Mesenkymal stamcellstransplantationMesenchymal Stromal CellsBlodstamcellstransplantationStamcellstransplantationAllotransplantationStamcellerAutotransplantationSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Råttor, Sprague-DawleyPerifer stemcellstransplantationFörbehandling inför transplantationHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Transplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.BenmärgstransplantationBlodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.Benmärgsceller: Celler i benmärgen, inkluderande fettceller, stromaceller, megakaryocyter och prekursorceller till de flesta av blodcellerna.LevertransplantationBlodstamceller: Ursprungscellerna för alla typer av blodceller.Vuxna stamcellerStamcellstransplantation, fosterblodCelltransplantationTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.TransplantationschimärCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.BehandlingsresultatOrgangivareBenvävsbildningEmbryonala stamcellerNjurtransplantationBroskbildning: Bildningen av brosk sker genom att kondrocyter ständigt delar sig och bygger upp en matris under sin utveckling. Broskbildning föregår ibland benbildning (osteogenes). Syn. kondrogenes.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Myeloablativa stimulerareMultipotenta stamceller: Specialiserade stamceller med uppgift att ge upphov till celler med någon särskild funktion, som t ex myoblaster, myeloida stamceller och hudstamceller.Cellodlingsmetoder: Teknik för bevarande eller odling av djurceller in vitro. Den avser cellkulturer av dispergerade celler hämtade från ursprungsvävnad, från primär odling, eller från någon cellinje eller cellstam genom enzymatiskt, mekaniskt eller kemiskt avskiljande.VävnadsteknikCellhärkomst: Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.Busulfan: Ett alkylerande medel med selektiv immunsupprimerande effekt på benmärg. Det har använts för palliativ behandling av kronisk myeloid leukemi. Men trots symtomatisk lindring har ingen permanent förbätt ring uppnåtts. Busulfan är en känd karcinogen.Helkroppsbestrålning: Bestrålning av hela kroppen med joniserande eller icke-joniserande strålning. Begreppet är tillämpligt på djur och människor, men ej mikroorganismer.Multipelt myelomKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.RecurrenceHistokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.Stem Cell NichePluripotenta stamcellerTidsfaktorerBlodstamcellsmobilisering: Frisättning av stamceller från benmärgen till den perifera blodbanan för leukaferes, inför stamcellstransplantation. Ofta används hematopoetiska tillväxtfaktorer eller kemoterapeutiska preparat för att stimulera mobiliseringen.AdipogenesFetala stamcellerRemissionsinduktionMelfalan: En alkylerande kvävesenap som används mot tumörer i form av levoisomeren melfalan, den rasemiska blandningen merfalan eller dextroisomeren medfalan. Medlet är toxiskt för benvävnad, men har liten blåsbildande verkan. Det kan vara karcinogent.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Retrospektiva studierHistokompatibilitet: Graden av antigenöverensstämmelse mellan vävnaderna från olika individer, vilken avgör om ett allogent transplantat accepteras eller stöts bort.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.VävnadsnybildningTissue ScaffoldsCell- and Tissue-Based TherapyHjärttransplantationTransplantat-mot-leukemieffekt: Immunologiskt bortstötande av leukemiceller efter benmärgstransplantation.Neural Stem CellsCellseparationCD34-antigener: Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.NavelsträngKokulturmetoder: Odling av normala celler eller vävnader i samma kultur som infekterade celler eller vävnader av samma typ. Induced Pluripotent Stem CellsBlodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.LungtransplantationTransplantationsimmunologiSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Survival RateVidarabinTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Survival AnalysisChimärism: Förekomst av cellgrupper med två eller fler olika kromosomuppsättningar hos en och samma individ, beroende på närvaro av arvsmassa från genetiskt olika individer. Vid mosaicism, däremot, kommer de sinsemellan olika cellgrupperna från en enda individ.Regenerativ medicinCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Möss, inavlade C57BLVenös ocklusiv leversjukdom: Blockering av små eller medelstora levervener pga icke-trombotiska subendoteliala ödem som kan utvecklas till fibros.Salvage-terapiCell TrackingOsteoblasterOrgantransplantationLeukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Langerhans cellöar, transplantationFosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Transplantat-mot-tumöreffekt: Immunologiskt avvisande av tumörvävnad eller -celler efter benmärgstransplantation.IsograftImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.SyskonHLA-antigener: Antigener (Human Leukocyte Antigens) bestämda av leukocytplatserna på kromosom 6, kodningsstället för MHC ("major histocompatibility complex") hos människor. De är polypeptider eller glykoproteiner som återfinns på de flesta kärnförsedda celler och blodplättar, bestämmer vävnadstyp i samband med transplantation, och är förknippade med vissa sjukdomar.Blodsjukdomar: Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.XenotransplantationLymfocyttransfusionUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Myelodysplastiska syndromBlodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).TransplantationOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionGranulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.Cellform: Cellers yttre fysiska kvaliteter eller utseende.Immunfenotypbestämning: Klassificering av immunsystemets celler utifrån strukturella och funktionella skillnader. Denna bestämning används allmänt för analys och sortering av olika underklasser av T-lymfocyter, baserad på CD-antigen och med hjälp av flödescytometri.Non-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.

*  Omega-3 - Vitalplus
Vår Omega-3 är MSC certifierad vilket betyder att den är framtagen från hållbart fiske. Omega-3 är bra för hjärnan, hjärtat och ögonen. Fördelar Omega-3 MSC Hållbart fiske! Lågt pris! Portofritt! Naturligt renad fiskolja! Direkt hem i brevlådan! ...
  https://www.vitalplus.se/4-omega-3
*  Fridens Hälso Zenter - Pure Cell Treatment
Stamceller är ospecialiserade celler vilkas slutliga funktion ännu inte är bestämd. Därför anpassar de sig och stärker hudens egna celler. Vi är först i världen med att erbjuda levande stamceller för huden. Varför vi valt att satsa på levande stamceller är för att det i ett gediget forskningsunderlag från Lunds universitet visar att det sker en unik uppbyggnad av huden. Man sätter huden på topp genom att förse den med cellkärnans mest aktiva antioxidanter. Eftersom det är stamceller så har de effekt på alla sorters hudtillstånd eftersom huden får kraft att reparera sig själv.. Vi äger odlingen som forskats fram av ett team från Lunds Universitet. Det är nästintill omöjligt att odla fram stamceller från växter. Detta är resultatet av ett mångårigt projekt och samarbete. Stamcellerna innehåller höga halter av antioxidanter som ger huden omedelbar vitalitet, men det viktigaste av allt är att den bygger upp huden på lång sikt. PURE CELL TREATMENT är ...
  http://fhz.se/service/spa-behandlingar/
*  juni 2018 - BabyzBlogg
Navelsträngen är förbindelsen mellan barnet och moderkaka, placenta. Den fäster alltså i barnets del av moderkakan (den andra delen tillhör modern). Blodkärl grenar sedan ut i moderkakan i något som kallas korionplattan. Därav liknar moderkakan med navelsträngen ett träd, livets träd! Vid tid för födsel är navelsträngen ca 60-100 cm lång och har en diameter på ca 1,3 cm samt består av tre blodkärl, en ven och två artärer. Venen, den tjocka navelvenen (vena umbilicalis) transporterar syrsatt blod och näring till barnet och de två tunna artärerna (arteriae umbilicales) transporterar sedan det syrefattiga blodet och slaggprodukter från fostret via placenta tillbaka till modern. På så sätt förstår vi att barnets hela syresättning, alltså under moderlivet, sker via navelsträngen direkt in i blodbanan och inte via barnets lungor. Kärlen i navelsträngen omges av Wharton's jelly, en geléliknande bindvävsmassa som innehåller mesenkymala stromaceller (En celltyp, ...
  https://babyzblogg.se/2018/06/
*  Kondrocyt - Wikipedia
Kondrocyterna är den celltyp som finns till största delen i brosk (ca 90% av cellmängden), resterande celler är epitelceller runt vävnaden samt stamceller i vävnaden. Kondrocyter har själva alla egenskaper som krävs för att kunna bygga upp brosk. De ligger utspridda i en fast gelliknande substans som kallas matris, och består av bl a fibrer (framför allt kollagen). Kondrocyterna utsöndrar kollagen och sköter om matrisen. Kondrocyterna utvecklas från mesenkymala stamceller genom prekondrogen ossifikation. De går först in i ett stadium där de delar sig och blir fler, för att sedan övergå i ett hypertroft stadium. I det hypertrofa stadiet slutar de dela sig, och tillväxer istället i storlek så att de blir uppsvällda. De pressar då undan matrisen, samtidigt som de kalcifierar brosket så att det blir hårdare. Sedan begår det självmord (apoptos) och lämnar plats för benbildande celler. Cancerceller som påminner om kondrocyter kallas kondrosarkom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kondrocyt
*  Används adulta stamceller i dag i behandlingar? - Respekt
Adulta stamceller används sedan flera decennier bland annat som ersättare för benmärg i behandling av leukemi, lymfom och vissa blodsjukdomar.
  http://respektlivet.nu/fragor-svar/stamceller/anvands-adulta-stamceller-i-dag-i-behandlingar
*  Evenemang, bonus och kompletta charterresor på MSC Cruises - Mice & Charters
Ett specialiserat MSC-team som hjälper dig med marknadsföringskampanjer, konvent, möten och konferenser, produktlanseringar och presentationer och internationella evenemang ombord på de fantastiska kryssningsfartygen.
  https://www.msccruises.se/sv-se/Mice-Charters.aspx
*  MSC Cruises och den nya reklamkampanjen - MSC Cruises
Meraviglia - Wonder på engelska eller Underverk på svenska - beskriver den överväldigande känsla som uppstår när vi ser något nytt och spännande som närmar sig gränsen för det vi trodde var möjligt. Äntligen är det dags att presentera MSC Meraviglia, MSC Cruises nya flaggskepp! MSC Meraviglia utgör en sofistikerad kombination av den senaste teknologin och kärleken till havet, sofistikerad design och oslagbar komfort - ett fartyg som kommer att överväldiga sina passagerare. MSC Meraviglia kommer att kunna docka i vilken kryssningshamn som helst, vilket ger dig stora valmöjligheter och många olika destinationer att välja mellan.. ...
  https://www.msccruises.se/sv-se/MSC/MSC-Cruises-och-den-nya-reklamkampanjen.aspx
*  MSC Cruises
MSC Voyagers Club-medlemmar får exklusiv förtur att boka sin kryssning innan försäljningen öppnar för alla från och med den 29 december och då kommer det finnas en exklusiv förbokningsrabatt på 5% som kommer vara giltig tills juni 2016. Förbokningsrabatten är tillgängligt för alla. MSC Seaside kommer att vara utrustad med en av de största och … Läs mer. ...
  http://www.abcinternet.se/tag/msc-cruises/
*  MSC Cruises fartyg - Kryssningsfartyg
MSC Cruises flotta: resor, magi, utflykt, avkoppling och njutningen av att kryssa stilfullt, komfort, varm gästvänlighet och strikta normer avseende miljön.
  https://www.msccruises.se/sv-se/Vilka-ar-MSC/Kryssnings-Fartyg.aspx
*  examen - Handelshögskolan, Göteborgs universitet
När du är klar med dina studier kan du ansöka om en filosofie kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap med inriktning mot resp. profil samt en filosofie kandidatexamen med resp. profilämnes underliggande basämne som huvudområde.. Exempel: Har du läst miljöekonomisk inriktning kan du få en 'Filosofie kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning mot miljöekonomi' samt en 'Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi'. Ekonomie kandidatexamen ...
  https://handels.gu.se/utbildning/Programutbildningar/smil/examen
*  Temaresor
Nu ökar MSC Cruises med ett fartyg till, MSC Armonia, från Kuba under vintersäsongen 2016-2017. Med start i november kryssar MSC Armonia från Havanna under hela vintersäsongen med två olika rutter. Genom att förstärka sin närvaro i Karibien kommer MSC Cruises kunna erbjuda sina kunder ännu flera destinationer att uppleva under deras kryssningars gång. Den … Läs mer. ...
  http://www.abcinternet.se/resor-turism/temaresor/
*  Karibien - ABC Internet
Nu ökar MSC Cruises med ett fartyg till, MSC Armonia, från Kuba under vintersäsongen 2016-2017. Med start i november kryssar MSC Armonia från Havanna under hela vintersäsongen med två olika rutter. Genom att förstärka sin närvaro i Karibien kommer MSC Cruises kunna erbjuda sina kunder ännu flera destinationer att uppleva under deras kryssningars gång. Den … Läs mer. ...
  http://www.abcinternet.se/tag/karibien/
*  Global consumers favor pricing over sustainability, MSC finds | fiskbranschen
"Enligt en global undersökning, som MSC har gjort, säger majoriteten av de tillfrågade att priset väger tyngre än hållbarheten när de väljer vilken sjömat de...
  http://www.fiskbranschen.se/2018/08/21/global-consumers-favor-pricing-over-sustainability,-msc-finds-40298058
*  Kryssningar med MSC Cruises (Kryssningar) - Västindienspecialisten
MSC Cruises är ett italienskt familjeägt kryssningsrederi som erbjuder fartyg med en elegant inredning och modern design i klassisk italiensk anda
  https://www.vastindienspecialisten.se/resor/kryssningar/msc-cruises
*  MSC Seaside - Kryssningar med MSC Cruises - WonderCruises
Vill du spana efter nästa resmål är det bara att ta en hisstur med milsvid panoramautsikt upp till en av världens största vattenparker till havs. På fartygets översta däck finns fem vattenrutschbanor varav en kan stoltsera med sk "Slide boardning Technologhy". Det innebär att en enorm, futuristisk vattenrutschbana kombineras med interaktiva spel.. Matupplevelser från hela världen ...
  https://wondercruises.com/sv/Rederier-Fartyg/MSC-Cruises/MSC-Seaside/
*  EXAMENSARBETE. Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Susanne Boström Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap - PDF
EXAMENSARBETE Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt Susanne Boström 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Förklaring
  http://docplayer.se/16710582-Examensarbete-upplysningsplikt-vid-forsaljning-av-bostadsratt-susanne-bostrom-2015-filosofie-kandidatexamen-rattsvetenskap.html
*  MSC släpper uppdaterade certifieringskrav | fiskbranschen
Miljömärkningen MSC inför flera ändringar i sin certifieringsprocess som kommer gälla alla fisken som vill bli eller är MSC-certifierade. Förändringarna gäll...
  http://www.fiskbranschen.se/2018/09/04/msc-sl%C3%A4pper-uppdaterade-certifieringskrav-40404991
*  EXAMENSARBETE. Vilka faktorer bidrar till ett lyckat it-projekt? Karin Johansson Lotta Ruokonen Filosofie kandidatexamen...
EXAMENSARBETE Vilka faktorer bidrar till ett lyckat it-projekt? Karin Johansson Lotta Ruokonen 2014 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för System- och rymdteknik
  http://docplayer.se/3383039-Examensarbete-vilka-faktorer-bidrar-till-ett-lyckat-it-projekt-karin-johansson-lotta-ruokonen-2014-filosofie-kandidatexamen-systemvetenskap.html
*  Filosofie hedersdoktorer om intet annat anges; ekonomie hedersdoktorer markeras (EkDhc). - Uppsala universitet
Filosofie hedersdoktorer om intet annat anges; ekonomie hedersdoktorer markeras (EkDhc)., Ingår som en del av Hedersdoktorer, Uppsala universitet
  http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X13:12
*  MSC Tonfisk - i sin enklaste form | Abba - Abba
Massor av protein och nästan inget fett gör tonfisk till den perfekta vardagsmaten och mycket mer än en salladsingrediens. Vår är dessutom MSC-märkt!
  https://abba.se/produkter/tonfisk/
*  Resebyråer
MSC Voyagers Club-medlemmar får exklusiv förtur att boka sin kryssning innan försäljningen öppnar för alla från och med den 29 december och då kommer det finnas en exklusiv förbokningsrabatt på 5% som kommer vara giltig tills juni 2016. Förbokningsrabatten är tillgängligt för alla. MSC Seaside kommer att vara utrustad med en av de största och … Läs mer. ...
  http://www.abcinternet.se/resor-turism/resebyraer/
*  Vinn S60 R-Design under torsdagens Uppesittarkväll | Aftonbladet
Bingolottos Uppesittarkväll har blivit en jutradition. Som vanligt finns det en ny Volvo som storvinst - i år en röd S60 med R-Design.
  https://www.aftonbladet.se/kampanj/arkiv/volvo/article12713978.ab
*  Allogeneic stem cell transplantation Patients' and sibling donors' perspectives Annika M Kisch. - ppt ladda ner
Mitt intresse för patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation och deras syskondonatorer, forts. Vi vet ingenting (eller väldigt lite) om andra människors relationer och vad de har i bagaget Situationer med ett syskon som passar som donator men som inte vill vara donator Inga tidigare undersökningar om hur patienter som genomgår allogen HSCT upplever det att ha ett syskon som donator Lite kunskap om syskondonatorers erfarenheter av att vara donator till ett sjukt syskon.
  http://slideplayer.se/slide/8008894/

Stamcellstransplantation: Stamcellstransplantation är en behandlingsform vid olika sorters leukemi. För att göra en stamcellstransplantation använder man stamceller som har förmåga att bilda nya blodbildande stamceller.Transplantat-mot-värdsjukdom: Transplantat-mot-värdsjukdom, Graft-versus-host disease, GVHD, är en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplantationer. Sjukdomen yttrar sig i feber, anorexi, diarré, eksemlika utslag, leversvikt och buksmärtor.Benbildning: Ossifikation, benbildning, den process då ben bildas av brosk och andra benliknande vävnader.Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.Regeneration: Regeneration är en term inom biologi som betecknar att en organism återskapar förlorade vävnader eller hela kroppsdelar. Regeneration förekommer till exempel bland plattmaskar, sjöstjärnor, vissa ödlor och flertalet växter.Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.LeukemiXenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Sklerodermi: -, |Osteoblast: Osteoblaster är en typ av benceller som spelar en viktig roll i kroppens uppbyggnad av ben (bentätheten). De aktiveras av bisköldkörtelhormon och kalcitriol, och deras huvudsakliga uppgift är att stimulera produktionen av ny benvävnad.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.