Loading...


Metallnanopartiklar: Nanopartiklar framställda av metaller som används till biosensorer, optiska instrument och katalysatorer. I biomedicinska tillämpningar ingår ofta ädelmetaller, särskilt guld och silver, i partiklarna.SilverGuld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.NanopartiklarGrön kemiNanoteknologiYtplasmonresonansMetaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Magnetite NanoparticlesPartikelstorlekLäkemedelsbärare: Preparatformer bestående av något transportmedium i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet. Läkemedelsbärare används för läkemedelsadministration i system för kontrollerad (fördröjd) frisättning, för att förlänga läkemedelsverkan och minska läkemedelsmetabolism och toxicitet. Bärare används också för att förstärka administrationseffekten i målområdena för den farmakologiska verkan. Liposomer, albuminmikrokulor, lösliga, syntetiska polymerer, DNA-komplex, protein-läkemedelskonjugat och bärarerytrocyter, bl a, har använts som nedbrytbara läkemedelsbärare.NanokapslarLäkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.NanomedicinPolyglykolsyraKitosan: Deacetylerat kitin, en linjär polysackarid av deacetylerat beta-1,4-D-glukosamin. Det används i hydrogel och för sårbehandling.Ferriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Transmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.NanostrukturerSilikondioxidZinkoxidMagnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.Cerium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Ce, atomnummer 58 och atomvikt 140.12. Cerium är en smidbar metall med industriella tillämpningar.PolymererNanoconjugatesYtegenskaper

*  Kunskapsbank - SweNanoSafe
Generellt kan man säga att metall-nanopartiklar är mer toxiska är andra, som till exempel kol- eller kiselbaserade ...
  http://swenanosafe.se/kunskapsbanken_samlingssida/?sns_kunskapsbank_category=H%C3%A4lsa
*  EU-US Roadmap Nanoinformatics 2030 - SweNanoSafe
Generellt kan man säga att metall-nanopartiklar är mer toxiska är andra, som till exempel kol- eller kiselbaserade ...
  http://swenanosafe.se/eu-us-roadmap-nanoinformatics-2030/
*  Säker hantering av nanomaterial på arbetsplatsen - SweNanoSafe
Generellt kan man säga att metall-nanopartiklar är mer toxiska är andra, som till exempel kol- eller kiselbaserade ...
  http://swenanosafe.se/faq/nanomaterial-i-arbetsmiljon-5/
*  Seminarium om nanomaterial i arbetsmiljön - SweNanoSafe
Generellt kan man säga att metall-nanopartiklar är mer toxiska är andra, som till exempel kol- eller kiselbaserade ...
  http://swenanosafe.se/seminarium-om-nanomaterial-i-arbetsmiljon/

SilveroxidNanopartikel: Nanopartikel betecknar en partikel som ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper. Den är vidare definierad utifrån storlek i diameter:Kubiska kristallsystemet: Det kubiska kristallsystemet har tre axlar som är lika långa och som bildar räta vinklar med varandra.Nanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]Intermetallisk förening: En intermetallisk förening är en särskild form av förening i fast form mellan två eller flera metaller som inte styrs av vanliga regler för bindning och valens. Den har en kristallstruktur som skiljer den från den hos de rena metallerna.Ferrihydrit: Ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3 · 1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.KiseldioxidTeuthida: Teuthida är en ordning i klassen bläckfiskar med omkring 250 arter. På svenska används ibland namnet "tioarmade bläckfiskar" (till exempel i Nationalencyklopedin) men namnet hör snarare till överordningen Decabrachia, som sammanfattar alla bläckfiskar med tio armar.CeriumPolymer: Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller organiska syror.