*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

MaleaterRutinMöss, inavlade C57BLLipoproteiner: Lipid-proteinkomplex som ingår i transport och omsättning av fettämnen i ... inavlade stammarFosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig ...

*  Medicinsk informationssökning (Purinergic P1 Receptor Antagonists • Definitionerna)

MK-801.XantinerMöss, inavlade C57BLTetrazolerInterleukin-1betaNikotinblockerareBifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Pyridiner ... överföringMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms ...

*  Medicinsk informationssökning (Akut sjukdom • Definitionerna)

Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Möss, inavlade C57BLBassekvens: ... Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.VirusförökningMöss, inavlade BALB CMolekylsekvensdata: ...

*  Medicinsk informationssökning (A2B-adenosinreceptor • Definitionerna)

Dessa analoger bildar en stabil, kovalent bindning och hä mmar därmed proteinet eller steroiden.Möss, inavlade C57BL ... Guanosin ingår i RNA, och dess nukleotider har stor betydelse i ämnesomsättningen.EnzymhämmareRåttor, inavlade stammarHjärta: ...

*  Medicinsk informationssökning (Celldöd • Definitionerna)

ProtonkogenproteinerMöss, inavlade C57BLEnzymhämmareMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet ... Möss, inavlade BALB CAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Cellskydd: Skydd av ... Staurosporinbcl-Associated Death ProteinMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg ...

*  Medicinsk informationssökning (Sjukdomsmodeller, djur • Definitionerna)

Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Möss, inavlade C57BLHuntingtons sjukdom: En ärftlig, ... T-lymfocyterMöss, inavlade NOD: En stam icke överviktiga, diabetiska möss som tagits fram i Japan och som fått utbredd ... Dubbelt så många kvinnor som män tycks drabbas.SvinadenovirusNervcellerMöss, inavlade BALB CLäkemedelstester, prekliniska: ... De omfattar både cytotoxiska T-lymfocyter och T-suppressorceller.LungsjukdomarMöss, inavlade C3HAmider: Organiska föreningar ...

*  Medicinsk informationssökning (Hjärna • Definitionerna)

De har transmittorv erksamhet och spänningsberoende jonkanaler.Djur, nyföddaRåttor, WistarMöss, inavlade C57BLImmunhistokemi: ... inavlade stammarMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Hjärnsjukdomar, ... Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.NeuroimagingNeurogliaMöss, ...

*  Medicinsk informationssökning (Oxidanter • Definitionerna)

Den är frätande för huden och kan orsaka svår gastroenterit vid förtäring.Hemoxygenas-1Möss, inavlade C57BL ... EC 1.8.1.7.Deoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.NADPMöss, knockout: Musstammar, hos ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Bensoesyra: Vanligt ...

*  Medicinsk informationssökning (5-HT2-serotoninreceptorer • Definitionerna)

De flesta adrenerga upptagshämmare hämmar också upptag av dopamin.SpiroföreningarMöss, inavlade C57BLMöss, knockout: Musstammar ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Dopaminreceptorer: ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

PenicillaminMöss, inavlade C57BLKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen. ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Reglering av ... Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

Möss, inavlade C57BLPenicillaminGuanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Kväveoxider: ... Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

Möss, inavlade C57BLKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxider: ... Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Makrofager: ... koloxid.Råttor, inavlade SHRHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut. ... inavlade LewDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och ...