Loading...


Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Leishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Leishmania: Ett släkte flagellatprotozoer som omfattar ett flertal humanpatogena arter. Organismerna har ett amastigot- och ett promastigotstadium i sin livscykel. Baserat på enzymstudier har detta enda släkte delats in i två undersläkten, Leishmania leishmania och Leishmania viannia. Arter tillhörande L. leishmania är L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana och L. tropica. Undersläktet L. viannia omfattar arterna L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi och L. shawi.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Leishmania major: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar kutan leishmaniasis ("orientböld") i den gamla världen. Smittan överförs med sandmyggan Phlebotomus.Leishmania donovani: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Sandmyggorna Phlebotomus och Lutzomyia fungerar som vektorer.PhlebotomusLeishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Protozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.Leishmania mexicana: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur, inklusive gnagare. Leishmania mexicana-komplexet orsakar både kutan (orientböld) och diffus kutan leishmaniasis, och innehåller underarterna amazonensis, garnhami, mexicana, pifanoi och venezuelensis. L. m. mexicana ger upphov till chiclerosår, en typ av kutan leishmaniasis i den nya världen. Smittan tycks överföras med sandmyggan Lutzomyia.Leishmania braziliensis: En parasitisk hemoflagellat av undersläktet Leishmania viannia som ger infektion hos människor och djur. Den orsakar kutan ("orientböld"), diffus kutan och mukokutan leishmaniasis, beroende på underart av parasiten. Smittan sprids genom sandmyggan Lutzomyia. Leishmania braziliensis omfattar underarterna L. braziliensis och L. peruviana. Uta, en kutan form av leishmaniasis i den nya världen, orsakas av underarten peruviana.PsychodidaeLeishmaniasis, kutan: Endemisk sjukdom som kännetecknas av enstaka eller flera avgränsade utslag på utsatta hudområden som typiskt blir såriga. Sjukdomen har delats in i den gamla världens och den nya världens former. Den gamla världens leishmaniasis är indelad i tre distinkta typer, beroende på epidemiologi och kliniska tecken, och orsakas av arter tillhörande L. tropica och L. aethiopica, såväl som av arter tillhörande släktet L. major. Nya världens leishmaniasis, även kallad amerikansk leishmaniasis, förekommer i Syd- och Centralamerika och orsakas av arter tillhörande L. mexicana eller L. braziliensis.Parasite LoadAntimon: Ett metalliskt grundämne med stark silverglans; blågrå lyster på oxiderade ytor. Kemiskt tecken är Sb (lat. stibium), atomnummer 51 och atomvikt 121,57. Det bildar olika salter, både av medicinsk bety delse och giftiga.Kinetoplast-DNA: DNA i kinetoplaster, specialiserade mitokondrier hos trypanosomer och liknande parasitära protozoer inom ordningen Kinetoplastida. Kinetoplast-DNA består av ett komplicerat nätverk av otaliga katenerade ringar av två klasser; den ena utgörs av ett stort antal små duplexringar av DNA, s k miniringar, med en ungefärlig längd av 2000 baspar; den andra utgörs av några dussintal avsevärt större ringar, s k maxiringar, ca 37 kb långa.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Leishmania tropica: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som orsakar infektion hos människor och gnagare. Parasiterna ger upphov till en sjukdom som kallas orientböld, en form av kutan leishmaniasis i den gamla världen.Protozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.Meglumin: 1-deoxi-1-(metylamino)-D-glucitol, ett derivat av sorbitol där hydroxylgruppen i position 1 bytts ut mot en metylaminogrupp. Det används ofta tillsammans med joderade organiska föreningar som kontrastmedel.Protozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.ProtozoproteinerLeishmaniavaccinerDidelphis: Ett släkte stora pungråttor i familjen Didelphidae, hemmahörande på den amerikanska kontinenten. Arten Didelphis virginiana är förhärskande i Nordamerika.ParasitologiRhipicephalus sanguineusParasitologisk resistensbestämningSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Leishmania guyanensis: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania viannia som infekterar människor och djur och ger upphov till mukokutan leishmaniasis. Smittan överförs med sandmyggan Lutzomyia.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Genom, protozoiskt: Den kompletta arvsmassan i kromosomuppsättningen hos en protozo.ProtozovaccinerAntimonnatriumglukonat: En antimonförening där metallen kan vara femvärd eller trevärd. Det femvärda glukonatet används vid leishmaniasis, medan det trevärda mest används vid schistosomiasis.Möss, inavlade BALB CAsymptomatic InfectionsPortugalInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Ehrlichia canisRNA, protozoisktSerologiska testerFosforylkolin: Kalcium- och magnesiumsalter som används för behandling av störd lever-gallvägsfunktion.Protozogener: Arvsmassan hos protozoer.ImmunochromatographyOrganometallföreningarEndemiska sjukdomar: Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.Parasitsjukdomar, djurPolymeraskedjereaktionSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Dirofilaria immitis: En filariaparasit som främst ses hos hundar, men som även förekommer hos rävar, vargar och människor. Parasiten överförs av myggor.Leishmaniasis, mukokutan: En form av Nya världens kutana leishmaniasis, orsakad av L. braziliensis-arter, som kännetecknas av kronisk, fortskridande spridning av sårbildningar till näsans, svalgets och kindernas slemhinnor efter att det första hudangreppet visat sig. Nästäppa och näsblod är ofta förekommande symtom.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Insektsbett och insektsstick: Bett och stick orsakade av insekter.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SpanienSeroepidemiologiska studierLäkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.Mesocricetus: Ett släkte (hamster) av familjen Muridae med tre arter. De husdjursstammar som finns nu kommer från individer som hämtades från Syrien. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning.Medelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.ZoonoserTrypanociderMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Sensitivitet och specificitet

*  Att tänka på vid köp av hund - SVA
Leishmanios (framför allt Leishmania infantum). Den parasit som orsakar leishmanios hos både hundar och människor sprids via ... Leishmanios (Leishmania donovani) I ett blodprov kan man leta efter antikroppar mot parasiten. Blodprov används både när hundar ...
  https://www.sva.se/djurhalsa/hund/att-tanka-pa-vid-kop-av-hund
*  Kala-azar - Wikipedia
Leishmania donovani eller Leishmania infantum), som överförs genom bett av sandmyggor. Insekten förekommer i tropiska och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kala-azar
*  Leishmaniasis
Leishmania chagas (även känd som Leishmania infantum). Dessa två arter ingår i samma komplex. ... Leishmania viannia panamensis. Leishmania viannia peruviana. Dessa fyra underarter utgör ett undersläkte inom släktet ... Cutan leishmanias. Detta är den vanligaste formen av leishmaniasis och den yttrar sig i form av sår på huden. Ett gammalt ... Den orsakas av parasiter tillhörandes släktet Leishmania. Av de 30 arter som ingår i släktet och som kan ha däggdjur som ...
  http://www.reseradet.se/leishmaniasis/
*  Leishmania - Wikipedia
Hundar är värddjur för L. infantum, olika gnagare är huvudsakliga värddjur för L. major som ger en typ av hudskador på ... Leishmania är ett släkte av parasiter som orsakar olika typer av sjukdomen leishmaniasis. Sjukdomen sprids från ett värddjur ... Leishmania överförs då en infekterad sandmyggehona sticker en värd för att suga blod. I människans immunförsvar finns ... Odling kan också ske i de fall inga amastigoter är synliga för att säkerställa att Leishmania inte förekommer . Avgörande ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Leishmania
*  Svenska Magasinet Juni 2013 by Svenska Magasinet, Spanien - issuu
Infante, - C/ Infante, Conjunto Conjunto KYRKOR KYRKOR Club Club Nórdico Nórdico Islas del IslasSol, delTorre Sol, Torre del ... problem kan ytterligare test bli nödvändiga; t ex leishmania, fästingfeber, reumatism, hosta, diabetes m fl. Vi gör en ... Almuñécar - Blas Infante Arch ▶ Benalmadena - Plaza de Alguail. Vernissage: fredagen den 28 juni, kl. 15.00. Utställningen är ... även i sådana här sammanhang som vid detta högtidliga tillfälle i kulturhuset Blas Infante i Casares. "Jag är svensk och ...
  https://issuu.com/svenskamagasinet/docs/juni2013

LeishmaniasisMiniatyrbullterrierKornmalErgosterolAntimonoxid: Antimonoxid finns i naturen i valentinit och senarmontit, men kan också framställas genom oxidering av antimon med utspädd salpetersyra. Vid upphettning blir den gul, men återtar vit färg vid avkylning.KennelklubbSicyases sanguineus: Sicyases sanguineus är en fiskart som beskrevs av Müller och Troschel, 1843. Sicyases sanguineus ingår i släktet Sicyases och familjen dubbelsugarfiskar.Nannostomus anduzei: Nannostomus anduzei är en fiskart som beskrevs av Fernandez och Weitzman, 1987. Nannostomus anduzei ingår i släktet Nannostomus och familjen Lebiasinidae.State University of CampinasLissabons zoo: miniatyr|Huvudentré.Erlichia: Erlichia är en gramnegativ bakterie Anaplasma phagocytophilum, av typen rickettsier och kan orsaka sjukdomen ehrlichios, i Sverige även kallad fästingfeber. Den ger influensaliknande symptom med feber och kraftlöshet.Metallocen: En metallocen är, inom kemi och speciellt metallorganisk kemi, en förening som består av en aromatisk organisk ligand bunden till en metall.Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Dike: Dike är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar, skogsmark, vägar och järnvägar. Man skiljer på öppna diken och täckdiken.Hjärtmask: Hjärtmask (Dirofilaria immitisJoseph Leidy 1856) är en parasitisk mask som tillhör stammen nematoda (rundmaskar). Maskarna är smala, vita och kan bli upp till 30 centimeter långa.Getingallergi: Getingallergi är allergi mot getingar och förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen i Sverige.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Andalusier: Andalusier är en hästras som ursprungligen kommer från Andalusien i södra Spanien. De härstammar från de berömda spanska hästarna som existerade under medeltiden.Massaria platani: Massaria platani är en svampartRabenhorst (1861) , In: Fungi europ. exsicc.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.