppstår oftare i vissa organ än i andra, till exempel lymfkörtlarna, ... Mer om metastaser. Celler som sprider sig från en cancertumör till andra delar av kroppen kan bilda nya cancertumörer. ...
  https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-cancer/Vad-ar-cancer/
*  Cancer Flashcards by Hanna B | Brainscape
På vilka två ställen skulle du i första hand vilja leta efter metastaser från coloncancer? ... Nämn en typ av malign tumör som ofta utvecklar metastaser i hjärtat. ...
  https://www.brainscape.com/flashcards/cancer-2467689/packs/4358962
*  Njurcancer
Kirurgi av metastaser och lokala tumörrecidiv Det anses indicerat att operera:*Solitära metastaser*Lokaliserade metastaser ( ... Alla patienter som har njurcancer med tumörtromb och utan metastaser bör erbjudas kirurgi. För patienter med metastaser och ... Metastaser *Idag har cirka 15-18 % av patienter med nydiagnostiserad njurcancer metastaserad sjukdom. För gruppen av patienter ... Även små tumörer (< 4 cm) kan ha metastaser vid primärdiagnos.. Spontan regress Spontan regression av njurcancermetastaser ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1482
*  Endokrin oftalmopati
Metastaser. *Vaskulära anomalier i orbita. *Sarkoidos * Wegeners granulomatos. UTREDNING Diagnosen är i allmänhet klinisk. Om ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1361
*  Multipel Skleros (MS), utredning
CNS-metastaser. *CNS-lymfom. *Paraneoplastiska tillstånd. Metabola sjukdomar: *Subakut kombinerad baksträngsdegeneration ( ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=717
*  Bukspottkörtelcancer - Wikipedia
Metastaser uppkommer i drygt hälften av fallen. Ger den drabbade attacker som är precis likadana som de som drabbar diabetiker ... Dessa cancerceller har förmåga att invadera andra delar av kroppen och bilda s.k. metastaser. Det finns ett antal olika typer ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bukspottk%C3%B6rtelcancer
*  Gällande vårdprogram trofoblastsjukdomar
Vårdprogrammet avser tumörer utgångna från moderkakan (gestationella trofoblasttumörer). I kliniken kodas diagnoserna enligt ICD-10 där koden bestäms på grundval av både läge och morfologi (Tabell X), medan tumörregistret kodar med lägeskod enligt ICD-O/3 C58.9 med tillägg av en morfologikod. Se avsnitt 6.1.2.. ...
  https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/cancerdiagnoser/gynekologi/trofoblast/vardprogram/gallande-vardprogram/10.-kategorisering-av-tumoren/
*  Stromacell - Wikipedia
Vid cancer föregriper onormala stromacellförändringar metastaser och invaderande tumörväxt. Förändringarna i stromacellerna vid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stromacell
*  Prostatacancer - Wikipedia
Benscanning visar på flera metastaser från prostatacancer (svarta fläckar).. Prostatacancer upptäcks vanligen genom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prostatacancer
*  S 2018, vad ser ni fram emot?
Hemskt med tre operationer! r det metastaser som r kvar?. Hoppas verkligen att det g r str lande med str lningen och att du kan ... Hemskt med tre operationer! r det metastaser som r kvar?. Hoppas verkligen att det g r str lande med str lningen och att du kan ...
  https://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?1577021-S%C3%83%C2%A5-2018-vad-ser-ni-fram-emot
*  Livmodercancer - Wikipedia
EC bildar sällan metastaser, är väldifferentierad, och sällan särskilt invasiv.[9] Livmoderscarcinom typ 2 innefattar ... Precis som med andra cancerformer kan metastaser spridas till andra organ och vävnader. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Livmodercancer
*  Lever- och gallvägstumörer, maligna
Ungefär 15% har metastaser vid diagnosen, synkron sjukdom, något färre utvecklar metastaser vid uppföljning, metakron sjukdom. ... Sekundära levertumörer innefattar alla typer av metastaser. UTREDNING AV OKLAR LEVERTUMÖR Levertumörer upptäcks ofta vid ... Levern är den vanligaste lokalisationen för metastaser från tumörer i bukhålan, men även för andra tumörer. De vanligaste ... Bör övervägas hos patienter med primär levercancer eller metastaser om spridd sjukdom utanför levern ej föreligger och om ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1242
*  Levercancer (Hepatocellulär cancer) | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar
Det är detta som kallas metastaser. Om metastaser har bildats i levern är det väldigt svårt att bota cancern. Sjukdomen drabbar ... Då kan det bildas dottertumörer, så kallade metastaser. Symtomen för levercancer är ganska otydliga och därför upptäcker man ...
  http://www.doktorn.com/artikel/levercancer
*  Ludmillas Blogg » Choriocarcinom
Hur många metastaser. Ju fler desto sämre.. -hCG. Mycket höga värden ger sämre prognos.. På detta sätt kan man dela in ...
  http://ludmilla.se/choriocarcinom/
*  Lungcancer
... metastaser utanför hjärnan eller flera metastaser i hjärnan har en sämre prognos och här bör man överväga om behandlingen är ... Föreligger en solitär eller ett fåtal metastaser med högst 3 cm i diameter har stereotaktisk strålbehandling bättre effekt och ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=618
*  "Jag trodde förra julen var min sista" |...
Jag har metastaser i lungor och skelett. Det klassiska är att äggstockscancer sprider sig till närliggande organ, men i mitt ...
  https://www.cancerfonden.se/artiklar/jag-trodde-forra-julen-var-min-sista-
*  Lungcancer klinik och utredning - PDF
och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar THORAXRADIOLOGI Fredrik Ahlfors ... 24 Indikationer för MRT vid lungcancer CNS-metastaser Vertebrala metastaser Neurologisk påverkan Överväxt Mediastinum Bröstvägg ... 13 Symtom vid lungcancer Metastaser: CNS-symtom Smärtor mm Lokalsymtom: Hosta Hemoptys Dyspné Bröstsmärta Paramaligna symtom: ... Säkrare cancerdiagnostik Rundhärdar 1-3 cm Säkrare stadieindelning Starkt neg prediktivt värde för mediastinala metastaser 30% ...
  http://docplayer.se/3725660-Lungcancer-klinik-och-utredning.html
*  Värk/ smärta/ på ytterörat med synlig förändring/utslag Kondrodermatit Herpes zoster Erysipelas Infekterat aterom Eksem...
och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar THORAXRADIOLOGI Fredrik Ahlfors ... 20 Interstitiella lung- och parenkymförändringar Maligna sjukdomar, lungcancer, metastaser, lymfom Aspiration särskilt ... Specialistläkare Thoraxradiologi, SU/Sahlgrenska Aktuella ämnen: Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar KOL/emfysem ... halscysta Infektion i submandibularis Spottsten i submandibularis Specifik eller ospecifik lymfadenit Kemodektom Metastaser ( ...
  http://docplayer.se/1840711-Vark-smarta-pa-ytterorat-med-synlig-forandring-utslag-kondrodermatit-herpes-zoster-erysipelas-infekterat-aterom-eksem-perikondrit-othematom.html
*  Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser - PDF
och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar THORAXRADIOLOGI Fredrik Ahlfors ... 12 Tumörresektion Bara 20% kan behandlas Icke-småcellig cancer i flesta fall Hos ca 50% - återfall (metastaser, lokalrecidiv) ... Specialistläkare Thoraxradiologi, SU/Sahlgrenska Aktuella ämnen: Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar KOL/emfysem ... Utredningsschema vid Lungcancer Symptom Klinisk bild Lungcancermisstanke Lungröntgen Remiss Diagnostik Metastaser ...
  http://docplayer.se/7333752-Lungcancer-behandlingsresultat-inna-meltser.html
*  Vårdprogram och register för lungcancer Gäller - PDF
och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar THORAXRADIOLOGI Fredrik Ahlfors ... Vid enstaka metastaser bör operation övervägas. CT av thorax och övre delen av buken kan påvisa multipla härdar och tydlig ... cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 Ortopedisk onkologi cancer 50 ... SCLC karaktäriseras av snabb tumörproliferation och tidig utveckling av metastaser vilket förklarar varför sjukdomen i ...
  http://docplayer.se/1498303-Vardprogram-och-register-for-lungcancer-galler-08-01-01-09-12-31.html
*  Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) - PDF
och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar THORAXRADIOLOGI Fredrik Ahlfors ... Specialistläkare Thoraxradiologi, SU/Sahlgrenska Aktuella ämnen: Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar KOL/emfysem ...
  http://docplayer.se/6024919-Forsta-din-kropp-idiopatisk-lungfibros-ipf.html
*  RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS....
och metastaser. Metoder för f r utredning. Tumörer och metastaser Kroniska lungsjukdomar THORAXRADIOLOGI Fredrik Ahlfors ... år METASTASER OBS Lita på patienten Om rtg neg och patienten har ont Binjurebarkscancer med kända metastaser Ont ner i vä ben ... 13 Kvinna 31 år Binjurebarksca med kända metastaser MRT 3 veckor senare VAD HAR JAG PRATAT OM? RYGGSMÄRTA Unga och äldre ska ... cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 Ortopedisk onkologi cancer 50 ...
  http://docplayer.se/15843514-Ryggsmarta-radiologi-vid-ryggsmarta-och-tumor-i-skelett-och-mjukdelar-barbro-danielson-med-dr-msksektionen-rontgen-su-ss-skelett-och-mjukdelstumor.html