Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.LevertransplantationOrgangivareDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Vävnads- och organanskaffningNjurtransplantationVävnads- och organtagningTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Levervener: Vener som leder blod från levern.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Leversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.BehandlingsresultatPortåderVäntelistorRetrospektiva studierPostoperativa komplikationerAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.TidsfaktorerGallgångsatresi: Frånvaro av öppning i gallgångarna, vanligen i gallgångarna utanför levern.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.TransplantatGallvägskirurgiska tekniker: Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.NefrektomiLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Rekonstruktivkirurgiska teknikerHjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]LeverregenerationGallgångar: En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.PatienturvalGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Histokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.Riktad organdonationAltruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.TakrolimusTransplantationADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Gåvor: Givande av föremål eller andra förmåner, av fri vilja och som regel utan förväntan om återgäldning. Givande av gåva kan dock vara motiverat av altruistiska känslor eller tacksamhet, pliktkänsla, eller av förhoppning om att erhålla något i utbyte.Fördröjd transplantatfunktionAllotransplantationLeversvikt, akut: En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.End Stage Liver DiseaseRiskfaktorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Levergång, gemensam: En gallgång som huvudsakligen ligger utanför levern och som utgörs av förbindelsen mellan den högra och vänstra levergången, vilka ligger innanför levern och, i sin tur, förenar sig med gallblåsegången till att bilda den gemensamma gallgången.PortasystemetOrganstorlekPostoperativ periodImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Amyloidneuropatier, familjäraOrgantransplantationRiskbedömningLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Gallblåsegång: Den förbindelse med gallblåsan genom vilken galla töms ut i den gemensamma gallgången.Hålven, nedreSurvival RatePortatryckFörmodat samtyckeKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Flebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.LeverfunktionstesterFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Medical TourismAmyloidneuropatier: Rubbningar i det perifera nervsystemet pga amyloidansamling. De kan bero på såväl icke-ärftlig som ärftlig amyloidos. De flesta fall av de familjära formerna beror på specifika mutationer i prealbumin genen.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Informerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Gallvägar: Gallblåsan och dess gångar.BukspottkörteltransplantationSkrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.UrinledarsjukdomarSitus inversusNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Gallstas: Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull. Syn. kolestas.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.PlasmaferesPortosystemisk shunt, kirurgiskCiklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Kaplan-Meier EstimateSurvival AnalysisDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kolangiopankreatografi, magnetisk resonans: Icke-invasiv diagnosmetod för åskådliggörande av bukspottkörtelgångarna och gallgångarna. Tekniken uppvisar god känslighet vad gäller utvidgningar, förträngningar och avvikelser i gångarna.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Portoenterostomi, hepatiskPortokavalshunt, kirurgiskStödboendeRecurrenceKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Anastomotic Leak

*  G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g. Reportage om njursvikt Läs mer på sid Diabetesteam som hjälper barn Läs mer...

I Göteborg har vi de senaste åren börjat få fler levande donatorer, vilket lett till ett 40-tal fler njurtransplanterade ... HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som ... Man informerar om olika resmål och bjuder på gulaschsoppa, bröd, tre glas vin, kaffe och kaka, lotteri och levande musik. Allt ...
docplayer.se/3862865-G-o-t-e-b-o-r-g-s-d-i-a-b-e-t-e-s-f-o-r-e-n-i-n-g-reportage-om-njursvikt-las-mer-pa-sid-8-10-diabetesteam-som-hjalper-barn-las-mer-pa-sid-18-19.html

*  Søndagskrönika: Våldtagen av staten « Snaphanen.dk

"Ett levande klientel till förfogande". "Det fanns", skriver Yvonne Hirdman, "i det Myrdalska tänkandet två led i det statliga ... Det är ingen vågad gissning att flertalet donatorer skulle rotera i sina gravar om de visste vad pengarna går till.. Sålunda ... varvid ett levande klientel står till förfogande för experimenten." ...
snaphanen.dk/2014/04/13/sondagskronik-valdtagen-av-staten/

*  Under lagerbladet: oktober 2009

Forskarna skall nu gå vidare med att analysera prover från donatorer för att se vilka parametrar som går att utläsa. Om det går ... Nämligen ribosomers struktur och funktion.Ribosomer finns i cellerna hos alla levande varelser, och deras uppgift är att läsa ...
lagerbladet.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

*  Arbetsamma museer Museiguide PDF

Ett levande industrimuseum som sträcker sig ända från Urtiden, dvs. från Halda fickur, över taxametrar och teleur, fram till de ... Filmarkivets uppdrag är att utan kostnad för donatorer eller deponenter ta hand om och långtidsförvara filmerna för framtiden. ... EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål ... År 2004 stängdes fabriken för att den 1 december 2005 öppna igen som ett levande museum som skildrar en unik kvinnoindustri. Gå ...
docplayer.se/2283433-Arbetsamma-museer-museiguide-2009.html

*  Systnjurar: februari 2009

Behöver två levande personers stöd. Besked till doktorn som opererar via fax. Blåsdjur på hjärtat. Dessutom har hon läkarskräck ... är donatorer, det den går ut på är att studera hur vårt insulin fungerar efter det att vi kommer att ha en njure. Så idag har ...
systnjurar.blogspot.com/2009/02/

*  Viktor - MOD

Jag hade tur, både min mamma och pappa var matchade och framförallt villiga donatorer. På så vis kunde man anpassa och planera ...
merorgandonation.se/story/viktor/

*  Jenny B - MOD

... är genomförbart tack vare fantastiska donatorer som gjort livet möjligt för de tävlande. ...
merorgandonation.se/story/jenny-b/

*  Paradigm

Genom att paren f r v lja ut vilka donatorer som ska kombineras i skapandet av just deras barn f r de en unik chans att best ... S rskilt imponerar han med sina levande personskildringar.. D remot k nner jag mig mer os ker p varf r han skrev den. F r en ... Danska kryobanker har de senaste ren etablerat sig p olika h ll i v rlden med sina l nga, blonda och bl gda donatorer. ' ... Men det finns ingen efterfr gan p kortv xta eller verviktiga eller ens genomsnittligt intelligenta donatorer. Dessutom tycks ...
paradigm.bloggsite.se

Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Döden: Döden är livets upphörande, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadium, att alla levande ting förr eller senare dör.Gallgång: Gallgången, eller stora gallgången (ductus choledochus) är den del av galledaren som går från föreningsstället av levergången (ductus hepaticus communis) och gallblåsegången (ductus cysticus) på sin väg till tolvfingertarmen (duodenum) (tolvfingertarmen finns inte med i illustrationen nedan). I gallgången mynnar också pancreasgången (ductus pancreaticus).Takrolimus: Takrolimus är en läkemedelssubstans som har flera användningsområden.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Cholecystektomi: Cholecystektomi är ett ingrepp som innebär bortoperation av gallblåsan, till exempel vid cholecystit, gallblåsecancer eller – vanligast – gallsten.Xinchang: Xinchang, även känt som Sinchang, är ett härad i östra Kina, och tillhör stadsprefekturen Shaoxing i provinsen Zhejiang. Befolkningen uppgick till 414 907 invånare vid folkräkningen år 2000, varav 135 110 invånare bodde i huvudorten Xinchang.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.