Loading...


Lymfoproliferativa sjukdomar: Störningar i lymfvävnadstillväxten, allmänna eller ospecificerade.Epstein-Barrvirusinfektioner: Infektion orsakad av humant herpesvirus 4 (HHV-4), som kan ligga till grund för utveckling av olika lynfoproliferativa sjukdomstillstånd. Hit hör bl a Burkittlymfom (av afrikansk typ), infektiös mononukleos och ora,l hårig leukoplaki. Syn. EBV-infektioner.Herpesvirus 4, humant: Typarten till Lymphocryptovirus, underfamiljen Gammaherpesvirinae, som infekterar B-celler hos människan. Viruset tros vara orsaken bakom infektiös mononukleos och förknippas starkt med hårig leukoplaki, Burkitts lymfom och andra tumörsjukdomar.OrgantransplantationTransplantationAutoimmune Lymphoproliferative SyndromeHårcellsleukemi: En tumörsjukdom hos cellerna i det lymfatiska nätverket som anses som en sällsynt typ av kronisk leukemi. Den kännetecknas av en smygande början, förstorad mjälte, anemi, granulocytopeni, trombocytopeni, obetydlig lymfadenopati, och förekomst av "håriga" celler i blod och benmärg.Jättelymfkörtelhyperplasi: Stora, godartade, hyperplastiska lymfknutor. Den vanligare, hyalina kärlrika typen kännetecknas av små, hyalina kärlfolliklar och interfollikulär kapillärtillväxt. Plasmaceller är ofta närvarande och representerar en annan subtyp med IgM och IgA i plasmacellerna.B-cellslymfom: En grupp heterogena lymftumörer som vanligtvis uttrycker ett eller fler B-cellsantigen eller representerar elakartade omvandlingar av B-lymfocyter.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.B-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.B-cellsleukemi, kroniskLymfomatoid papulos: Kliniskt godartad, men histologiskt elakartad, återkommande hudsårbildning, kännetecknad av infiltration av stora, atypiska celler omgivna av inflammatoriska celler. De atypiska cellerna liknar Reed-Sternbergceller i Hodgkins sjukdom eller de maligna celler som ses vid kutant T-cellslymfom. I vissa fall utvecklas lymfomatoid papulos till lymfomatösa tillstånd, som t ex mycosis fungoides, Hodgkins sjukdom, kutant T-cellslymfom eller Ki-1-lymfom.Herpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.Leukemi, prolymfocytärCD30-antigener: Differentieringsantigener som normalt finns i ett litet antal celler i lymfkörtlarna och tonsillerna, men som kan framkallas i en mångfald celler in vitro. Kliniskt gör de nytta som markörer för Ki-1- lymfom, och i vissa fall för lymfomatoid papulos, mycosis fungoides och Hodgkins sjukdom.LymfocytosT-cellslymfom: En grupp heterogena, lymfoida tumörer som utgörs av malignt omvandlade T-lymfocyter.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.NjurtransplantationWaldenströms makroglobulinemiImmunfenotypbestämning: Klassificering av immunsystemets celler utifrån strukturella och funktionella skillnader. Denna bestämning används allmänt för analys och sortering av olika underklasser av T-lymfocyter, baserad på CD-antigen och med hjälp av flödescytometri.T-cellslymfom, kutant: En grupp lymfom som uppvisar klonal spridning av elakartade T-lymfocyter, vilka avstannat i olika stadier av differentiering, och som orsakar en malign infiltration i huden. Mycosis fungoides och Sezarys syndrom är de fullständigast beskrivna av dessa sjukdomar.Lymfomatoid granulomatos: En kärlcentrerad och kärldestruktiv, lymforetikulär, proliferativ sjukdom som främst angriper lungorna. Den liknar malignt lymfom histologiskt och kan i vissa fall utvecklas till lymfom.PseudolymfomB-cellsleukemiAntibodies, Monoclonal, Murine-DerivedImmunsupprimerad värd: Människa eller djur vars immunförsvar är bristfälligt pga immundefektsjukdom eller annan sjukdom, eller pga medicinering med immunsupprimerande läkemedel eller strålbehandling.Postoperativa komplikationerNon-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.Kryoglobulinemi: Ett tillstånd kännetecknat av förekomst av onormala eller onormala mängder kryoglobuliner i blodet. Vid kyla avsätts de i mikrokärlen och orsakar ett hämmat blodflöde i utsatta områden.TransplantatImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Hodgkins sjukdom: En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.Manodepressiv sjukdom: Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.T-lymfocyterCD20-antigener: Icke-glykosylerade fosfoproteiner som endast representeras på B-celler. De reglerar överföringen av Ca2+ genom membran och antas spela en roll för aktivering och proliferation av B-celler.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Mycosis fungoidesLeukemi, lymfoid: Leukemi associerad med hyperplasi och överaktivitet i lymfvävnaden, och med ökat antal cirkulerande maligna lymfocyter och lymfoblaster.Immunoblastisk lymfadenopati: Ett sjukdomstillstånd kännetecknat av ökad förgrening av småkärl, kraftigt ökad immunoblasttillväxt och amorft, acidofilt, interstitiellt material. Kliniska symtom är feber, svettningar, viktminskning, allmän lymfadenopati och, ofta, förstoring av lever och mjälte.TumörvirusinfektionerLymfatiska sjukdomar: Sjukdomar i lymfan eller lymfkärlen.Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Epstein-Barrviruskärnantigen: Kärnantigen som är produkter av EBV-gener. Minst sex kärnantigen har identifierats, men deras verkningsmekanism och roll vid transformation av B-celler har ännu inte klarlagts. Syn. EBV-kärnantigen.CD5-antigener: Glykoproteiner som kommer till uttryck på alla mogna T-celler, tymocyter och en undergrupp av mogna B-celler. CD5-specifika antikroppar kan förstärka T-cellreceptorförmedlad aktivering av T-celler. De n B-cellspecifika molekylen CD72 är en naturlig CD5-ligand.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Mjältförstoring: Förstoring av mjälten.Anxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.Leukemia, Large Granular LymphocyticAutoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.Klonceller: En grupp genetiskt identiska celler som alla utvecklats ur en enda modercell genom mitos (hos eukaryoter) eller binär delning (hos prokaryoter). Till kloner hör också molekyler av rekombinant-DNA som alla bär en och samma sekvens.Burkitts lymfom: En typ av odifferentierat, malignt lymfom, som förekommer framförallt i centrala Afrika, men också i andra delar av världen. Det visar sig oftast som en stor osteolytiskt svulst i käken eller i buken. B-cellsantigen uttrycks på de omogna celler som utgör tumörvävnaden i nästan alla fall av Burkitts lymfom. I Afrika har Epstein-Barrvirus isolerats från Burkitts lymfom, men de flesta icke-afrikanska fall är EBV-negativa.Affektiva störningar: Tillstånd som har störningar av sinnesstämningen som dominerande drag.Lymfom, diffust storcelligt: Malignt lymfom bestående av av stora celler som är antingen delade eller odelade. Mönstret är övervägande diffust. De flesta av dessa lymfom utgörs av maligna B-lymfocyter ungefär halvvägs i differentieringsförloppet.Kladribin: Ett cellgift (cytostatikum) som används vid behandling av lymfoproliferativa sjukdomar, inklusive hårcellsleukemi.ParafimosCD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.ParaproteinemierFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.LungtransplantationLymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.T-cellsleukemi: En undertyp av lymfocytisk leukemi som klassificeras som akut eller kronisk, beroende på graden av celldifferentiering, inte på sjukdomens varaktighet.HjärttransplantationAllotransplantationLymfom, storcelligt, anaplastiskt: Ett storcelligt non-Hodgkinlymfom med pleomorft utseende som reagerar med den monoklonala antikroppen Ki-1. Lymfomet förekommer oftast i huden och lymfkörtlarna och uttrycker Ki-1(CD30)-antigenet på ytan. Det förväxlas ofta med metastatiskt karcinom och elakartad histiocytos.Herpesvirus 8, humant: En art inom släktet Rhadinovirus och underfamiljen Gammaherpesvirinae som isolerats från patienter med AIDS-associerat och klassiskt Kaposis sarkom.LevertransplantationLymfom, mantle-cell: En sällsynt form av non-Hodgkinlymfom, med ett vanligtvis diffust mönster av både små och medelstora lymfocyter och små, delade celler. Formen utgör ca 5% av fallen av non-Hodgkinlymfom hos vuxna i USA och Europa. De flesta mantelcellslymfom är förknippade med en t(11;14)-translokering, vilket leder till förhöjt uttryck av cyklin D1-genen.Mjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.PolymeraskedjereaktionT-cellsleukemi, kroniskKörtelfeber: En vanlig, akut infektion orsakad av Epstein-Barrvirus (humant herpesvirus 4). Infektionen ger ökat antal mononukleära vita blodceller och andra atypiska lymfocyter, allmän lymfadenopati, förstorad mjälte och ibland leverförstoring med hepatit.Virala matrixproteinerVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.BehandlingsresultatLymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Immunbristsyndrom: Syndrom som kännetecknas av brister i immunförsvaret, antingen det cellulära eller det humorala.Retrospektiva studierDiagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersPlasmacellsneoplasmerKryoglobuliner: Blodproteiner (immunglobuliner) som fälls ut vid nedkylning av blodserum. Vid uppvärmning till normal temperatur återgår de i lösning.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.AIDS-relaterat lymfom: B-celltumörer som uppträder i samband med AIDS. Drabbade patienter har ofta ett framskridet sjukdomsstadium med elakartade subtyper, omfattande bl a Burkitts lymfom, storcelligt immunoblastiskt lymfom, odelad småcellslymfom och diffus storcellslymfom. Tumörerna är ofta spridda till ovanliga, extranodala ställen, och ofta föreligger kromosomavvikelser. Polyklonal B-cellsproliferation vid AIDS är sannolikt ett komplext resultat av EBV-infektion, HIV-antigenstimulering och T-cellsberoende HIV-aktivering.Blodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.ParaproteinerSplenektomiImmunglobulin, tung kedja: Viktiga beståndsdelar av immunglobulinmolekyler. De utgör de större av de två typerna av polypeptidkedjor som svarar för de olika immunglobulinernas biologiska och immunologiska egenskaper. De skiljer sig åt, beroende på vilken Ig-klass de kommer från, innehåller mellan 450 och 600 aminosyrarester per kedja, och har molekylvikter mellan 51 och 72 kD. Varje immunglobulinmolekyl har två tunga och två lätta kedjor.Omfördelning av gener, gammakedjan, T-cellsantigenreceptorer: Ordnad omlagring av de variabla genregioner hos T-celler som kodar för antigenreceptorernas gammakedja.Lymphoma, Primary Cutaneous Anaplastic Large CellMyeloproliferativa sjukdomarTidsfaktorerBenmärgstransplantationHudtumörer: Cancer i huden.CD79-antigenerBukspottkörteltransplantationImmunfluorescensteknik, direkt: En immunfluorescensteknik som utnyttjar en fluorescerande färg bunden till en antikropp, vilken tillsätts direkt i en vävnads- eller cellösning för påvisande av specifikt antigen.CD95-antigener: Differentieringsantigener på ett flertal cellstammar, inklusive lymfoida och lymfoblastoida. Deras primära uppgift är att reglera perifera immunsvar, vilket åstadkoms genom att apoptos sätts igång.Immunglobuliner: Glykoproteiner som förekommer i blod (antikroppar) och andra vävnader. De klassificeras utifrån struktur och verkan i fem klasser (IgA, IgD, IgE, IgG och IgM).Centrala nervsystemets sjukdomar: Sjukdom i någon del av hjärnan eller ryggmärgen.RiskfaktorerAngioödemMALT-lymfom: Extranodalt lymfom av slemhinneassocierad lymfvävnad i kontakt med exogena antigen. Många av de platser där dessa lymfom uppträder, så som magsäck, spottkörtlar och sköldkörtel, saknar normalt lymfvävnad. De får MALT-vävnad genom en immunologiskt förmedlad störning.Omfördelning av gener: Reguljär omlagring av genregioner genom DNA-omfördelning, såsom normalt sker under utvecklingsprocessen.BlodstamcellstransplantationAntilymfocytserum: Serum innehållande antikroppar mot lymfocytantigener. Det används både i histokompatibilitetstester och terapeutiskt i samband med transplantationer.Anemi, hemolytisk, autoimmun: Förvärvad hemolytisk anemi till följd av att autoantikroppar agglutinerar och upplöser kroppens egna röda blodkroppar.HudsjukdomarFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.PlasmacellerRemissionsinduktionVirusbelastningLymfocyttransfusionBenmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.Omfördelning av gener, B-lymfocyt: Ordnad omfördelning av B-lymfocyters variabla genregioner, som kodar för immunglobulinkedjorna och därmed bidrar till antikroppsmångfald. Omlagringen sker under den omogna B-lymfocytens differentieringsfas.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Immunglobulin, lambdakedja: En av de lätta kedjorna hos immunglobuliner, med en molekylvikt av ungefär 22 kD. De utgör ca 40% av alla lätta kedjor och kan identifieras såväl serologiskt som genom sina specifika aminosyrasekvenser.Omfördelning av gener, tunga kedjan, B-lymfocyt: Ordnad omlagring av B-lymfocyters variabla genregioner, vilket bidrar till en mångfald antikroppar. Omfördelningen äger rum under den omogna B-lymfocytens första differentieringsstadium.Involutionsdepression: Tydlig depression under involutionsperioden, kännetecknad av hallucinationer, vanföreställningar, paranoia och upphetsning.PrognosImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Immunglobulin, kappakedja: En av immunglobulinernas lätta kedjor, med en molekylvikt av ca 22 kD. Dessa kedjor utgör ungefär 60% av samtliga lätta kedjor och kan identifieras såväl serologiskt som genom sina specifika aminosyrasekvenser.ADHD: En beteenderubbning som uppstår under barndomen och som karakteriseras av utvecklande av onormal ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Mördarceller, naturliga: Celler som har spontan cytotoxisk verkan mot en rad tumörceller utan föregående immunisering. De förekommer hos icke-immuna människor och försöksdjur och betraktas av somliga som mördarceller (med antikroppsberoende celltoxisk effekt), men de kan även döda utan närvaro av antikroppar.VirusaktiveringLymfvävnad: Specialiserade vävnader som utgör delar av det lymfatiska systemet. De är belägna på bestämda platser i kroppen där en rad olika lymfocyter kan bildas, mogna och mångfaldigas. Lymfvävnaderna är förbundna med ett nätverk av lymfkärl.Receptorer, antigen, B-cellerErytroblastopeni: Undertryckande av erytropoesen utan större bortfall i produktionen av leukocyter och blodplättar.PrednisonDepressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Immunfaktorer: Biologiskt aktiva ämnen vars verkan har betydelse för immunsystemets funktioner.Tumörantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigen specifika för tumörer. Hit hör inte normalt förekommande histokompatibilitetsantigen.T-cellslymfom, perifert: En grupp elakartade lymfom som antas uppstå från perifera T-lymfocyter i lymfknutor och andra, icke-lymfoida, ställen. De omfattar ett brett spektrum av lymfocytformer, men uttrycker alltid T-cellsmarkörer blandade med epiteloida histiocyter, plasmaceller och eosinofiler. Multipelt myelomSezarys syndromKilbenshålesinuit: Inflammation i kilbenshålan. Tillståndet åtföljs vanligen av pansinuit (allmän bihåleinflammation) och kan uppträda i akut eller kronisk form.Komplement 1-hämmare: Föreningar som hämmar, motverkar eller inaktiverar komplement 1. En välkänd hämmare är ett serumglykoprotein som antas vara alfa-2-neuroaminoglykoprotein. Det hämmar den aktiverade (esteras)formen av komplement 1, likaså de kininproducerande systemen, koagulations- och fibrinolyssystemen. Brist på denna hämmare har påvisats hos patienter med hereditära angioneurotiska ödem.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.Immunglobulingener: Gener som kodar för immunglobulinernas lätta och tunga kedjesegment. De lätta kedjornas gensegment betecknas L-V (variabel), J ("joining"; sammankopplande) och C (konstant). De tunga kedjesegmenten har dessutom en mångfalds- eller spridningsgen D ("diversity"). Varje segment kodar för vissa aminosyror, och alla har olika nukleotidsekvenser. Generna sätts ihop genom ett anmärkningsvärt blandande av segment under B-cellernas mognande.Translokation, genetiskBlotting, Southern: Metod för påvisande av DNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon. Metoden utvecklades av E.M. Southern.TakrolimusTvångssyndromT-lymfocyter, cytotoxiskaCD3-antigener: Komplex bestående av minst fem membranbundna polypeptider i mogna T-lymfocyter som är icke-kovalent förbundna med varandra och med T-cellreceptorn (T-cell-antigenreceptorer). CD3-komplexetr inkluderar gamma-, delta-, epsilon-, zeta- och etakedjorna. När antigen binder till T-cellreceptorn överför CD3-komplexet aktiveringssignaler till T-cellens cytoplasma. Gamma- och deltakedjorna i CD3 skiljer si g från T-cellreceptorns gamma- och deltakedjor.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.Stressyndrom, posttraumatisktAutism: Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.Immunglobulin, lätt kedja: Polypeptidkedjor, bestående av 211 till 217 aminosyrasekvenser, som kan isoleras från immunglobuliner och som har en molekylvikt av ca 22 kD. Det finns två huvudtyper av lätta kedjor, kappa och lambda, vilka hos människa förekommer ungefär i förhållandet 60% till 40%. Båda kedjor består av linjärt upprepade, likartade, men inte identiska, segment av ca 110 aminosyrarester. I varje segment lägger en disulfidbindning grunden till en tätt veckad, 60-delad slinga eller domän. Angränsande domäner länkas med mindre tätveckade regioner. Båda de lätta kedjorna innehåller två sådana domäner. Två lätta och två tunga kedjor utgör en immunglobulinmolekyl, men båda lätta kedjor i ett Ig är av samma typ.MykofenolsyraCD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Viral latensHerpesviridae: En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Gener, T-cellreceptor gamma: DNA-sekvenser som innehåller koden för T-cellreceptorns gammakedja. Hos människa är genplatsen organiserad på liknande sätt som lokus för TcR-betakedjan.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.FasL-proteinIn situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.

*  Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom
Gener som när de är muterade kan orsaka ALPS-relaterade sjukdomar.. Immunförsvaret är ett specialiserat och komplicerat system ... DALDS (Dianzanis autoimmuna lymfoproliferativa syndrom). Okänd. Okänt. Okänd. XLP1 (X-kromosombundet lymfoproliferativt syndrom ... Exempel på ALPS-relaterade sjukdomar är Noonans syndrom som kan orsakas av mutationer i generna NRAS eller KRAS, samt den ... Exempel på sådana sjukdomar är hemolytisk cytopeni (brist på blodkroppar i blodet), hemolytisk anemi (blodbrist beroende på ...
  http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/autoimmuntlymfoproliferativtsy
*  Beta-2-mikroglobulin - Wikipedia
Beta-2-mikroglobulin kan vara förhöjt på grund av ökad produktion vid olika sjukdomar, främst vid lymfoproliferativa sjukdomar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Beta-2-mikroglobulin
*  Myelodysplastiskt syndrom - Wikipedia
Flödescytometri kan användas för att identifiera förekomst av lymfoproliferativa sjukdomar i benmärgen. Anemi (brist på röda ... Myelodysplastiska sjukdomar beror på skador i blodbildande stamceller i benmärgen. Hematopoesen (blodbildningen) blir ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myelodysplastiskt_syndrom
*  Köldagglutininsjukdom - Wikipedia
Lymfoproliferativa sjukdomar hos vuxna, såsom lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, eller infektion. Infektion associerad med ... sjukdomar såsom HIV, mukoplasmapneumoni eller mononukleos. http://rarediseases.info.nih.gov/gard/6130/cold-agglutinin-disease/ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ldagglutininsjukdom
*  Blodsjukdomar - Sjukdomar i benm rg och blod - Medfarms mediabibliotek
Anemier, akuta leukemier, myeloproliferativa samt lymfoproliferativa sjukdomar och maligna lymfom. Nyckelord: blodsjukdom, benm ... F rel sningen behandlar fr mst sjukdomar i benm rgen och blodet. ... Blodsjukdomar - Sjukdomar i benm rg och blod. Upphovsman: ...
  http://media.medfarm.uu.se/media335
*  Gluteeni ongelmana-: Ruotsalainen käypähoito ja diagnosointi keliakiassa
Därefter fann man bara en signifikant ökning av risken för lymfoproliferativa sjukdomar [33]. I en engelsk populationsbaserad ... Giardiasis, Whipples sjukdom och tropisk sprue är andra sjukdomar som kan ge en histologisk bild som påminner om celiaki. Även ...
  http://gluteeni.blogspot.com/2009/10/shuttle-view-how-beautiful-is-world.html
*  SGF Nationella Riktlinjer. Nationella riktlinjer för handläggning av celiaki hos vuxna - bakgrundsdokument - PDF
1A Det finns en klar association mellan CD och lymfoproliferativa sjukdomar - non Hodgkins lymfom 1A RCD typ 2 har hög risk för ... Fria från celiaki Associerade sjukdomar Det finns ett klart samband mellan flera autoimmuna sjukdomar och celiaki. Flera ... Underlag till Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar Bilaga 2. Endometrios Underlag till Förstudie om behov ... Information om ärftlighet, associerade sjukdomar samt risken för komplikationer bör ges. Sannolikt är det också av värde att ...
  http://docplayer.se/3506274-Sgf-nationella-riktlinjer-nationella-riktlinjer-for-handlaggning-av-celiaki-hos-vuxna-bakgrundsdokument.html
*  Lunginflammation, Rickettsia - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3171
*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030
*  Ögonlocksförträngning - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=417
*  Ansiktsspasm, halvsidig - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1690
*  Kromosomavvikelser - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=731
*  Pierre Robins syndrom - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3120
*  Hepatit B, kronisk - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1734
*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689
*  Bulbär pares, progressiv - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=507
*  Feminisering - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1334
*  Djursjukdomar - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=228
*  Finnar - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=39
*  Stråldermatit - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3373
*  Immunproliferativ rubbning i tunntarmen - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1983
*  Hemorragisk feber med renalt syndrom - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1714
*  Kromosomdeletion - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=733
*  Tumörer i talgkörtlar - lookfordiagnosis.com
Lymfoproliferativa sjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar. * Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet. * Machado- ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3562

AlpernaHårcellsleukemiKronisk lymfatisk leukemiImmunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.LymfomImmunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Bipolär sjukdomRichard Paltauf: Richard Paltauf, född den 9 februari 1858 i Judenburg, Steiermark, död den 22 april 1924 i Wien, var en österrikisk bakteriolog.Psykisk störningParafimosFlödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.LymfocytHjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.SchizofreniLeukemi