Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.LevertransplantationOrgangivareDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Vävnads- och organanskaffningNjurtransplantationVävnads- och organtagningTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Levervener: Vener som leder blod från levern.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Leversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.BehandlingsresultatPortåderVäntelistorRetrospektiva studierPostoperativa komplikationerAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.TidsfaktorerGallgångsatresi: Frånvaro av öppning i gallgångarna, vanligen i gallgångarna utanför levern.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.TransplantatGallvägskirurgiska tekniker: Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.NefrektomiLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Rekonstruktivkirurgiska teknikerHjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]LeverregenerationGallgångar: En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.PatienturvalGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Histokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.Riktad organdonationAltruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.TakrolimusTransplantationADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Gåvor: Givande av föremål eller andra förmåner, av fri vilja och som regel utan förväntan om återgäldning. Givande av gåva kan dock vara motiverat av altruistiska känslor eller tacksamhet, pliktkänsla, eller av förhoppning om att erhålla något i utbyte.Fördröjd transplantatfunktionAllotransplantationLeversvikt, akut: En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.End Stage Liver DiseaseRiskfaktorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Levergång, gemensam: En gallgång som huvudsakligen ligger utanför levern och som utgörs av förbindelsen mellan den högra och vänstra levergången, vilka ligger innanför levern och, i sin tur, förenar sig med gallblåsegången till att bilda den gemensamma gallgången.PortasystemetOrganstorlekPostoperativ periodImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Amyloidneuropatier, familjäraOrgantransplantationRiskbedömningLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Gallblåsegång: Den förbindelse med gallblåsan genom vilken galla töms ut i den gemensamma gallgången.Hålven, nedreSurvival RatePortatryckFörmodat samtyckeKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Flebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.LeverfunktionstesterFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Medical TourismAmyloidneuropatier: Rubbningar i det perifera nervsystemet pga amyloidansamling. De kan bero på såväl icke-ärftlig som ärftlig amyloidos. De flesta fall av de familjära formerna beror på specifika mutationer i prealbumin genen.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Informerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Gallvägar: Gallblåsan och dess gångar.BukspottkörteltransplantationSkrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.UrinledarsjukdomarSitus inversusNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Gallstas: Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull. Syn. kolestas.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.PlasmaferesPortosystemisk shunt, kirurgiskCiklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Kaplan-Meier EstimateSurvival AnalysisDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kolangiopankreatografi, magnetisk resonans: Icke-invasiv diagnosmetod för åskådliggörande av bukspottkörtelgångarna och gallgångarna. Tekniken uppvisar god känslighet vad gäller utvidgningar, förträngningar och avvikelser i gångarna.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Portoenterostomi, hepatiskPortokavalshunt, kirurgiskStödboendeRecurrenceKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Anastomotic Leak

*  Levande donation - MOD
Några av de kriterier som diskuteras är i vilken grad man bör acceptera fler donatorer som har avvikande: body mass index (BMI ... Då levande donation är en viktig och alltmer växande del av organdonation har man gjort ett EU projektet "Living Organ Donation ... Donation av lever från levande givare. Den som ger en del av sin lever måste vara myndig, helst över 25 år. Donatorn ska vara ... Donation av njure från levande givare. Den som ger en njure måste vara myndig och helt frisk och får därför gå igenom en ...
  http://merorgandonation.se/om-organdonation/levande-donation/
*  Du kan rädda liv - Västerbottens läns landsting
786 organtransplantationer genomfördes, av dessa kom 135 från levande donatorer.. 1190 vävnadstransplantationer utfördes, bland ... Njure samt bit av lever går att donera från en levande givare.. Läs mer: www.livsviktigt.se. Blod. Blod är en färskvara som ... Varje år dör många i väntelistan eftersom det inte finns nog med donatorer för att fylla behovet av organ till alla de ...
  https://www.mynewsdesk.com/se/vasterbottens_lans_landsting/pressreleases/du-kan-raedda-liv-2198454
*  Donation av organ, vävnader och celler | Vårdgivarguiden
De allra flesta personer i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Man kan donera organ, vävnader eller celler. Donation ... De sistnämnda doneras bara av levande donatorer, medan vissa organ respektive celler och vävnader kan doneras både i livet och ... Blodgivning - vanligaste formen av donation bland levande givare. Den vanligaste formen av donation bland levande givare är ... Som levande givare kan man även donera njure, del av lever, höftkulor, stamceller och könsceller, det vill säga spermier och ...
  http://vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Vardriktlinjer/Donation-av-organ-vavnader-och-celler/
*  Organhandel - Wikipedia
... varav endast 136 från levande donatorer. Detta trots att det finns ett flertal fördelar med donation från levande donator. I de ... Donation från levande givare Arkiverad 19 september 2007 hämtat från the Wayback Machine., Donationsrådet. ^ 3 - Organhandel i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Organhandel
*  Hematopoietiska stamceller från navelsträngsblod - PDF
1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med ... organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående ...
  http://docplayer.se/3193939-Hematopoietiska-stamceller-fran-navelstrangsblod.html
*  Fler organdonatorer med specialsköterska - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
Ett annat sätt att öka antalet organ är att förmå fler att bli levande donatorer, att ge bort en njure till en nära anhörig ... är dom enda som pekar uppåt i transplanatationssverige och bland barn görs 7 av 10 transplantationer nu med levande givare. ... har ansvaret för donatorer och kontakten med anhöriga. ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=130043
*  Ditt ställningstagande kan rädda Thereses liv - MOD
425 njurar (135 från levande donatorer). *199 lever (två från levande donatorer) ... Flertalet donatorer har ett släkt- eller vänskapsband till den sjuke men det är inte nödvändigt. Att anonymt ge bort en av sina ... Antalet organdonationer från levande (njure och lever) har minskat och ligger på cirka 150 per år. ...
  http://merorgandonation.se/ditt-stallningstagande-kan-radda-thereses-liv/
*  Sjukdom
Njurar: 296 (varav 116 från levande donatorer). Lever: 109 (varav 8 från levande donatorer) ... Njurar: 435 (varav 184 från levande donatorer). Lever: 156 (varav 4 från levande donatorer) ...
  http://johannaeliza.spotlife.se/category/sjukdom/
*  En skrift för närstående. Om organ- och vävnadsdonation - PDF
Njurtransplantationer med levande donatorer innebär många fördelar. För en omsorgsfullt undersökt Läs mer ... Möjliga donatorer i Sverige 2011. En sammanställning av dödsfall inom intensivvården Möjliga donatorer i Sverige 2011 En ...
  http://docplayer.se/9168431-En-skrift-for-narstaende-om-organ-och-vavnadsdonation.html
*  november 2013
... och det finns många bevis som visar att myndigheterna i Kina använder politiska och religösa fångar som levande donatorer av ...
  http://blogg.vk.se/elisabethbjornsdotter/2013/11/
*  Transplantation - Wikipedia
Donatorer kan vara levande eller en avliden person. I Sverige utfördes den första njurtransplantationen i april 1964 och detta ... Donatorer kan vara levande eller avlidna personer. Blodtransfusion och benmärgstransplantation är speciella fall av ... Majoriteten av döda donatorer de senaste 20 åren är hjärndöda (Donation-after-brain-death [DBD]). Med den fortsatt växande ... I andra fall gäller att den levande organdonatorn antingen har ett till av samma organ (såsom lungor eller njurar) eller kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transplantation
*  Allogeneic stem cell transplantation Patients' and sibling donors' perspectives Annika M Kisch. - ppt ladda ner
Undersöka likheter resp skillnader i upplevelser bland stamcellsdonatorer och andra levande donatorer Fortsättning ... Det finns syskondonatorer som inte skulle accepterats som obesläktade men som accepteras som besläktade donatorer, tex äldre ... Studier för att identifiera behov och skaffa verktyg för att kunna individualisera information och omhändertagande av donatorer ... 3.Urvalskriterierna för besläktade donatorer skiljer sig vanligen från de för obesläktade registerdonatorer. ...
  http://slideplayer.se/slide/8008894/
*  Nyheter - Njurfonden : Njurfonden
För första gången provas nu en ny metod i Sverige som ska hjälpa sjukvården att matcha levande donatorer med rätt… ... Sedan 2010 har andelen levande donatorer per år minskat från drygt 45 till 30 procent 2015. Statistiken från första kvartalet… ... Det blir allt vanligare att patienter letar efter levande organdonatorer på sociala medier. Forskare har nu granskat fenomenet ... öka när sjukhus i Sverige nu planerar att införa ett så kallat njurbytesprogram för levande givare. ...
  http://www.njurfonden.se/nyheter/
*  Fullvuxet organ blev lille Zacks räddning - MOD
Transplantationerna i Sverige bygger, förutom på levande donatorer naturligtvis även på att avlidna personers organ kan ...
  http://merorgandonation.se/fullvuxet-organ-blev-lille-zacks-raddning/
*  Leonard Abrahamssons blogg
Idag säljs och köps organ från levande donatorer på en olaglig, och då följaktligen oreglerad, marknad, som de flesta nog också ... An ethical market in human organs lägger Erin och Harris fram ett förslag om en starkt reglerad marknad för levande donatorer ... Organ som doneras från levande människor är dock av bättre av kvalitet och är därför att föredra. Därför behövs en annan ... Organ som doneras från levande människor är av bättre av kvalitet. Därför behövs en annan lösning ...
  https://leonardabrahamsson.wordpress.com/
*  Seendets vetenskap
... som fås från levande donatorer eller via stamceller ur blodprov.. Det Fazeli främst är intresserad av är signaleringen mellan ... Den här upptäckten gjorde att man kunde följa med händelser på molekylnivå i levande sekvens i realtid. Plötsligt kunde man se ... Skillnaden är att man kan använda STED-mikroskopet för att undersöka levande celler, vilket inte går att göra med ... Problemet är att man inte kan använda levande celler i ett elektronmikroskop, säger Fazeli. ...
  http://mfaa.abo.fi/article/seendets-vetenskap/
*  Situationen i Sverige-arkiv - MOD
Av dessa organ kom 631 från avlidna organ- donatorer och 133 från levande organdonatorer. ... Som en levande mardröm. Så beskriver Beatrice Halby sin tillvaro sedan hon sattes upp på väntelistan. Det råder brist på organ ... Identifieringen av möjliga donatorer har vid 80 intensivvårdsenheter sammantaget ökat med 30 procent jämfört med år 2010. Att ... Möjliga donatorer i Sverige 2011. Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2011. I pdf'en ...
  http://merorgandonation.se/category/vad-vi-gor/situationen-i-sverige/
*  Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation - PDF
Även anonyma (altruistiska) donatorer kan accepteras. Saknas levande givare sätts patienter, som accepterats för ... 24) Finns levande givare kan operationsdatum planeras när utredning av såväl givare som mottagare är slutförd (utredningstidens ... längd kan variera). Tidigare kunde endast nära släktingar komma ifråga som levande givare, men numera har kriterierna vidgats ...
  http://docplayer.se/72417-Riktlinjer-for-fysioterapi-vid-kronisk-njursjukdom-njurtransplantation.html
*  Under donationsveckan kan vi tillsammans rädda liv
... vill Socialstyrelsen få fler svenskar att aktivt ta ställning och samtidigt sprida budskapet att det behövs fler donatorer för ... Även organdonationerna från levande personer minskar, vilket är ett trendbrott efter flera års ökning. Förhoppningen med ... vill Socialstyrelsen få fler svenskar att aktivt ta ställning och samtidigt sprida budskapet att det behövs fler donatorer för ...
  https://www.hjart-lungfonden.se/-Nyheter-/Donationsveckan-2012/
*  Brita Olovsdotter (Tott) - Wikipedia
Det sägs att hon förskaffade sig egendomen Hammersta genom att förfalska sigill efter både levande och döda. Hennes då avlidne ... I målningarna framställs Brita och hennes man knäfallande enligt det mönster donatorer alltid avbildas i valvmålningar av det ... Straffet omvandlades sedan till att bli inmurad levande i Kalmar. Inte heller detta straff förverkligades och hon tillbringade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Brita_Olovsdotter_(Tott)
*  Situationen i Sverige - MOD
Levande donation. Varje år genomförs cirka 150 donationer ifrån levande givare. Det är i huvudsak njurar som transplanteras, ... Antalet donatorer varierar dock stort mellan de olika regionerna som framgår av figuren nedan. Orsakerna till den stora ... Ett etablerat sätt att försöka redovisa antalet organdonationer är att räkna antalet donatorer, per miljon invånare och år. I ... är vårdgivarnas ansvar att möjliga donatorer uppmärksammas. Det är också vårdgivarens ansvar att hjälpa de avlidna att få sin ...
  http://merorgandonation.se/om-organdonation/organdonation-sverige/
*  Konstsamlingen - Konstakademien
Även konstnärsfamiljer och andra generösa donatorer har bidragit till samlingen Den hittills största gåvan av grafik och ... Några utställningar som speglat Akademiens och konstnärernas historia är Levande modell (1994), Ulrica Fredrica Pasch (1996), ...
  https://konstakademien.se/konstsamlingen/
*  Var du bor avgör chansen för nya organ - MOD
Det är en levande mardröm att vänta på ett nytt organ. Man väntar på ett nytt liv. Men man vet inte när samtalet kommer, säger ... Skillnaderna i hur regionerna lyckas hitta donatorer är stora, visar en rapport från Socialstyrelsen.. Foto: Leif R Jansson/TT ... I regioner som lyckats bäst identifierades omkring 22 donatorer per en miljon invånare förra året medan inte ens hälften så ...
  http://merorgandonation.se/var-du-bor-avgor-chansen-nya-organ/
*  Statens fastighetsverk
Jag vill rikta mitt varmaste tack till våra donatorer.. Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum. - Nya Skissernas Museum ... Det är i allra högsta grad levande, det förändras med årstiderna och bildar flera olika rum för både stillhet och rörelse. ... skydd av skog framhålls ofta att staten ska ta ett extra stort ansvar för skydd av skog och uppfyllandet av miljömålet Levande ...
  https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk?k=Eker%C3%B6+kommun

Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Döden: Döden är livets upphörande, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadium, att alla levande ting förr eller senare dör.Gallgång: Gallgången, eller stora gallgången (ductus choledochus) är den del av galledaren som går från föreningsstället av levergången (ductus hepaticus communis) och gallblåsegången (ductus cysticus) på sin väg till tolvfingertarmen (duodenum) (tolvfingertarmen finns inte med i illustrationen nedan). I gallgången mynnar också pancreasgången (ductus pancreaticus).Takrolimus: Takrolimus är en läkemedelssubstans som har flera användningsområden.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Cholecystektomi: Cholecystektomi är ett ingrepp som innebär bortoperation av gallblåsan, till exempel vid cholecystit, gallblåsecancer eller – vanligast – gallsten.Xinchang: Xinchang, även känt som Sinchang, är ett härad i östra Kina, och tillhör stadsprefekturen Shaoxing i provinsen Zhejiang. Befolkningen uppgick till 414 907 invånare vid folkräkningen år 2000, varav 135 110 invånare bodde i huvudorten Xinchang.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.


  • Fler
  • Några av de kriterier som diskuteras är i vilken grad man bör acceptera fler donatorer som har avvikande: body mass index (BMI), ålder och hypertension. (merorgandonation.se)
  • Med Donationsveckan vill Socialstyrelsen få fler svenskar att aktivt ta ställning och samtidigt sprida budskapet att det behövs fler donatorer för att rädda liv. (hjart-lungfonden.se)
  • celler
  • Problemet är att man inte kan använda levande celler i ett elektronmikroskop, säger Fazeli. (abo.fi)
  • De används till att göra avbildningsmetoderna så bra som möjligt innan man analyserar prover bestående av mänskliga celler, som fås från levande donatorer eller via stamceller ur blodprov. (abo.fi)