Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.LunghypertoniLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.NjurartärSwan-Ganzkateterisering: Insättande av ballongkateter i lungartären via armbågsvenen, subklavikulärvenen (nyckelbensvenen) eller lårbensvenen. Tekniken används för att mäta lungartärtrycket och lungartärens inkilningstryck, v ilka motsvarar trycket i vänster förmak och diastoliska sluttrycket i vänster kammare. Katetern träs in i höger förmak, ballongen blåses upp, och sonden följer med blodflödet genom trikuspidalklaffen in i höger kammare och ut i lungartären.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Pulmonellt inkilningstryckGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.NyckelbensartärKotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Bronkialartärer: De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.StrålbensartärHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Halsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Cardiac CatheterizationKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Mjältartär: Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Lungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Hjärtkammarförstoring, högersidig: Utvidgning av hjärtats högra kammare. Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Halsartär, gemensam: De två pulsådror som försörjer huvud och hals med blod. De leder uppåt i halsen, en på varje sida, och i nivå med sköldbrosket delar var och en av dem sig i två grenar, den yttre (arteria carotis exte rna) och den inre (arteria carotis interna) halspulsådern.PulmonalklafförträngningMonokrotalin: En pyrrolizidinalkaloid och ett växtgift från arter av släktet Crotalaria som förgiftar kreatur och människor genom förtäring av förorenat spannmål och andra födor. Alkaloiden orsakar övertryck i lungartären, högerkammarhypertrofi och sjukliga förändringar i lungornas kärlsystem. Avsevärd minskning av hjärt-lungförändringarna ses efter oral magnesiumbehandling.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Lungatresi: Medfödd avsaknad av den normala klafföppningen till lungartären. Tillståndet kännetecknas av förstorat hjärta, minskad kärllförsörjning i lungorna och högersidig kammaratrofi.Ventrikelseptumdefekter: Medfödda defekter i skiljeväggen mellan hjärtats kammare, oftast pga att bulbärskiljeväggen inte fullständigt sluter till foramen interventricularis.Kärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.Bukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.BehandlingsresultatOphthalmic ArteryFallots tetrad: En kombination av medfödda hjärtfel, bestående av 1) pulmonalstenos, 2) kammarskiljeväggsdefekter, 3) dextroposition (högersidig placering) av aortan, så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblod, och 4) hypertrofi av höger kammare.Tarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen. Det förser även blindtarmen, den uppåtgående tjocktarmen och halva tvärgående tjocktarmen med blod. Artären utgår från aortans främre yta, under bukartären, i nivå med den första ländryggskotan.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.Ductus arteriosus: Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.GlattmuskelcellerArterio-arteriell fistel: Onormal förbindelse mellan två artärer, som kan vara resultatet av skada eller medfödd missbildning.Artärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Lungvener: De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.NavelartärerHjärtkammarfunktion, höger: Högra hjärtkammarens hemodymiska och elektrofysiologiska verkan.Mellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.NjurartärhinderBröstkorgsartärerTidsfaktorerKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.TemporalartärerTransposition av de stora kärlenSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Ductus arteriosus, öppetstående: Onormal, kvarstående öppning i ductus arteriosus efter födseln, vilket ger flöde från aortan till lungartären och därmed återcirkulering av artärblod i lungorna.Knävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.UlnarartärKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.PulmonalklaffEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Uterine ArteryBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Halsartär, yttre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer de yttre delarna av huvud, ansikte och hals med blod.StentarRegionalt blodflödeFontanoperation: Ett kirurgiskt ingrepp för omdirigering av förmaksblodflödet eller kavusflödet direkt till lungartären eller till en liten högerkammare, som tjänar som kanal. Operationsmetoden är ffa användbar vid medfödda missbildningar som trikuspidalatresi eller enkelkammare med pulmonalisstenos.Råttor, Sprague-DawleyKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.FårUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.TermodilutionDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Halsartärskador: Traumatiska skador, av genomträngande eller icke genomträngande art, på den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, vilka kan ha uppstått till följd av skallskada, skada på bröstkorgen ell er halsen. Skadorna kan leda till karotistrombos, karotissinusfistel, pseudoaneurysm eller halsartärbråck. De kliniska symtomen kan vara omedelbara eller fördröjda.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.HögerkammardysfunktionMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Prospektiva studierRåttor, WistarRetrospektiva studierSammandragningMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Hypoplastisk vänsterkammare: Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.TrikuspidalklaffinsufficiensAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Ballongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.SyrgasEpoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Mediainfarkt: Utveckling av koagulationsnekros efter ischemi i någon del av det område som försörjs av den mellersta hjärnartärens kärlsystem. Kliniska tecken är kontralateral svaghet och känselbortfall i arm och ansikte och kontralateral homonym hemianopsi. Utbredda hemisfärskador kan leda till afasi, alexi, agrafi, akalkuli, fingeragnosi, anosognosi och apraktagnosi.Armhåleartär: Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.KärlmissbildningarPostoperativa komplikationerTruncus arteriosus, persisterandeBlodupphostning: Blödning i luftrören, manifesterad genom att blod hostas upp.UltraljudsdopplerNitroprussidNäthinneartärocklusionKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.NoradrenalinEmbolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Persisterande fetal cirkulationLung-hjärtsjukdomAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Halsartärtrombos: Blodproppsbildning i den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, som kan leda till förträngning eller tilltäppning av kärlen, med ischemi eller infarkt i kärlens försörjningsområde som föl jd. Blodpropp i den gemensamma halspulsådern eller i de inre halsartärerna kan ge övergående ischemianfall, hjärninfarkt eller flyktig amauros (synnedsättning).Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Hjärt-bypass, höger: Avledning av blodflödet från höger förmaks ingång direkt till lungartärerna, varvid höger förmak och höger kammare förbigås. Detta är en permanent operativ åtgärd som ofta vidtas för att kringgå höger förmak eller höger kammare med medfödda missbildningar.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Arterial PressureHjärnhinneartärer: Artärer som försörjer den hårda hjärnhinnan med blod.EnzymhämmareKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Prediktivt värde av testerKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.PulmonalklaffinsufficiensLungödemNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Pulsatilt flödeKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Eisenmengers komplex: Defekt i hjärtats kammarvägg med högt blodtryck i lungorna, hypertrofi i höger kammare och dold eller tydlig cyanos.Halsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Aneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.ElektrokardiografiFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Angiokardiografi: Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter tillförsel av kontrastmedel.SulfonerDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Venae cavaeReceptorer, benmorfogenesprotein, typ IINyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.SerotoninBlåsljud: Hjärtljud orsakade av vibrationer av blodflödet genom hjärtat. De klassificeras efter tidspunkt under hjärtcykeln och varaktighet, och intensitetsgraderas enligt en skala från I till VI. Hjärtljud kan vara normala eller onormala.RiskfaktorerMuskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Endarterektomi: Kirurgiskt avlägsnande av den åderförkalkade inre hinnan i en artär under allmän narkos. Endovaskulär rekonstruktion av en artär med hjälp av kateter kallas aterektomi.NG-nitroargininmetylesterIloprost: En eikosanoid som är en produkt av cyklooxygenasprocessen vid arakidonsyraomsättningen. Den är en stabil och syntetisk analog till epoprostenol, men med längre halveringstid än moderföreningen. Dess verkan påminner om prostacyklinets. Iloprost åstadkommer kärlutvidgning och hämmar blodplättsklumpning.EndotelcellerBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.SlagvolymEndotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Utvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Maxillary Artery: En gren av den yttre delen av halspulsådern som fördelar blodflödet till ansiktets djupa strukturer (inre överkäksartären) och till sidan av ansiktet och näsan (yttre överkäksartären).SjukdomsgradsmåttNitroglycerinBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.rho-Associated KinasesBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Aneurysm, brustet: Bristning eller bråck i den försvagade, utbuktande kärlväggen vid ett aneurysm.Dissektion av inre halsartär: Blödning ut i karotis kärlvägg, varvid innerhinnan skiljs från de yttre skikten och ett aneurysm uppstår. Detta förlopp kan leda till komplikationer av tromboembolism, som t ex hjärninfarkt. Dissekere ande aneurysm kan uppkomma spontant eller efter skallskada, halsskada eller i sällsynta fall i samband med våldsam hosta.Vasomotoriska systemetFärgultraljudKateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.MyografiMissbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Koronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Inre mammar-kransartäranastomos: Direkt hjärtmuskelrevaskularisering, där den inre mammarartären förbinds med den högra kransartären, circumflexgrenen eller den främre nedåtstigande kransartären. Den inre mammarartären är förstahandsvalet, särskilt vid ett enstaka transplantat i samband med kranskärls-bypassoperation.Cellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.Höjdsjuka: Ett sjukligt tillstånd av syrebrist orsakat av minskat syretryck på hög höjd.

*  Familjen Granath: mars 2009

Sen har de kommit på att den shunten de satte in i första op behöver bytas ut till en effektivare, en sk BT-shunt. BT-shunten går från artären i axeln till lungartären istället. De ville göra den op redan igår men de gjorde ett ukg (ultraljud på hjärtat) på förmiddagen och då såg de att hjärtat inte pumpade tillräckligt med blod ut i kroppen så de satte in en hjärtstärkande medicin som ska ges under 24 timmar. Redan efter någon timme märkte de skillnad och ukg:et idag var mycket bättre så medicinen gjorde underverk. När vi bytte proben som mäter syresättningen så märkte vi oxå att syresättningen var mkt bättre, den var ända uppe på 92 vid några tillfällen och han har legat på 80 som mest ...
famgranath.blogspot.com/2009/03/

*  KFC: Pommes Frites

Våra krispiga Pommes Frites är oemotståndliga! Till din meny får du med en mellanstor Pommes, och om du vill kan du alltid uppgradera till en större storlek.. ...
kfc.nu/var-meny/tillbehor/pommes-frites/

*  Webb-TV - Se Trädfotografen, dokumentär om Bae Bien-U i SVT Play

Se Trädfotografen i SVT Play! Trädfotografen handlar om den världsberömda koreanske fotografen Bae Bien-U, särskilt känd för sina landskapsbilder.
webb-tv.nu/tradfotografen-svt-play/

*  Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa - PDF

Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.
docplayer.se/5422783-Hogt-blodtryck-ordination-motion-vagen-till-battre-halsa.html

*  8. Blodtryck - DELSBO online en hemsida från Delsbo

8 ___________________________Ditt blodtryck_______________________ Blodtryck är det tryck som hjärtat använder för att pumpa runt blode...
delsboonline.se/empty_100.html

*  Mattias - MOD

I december 2013 fick jag åka akut in till Ryhov, sjukhuset i Jönköping. Jag hade en extrem huvudvärk som jag hade levt med i ca sex månader. En huvudvärk som nästan tog kål på mig. Den var så stark att jag var tvungen att kräkas de dagar jag fick mina huvudvärksattacker. Jobbet började reagera lite då jag fick fler och fler sjukdagar. Tillslut tog jag tag i det och gick till vårdcentralen i tron att jag hade migrän. Läkaren skrev ut medicin, men jag nämnde att jag även önskade att de skulle ta ett blodtryck bara för att vara på säkra sidan. När de väl gjorde detta trodde de att maskinen var trasig. Jag fick komma in på morgonen dagen efter för att kolla upp mig igen. De trodde inte det var sant när de såg siffrorna, så de tog ett blodprov. De nämnde aldrig vad blodtrycket var, så jag vet faktiskt inte.. Jag åkte till jobbet, men efter någon timme så ringde en specialistläkare från Ryhov och sa att jag var tvungen att komma in akut och läggas in. Frågandes ...
merorgandonation.se/story/mattias/

*  Säg mjau till livet!: Imma

I förmiddags var det mattes tur att besöka sin människovet, och när hon kom hem hade hon fått nya mediciner och berättade att i nästa vecka skall de ta bilder inuti hennes högra hand. Jam, ni minns kanske att matte slog i handen ganska illa i vintras? Den har inte läkt som den skall, så nu vill människoveten utreda varför. Och matte är glad över det, för hon är orolig för sin hand. Medicinerna var för att hon har för högt blodtryck - tänk, det märks inte! Hon som är så lugn (läs: slö ...
klosterkatterna.blogspot.com/2013/05/imma_8.html

*  GeddFish ♥: Varför så brått, egentligen?

Vi har så bråttom för att vi vill hinna med så mycket som möjligt, kan tänka. Fint att ditt blodtryck var bra, för det är viktigt har jag förstått. Jobbigt för er med dessa besök hos läkare, men jag förstår att det är nödvändigt. Vi får göra som du skriver, sträcka på ryggen. Aj, då knakar det, i min ålder får man ta det försiktigt, men tanken var god. Kram till dig och pusselbit och hoppas att allt går bra i eftermiddag.. SvaraRadera ...
gerd-geddfish.blogspot.com/2011/06/varfor-sa-bratt-egentligen.html

*  Fakta lungorna</span><span class=...

Man varnas ofta om att det är farligt för lungorna om man exempelvis röker, och det finns goda anledningar till dessa förvarningar.. När man röker omvandlas en stor del av det som man andas in till tjära, vilket sannerligen inte låter som någonting man vill ha i lungorna.. Kroppen har inte kapaciteten att få bort all tjära, och det är därför enbart 30 % av denne som faktiskt andas ut igen. Den andra 70 % sätter sig fast i både lungor och hals. Som salt på såren tar tjäran även kål på lungceller som är friska.. Det är tyvärr så mycket som 2,5 dl tjära som kommer in i kroppen varje år om man röker ungefär ett paket cigaretter om dagen. Därför är det av yttersta vikt att man tar hand om sin kropp och värnar om sina lungor.. Nu ska vi dock inte älta över det negativa, utan istället ta en titt på lite intressant fakta kring lungorna.. Visste du till exempel att man andas in en halv liter luft vid varje andetag? Eller att man andas in ungefär tolv gånger varje ...
viking-hjartlung.se/intressant-att-veta-om-lungorna/

*  DJUR på DJUR.: januari 2014

Att driva DJUR på DJUR har varit fantastiskt roligt tack vare alla som har följt bloggen, DJUR på DJURs fan page på Facebook och Instagram. Jag har älskat att få mail mitt i natten från en advokatbyrå och tänka "helvete, nu blir jag stämd!" men så är det bara någon som vill tipsa om en kyckling på en katt, att bli igenkänd av bartendern på krogen och få "arga" poster på Facebooksidan om att jag "bara postar bilder på gulliga djur!". ...
djurpadjur.blogspot.com/2014_01_01_archive.html

*  DJUR på DJUR.: november 2012

Förra veckan var jag på dejt med bloggen Glada Räven som intervjuade mig om DJUR på DJUR, Twitter och hur det var att vara Curator of @Sweden. Ni kan läsa intervjun här ...
djurpadjur.blogspot.com/2012_11_01_archive.html

*  Hockeyarena

Efter en lång och till viss del tråkig grundserie då Antianerna radade upp seger efter seger var det så dags för slutspel. Antianerna, som hade vunnit serien med hela 11 poäng före tvåan i tabellen, och dessutom bara gått utan poäng i en match på hela grundserien, var självklart en av de stora förhandsfavoriterna till att även vinna slutspelet och den stora guldpokalen. Men när väl kvartsfinalerna drog igång började maskineriet krångla i Antianlägret. I kvartsfinalen ställdes man mot PAX HC, som hade slutat åtta i grundserien och därmed tagit den sista slutspelsplatsen, och det var även dessa som tågade iväg med den första segern i kvartsfinalserien. Trots ett massivt skottövertag för Antianerna så vann PAX HC matchen med 2-3.. I den andra matchen var Antianerna piskade att vinna för att inte åka ur slutspelet, och efter mycket om och men lyckades man även med detta. Åter igen vann Antianerna skotten överlägset, men matchen vann man bara med 1-2, mycket tack ...
ironinsforkampar.blogg.se/category/hockeyarena.html

*  Självskadetankar och mediciner

Jag tycker bara att det här är lite intressant utifrån egen erfarenhet. Jag har inte läst något om att man haft någon större generell framgång med att specifikt
bipolar.swedishforum.se/t103-sjalvskadetankar-och-mediciner

*  Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.
rehabcitykungsholmen.se/trygg-och-saker-vard/din-delaktighet/

*  DJUR på DJUR.: Snigel på ödla.

Selvfølgelig. Bildene er det lesere som har sendt meg, og det er en av dem som sendte meg link til bloggen din. Skal linke til den andre steder også. Dyr som sitter på andre dyr in my heart. SvaraRadera ...
djurpadjur.blogspot.com/2011/03/snigel-pa-orm.html

*  MainStay Suites (Grantville, PA) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

MainStay Suites, Grantville: Se recensioner, 57 bilder och bra erbjudanden på MainStay Suites, rankat #3 av 9 hotell i Grantville och med betyget 3,5 av 5 på TripAdvisor.
https://tripadvisor.se/Hotel_Review-g52746-d1178165-Reviews-or100-MainStay_Suites-Grantville_Pennsylvania.html

*  Triggerfinger/-tumme - PDF

till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Senknuta Senskida Sena Senknuta Till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Triggerfinger/-tumme är en vanlig åkomma. Orsaken är oklar men kan
docplayer.se/9321992-Triggerfinger-tumme.html

*  Snålcoachen: juni 2016

Men det är fortfarande alldeles knäpptyst och plötsligt händer något med hunden. Han blir alldeles till sig i ett glädjerus. Han kråmar sig och svansen går som en propeller. Ivrigt snurrar han runt, runt på golvet och letar febrilt efter något att bära i munnen (typiskt fågelhundar) och hittar en toffla. Exakt som han gör när vi kommer hem och han möter oss i dörren. Jag ser detta från min plats i sängen och tror knappt mina ögon. Rummet är helt tyst, det finns ingen annan där och hunden beter sig som om han kärleksfullt välkomnar någon. Han svansar lyckligt runt den osynliga glädjekällan en stund för att sedan på lätta tassar kila ut genom dörröppningen och försvinna ur mitt blickfång. Jag kliver upp och går ut i hallen. Golvet knarrar under mina fötter. Jag ser inte hunden någonstans men vet att han inte försvunnit nerför trappan (eftersom det hade dunsat rejält). Förvirrat står jag i hallen och tittar mot badrummet och de andra sovrummen. Vart tog han ...
spardiet.blogspot.se/2016/06/

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

*  Sheldan Nidle - Kanaliserar (Svensk översättning) - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, ("AB USA"). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan03-01-17.html

*  Förbättrad livslängd - Förenklad hantering - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Bakgrund. Motion Display är ett företag som tillverkar reklamdisplayer med elektroniskt bläck, som rör sig i animerade sekvenser. Displayerna drivs av en mikroprocessor, och får sin ström från knappcellsbatterier.. När de skulle ta fram en ny generation av sin produkt, så var ett av kraven att strömförbrukningen skulle minska. Ett annat var att det skulle tas fram ett scriptspråk, som skulle förenkla skapandet av nya animationer.. Projektutförande. Devex anlitades i april 2012, och fick totalansvar för firmware, scriptspråk, och kringliggande PC- programvara. Arbetet utfördes både i kundens och Devex lokaler.. Slutresultat. Projektet genomfördes enligt tidsplanen, och i enlighet med fastställda specifikationer. Idag producerar Motion Display tiotusentals enheter med den nya mjukvaran inlagd.. ...
devexmekatronik.se/case/forbattrad-livslangd-forenklad-hantering/

*  Ingas tankställe: Ta avsked och se framåt

Det blev inget eventsbesök idag. Ibland får man inse sina begränsningar och stanna hemma. Jag kan behöva ladda lite inför det som ska komma. Jag har fått en preliminär planering av behandlingsinsatserna. På måndag är det en vecka tills jag ska inställa mig på Hematologen i Linköping. Första dagen blir det nog mest provtagning och förberedelser, men nästa dag ska jag få cytostatika. Det är då mitt immunförsvar ska slås ut. Redan dagen efter ska jag sedan få tillbaka stamcellerna som skördades för ett tag sedan. Det är de som ska bygga upp ett nytt immunförsvar. Om allt går som det ska, får jag sen flytta över till Jönköping. Där ska jag vara ett antal veckor om inte helt isolerad så nästan ...
tankstallet.blogspot.com/2016/09/ta-avsked-och-se-framat.html

*  Begravningar - Länsstyrelsen i Örebro län

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.. Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Från och med 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit över hanteringen av begravningar från Länsstyrelsen i Örebro län. ...
lansstyrelsen.se/orebro/Sv/manniska-och-samhalle/begravningar/Pages/default.aspx

*  Kulturdelen: Håvard Homstvedt på Galleri Riis

I tavlan med namnet Mole Fingers har mullvadar grävt gångar genom en kvinnas torso och ben, två av dem i lagom höjd för att kunna vara fickor. Ett par av de andra miljöerna är delvis vardagliga, delvis ovanliga. Jag tycker om tavlor som antyder något utöver vardagen. När jag ser Homstvedts verk igen på galleriets hemsida är de litet mer intressanta, men när jag såg dem på plats var de inte så fantasiväckande ...
kulturdelen.blogspot.com/2012/12/havard-homstvedt-pa-galleri-riis.html

*  Information om sommarlägret 2017 | KFUM Central Basket - sedan 1952

Om man måste ha med sig telefonen så kommer överledaren ta hand om den under dagen och på middagsrasten 17:00-19:30 får man ha den för eventuella samtal osv. Skulle det dock vara så att ni behöver få tag på oss under lägerveckan så kommer ni alltid kunna nå oss på kanslitelefonen (numret kommer). Säkraste tiderna är under lunchen 12:00-13:30 och middagen 17:00-19:00. Övrigt tid kan vi inte lova något men SMS kommer att vittjas ett par gånger per dag. ...
kfumcentral.se/www/information-om-sommarlagret-2017/

*  Bli av med ditt sötsug på 4 veckor - dags för en ny omgång? | Ät bra, må bra

Jag får varje vecka flera mail och kommentarer från er läsare om allt möjligt på temat mat och hälsa. Det är jättekul att ha den kontakten med er! Den senaste
cleaneatingbyannika.se/bli-av-med-ditt-sotsug-pa-4-veckor-dags-en-ny-omgang/

*  Mollie's Townhouse: september 2013

Det Noomi älskar mest av allt är gosedjur, så det var ju självklart att hon skulle få ett nytt sådant i födelsedagspresent. Det var som att tid och rum försvann när hon hade öppnat paketet och sedan låg och bet på gosedjuret. Hon har alltid demolerat sina gosedjur, förutom den Hello Kitty hon fick i julklapp i fjol. Under hela fjolåret tvärstannade hon alltid när vi gick förbi leksaksaffären, för där hade de en stor Hello Kitty i skyltfönstret. Noomi ställde sig varje gång upp med tassarna och pep och kved när hon såg den. Därför fick hon till sist en egen liten Hello Kitty i julklapp och den är konstigt nog det enda gosedjur hon inte har bitit sönder. Hon har varit så rädd om den hela tiden, men tyvärr så slet Riva den i stycken en dag ...
rosedechine.blogspot.jp/2013/09/

*  Hemberedskap - Nordanstig

Vid en kris måste samhällets resurser prioriteras för de mest utsatta. De allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar. Det behöver inte betyda att samhällskrisen är över efter tre dygn, men om du har det du behöver de första dagarna får du tid att tänka över din situation. ...
nordanstig.se/Kris--Sakerhet/Hemberedskap.html

*  Pr stholm - En levande by i R ne lvdal

Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by.. Största delen av byn ligger på södra sidan av älven. Prästholm har ca 175 invånare och hör till kommunens byar med låg genomsnittsålder. Hitta till Prästholm Vik av vid någon av E4-avfarterna vid Råneå, och följ skyltning, ca: 9 km från E4 ...
prastholm.se

*  Glass lchf - Lottamat

Jag hade tänkt vänta med detta inlägg till en solig dag, men jag ångrade mej, vem vill vänta på glass? Bara för att man äter lchf måste man inte avstå från glass, tvärtom, hemgjord glass är till och med godare! Här är mina glassrecept, håll till godo:. Chokladglass ...
lottamat.se/glass-lchf/

*  Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 8, 2013

Världen befinner sig fortfarande i ett tillstånd av kaos, men vi ser allting utvecklas som planerat för att åstadkomma de resultat som krävs för att stadigt förflytta er på den Nya Tidsålderns väg. Dualitetens gamla system och metoder visar upp sig för vad de är, och har varit ett sätt att hålla er under kontroll. De måste bort eller förändras om någon del av dem ska kunna stanna kvar i de högre vibrationerna. En del av förändringarna sker helt naturligt, men vissa situationer har framkallats av människan och behöver extra uppmärksamhet om de ska brytas ned. Att återställa er suveränitet är ett sådant område, och det behövs juridiska medel för att ändra på de lagar som infördes för att ta bort era rättigheter. Det kommer att ta tid och ordnas bäst när de regeringsmässiga förändringarna har ägt rum. Mycket kretsar kring denna förändring och var förvissade om att medlen för att uppnå den redan finns på plats.. Vad många av er redan inser är, att ...
galacticchannelings.com/svenska/mike08-03-13.html

*  Museot.fi - FRAMSIDA

Du får personlig betjäning i alla Museikort-museers biljettkassor. Om du behöver hjälp med till exempel att registrera dig som användare, kom in till närmaste Museikort-museum. Hjälp med ditt problem kan du hitta bland våra råd. Kundtjänst på finska och engelska (vardagar kl. 9-12 ...
museot.fi/se.php

*  Mammasblommor: Bloggerstrul och utlottning

Blogger är det fortfarande strul med, för det mesta kan jag inte ens logga in och inte kan jag kommentera hos någon heller! När jag väl lyckats logga in kan jag inte logga ut igen! När jag ska gå från instrumentpanelen in på bloggen så är jag ändå på något sätt inte inloggad! Usch så trött man blir på Blogger!! Undrar hur länge det ska strula så här!!!!!!! ...
mammasblommor.blogspot.com/2011/05/bloggerstrul-och-utlottning.html

*  Ny lekpark på gång - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Det rustas rejält i Kanadaskogen. Ny lekpark, nya fina gångbanor, grillplats och annat är på gång till området som dessutom ska få frisbeegolf.
nwt.se/karlskoga-degerfors/2016/10/11/ny-lekpark-pa-gang

*  Uppdaterat - Tvättmaskinen har pajat!

Jo, det kan det nog vara. Tror att denna maskin är direktdriven, alltså inga remmar men får se om garantin gäller först (kan nog inte låta bli att kika annars).. Radera ...
techblogofsweden.blogspot.com/2016/04/tvattmaskinen-har-pajat.html

*  Öppet hus i kommunhuset 29 oktober 2016 - Nordanstig

Vi upprepar fjolårets succé och öppnar dörrarna till kommunhuset även i år. Under den här dagen kan du få inforamtion om många av våra verksamheter i Nordanstigs kommun, både de som till vardags finns i själva kommunhuset, men även andra verksamheter utanför huset. ...
nordanstig.se/Kommunen/Oppet-hus-i-kommunhuset-29-oktober-2016.html

*  Min syn på allt.: Full?

Haha, fick ett sms av min allvetande man ca 10-15 över 12 om att jag ju kunde åka om sisådär 20-30 min uter för att hämta honom. Såklart kunde jag inte hålla den tidsramen då jag helt enkelt inte är gjord för att kunna hålla tider ...
emmacandell.blogspot.com/2008/10/full.html

*  Förloppet kan se ut enligt följande: - PDF

Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
docplayer.se/2783306-Forloppet-kan-se-ut-enligt-foljande.html

*  Fagerdala trädgård: Januaris båda ansikten

För några veckor sedan bestämde jag mig för att inspirerad av några bloggarvänner försöka få till Månadens Bild under 2017. Det var inte svårt att välja motiv, orangeriet plus omgivande rabatt så klart. Här kommer det förhoppningsvis att hända mycket under året och det är ingen risk att jag glömmer att ta bilder. Gick alltså ut med kameran i mitten av januari och då såg det ut så här ...
https://fagerdalatradgard2.blogspot.com/2017/01/januaris-bada-ansikten.html

*  Medicinkostnader

Jag har använt mediciner för över 21 000 kronor under denna högkostnadsperiod och den är inte slut än, har några veckor kvar. Det är nog en personlig rekord och
bipolar.swedishforum.se/t205-medicinkostnader

*  GeddFish ♥: november 2014

Ha det så gott, alla mina fina bloggisar, jag pausar lite lagom, och det blir ingen vandring i BloggLandia under ett par dagar. Jag har märkt att en del skriver många inlägg per dag, och då har jag svårt att hinna med, men man gör ju precis som man vill ...
gerd-geddfish.blogspot.se/2014/11/

*  Laddat för intensiva mässdagar om vildsvin

Den 7 och 8 mars arrangeras årets vildsvinsmässa i Västerås. Det blir två intensiva dagar för dem som specialiserat sig på jakt efter vårt senaste högvilt. Temat är
https://jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/laddat-for-intensiva-massdagar-om-vildsvin/

*  Djurmärkning Raidl Märkstift, 60 ml

Raidl Märkstift är ett färgstift med skruvmatning. Används till märkning av svin, ko och får. Den lilla förpackningen gör det smidigt att bära med sig den i fickan.
granngarden.se/Sortiment/Lantbruk-&-Skog/Märkning/Märkspray-&-Märkpennor/Djurmärkning-Raidl-Märkstift,-60-ml/p/1018782

*  Baletten går som en dans tacka Margot för det! Duka pampigt och festligt till...

Favoritrecept på julbordet Ett magasin från hfab. nr Baletten går som en dans tacka Margot för det! Duka pampigt och festligt till nyår HFAB:s vd Terje Johansson: Därför är hyresrätten så viktig!
docplayer.se/1360599-Baletten-gar-som-en-dans-tacka-margot-for-det-duka-pampigt-och-festligt-till-nyar-julbordet-ny-tavling-trendiga-farger-och-tapeter.html

*  Gammal Hårdrockare.: Prestationsex - Det fina har försvunnit...

Idag så kan jag smyga ut i den tidiga sommarmorgonen när solen går upp, jag kan ta en lång promenad eller också tar jag bilen och stampar gasen i botten ute på en helt bilfri motorväg med min tids rockmusik dånande i högtalarna. Just då så kan jag förnimma samma känsla av lycka, av att ha fått vara med om något som jag aldrig trodde jag skulle få vara med om. Dessa minnen kan ingen ta ifrån mig och jag känner tacksamhet, inte bara mot de kvinnor som jag har dessa fina minnen att tacka för, utan även för att jag är den jag är och att jag tack vare detta en gång i tiden blev utvald ...
gammalhardrockare.blogspot.com/2008/05/prestationsex-det-fina-har-frsvunnit.html

*  FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser - PDF

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN ISBN Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet
docplayer.se/2012466-Finsam-en-uppfoljning-av-finansiell-samordning-av-rehabiliteringsinsatser.html

*  UP för ergoterapi

Idag blir fokus på öppen vård inom psykiatrin allt större då det anses vara en mera ekonomiskt lönsamt samt att möjligheterna att bemöta ett bredare spektrum av klienter blir större. Syftet med denna studie är att beskriva ...
theseus.fi/handle/10024/407

*  Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom...

1(8) Ann Svensson, Institutionen för ekonomi och IT Uppgift - moment 10 Ansvarig lärare: Suzana Ramadani Läsanvisning Kapitel 12: Information Systems in Business Innehåll och genomförande
docplayer.se/1697428-Ett-erp-system-enterprise-resource-system-garp-anvands-for-att-ga-igenom-flodet-for-en-verksamhetsprocess-business-process-flow.html

*  Erikas funderingar: Lilla syster kanin och pappa kanin...

Men vem är då Pappa kanin? Jo, det är min senaste kaninbekantskap. En dag när jag skulle gå till soprummet upptäckte jag något brunt som skuttade på gräsmattan på gården. Vi har många harar runtomkring så jag tänkte inte så mycket på det först. Men när jag kom närmare såg jag att det var en kanin, med brun och lurvig päls och de sötaste små öron. Han skuttade mjukt omkring och åt grönt gräs och var så hjärtans glad. Hjälp, tänkte jag, han har rymt. Jag måste fånga honom. Men i rörelsen hejdade jag mig med tanken: "Vem blir det som får ta hand om kaninstackaren om ingen vill ha honom?" Så jag frågade några grannar som satt i sin trädgård om det möjligen var deras kelgris som rymt? Nej, sa de, det är grannens kanin som är en utekanin. Jaha!??? Vadå utekanin så här i stan? Jo, tydligen har han en bur i sin trädgård där han kan skutta in efter behag. Vilken tur att jag inte fångade och bar iväg honom då! Kaninrövare liksom ...
erikasfunderingar.blogspot.com/2012/08/lilla-syster-kanin-och-pappa-kanin.html

*  Välkommen till SKAF

Vid den årliga länsutställningen för medlemmarna i Jönköpings KAF, hade det anmälts 45 kaniner, lite mindre än föregående år. Affe Hedlund var det som dömde och en 95 poängare hittade han och det var Staffans Roos som ägde Alaskan. Så länsmästare blev Staffan Roos med Alaska i klass B.Trots lite regnskurar och blåst så hade vi kaninnördar en trevlig dag och ville man inte titta på kaniner hela tiden fanns ju marknaden med mycket hantverk och givetvis marknadsgodis ...
skaf.info

*  Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se

K p Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
https://bamba.se/product.html/figurset-koby-med-kanin-little-people-fisher-price

*  Kaniner

Tacos fick besök i sin bur idag. Han nosade och till och med slickade lite på främlingen men konstaterade snart att det inte var något kul. Jag kan hålla med honom. Den virkade figuren ser inte ens ut som en kanin, det blir inte alltid som man tänkt sig. =) ...
camillasvirkhorna.blogspot.com/2010/03/kaniner.html

*  Sune Halvarsson Nuteks historia en delstudie om näringspolitiken och dess organisation. - PDF

Nuteks historia en delstudie om näringspolitiken och dess organisation. 1 Innehållsförteckning Sida Förord 3 Inledning/Avgränsning 4 1. Genomgång av utredningar, propositioner, regeringsbeslut
docplayer.se/774011-Sune-halvarsson-2010-05-10-nuteks-historia-en-delstudie-om-naringspolitiken-och-dess-organisation.html

*  Fotröta - SVA

Fotröta ger mycket typiska förändringar i klövspalthud och klövhorn. Det kliniska utseendet kan beskrivas med ett graderingssystem 0 - 5 som används bland annat i Australien. Fotröta grad 2 - 5 har en typisk klinisk bild som oftast är tillräcklig för diagnos. Grad 1 kan förekomma både i sjuka och friska besättningar och kan ha andra orsaker än fotröta ...
sva.se/analyser-och-produkter/provtagningsinstruktioner/provtagning-fotrota

*  Det spökar!

Ofta var det bara småsaker som jag kände på mig, men en gång var det riktigt obehagligt. Jag fick en föraning om att något hemskt var på väg att hända, men det värsta var att jag inte förstod VAD det handlade om. Jag berättade för min man och bad honom komma ihåg tidpunkten. Dagen efter fick jag veta att en god väns son tagit livet av sig. Då bestämde jag mig för att helt "stänga av"... Jag ville helt enkelt inte känna av sånt som jag ändå inte kunde påverka ...
detspokar.blogg.se/2009/november/

*  Delårsrapport Januari juni PDF

Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI Styrelsen för Sparbanken Eken AB, , får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni
docplayer.se/2166765-Delarsrapport-januari-juni-2008.html

*  Urban Rundströms naturblogg.: I väntans tider.

För ca 3 veckor sedan så försvann en av våra höns, och vi misstänkte att hon var och lade ägg någonstans och hade lagt sig att ruva. Ett par gånger har vi sett att hon varit framme och ätit mat, men hon har snabbt försvunnit igen. För några dagar sedan så var hon framme igen och denna gång så spionerade vi på henne för att se vart hon tog vägen. Hon gick omkring och sprätte lite planlöst ett bra tag innan hon snabbt försvann in under uthuset, och det hela var över på ett par sekunder. När vi tittade in där och lyste med en ficklampa så fick vi se lite av henne där hon låg och ruvade sina ägg. Enligt beräkningarna så ska äggen kläckas vilken dag som helst, så snart får vi kanske se hur många ägg hon har ruvat därunder. I övrigt så har det kommit in en del nya djur för rehabilitering, så det är fullt upp just nu. Om ni vill följa hur det går för de djuren, så kan ni länka in er där i blogglistan till höger på KFV Oskarshamn ...
urmbird.blogspot.com/2012/06/i-vantans-tider.html

*  Rörelsefrihet med utrustning för flytande syrgas | Woikoski

Vi levererar medicinsk syrgas i flaskor av flera storlekar. Som hjälpmedel för ett aktivt liv passar lätta 2-liters kompositflaskor bäst.. I flaskor för medicinsk syrgas används två slags ventiler (på bilden t.v. Cahouet, t.h. nya Viproxy). De har samma slags anslutningar och fungerar likadant.. Det är lätt och säkert att ta flaskan i bruk, eftersom Woikoskis säkerhetsflaskor för medicinsk syrgas har färdigmonterade flödesreglerare.. Syrgasflaskorna beställs från Woikoski Medicals kundtjänst. De kan levereras antingen direkt hem eller för avhämtning vid utlämningsställe för medicinska gaser.. ...
woikoski.fi/sv/node/912/mid/662

*  Frikyrkan krymper, men är inte döende | Stefan Swärd

Man får lite den uppfattningen om frikyrklighetens kris eller att kommentera den, att det tar emot och man vill hitta saker och ting, som ska förmildra dessa förhållanden. Frikyrkligheten är så mångfacetterad och komplicerad, att det inte bara räcker att peka på vissa numerärt växande församlingar. Frikyrklighetens kris är först och främst TEOLOGISK. Jag förstår på sätt och vis Stefan Swärd, men sanningen är att frikyrkorna stort är lika liberala som SvK. Problemet är att man saknar tydliga bekännelseskrifter i frikyrkorna. Jag menar inte, att sådana skrifter skulle lösa alla problemen, nej, men att man skulle ha något att falla tillbaka på, när alla tyckanden tar vid. Det, som är styrkan i SvK, är att det finns flera konservativa rörelser, som vill värna om den lutherska bekännelsen. Här kunde Stefan Swärd arbeta vidare, att samla konservativa frikyrkliga, som skulle lyfta fram den teologi och förkunnelse, som har byggt upp frikyrkligheten.. Idag fick jag ...
stefansward.se/2012/10/30/frikyrkan-krymper-men-ar-inte-doende/

*  Phini: Förlossningen & Förblödningen - missmaddis

Förlossningen Den första december åkte vi till KK för att göra CTG, precis som vi gjorde de sista månaderna. Jag berättade för läkaren att jag haft några kraftiga sammandragningar ett par gånger de senaste veckorna. Men eftersom de inte var helt outhärdliga bestämde jag mig för att inte oroa mig. Sammandragningar fick jag ju tidigt…
missmaddis.com/kidz/phini-forlossningen-forblodningen/

*  SPOR-POP PAK-UVA Postoperativa avvikelser och komplikationer. - ppt ladda ner

Varför registrera avvikelser? För att veta hur avvikelser/komplikationer påverkar patienter vilken effekt det får på verksamheten kvalitets- och process-mått
slideplayer.se/slide/11158443/

*  Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och...

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den
docplayer.se/2679720-Behandling-av-stora-bettfel-med-ortognat-kirurgi-tandreglering-och-kakoperation.html

*  Så bra är cykelhjälmen | Trafiksäkerhetsbloggen

Vår nya studie visar att cykelhjälm förhindrar 60 procent av alla cykelrelaterade huvudskador som leder till kroniska besvär. Dessutom förhindras närmare 40% av
trafiksakerhet.folksamblogg.se/2013/09/13/sa-bra-ar-cykelhjalmen/

*  Att leva som familj med kronisk sjukdom - Malmö högskola

PhD project: to live as a family with chronic disease. The purpose of the research is to bring together concepts, theories from my own research in health geography with family focused care.. ...
mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Att-leva-som-familj-med-kronisk-sjukdom/

*  Grovstyckning av nöt bakdel

Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Detta skapar tillsammans med böndernas noggranna arbete en unik produkt. Lär dig mer här! ...
svensktkott.se/aktuellt/filmrum/det-svenska-kottet/grovstyckning-av-not-bakdel/

*  VIAGRA online :: Se dessa erbjudanden för VIAGRA från pålitliga apotek - walmart recept priser Viagra

Generisk & Varumärke VIAGRA för kr14.43/piller från PÅLITLIGA återförsäljare online. Köp VIAGRA Online med Tillfredställelse Garanti. Bonus piller, räntor och GRATIS FRAKT tillämpat. Walmart Recept Priser Viagra
viagraonlinebilligt.top/walmart-recept-priser-viagra.html

*  VIAGRA online :: Se dessa erbjudanden för VIAGRA från pålitliga apotek - över disk droger som liknar viagra

Generisk & Varumärke VIAGRA för kr14.43/piller från PÅLITLIGA återförsäljare online. Köp VIAGRA Online med Tillfredställelse Garanti. Bonus piller, räntor och GRATIS FRAKT tillämpat. Över Disk Droger Som Liknar Viagra
viagraonlinebilligt.top/över-disk-droger-som-liknar-viagra.html

*  VIAGRA online :: Se dessa erbjudanden för VIAGRA från pålitliga apotek - viagra lagligt bestellen

Generisk & Varumärke VIAGRA för kr14.43/piller från PÅLITLIGA återförsäljare online. Köp VIAGRA Online med Tillfredställelse Garanti. Bonus piller, räntor och GRATIS FRAKT tillämpat. Viagra Lagligt Bestellen
viagraonlinebilligt.top/viagra-lagligt-bestellen.html

*  VIAGRA online :: Se dessa erbjudanden för VIAGRA från pålitliga apotek - viagra pris i sverige

Generisk & Varumärke VIAGRA för kr14.43/piller från PÅLITLIGA återförsäljare online. Köp VIAGRA Online med Tillfredställelse Garanti. Bonus piller, räntor och GRATIS FRAKT tillämpat. Viagra Pris I Sverige
viagraonlinebilligt.top/viagra-pris-i-sverige.html

*  VIAGRA online :: Se dessa erbjudanden för VIAGRA från pålitliga apotek

Generisk & Varumärke VIAGRA för kr14.43/piller från PÅLITLIGA återförsäljare online. Köp VIAGRA Online med Tillfredställelse Garanti. Bonus piller, räntor och GRATIS FRAKT tillämpat. Oss Apotek Som Säljer Viagra
viagraonlinebilligt.top/i.html

*  Köp Yagara (Herbal Viagra) På Nätet Utan Recept

Köper Yagara (Herbal Viagra) På Nätet utan Recept. Naturlig Viagra är ett naturligt alternativ till receptbelagda Viagra används för behandling av erektil dysfunktion.
billigtmed.com/yagara-

*  Köp Viagra och Sildenafil online - 25mg | 50mg | 100mg

Köp Viagra på nätet: Beställ Viagra online tryggt och säkert med recept från en legitimerad läkare ✓ Expressleverans ingår ✓ Beställ nu!
mare-euromed.eu

*  Sildenafil att köpa | Online | Säkert och Diskret

Köp Sildenafil säkert och anonymt hos Dokteronline.com. Utan portokostnader, leverans inom 3 dagar och i en diskret förpackning. Beställ enkelt online.
https://dokteronline.com/se/sildenafil/kopa

*  25 nyfödda bebisar som fångats i exakt rätt ögonblick

Nyfödda barn är helt enkelt underbara. Det mesta kan hända kring dem - och lyckas man få fram en kamera kan man fånga både det ena och det andra på bild. ...
ettgottskratt.se/25-nyfodda-bebisar-som-fangats-exakt-ratt-ogonblick/

*  Spädbarn

Livsmedelsverkets råd om mat för barn upp till ett år grundas på den samlade forskningen och är tänkta att vara ett stöd för dig som förälder. De är skrivna för att passa för de flesta. Alla råd fungerar inte för alla, utan kan behöva anpassas efter familjens situation.
https://livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/spadbarn

*  Muslimska friskolan: december 2010

Idag har jag varit i en förskoleklass och sedan på fritids. Jag är nog inte riktigt byggd för att vara med småbarn hela dagen. Nu gick det bra, jag har lekt kurragömma, skällt på en massa barn, lekt tagare och skrattat en massa. Ungefär sådär som det är när man är med små barn misstänker jag. Nästa vecka ska jag göra samma sak i tre dagar ungefär. Det kommer bli trevligt och det är intressant att lära sig något nytt. Sen är det framförallt skönt att lära sig att man faktiskt valt rätt inriktning på utbildningen. Visst jag har haft ganska trevligt men det är inte det här jag vill göra dagarna genom. Jag vill jobba med äldre barn/ungdomar. Det är det jag vill göra." ...
muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/12/

*  SJÄLVDESTRUKTIV DOTTER: Sorgligt besked

I förmiddags var jag till veterinären med lilla grå eftersom vi hade funnit fler knölar i hennes juver. Men det visade sig inte vara hennes största problem! Dem är inget att oroa sig för menade veterinären på. Däremot så lyssnade hon på Vicky och hörde ett mycket kraftigt blåsljud på hennes hjärta och var chockad över hur fort det har gått. För fyra fem månader sedan hördes inget blåsljud på hjärtat och nu jättekraftigt. Hon rekommenderade faktiskt avlivning och menade på att det kommer att gå fort med försämringen och det ihop med Vickys förändrade beteende, som förmodligen beror på demens eller rent av en tumör i skallen gör oddsen dåliga. Veterinären såg att Vicky inte kunde fokusera blicken då hon lyste i hennes ögon och att hon var stirrig i sitt sätt ...
cajsawarg.blogspot.com/2015/11/sorgligt-besked.html

*  eliasth - Björkö 05

att göra speglar med träram. Man tar först en spegelskärva och en träplatta. Sedan skär man ut så att spegelskärvan får plats i träplattan. Efteråt gör man mönster i träplattan så att den blir snygg. Vi har även gjort frukostbrickor. Då tog vi träplankor och gjorde mönster på, sedan sinkade (satte ihop) dem och limmade på en playwoodskiva som botten. När man sedan blev klar med frukostbrickan kunde man måla den, om man ville.. ...
bjorko05.se/author/eliasth/

*  24 april 2013 Barnveckan i Karlstad - PDF

Svimning 24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Solweig Harling Barnkardiolog Halland Är det farlig att barn svimmar? Definition: Plötslig och snabbt övergående förlust av medvetande och muskeltonus
docplayer.se/3487424-24-april-2013-barnveckan-i-karlstad.html

*  Svar om misstänkt hjärtinfarkt på 15 minuter - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Fiomi Diagnostics mikrofludikbaserade teknologi möjliggör snabb, tillförlitlig och patientnära analys av blodprover som tidigare endast kunde göras vid något av de stora sjukhusens laboratorium. Bland annat har en högkänslig metod för att mäta hjärtmuskelproteinet troponin (cTnI) i blodet utvecklats vilken markant kommer att förbättra handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Patientens blod placeras i en engångskassett som innehåller ett reagensbelagt mikrofluidikchip som på 15 minuter analyseras i ett patientnära (Point-of-Care) instrument. Provet behöver alltså inte skickas till labbet utan analyssvaret fås omgående.. Automatisk avsyningsmjukvara öppnar för ökad produktionsvolym. Ett viktigt och tidskrävande steg i tillverkningen av dessa engångschip är att säkerställa deponeringen av reagensen. Avsyningen av deponeringsmönstret gjordes initialt manuellt, men för att underlätta för produktionspersonalen samt att klara de ökande ...
devexmekatronik.se/case/handlaggning-av-patienter-med-misstankt-hjartinfarkt/

*  Utländsk födda kvinnor och fysisk aktivitet, vikt/övervikt och kunskaper om risk för hjärtinfarkt - Malmö högskola

Forskning visar att risken för hjärtinfarkt bland medelålders kvinnor inte minskas i samma takt som bland män i samma ålder. Forskning visar också att speciellt kvinnor från andra kulturer är speciellt sårbara av olika anledningar. Några utav dessa anledningar kan vara att kvinnor födda utanför Sverige och utanför Europa i genomsnitt väger lite mera än svenska medsystrar och inte i lika hög grad är fysisk aktiva. På den bakgrunden är det intressant att undersöka deras syn på fysisk aktivitet och deras attityd till vikt och övervikt då inaktivitet och övervikt är välkända riskfaktorer för hjärtinfarkt.. Dessa attityder undersöks därför ibland kvinnor med olika kulturell bakgrund som har vistats i Sverige i mera än 10 år. Vidare undersöks huruvida kvinnor i t. ex. Uganda ser på ovanstående efter det att även de har genomgått en livsförändring då de flyttat från landsbygd till storstad (Kampala) inom senaste 10 åren. Vad kvinnorna som intervjuas i dessa ...
mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Utlandsk-fodda-kvinnor-och-fysisk-aktivitet-viktovervikt-och-kunskaper-om-risk-for-hjartinfarkt/

*  Nyttigt dricka te efter hjärtinfarkt | Aftonbladet

Flitiga tedrickare klarar sig enligt en studie i tidskriften Circulation bättre efter en hjärtinfarkt än de som inte dricker te.
aftonbladet.se/nyheter/article10276442.ab

*  Sluta röka? 6 tips som hjälper dig att lyckas | Topphälsa

SLUTA RÖKA. " Tänk dig att vakna pigg. Att möta spegelbilden och upptäcka hur frisk och fräsch du ser ut. När du tar trapporna märker du att du andas lättare, lukt- och smaksinne har blivit bättre, och bäst av allt: Du är fri! Fri från det illaluktande rökmonstret som gjort dig till slav under beroendet.. Över en miljon svenskar röker och nästan lika många snusar. Rökningen beräknas kosta samhället cirka 30 miljarder per år men har minskat med en procentandel årligen sedan 80-talet.. Att sluta blossa kan för många kännas motigt, men det finns en massa vägar att gå för att lyckas. Och du har allt att vinna, både för din hälsas skull och ekonomiskt. På köpet boostar du din självkänsla.. - När du blir fri från ett beteende som styrt livet under lång tid blir du starkare, rent mentalt. Dessutom minskar du riskerna för hjärtinfarkt, depressioner och ett 40-tal andra sjukdomar, säger Cecilia Birgersson, utredare inom tobaksprevention på Statens ...
topphalsa.se/sluta-roka-6-tips-som-hjalper-dig-att-lyckas/

*  kickibro

Mitt nya braa år har just börjat. Det har inte börjat så bra. Varför? Jag är så helvetes mätt! Och...? Ja men det är ju i år jag ska ändra på mitt liv. Jag ska bli smal, snygg, hurtig, vältränad osv osv. Typ så att jag slipper dö i hjärtinfarkt innan jag fyller jämt nästa gång. Usch, det lät dramatiskt, men det finns ju att brås på. Nåväl, jag känner mig så TUNG. Måste helt enkelt hitta något nytt sätt för att komma tillrätta med min övervikt, som i o f sig inte är så stor, men jag trivs inte med den. Alltså, hur svårt kan det va att gå ner typ 10 kg? Jag är säker på att jag skulle kunna motivera andra att gå ner, men inget kan tydligen motivera mig. Men jag ska verkligen anstränga mig för att hitta ledtrådarna till hur jag tar mig till mitt nya braa liv. Så det så! Gott Nytt År på er ...
kickibro.blogg.se/2010/december/nyarslofte.html

*  Allmänt

6. Hur tänker man om kosten vid träning? Svar: Man skall ladda upp med energi i kroppen, man skall inte vara jätte hungrig och heller inte mätt. Efter träning skall man äta mycket protein och kolhydrater. Har du tränat hårt lägg på extra på tallriken. 7. Hur arbetar man med friskvård på sportlife? Finns det speciell personal som har detta i uppdrag? Ja alltså eftersom Sportlife är ett gym är det absolut något inom friskvård. Folk tränar för att må bra, stärka kroppen och förebygga skador. Sedan kan nästan all personal här om näringslära och mycket om just träning, så kostråd kan man även få från oss här. Jag som är sjukgymnast jobbar mycket med friskvård. Jag har ibland patienter som jag lär ut stresshantering för. Jag hjälper inte bara människor med det fysiska utan jobbar med allt som en helhet. 8. Hur kan man på bästa sätt förbereda sig mentalt inför träning?. Har man någon gång haft kul när man tränat skall man försöka återuppleva den ...
halsoprojektet.blogg.se/category/allmant.html

Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Karotisblodkärl: Karotisblodkärl, Arteria carotis communis (CCA), halspulsådern, är den stora pulsådern i halsen.Klaffel (hjärtat): Vid klaffel är det fel på en av hjärtats fyra klaffar.Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.Tolvfingertarm: Tolvfingertarmen eller duodenum är den första av tunntarmens tre delar. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm.Ductus venosus: Ductus venosus kopplar i ett foster samman den umbilikala venen med den undre vena cava. Denna koppling tillåter syresatt blod från placentan att kringgå levern och direkt komma till det cirkulatoriska systemet för distribution i resten av kroppen.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.KennelklubbBlodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Botalliska gången: Botalliska gången, Ductus arteriosus Botalli, är det kärl som hos fostret förbinder lungpulsådern med stora kroppspulsådern, namngiven efter Leonardo Botallo.Fårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.