Lunginflammation: Inflammation i lungorna.Lunginflammation, bakteriell: Lunginflammation orsakad av någon bakterieart. Bakteriell lunginflammation beror vanligen på spridning av infektion i luftrören genom inandning av mikroskopiska mängder sekret. De allra flesta fall av denna sjukdom är samhällsförvärvade lunginflammationer.Lunginflammation, viral: Lunginflammation orsakad av virus.Lunginflammation, pneumokock: En febersjukdom orsakad av Streptococcus pneumoniae. Tillståndet kännetecknas av inflammation i en eller fler lunglober, och till symtomen hör frossa, feber, snabb andhämtning och hosta.Kryptogen organiserad pneumoni: Sjukdom som tidigare betraktades som en interstitiell lunginflammation. Etiologin är oklar, men tillståndet kan hänga samman med giftiga gaser, infektion eller bindvävssjukdom. Till de kliniska symtom en hör hosta, dyspné och influensasymtom, ofta med typisk interstitiell pneumoni. Obstruktiva symtom förekommer endast hos rökare. Termen "organiserande" hänför sig till kvarstående lunginflammation s om leder till att det bildas fibrös vävnad i alveolerna.Lunginflammation, Pneumocystis: En lungsjukdom hos människor med immundefekter eller undernäring, eller hos barn, kännetecknad av dyspné, takypné (snabb andning) och hypoxemi. Pneumocystispneumoni är en ofta förekommande opportunistisk infektion i AIDS. Den orsakas av svamparten Pneumocystis jiroveci. Sjukdomen ses även hos andra däggdjur, hos vilka den orsakas av närbesläktade Pneumocystisarter.Lunginflammation, stafylokock: Lunginflammation orsakad av Staphylococcus aurerus. Sjukdomen är en vanlig komplikation till virusinfluensa.Respiratorassocierad pneumoniAspirationspneumoniSamhällsförvärvade infektioner: Infektioner som förvärvats ute i samhället, i motsats till sådana som förvärvats inom en vårdinrättning (sjukhusinfektion) eller via någon annan person som nyligen varit på sjukhus.Lunginflammation, mykoplasma: Interstitiell lunginflammation till följd av utbredd infektion i lunger och luftrör, särskilt i lungornas nedre lober, av Mycoplasma pneumoniae (hos människor). Hos får orsakas inflammationen av M. ovipneumoniae, och hos nötkreatur kan orsaken vara M. dispar.Lipidpneumoni: Lunginflammation till följd av inandning av olika olje- eller fettämnen.Lungsjukdomar, interstitiella: En heterogen grupp av icke-infektiösa och icke elakartade sjukdomar i de nedre luftvägarna som huvudsakligen drabbar lungblåsornas väggar, men även de små luftvägarna och blodkärlen i lungornas parenkymvävnad. "Interstitiell" avser det att alveolarväggarnas stödjevävnad ofta förtjockas av fibros. Denna samling av sjukdomar är vanligtvis av inflammatorisk art.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Idiopatisk interstitiel pneumoniStreptococcus pneumoniaeAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Muspneumonivirus: En art av släktet Pneumovirus som ger lunginflammation i möss.Pneumocystis jiroveciPneumocystisLegionärssjuka: En akut, och ibland dödlig, bakteriell lunginflammation som kännetecknas av hög feber, sjukdomskänsla, muskelvärk, andningsbesvär och huvudvärk. Infektionssjukdomen fick sitt namn efter ett utbrott vid "Philadelphia convention of the American Legion" 1976.Bronkoalveolär sköljvätska: Vätskan som erhålls efter sköljning av lungalveolerna. Den används för undersökning av biokemiska och inflammatoriska förändringar i och effekterna av behandling vid interstitiell lungvävnad.ToraxröntgenMycoplasma pneumoniaeSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.Lungeosinofili: En sjukdom kännetecknad av eosinofilinfiltration i lungorna och blodeosinofili.Trimetoprim-sulfametoxazolkombinationBronkopneumoni: Akut inflammation i de mindre luftrörens väggar, med varierande härdbildning i lungorna, pga spridning av inflammationen till alveolerna.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Pneumonia, Progressive Interstitial, of SheepRespiratorerLungsköljning: Sköljning av lungorna med saltlösningar eller slemlösande medel för diagnos eller behandling. Förfarandet är mycket användbart vid diagnos av diffusa lunginfiltrat hos immunsupprimerade patienter.Andning, konstgjordIntensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Retrospektiva studierProspektiva studierDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Mykoplasmapneumoni hos svinPseudomonasinfektionerPneumokockvaccinerBehandlingsresultatAntiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.Pneumocystis cariniiEmpyem: Förekomst av var i kroppshåligheter.Legionella pneumophila: En art gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till legionärssjuka. Bakterien har påtråffats såväl i omgivningen som i människors lungvävnad, sekret från luftvägarna och blod.SjukdomsgradsmåttInfluensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.RiskfaktorerLegionella: Gramnegativa, aeroba stavbakterier som isolerats ur ytvatten, vattenledningsvatten, gyttja och termoförorenade vattendrag. Bakterien är en humanpatogen och har inga kända jord- eller djurreservoarer.PneumokockinfektionerBarn på sjukhus: Barn inlagda på sjukhus för korttidsvård.Immunsupprimerad värd: Människa eller djur vars immunförsvar är bristfälligt pga immundefektsjukdom eller annan sjukdom, eller pga medicinering med immunsupprimerande läkemedel eller strålbehandling.PentamidinChlamydial PneumoniaBronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Bakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.AIDS-relaterade opportunistiska infektioner: Opportunistiska infektioner hos HIV-positiva patienter. De vanligaste är lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii, Kaposis sarkom, kryptosporidios, herpes simplex, toxoplasmos, kryptokockos och Mycobacterium avium-komplex, Microsporidiuminfektioner och Cytomegalovirusinfektioner.Pasteurellos, pneumoniskLuftvägsinfektionerLungfibros: Kronisk inflammation och fortskridande fibros i lungblåsornas väggar, med tilltagande dyspné och slutligen död till följd av syrebrist och högersidig hjärtsvikt.UpphostningKlebsiellainfektioner: Infektioner orsakade av bakterier av släktet Klebsiella.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Klebsiella pneumoniae: Gramnegativa, orörliga, kapslade och gasproducerande stavbakterier som är utbredda i naturen och förknippade med urinvägs- och luftvägsinfektioner hos människor.Pseudomonas aeruginosaHemophilusinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier av släktet Haemophilus.Opportunistiska infektionerAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.LungsjukdomarPneumovirusinfektionerPneumocystis infektionerLungabscess: En komplikation till ett begränsat område av en lunginflammation eller till tumörvävnadsnekros innehållande var som inte lätt dräneras från området pga partiell eller fullständig blockering av luftrören.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.TidsfaktorerNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.PasteurellainfektionerSepsisAndningssviktChlamydophila pneumoniae: En art av Chlamydophila som orsakar akut luftvägsinfektion, särskilt atypisk pneumoni, hos människor, hästar och koalor.Idiopatisk lungfibrosKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Lunginflammation, Rickettsia: Lunginflammation orsakad av bakterier av familjen Rickettsiaceae.Förvirringstillstånd: Ett mentalt tillstånd, kännetecknat av förvirring, känslomässiga störningar, bristande förmåga att tänka klart och desorientering.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Näsa-svalgLungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.Vätskeutgjutning i lungsäckenMykoplasmainfektionerMineralolja: En blandning av flytande kolväten från petroleum. Mineralolja används som laxermedel, smörjmedel, bas i salvor och mjukgöringsmedel.Sensitivitet och specificitetMakrofager, alveolära: Runda, granulära, enkärniga fagocyter som finns i lungblåsorna. De tar upp små, inandade partiklar, bryter ned dem och presenterar antigenen för immunceller.Influensa A-virus, subtyp H1N1Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Svampsjukdomar i lungorCeftriaxon: Bredspektrumcefalosporin med lång halveringstid och god genomträngningsförmåga vid vanligtvis svåråtkomliga infektioner, som t ex sådana som berör hjärnhinnorna, ögonen, innerörat och urinvägarna.Intubering, intratrakealIntensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Makrolider: En grupp makrocykliska föreningar som bildas genom kedjeförlängning av flera propionater och cykliseras till en stor, (vanligen 12-, 14-, 16-) ledad laktonmolekyl. De är ofta glykosylerade. Många av dem är antibiotiska.SväljningssvårigheterCilastatin: Cilastatin hämmar njurenzymet dehydropeptidas-I och leukotien D4-dipeptidas. Eftersom imipenem, ett antibiotikum, hydrolyseras av dehydropeptidas-I, som finns i njurrörens borstbräm, ges cilastatin ti llsammans med imipenem för att öka dess effekt. Preparatet hämmar också omsättningen av leukotrien D4 till leukotrien E4.BinjurebarkshormonerPneumonia, Atypical Interstitial, of CattleKalcitonin: Ett peptidhormon som sänker kalciumhalten i blodet. Hos människor utsöndras det av sköldkörtelceller och verkar dämpande på bildandet av osteoklaster och på deras adsorptionsförmåga. Hormonets plasmak alciumreglerande verkan är mycket mer uttalad hos barn och i vissa sjukdomstillstånd än hos normala vuxna.Bakteriella infektioner, gramnegativa: Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.ParamyxoviridaeinfektionerMannheimia haemolytica: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba stavbakterier som ingår i normalfloran hos nötkreatur och får. Under förhållanden av fysisk eller fysiologisk stress kan den dock orsaka mastit hos får och transportsjuka eller enzootisk pneumoni hos kalvar av nötkreatur. Den kallades tidigare Pasteurella haemolytica.Bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna.StreptolysinerDapson: Ett sulfonpreparat med verkan mot ett stort antal bakterier, men som framförallt används för sin effekt mot Mycobacterium leprae. Verkningsmekanismen påminner om den hos sulfonamiderna, med hämning av folsyrasyntesen i de organismer medlet är riktat mot. Preparatet används även i kombination med pyrimetamin vid behandling av malaria.Mikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.Mycoplasma bovisMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Actinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.LuftstrupsinflammationStaphylococcus aureusAdenovirusinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Adenoviridae.Sjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Förenta StaternaAcinetobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Acinetobacter.Meticillinresistent Staphylococcus aureusKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Parasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.OrthomyxoviridaeinfektionerGramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.LuftrörskatarrObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.PenicillinerPrognosRhodococcus equiLevofloxacinFeber: Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.Konjugatvacciner: Halvsyntetiska vacciner bestående av polysackaridantigener från mikroorganismer fästa vid bärarproteinmolekyler. Bärarproteinet känns igen av makrofager och T-celler och förstärker därmed immunsvaret. Konjugatvacciner framkallar antikroppsbildning hos individer som inte reagerar på enbart polysackariden, höjer antikroppsnivåerna, och ger booster-svar vid förnyad vaccination.APACHE-skala: En skadeutvärderingsskala för gradering av skador hos akutmottagningspatienter. Förkortning för Acute Physiology and Chronic Health Evaluation.Age FactorsOfloxacinHaemophilus influenzae: En art av Haemophilus som fäster vid slemhinnorna hos människor och olika djurarter. Arten indelas vidare i biotyperna I till VIII.Kolistin: Cykliskt polypeptidantibiotikum från Bacillus colistinus. Det består av polymyxin E1 och E2 (eller kolistin A, B och C), som verkar som detergenter på cellmembran. Kolistin är mindre giftigt än polymyxin B, men iövrigt likartat. Metansulfonatet används oralt.Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Nära-drunkningJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Acinetobacter baumanniiNeutrofila leukocyterAmoxicillin: (2S-(2-alfa,5-alfa,6-beta(S*)))-6-((amino(4-hydroxyfenyl)acetyl)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett halvsyntetiskt bredspektrumantibiotikum liknande ampicillin , men med beständighet mot magsyra, vilket tillåter högre serumhalter om det ges oralt.Läkemedelsresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat och antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Andnödssyndrom hos vuxnaRespiratoriska syncytialvirusinfektionerVård vid livshotande sjukdom: Vård av patient i kritiskt tillstånd i en akut situation eller kris.Bacterial LoadNötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Prediktivt värde av testerPandemicsHosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.Inandning av maginnehållFluorokinoloner: En grupp kinoloner med åtminstone en fluoratom och en piperazinylgrupp i molekylen.Mycoplasma hyopneumoniaeAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Cefalosporiner: En grupp bredspektrumantibiotika som först isolerades från Cephalosporium acremonium, en svamp i medelhavsområdet. De innehåller en betalaktamdel, tia-azabicyklo-oktenkarboxylsyra, även kallad 7-amino cefalosporansyra.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Imipenem: Halvsyntetiskt tienamycin med ett brett antibiotiskt verkningsspektrum mot gramnegativa och grampositiva aeroba och anaeroba bakterier, inkl. många multiresistenta stammar. Det är motståndskraftigt mot betalaktamaser. Kliniska studier har visat god effekt vid behandling av olika infektioner i kroppen. Effekten förstärks vid samtidig behandling med cilastatin, en njurdipeptidashämmare.Enzootisk pneumoni hos kalvPolymeraskedjereaktionMöss, inavlade C57BLKliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Immunkompetens: Lymfoida cellers förmåga att mobilisera ett humoralt eller cellulärt immunsvar vid kontakt med antigen.Visna-maedivirusLeukocidiner: Porbildande proteiner som först upptäcktes för sin toxiska verkan på leukocyter. De är exotoxiner från vissa patogena stafylokocker och streptokocker som bryter ned leukocyter genom att upplösa cytoplasmakornen och är delaktiga i organismernas sjukdomsframkallande förmåga.Respiratory RateMykoplasmaAndningssystemetPrednisolonBighornfårBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Survival AnalysisSerotypningCytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.SulfametoxazolU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Livshotande sjukdom: Sjukdomstillstånd i vilket risken för dödlig utgång är överhängande.Exotoxiner: Toxiner som produceras av i synnerhet bakterie- och svampceller och utsöndras i odlingsmediet eller i omgivningen.PapegojsjukaVaransamling i lungsäcken: Inflammation med varbildning i lungsäcken.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.PasteurellaPatientintagningRespiratoriska syncytialvirusMöss, inavlade BALB CBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Barnadödlighet: Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.SpanienBindvävssjukdomar: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd, varav vissa är ärftliga och andra förvärvade, som kännetecknas av onormal struktur eller funktion hos en eller flera av kroppens bindvävstyper, t ex kollagen, elastin eller mukopolysackariderna (glykosaminoglykanerna).TienamycinerOrofarynxBakteriella antigenerSeasonsStafylokockinfektioner

*  Lunginflammation - Wikipedia
Ronki förekommer oftare vid viral än bakteriell lunginflammation.[12] ... Lunginflammation som är orsakad av legionella kan ge buksmärta, diarré eller förvirring,[13] medan lunginflammation orsakad av ... gramnegativ lunginflammation och lungabscesser och ännu vanligare med akut bronkit.[11] Lunginflammation orsakad av mykoplasma ... att drabbas av lunginflammation. Äldre är också mer benägna att drabbas av lunginflammation.[11] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunginflammation
*  Köpa Brahmi 60caps utan recept | Brahmi Online Apotek Sverige
Viral lunginflammation är ofta dödlig även efter dyra behandlingar har fått, generisk brahmi stockholm. På bloggen skriver jag ...
  http://www.timedmg.com/i/apotek/brahmi.html
*  Köpa Flagystatine utan recept på nätet i Sverige | Flagystatine Online Apotek
Bronkial lunginflammation är en bakteriell eller viral infektion som påverkar luftrören och fläckar i lungorna. To celebrate ...
  http://apotekvarerpanettet.life/flagystatine.html
*  Akut bronkit - Wikipedia
Färgen på upphostat slem säger inte om infektionen är viral eller bakteriell. Att säkerställa vilken underliggande organism som ... Andra sjukdomar som kan ge upphov till liknande symptom är astma, lunginflammation, bronkiolit, bronkiektasier, och KOL. ... Röntgenavbildningen av bröstkorgen kan vara av nytta för att upptäcka lunginflammation. Prevention sker genom att undvika ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_bronkit
*  Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax.
Lunginflammation är den vanligaste sjukdomen inom den specialiserade slaktnötsproduktionen, vilket orsakar dödsfall, försämrar ... Viral infections, including bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and bovine coronavirus (BCV) as major actors, cause ... Lunginflammation är den vanligaste sjukdomen inom den specialiserade slaktnötsproduktionen, vilket orsakar dödsfall, försämrar ...
  http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/riskfaktorer-for-sjuklighet-hos-kalvar-i-den-speci/?page=143
*  Myndigheterna om det pågående utbrottet av mässling - Krisinformation.se
Measles is a highly contagious viral infection and you may spread it to others in the waiting room. ... Sjukdomen kan leda till öroninflammation och lunginflammation, och i sällsynta fall till hjärninflammation. ...
  https://www.krisinformation.se/nyheter/2018/januari/myndigheterna-om-det-pagaende-utbrottet-av-massling
*  Utbildningsmaterial från nutritionsutbildning tema sondmat den 26
SUMMARY: Pneumonia is increasingly caused by viral pathogens, and the pneumococcal and influenza vaccines may not be as ... May;15(3), 223-9. 3 2015-03-27 Munvård och sond Daglig munvård reducerar risken för lunginflammation hos patienter med sond ... Lunginflammation på grund av felsväljning - aspiration PURPOSE OF REVIEW: The aim is to describe recent advances concerning ...
  http://spotidoc.com/doc/4161732/utbildningsmaterial-fr%C3%A5n-nutritionsutbildning-tema-sondma..
*  Nutritionsbedömning. Nutritionsdagen Ur Vårdhandboken - PDF
4 Munvård och sond Daglig munvård reducerar risken för lunginflammation hos patienter med sond Maeda, K. & Akagi, J.: (2014), ... SUMMARY: Pneumonia is increasingly caused by viral pathogens, and the pneumococcal and influenza vaccines may not be as ... bedömning Lunginflammation på grund av felsväljning - aspiration Databasgenomgång av åren Dysfagi vid stroke 277 artiklar ...
  http://docplayer.se/3161452-2015-03-27-nutritionsbedomning-nutritionsdagen-2015-ur-vardhandboken.html
*  Förkylning - Wikipedia
Lunginflammation kan uppkomma sekundärt som en komplikation. Förkylning är en infektion i de övre luftvägarna och rhinoviruset ... Förkylning är en viral infektionssjukdom i de övre luftvägarna som lätt sprider sig och påverkar framför allt näsan. Även ... Influensa Lunginflammation Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia ... "The economic burden of non-influenza-related viral respiratory tract infection in the United States". Arch. Intern. Med. 163 (4 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rkylning
*  Stefanushjälpen | En plattform för medmänsklighet i Uppsala
Om de hade miljoner skulle de inte sova i bilar, tappa tänder, dö i lunginflammation och se sina barn hoppa av skolan. Att ... UNT:s artikel om tiggaren med miljoner blev viral - men mannen var inte tiggare. Upsala Nya Tidning publicerade en story med ... UNTs artikel om en "tiggare" som hade sex miljoner kronor på sig blev viral och plockades upp av den idag enorma ...
  http://www.stefanushjalpen.se
*  Köpa Biozac utan recept på nätet i Sverige | Biozac Online Apotek
Här kan du som vårdgivare läsa mer om hur man diagnostiserar och behandlar lunginflammation hos barn, bästa biozac recept. Det ... Pleurit, Pneumokonios, Pneumoni aspergillos, Pneumoni kolvätes, Pneumoni viral, Pneumotorax, Polio, Polyarteritis nodosa, ...
  http://apotekvarerpanettet.life/biozac.html
*  Mässling - Wikipedia
Mässlingviruset har också i sig själv förmåga att orsaka lunginflammation. Sjukdomen kan ibland (ungefär ett fall på tusen) ... https://web.archive.org/web/20140323104756/http://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics/miscellaneous_viral_infections_ ... Den vanligaste komplikationen var lunginflammation med 1 023 fall (20,6 %). 27 fall av neurologiska komplikationer ... öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilket ofta kräver antibiotikabehandling. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssling
*  HEPATIT. Personalföreläsning Lars Goyeryd - PDF
Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot ... även ha skyddande egenskaper vid leversjukdom i alla fall vid viral Infektionssjukdomar ... pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare ...
  http://docplayer.se/5908927-Hepatit-personalforelasning-2003-10-22-lars-goyeryd.html
*  Influensa - Wikipedia
De ger ofta symptom i form av lunginflammation och problem med mage och tarmar. Misskötande av sjukdom kan leda till död, ... Mitamura K, Sugaya N (7 februari 2006). "[Diagnosis and Treatment of influenza-clinical investigation on viral shedding in ... Främst är det då frågan om bakteriell lunginflammation, som är den vanligaste komplikationen. Det är framförallt bland äldre ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa
*  Köpa Metoprolol 25mg, 12.5mg utan recept | Metoprolol Online Apotek
Vid viral meningit tillfrisknar i princip. Flyende haka. För mig blir det fan inte, metoprolol pris apoteket online. Vi som ... Denna typ av virus kallas för herpes-zoster, metoprolol . I dessa skador som lungabscess, tuberkulos, lunginflammation, ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/metoprolol/
*  SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus - PDF
Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få ... Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot ... pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare ...
  http://docplayer.se/1509417-Syfilis-fortfarande-aktuell-marie-jonsson-edfast-overlakare-hud-och-sti-mott-sunderbysjukhus-120116.html
*  Alere BinaxNOW - Alere
Conduct influenza testing, malaria testing, respiratory viral testing, and respiratory bacterial testing for Pathogen-Specific ... är en snabbtest för kvalitativ detektering av S.pneumoniae-antigen i urin från patienter med lunginflammation, och i ... lunginflammation, RS-virus och influensa, liksom smittämnen som orsakar filariasis och malaria. ... detektering av antigen från Legionella pneumophila serogrupp 1 i urinprov från patienter med symtom på lunginflammation. ...
  https://www.alere.com/se/sv/brands/binaxnow.html
*  Köpa Ciprofloxacine utan recept på nätet i Sverige | Ciprofloxacine Online Apotek
Eftersom Marie Lundströms är sjuk i lunginflammation, så hoppar kollegan Gunnar Bolin in och gör Bolin på Bokmässan, ... Det kan också följa vissa sjukdomar som tuberkulos, amöbadysenteri, tyfus, viral hepatit, kronisk ulcerös kolit, regional ileit ...
  http://sverige-apotek.life/ciprofloxacine.html
*  Medicinpodden
Exempel på andra diagnoser vi lyfter är lungödem, lunginflammation och främmande kropp. ... viral och/eller svamporsakad) och många fler diagnoser. ...
  http://medicinpodden.libsyn.com/category/general/page/2/size/25
*  Bronkit (Akut)
Lunginflammation kan utvecklas från antingen akut eller kronisk bronkit.. Om du har kronisk bronkit, är du mer benägna att ... Akut bronkit följer i allmänhet en viral luftvägsinfektion.. Först påverkar det näsa, bihålor och hals och sedan sprider det ...
  http://sjukdomarna.se/sjukdom/bronkit-akut/
*  NORSTEDTS. Kursböcker för. sjuksköterskor - PDF
Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få ... Den ger oftast lunginflammation Läs mer Vad kan finnas under ytan? Vad kan finnas under ytan? Smittämnen i livsmedel och vatten ...
  http://docplayer.se/1540357-Norstedts-kursbocker-for-sjukskoterskor.html
*  Smittskydd Östergötland - PDF
Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få ... Symtom Lunginflammation; hög feber, huvudvärk, muskelvärk, diarré. Ofta allvarligt/iva-vård eftersom patienterna är nedsatta ... Lokalt sår (förstorade lymfkörtlar), lunginflammation, sår i munnen/svalget. Diagnostik och behandling Avföring: ... Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska Legionella Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som ...
  http://docplayer.se/7704969-Smittskydd-ostergotland.html
*  Diverse pedanteri: april 2012
lunginflammation, hos 26 procent och demens hos 36 procent.. Naturligtvis behöver inte all överdödlighet bland de dementa vara ... 1) Ritz, B.W. och Gardner, E.M., Malnutrition and energy restriction differentially affect viral immunity, The Journal of ...
  http://diversepedanteri.blogspot.com/2012/04/

LunginflammationMycoplasma pneumoniaGriffiths experimentPneumocystis jirovecii: Pneumocystis jirovecii är en svampartFrenkel, J.K.Vårdrelaterade infektioner: Vårdrelaterade infektioner (nosokomiala infektioner), populärt kallade sjukhussjuka definieras som infektioner som drabbar patienter eller personal i samband med undersökningar, behandlingar eller vård inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Varje år drabbas uppskattningsvis omkring 6 miljoner patienter av vårdrelaterade infektioner (VRI) enbart i USA och EUKlevens el al.Respirator: En respirator, eller ventilator, är ett medicinskt hjälpmedel för att hjälpa patienter med andningen. Respiratorn används idag vid många olika sjukdomstillstånd där patienten av olika anledningar inte kan andas själv.ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar: ==S01A Antiinfektiva==Legionella pneumophila: Legionella pneumophila är en av ca 50 legionella-arter.Albert-Weissenberger, C; Cazalet, C. (2007) Legionella pneumophila – a human pathogen that co-evolved with fresh water protozoa. Cellular and molecular life sciences. 64:432 Det är en vattenlevande bakterie som infekterar och reproducerar sig i amöbor.Newton, Hayley; Ang, Desmond; Driel, Ian(2010) Molecular pathogenesis of infection caused by Legionella pneumophila. American society for Microbiology. 23(2):274-298 L. pneumophila kan ge upphov till en allvarlig form av lunginflammation som kallas legionärssjukan.Steinert, Michael; Hentschel Ute; Hacker, Jörg. (2002). Legionella pneumophila: an aquatic microbe goes astray. Federation of European Microbiological Societies 26:151 Bakterien sprids via vattenånga, och infekterar bakterieätande celler i lungorna.Uzel, Atac. & Hames-Kocabas, E. Esin. (red.) (2010). Legionella pneumophila: from environment to disease. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Pub.Bakteriemi: (NOS) |SputumIncidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Klebsiella: Klebsiella är ett släkte av gramnegativa, oxidasnegativa, stavformade bakterier som har en polysackarid kapsel. Namnet Klebsiella kommer från den tyske mikrobiologen Edwin Klebs (1834-1913).Kostmanns sjukdomSepsisChlamydophila pneumoniae: Chlamydophila pneumoniae är en art av Chlamydophila bakterier som är smittsam för människor och är en av de största orsakerna till lunginflammation.KonfusionLungsäck: Lungsäcken är den säck som innehåller lungorna och avgränsas av diafragma inferiort och av apertura thoracis superior superiort. Lungsäcken, eller pleuran är liksom bukhinnan och hjärtsäcken en serös hinna med ett visceralt och ett parietalt blad.Biprodukt: [slagghög utgör ett påtagligt spår av tidigare gruvdrift utanför Billesholm] i [[Skåne.]]Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Makrolid: Makrolid (i plural, makrolider) är en typ av antibiotika som verkar genom att binda till bakteriernas ribosomer och därmed hämma deras proteinsyntes. Makrolider är effektiva mot flera olika bakterietyper, däribland grampositiva bakterier, såsom streptokocker och stafylokocker.


 • ibland
 • Termen "lunginflammation" används ibland i bredare bemärkelse för tillstånd som leder till inflammation i lungorna (som till exempel orsakas av autoimmuna sjukdomar, kemiska brännskador eller läkemedelsreaktioner), men sådan inflammation benämns mer korrekt pneumonit . (wikipedia.org)
 • patienter
 • 3 2015-03-27 Munvård och sond Daglig munvård reducerar risken för lunginflammation hos patienter med sond Pneumonier (bakteriella) riket 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Maeda, K. & Akagi, J.: (2014), Oral care may reduce pneumonia in the tube-fed elderly: a preliminary study. (spotidoc.com)
 • 4 Munvård och sond Daglig munvård reducerar risken för lunginflammation hos patienter med sond Maeda, K. & Akagi, J.: (2014), Oral care may reduce pneumonia in the tube-fed elderly: a preliminary study. (docplayer.se)
 • Alere BinaxNOW ® -test för Legionella-antigen i urin är en snabbtest för kvalitativ detektering av antigen från Legionella pneumophila serogrupp 1 i urinprov från patienter med symtom på lunginflammation. (alere.com)
 • Alere BinaxNOW ® S. pneumoniae-antigentest är en snabbtest för kvalitativ detektering av S.pneumoniae-antigen i urin från patienter med lunginflammation, och i cerebrospinalvätska (CSF) från patienter med hjärnhinneinflammation. (alere.com)
 • virus
 • Lunginflammation beror först och främst på infektioner orsakade av bakterier eller virus och mer sällan svampar och parasiter . (wikipedia.org)
 • Viral infections, including bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and bovine coronavirus (BCV) as major actors, cause respiratory disease. (lantbruksforskning.se)
 • Med vår teknik detekteras bakterier och virus som orsakar övre och nedre luftvägsinfektioner, inklusive legionärssjukan, lunginflammation, RS-virus och influensa, liksom smittämnen som orsakar filariasis och malaria. (alere.com)