Loading...


Leishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Leishmaniasis, kutan: Endemisk sjukdom som kännetecknas av enstaka eller flera avgränsade utslag på utsatta hudområden som typiskt blir såriga. Sjukdomen har delats in i den gamla världens och den nya världens former. Den gamla världens leishmaniasis är indelad i tre distinkta typer, beroende på epidemiologi och kliniska tecken, och orsakas av arter tillhörande L. tropica och L. aethiopica, såväl som av arter tillhörande släktet L. major. Nya världens leishmaniasis, även kallad amerikansk leishmaniasis, förekommer i Syd- och Centralamerika och orsakas av arter tillhörande L. mexicana eller L. braziliensis.Leishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Leishmaniasis, mukokutan: En form av Nya världens kutana leishmaniasis, orsakad av L. braziliensis-arter, som kännetecknas av kronisk, fortskridande spridning av sårbildningar till näsans, svalgets och kindernas slemhinnor efter att det första hudangreppet visat sig. Nästäppa och näsblod är ofta förekommande symtom.Protozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.Leishmania: Ett släkte flagellatprotozoer som omfattar ett flertal humanpatogena arter. Organismerna har ett amastigot- och ett promastigotstadium i sin livscykel. Baserat på enzymstudier har detta enda släkte delats in i två undersläkten, Leishmania leishmania och Leishmania viannia. Arter tillhörande L. leishmania är L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana och L. tropica. Undersläktet L. viannia omfattar arterna L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi och L. shawi.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Leishmania braziliensis: En parasitisk hemoflagellat av undersläktet Leishmania viannia som ger infektion hos människor och djur. Den orsakar kutan ("orientböld"), diffus kutan och mukokutan leishmaniasis, beroende på underart av parasiten. Smittan sprids genom sandmyggan Lutzomyia. Leishmania braziliensis omfattar underarterna L. braziliensis och L. peruviana. Uta, en kutan form av leishmaniasis i den nya världen, orsakas av underarten peruviana.Leishmania donovani: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Sandmyggorna Phlebotomus och Lutzomyia fungerar som vektorer.PsychodidaeLeishmaniasis, diffus kutan: En form av kutan leishmaniasis som orsakas av Leishmania aethiopica i Etiopien och Kenya, L. pifanoi i Venezuela, L. braziliensis i Sydamerika och L. mexicana i Centralamerika. Denna sjukdom kännetecknas av omfattande utbredning av hudsår utan viskeral påverkan.Meglumin: 1-deoxi-1-(metylamino)-D-glucitol, ett derivat av sorbitol där hydroxylgruppen i position 1 bytts ut mot en metylaminogrupp. Det används ofta tillsammans med joderade organiska föreningar som kontrastmedel.LeishmaniavaccinerAntimon: Ett metalliskt grundämne med stark silverglans; blågrå lyster på oxiderade ytor. Kemiskt tecken är Sb (lat. stibium), atomnummer 51 och atomvikt 121,57. Det bildar olika salter, både av medicinsk bety delse och giftiga.PhlebotomusAntimonnatriumglukonat: En antimonförening där metallen kan vara femvärd eller trevärd. Det femvärda glukonatet används vid leishmaniasis, medan det trevärda mest används vid schistosomiasis.Leishmania tropica: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som orsakar infektion hos människor och gnagare. Parasiterna ger upphov till en sjukdom som kallas orientböld, en form av kutan leishmaniasis i den gamla världen.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Leishmania guyanensis: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania viannia som infekterar människor och djur och ger upphov till mukokutan leishmaniasis. Smittan överförs med sandmyggan Lutzomyia.Leishmania major: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar kutan leishmaniasis ("orientböld") i den gamla världen. Smittan överförs med sandmyggan Phlebotomus.Leishmania mexicana: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur, inklusive gnagare. Leishmania mexicana-komplexet orsakar både kutan (orientböld) och diffus kutan leishmaniasis, och innehåller underarterna amazonensis, garnhami, mexicana, pifanoi och venezuelensis. L. m. mexicana ger upphov till chiclerosår, en typ av kutan leishmaniasis i den nya världen. Smittan tycks överföras med sandmyggan Lutzomyia.Protozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Endemiska sjukdomar: Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.Protozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.OrganometallföreningarBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.ParomomycinFosforylkolin: Kalcium- och magnesiumsalter som används för behandling av störd lever-gallvägsfunktion.Kinetoplast-DNA: DNA i kinetoplaster, specialiserade mitokondrier hos trypanosomer och liknande parasitära protozoer inom ordningen Kinetoplastida. Kinetoplast-DNA består av ett komplicerat nätverk av otaliga katenerade ringar av två klasser; den ena utgörs av ett stort antal små duplexringar av DNA, s k miniringar, med en ungefärlig längd av 2000 baspar; den andra utgörs av några dussintal avsevärt större ringar, s k maxiringar, ca 37 kb långa.ProtozovaccinerParasite LoadHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.SudanAmfotericin B: En makrolid (ett antibiotikum) mot svamp som erhålls ur Streptomyces nodosus.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.InsektsbekämpningVenezuelaParasitologiPentamidinIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Möss, inavlade BALB CProtozoproteinerColombia: Stat i nordvästra Sydamerika, gränsande mot Stilla havet i väster, Karibiska havet i nordväst, Venezuela och Brasilien i nordost och öster, Peru och Ecuador i söder. Landets yta är 1,14 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 38 miljoner invånare. Huvudstaden heter Bogota.Argentina: Republik i södra Sydamerika, till ytan (2.767.000 km2) det näst största landet på kontinenten. Folkmängden uppgår till 35 miljoner, varav ca 12 miljoner bor i huvudstaden Buenos Aires. Officiellt språ k är spanska.HudsårSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Serologiska testerSensitivitet och specificitetHudtester: Epikutan- eller intradermaltest för påvisande av fördröjd eller omedelbar överkänslighet. Testmetoderna används vid diagnosticering av överkänslighet eller bestämning av cellulär immunitet.NepalPolymeraskedjereaktionZoonoserAgglutinationstester: Undersökningar som bygger på att celler, mikroorganismer eller partiklar klumpar ihop sig när de blandas med specifikt antiserum.Bolivia: Republik i Sydamerika med en yta av drygt 1 miljon km2 och en folkmängd på 7,6 miljoner invånare. Huvudstaden heter La Paz och spanska är det officiella språket.PeruHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Interferon Type IIBenseton: Ytaktivt, bakteriedödande desinfektionsmedel bestående av en katjonisk, kvartär ammoniumförening. Det används i läkemedel, deodoranter, munvatten osv., samt som konserveringsmedel. Medlet är giftigt v id förtäring.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.BefolkningstäthetEuglenozoa InfectionsParasitologisk resistensbestämningTrypanociderNeglected DiseasesPanamaGeography, MedicalImmunochromatographyHyraxar: Små däggdjur av ordningen Hyracoidea (klippgrävlingar).Afghanistan: Republik i sydvästra Asien med en yta av ca 650 000 km2. Folkmängden uppgår till ca 23 miljoner invånare. I huvudstaden Kabul bor ca 400 000 invånare. De två viktigaste språken i landet är pashto och dari.Mesocricetus: Ett släkte (hamster) av familjen Muridae med tre arter. De husdjursstammar som finns nu kommer från individer som hämtades från Syrien. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning.TunisienGnagare: En däggdjursordning omfattande 29 familjer och många släkten.Interleukin-10: En faktor som medverkar i regleringen av mastcelltillväxt. Den produceras av t- och B-celler och uppvisar omfattande homologi med BCRFI-genen hos Epstein-Barrviruset.SeasonsIntradermala tester: Hudtester som genomförs genom injicering av det sensibliserande ämnet.Etiopien: Stat i östra Afrika, gränsande till Röda havet, Djibouti och Somalia i öster, Eritrea i norr, Sudan i väster och Kenya i söder. Landets yta är 1,13 miljoner km2, och folkmängden uppgår till 65,8 miljoner invånare (2002). Huvudstad är Addis Abeba.Iran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Military FacilitiesEcuador: Stat vid ekvatorn i nordvästra Sydamerika. Landet gränsar mot Stilla havet i väster och Colombia och Peru i norr, öster och söder. Ytan är 283 560 km2, inklusive Galapagosöarna, och folkmängden uppgår till ca 13,1 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Quito.Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.SurinamTh1-cellerAsymptomatic InfectionsInsektsbett och insektsstick: Bett och stick orsakade av insekter.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Bangladesh: Republik i Asien, nordost om Indien. Ytan är 147 600 km2, och folkmängden uppgår till ca 125 miljoner. Huvudstaden Dhaka har mer än 6 miljoner invånare. Officiellt språk är bengali, och officiell reli gion är islam.Topografi, medicinskAIDS-relaterade opportunistiska infektioner: Opportunistiska infektioner hos HIV-positiva patienter. De vanligaste är lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii, Kaposis sarkom, kryptosporidios, herpes simplex, toxoplasmos, kryptokockos och Mycobacterium avium-komplex, Microsporidiuminfektioner och Cytomegalovirusinfektioner.Eyelid DiseasesChagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.SovjetunionenAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.Medelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.Franska Guyana: Franskt protektorat vid Atlantkusten i nordöstra Sydamerika, gränsande till Surinam och Brasilien. Ytan uppgår till 89 150 km2, och folkmängden är ca 187 000 invånare (2003). Huvudstaden heter Cayenne. Franska Guyana är det enda icke-oberoende landet i Sydamerika.TrypanosomiasisRinofymInterleukin-4: En löslig faktor som produceras av aktiverade T-lymfocyter och ger upphov till tillväxt och differentiering av B-celler. Interleukin-4 inducerar uttryck av klass II-MHC och Fc-receptorer på B-celler. Det har också verkan på T-lymfocyter, mastceller och flera andra hematopoetiska celler, inklusive granulocyt-, megakaryocyt- och erytroidförelöpare, samt makrofager.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Marocko: Konstitutionell monarki i nordvästra Afrika, gränsande till Medelhavet i norr, Atlanten i väster, Algeriet i öster och Västsahara i söder. Landets yta är 446 550 km2, och folkmängden uppgår till ca 33,7 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Rabat.TropikmedicinAnsiktsdermatoser: Hudsjukdomar i ansiktet.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Hypersensitivity, DelayedResorParasitsjukdomarCoinfectionCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.PyretrinerCytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Försvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Läkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.BehandlingsresultatSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Centralasien: En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Allopurinol: En xantinoxidashämmare som minskar produktionen av urinsyra.Interleukin-12: Ett heterodimert cytokin som stimulerar till produktion av interferon-gamma i T-celler och NK-celler och som även inducerar differentiering av Th1-hjälparceller. Det medverkar till initiering av cellförmedlad immunitet.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Spetälska, knölig: En kronisk, smittsam infektionssjukdom som utgör en huvudtyp av spetälska. Sjukdomen orsakas av Mycobacterium leprae och yttrar sig som diffusa, gryniga hudsår i form av knölar och blämmor. De perifera nerverna drabbas symmetriskt, och i framskridet stadium av sjukdomen ses nervpåverkan.Avmagring: Kliniskt påtaglig utmärgling, oftast till följd av sjukdom eller näringsbrist. Syn. emaceration.Ribosomseparations-DNA: De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).Ytteröra: Den del av örat som är utanför trumhinnan, dvs yttre hörselgången och öronmusslan.Kornsvulst: En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.Trypanosoma cruziVeterinärmedicinHudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.Liposomer: Konstgjorda, små, enkla eller flerskiktsblåsor (tillverkade av lecitiner eller andra lipider) som används för transport av olika biologiska molekyler eller molekylkomplex till celler, t ex läkemedel eller gener. De används även för undersökning av membran och membranproteiner.Africa, Eastern: Det geografiska område av Afrika som omfattar Burundi, Djibouti, Etiopien, Kenya, Ruanda, Somalia, Sudan, Tanzania och Uganda.Benmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Immunitet, cellulär: De immunreaktioner som förmedlas av antigenaktiverade T-lymfocyter via lymfokiner eller direkt celltoxicitet. Detta sker utan förekomst av cirkulerande antikroppar eller i fall där antikroppar spelar en underordnad roll.PerissodactylaLeversjukdomar, parasitära: Leversjukdomar orsakade av infektioner genom parasiter, som t ex bandmaskar och sugmaskar.Sri LankaSeroepidemiologiska studierMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Sjukdomsmottaglighet: Förhållanden i kroppen som får kroppsvävnaderna att reagera på speciella sätt på vissa yttre stimuli, och sålunda gör individen ovanligt benägen för vissa sjukdomar.Azurfärg: Grönt, kristallint eller pulverformigt ämne för färgning av biologiska preparat.Leishmaniavirus: Ett släkte RNA-virus hos protozoer av familjen Totiviridae. Flera olika stammar av Leishmania infekteras av ett antal olika virusarter. Typarten är Leishmania RNA-virus 1-1.ArtsspecificitetTrifluralinLeukocyter, mononukleära: Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. Till formen kan de skiljas från mogna, kornförande leukocyter genom sina stora, loblösa kärnor och frånvaro av grova, kraftigt färgade cytoplasmakorn.TätortsbefolkningSalivproteiner och peptiderTeststickorGeografiska informationssystem: Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.Möss, inavlade C57BLLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Antimonkaliumtartrat: Bis(mu-(2,3-dihydroxybutandioato(4-)-0(1),0(2):0(3),0(4)))diantimonat(2-)-dikaliumtrihydrat, stereoisomer. Ett gift mot schistosomer som möjligen kan ha effekt på andra parasiter. Bland andra biverkni ngar kan det ge dödlig hjärttoxicitet.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Läkemedelstillförsel, lokalRekombinanta proteinerT-lymfocyterArginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Polymorfism, restriktionsfragmentlängdImmunsupprimerad värd: Människa eller djur vars immunförsvar är bristfälligt pga immundefektsjukdom eller annan sjukdom, eller pga medicinering med immunsupprimerande läkemedel eller strålbehandling.

*  Leishmaniasis - Wikipedia
Infektion hos människa orsakas av över 20 olika arter av Leishmania. Riskfaktorer innefattar bland annat: fattigdom, ... För infektion kan paromomycin, fluconazol eller pentamidin vara effektivt. Kring 12 miljoner individer är i nuläget drabbade i ... Leishmaniasis eller orientböld är en sjukdom som orsakas av protozo-parasiter av genus Leishmania och sprids genom bettet från ... Utöver det kan visceral infektion även diagnosticeras via blodprov. Leishmaniasis kan i viss mån undvikas genom att sova under ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Leishmaniasis
*  Lunginflammation, Rickettsia - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3171
*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030
*  Ögonlocksförträngning - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=417
*  Ansiktsspasm, halvsidig - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1690
*  Kromosomavvikelser - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=731
*  Pierre Robins syndrom - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3120
*  Hepatit B, kronisk - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1734
*  Leukemia, Megakaryocytic, Acute - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2208
*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689
*  Bulbär pares, progressiv - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=507
*  Feminisering - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1334
*  Djursjukdomar - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=228
*  Finnar - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=39
*  Stråldermatit - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3373
*  Immunproliferativ rubbning i tunntarmen - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1983
*  Hemorragisk feber med renalt syndrom - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1714
*  Kromosomdeletion - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=733
*  Tumörer i talgkörtlar - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3562
*  Aortaförträngning - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=259
*  Salmonella-matförgiftning - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3508
*  Jättecellstumör i skelettet - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1493
*  Epiduraltumörer - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1201
*  Pseudohermafroditism - lookfordiagnosis.com
Leishmania-infektion. * Leishmaniasis, kutan. * Leishmaniasis, diffus kutan. * Leishmaniasis, mukokutan. * Leishmaniasis, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3299

LeishmaniasisErgosterolAntimonoxid: Antimonoxid finns i naturen i valentinit och senarmontit, men kan också framställas genom oxidering av antimon med utspädd salpetersyra. Vid upphettning blir den gul, men återtar vit färg vid avkylning.KornmalMiniatyrbullterrierNannostomus anduzei: Nannostomus anduzei är en fiskart som beskrevs av Fernandez och Weitzman, 1987. Nannostomus anduzei ingår i släktet Nannostomus och familjen Lebiasinidae.Metallocen: En metallocen är, inom kemi och speciellt metallorganisk kemi, en förening som består av en aromatisk organisk ligand bunden till en metall.State University of CampinasKennelklubbSt. Mary's UniversityVenezuelabukten: Venezuelabukten () är en bukt eller havsvik i Venezuela vid Sydamerikas norra kust mot Karibiska havet. Bukten sträcker sig omkring 240 kilometer från öst till väst och 120 kilometer från norr till söder.Brittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandPlan Colombia: Plan Colombia syftar på det antidroginitativ som USA:s före detta president Bill Clinton presenterade i januari 2000, och som därefter formaliserades som en amerikansk lag. Planen var att genom en signifikant upptrappning av de amerikanska insatserna få stopp på kokainsmugglingen från Colombia till USA.Partido de MonteUlcusDike: Dike är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar, skogsmark, vägar och järnvägar. Man skiljer på öppna diken och täckdiken.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Vigna umbellata: Vigna umbellata är en ärtväxtart som först beskrevs av Carl Peter Thunberg, och fick sitt nu gällande namn av Jisaburo Ohwi och Hiroyoshi Ohashi. Vigna umbellata ingår i släktet vignabönor, och familjen ärtväxter.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.La Paz FC: La Paz Fútbol Club, oftast enbart La Paz FC, är en fotbollsklubb från huvudstaden i Bolivia, La Paz. Klubben bildades den 30 maj 1989 och spelar sina hemmamatcher på Estadio Cosmos79 som tar cirka 4 000 åskådare vid fullsatt och ligger i kommunen El Alto strax utanför La Paz.Vaya Con DiosATC-kod D08: Antiseptika och sårmedel: ==D08A Antiseptika och sårmedel==Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Epizooti: Epizooti är en utbredd smittspridning av en allvarlig, smittsam djursjukdom.Epizooti i NationalencyklopedinDistriktsveterinärerna: Smittskydd och epizooti, läst 2014-10-03 Läran om sådana sjukdomar och deras utbredning kallas epizootiologi.Bagh-e Babur: miniatyr|300px|Insidan av Baburs trädgårdar i [[Kabul, Afghanistan.]]Lista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Amhara (folk): Amhara (amhariska: አማራ, även amharer, tidigare kallade abyssinier) är en folkgrupp i Etiopien, i de centrala delarna av höglandet. De är koptiska kristna och härstammar från semitiska erövrare som kom från södra Arabien från omkring 500 f.Farzan Athari: Farzan Athari (persiska: فرزان اطهری), född 26 juni 1984 i Teheran, Iran, svensk-iransk fotomodell och skådespelare.Aberdeen Proving Grounds: Aberdeen Proving Gounds är ett skjutfält i Maryland, USA som tillhör USA:s armé, beläget 110 kilometer från Washington D. C..Ecuador vid världsmästerskapen i friidrott 2009: Ecuador åkte till Världsmästerskapen i friidrott 2009 i Berlin med en trupp som bestod av 10 aktiva friidrottare. Flera av deltagarna från Ecuador ställde dock upp i flera grenar.Harttiella crassicauda: Harttiella crassicauda är en fiskart som först beskrevs av Boeseman, 1953. Harttiella crassicauda ingår i släktet Harttiella och familjen Loricariidae.Getingallergi: Getingallergi är allergi mot getingar och förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen i Sverige.Cox's Bazar: Cox's Bazar är en stad i sydöstra Bangladesh. Den ligger vid kusten mot Bengaliska viken, och tillhör Chittagongprovinsen.Jevgenij Pavlovskij: Jevgenij Nikanorovitj Pavlovskij (på ryska Евге́ний Никано́рович Павло́вский), född 1884, död 1965, var en rysk parasitolog och zoolog. Han utvecklade ekologisk forskning om parasiter och bärare av dem.Massaria platani: Massaria platani är en svampartRabenhorst (1861) , In: Fungi europ. exsicc.Cayennepeppar: Cayennepeppar är samlingsnamn för en grupp sorter inom arten spanskpeppar (Capsicum annuum). Gruppen är uppkallad efter staden Cayenne i Franska Guyana och dess frukter är populära som krydda i starkt smakande, "heta", anrättningar.

  • leder
  • Utan behandling pågår replikations-processen i värddjurets celler resten av dess liv, därför leder infektion till kroniska sjukdomstillstånd. (wikipedia.org)