Läkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Immunmodulerande medel: Substanser som förstärker, stimulerar, aktiverar eller modulerar såväl det cellulära som humorala immunsvaret. De klassiska medlen (Freunds adjuvans, BCG, Corynebacterium parvum m fl) innehåller bakteriella antigener. Några är endogena (t ex histamin, interferon, transfer factor, interleukin-1). De kan vara antingen ospecifika eller antigenspecifika.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Freunds adjuvans: En antigenlösning i oljeemulsion, som i fullständig beredning består av avdödade, torkade mykobakterier, oftast M. tuberculosis, utblandade i oljan. Blandningen har förmåga att stimulera cellförmedlad immunitet, och ökar produktionen av vissa immunglobuliner hos en del djur. Den ofullständiga beredningen innehåller inte mykobakterier.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Strålbehandling, understödjandeCisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Cyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.BehandlingsresultatDoxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.TumörstadieindelningNeoadjuvant behandlingSurvival AnalysisFarmaceutiska adjuvantia: Medel som förstärker verkan av ett läkemedel, genom att påverka upptag, verkningsmekanism, metabolism eller utsöndring.PrognosSurvival RateTumörrecidiv, lokaltMetotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.PaklitaxelKarboplatin: En organoplatinaförening med antitumörverkan.VinblastinTaxoiderAntimetaboliter vid cancerterapi: Antimetabolitpreparat som används i behandling av cancer.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Induction ChemotherapyAntracykliner: Organiska föreningar med tetrahydronaftacenedion i ringstruktur bundet till aminosockret daunosamin med en glykosidbindning.OrganoplatinaföreningarLäkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.DeoxicytidinIfosfamid: Isomer av cyklofosfamid som har alkylerande verkan och används som immunsuppressivt medel.TumörerBleomycin: Ett komplex av glykopeptidantibiotika från Streptomyces verticillus bestående av bleomycin A2 och B2. Det hämmar DNA-metabolism och används som antitumörmedel, särskilt vid fasta tumörer.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Alkylerande cellgifter: En klass läkemedel som skiljer sig från andra alkylerande medel genom att ha en enda funktion, vilket hindrar dem från att korsbinda cellulära makromolekyler. De kräver metabolisk aktivering till en p rodukt med antitumörverkan och närvaro av N-metylgrupper i strukturen, vilka efter metabolisering kan modifiera cell-DNA kovalent. De enskilda preparatens verkningsmekanismer är inte helt klarlagda.TidsfaktorerMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.TamoxifenLymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Lungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Kliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Salvage-terapiCancerkemoterapi, regional perfusionKaplan-Meier EstimateTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.TestikeltumörerOvarian NeoplasmsCellgifter, hormonella: Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.Cytarabin: En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. Cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar DNA-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns S-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.StrålbehandlingProspektiva studierNeutropeniAluminiumhydroxid: Hydrerat aluminium. En förening med många biomedicinska tillämpningar: som magsyraneutraliserande medel, som antiperspirant, i tandkräm, som emulgeringsmedel, som tillsats i bakteriologiska preparat o ch vacciner, för vattenrening osv.Cellgifter, naturmedelDakarbazin: Ett cancermedel med avsevärd verkan mot melanom.Kräkning: Utstötning av maginnehållet genom munnen.Randomiserade kliniska prövningar, principerIllamående: En oroskänsla i magen, ofta i förening med behov att kräkas. Vanliga orsaker är påbörjad graviditet. sjö- och åksjuka, emotionell påfrestning, svår smärta, matförgiftning och olika enterovirusinfektioner.AutotransplantationTumörmarkörer, biologiskaAntibiotika vid cancerterapi: Antibiotika som motverkar tumörer.Hjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Non-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.Lomustin: Ett alkylerande ämne som är ett värdefullt medel mot såväl blodcancer som fasta tumörer.TegafurSkelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Hodgkins sjukdom: En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.RecurrenceAntibodies, Monoclonal, HumanizedMitomycin: Ett antibiotiskt ämne med antitumörverkan som produceras av Streptomyces caespitosus. Det tillhör gruppen bi-eller trifunktionella alkylerande ämnen som ger upphov till korslänkning av DNA och blockerar DNA-syntes.Tumörer, germinalcells- och embryonalaGranulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Karmustin: Ett ospecifikt, alkylerande cellcykelfasantitumörmedel. Det används vid behandling av hjärntumörer och en del andra elakartade cancerformer. Enligt "Fourth Annual Report on Carcinogens" (1985) kan med let antas vara karcinogent.OsteosarkomLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Kamptotecin: En alkaloid från stammen på Camptotheca acuminata, ett träd hemmahörande i Kina. Substansen hämmar selektivt kärnenzymet DNA topoisomeras. Ett flertal halvsyntetiska kamptotecinanaloger har visat antitumöraktivitet.StrålbehandlingsdosPlatinaföreningarMöss, inavlade BALB CMastektomi: Kirurgiskt avlägsnande av bröstkörtel.Receptors, EstrogenDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).TiotepaKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Infusioner, intraarteriella: Lokal tillförsel av läkemedel via artärkateter. Ofta används pump för att driva lösningen genom katetern. Tekniken används för cancerbehandling, behandling av mag-tarmblödning, infektion och perifer kärlsjukdom.Melfalan: En alkylerande kvävesenap som används mot tumörer i form av levoisomeren melfalan, den rasemiska blandningen merfalan eller dextroisomeren medfalan. Medlet är toxiskt för benvävnad, men har liten blåsbildande verkan. Det kan vara karcinogent.Leukopeni: Minskat antal vita blodkroppar.erbB-2-receptor: En cellytererceptor för protein-tyrosinkinas som är överrepresenterad i ett avsevärt antal adenokarcinom. Den har omfattande homologi med och kan bilda heterodimerer med EGF-receptorn (epidermal tillväxtfaktorreceptor), erbB-3-receptorn och erbB-4-receptorn. erbB-2-receptorn aktiveras vid heterodimerbildning med någon ligandbunden erbB-receptor.Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.TumörcellinjeMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Läkemedelsterapi: Behandling av sjukdomar, funktionsrubbningar, bristtillstånd osv med läkemedel.SarkomBukhinnetumörerPalliativ vårdAntiemetika: Läkemedel mot illamående och kräkningar. De har en rad verkningsmekanismer. Några verkar på medullära centra, medan andra påverkar de perifera receptorerna.Levamisol: Ett medel mot mask som experimentellt prövats mot reumatiska sjukdomar, varvid det tydligen återställer immunsvaret genom att öka makrofagkemotaxin och T-cellsfunktionen. Denna immunsvarsförstärkning tycks paradoxalt ha positiv effekt vid reumatisk artrit, där biverkningar som dermatit, leukopeni, trombocytopeni, illamående och kräkningar rapporterats.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Proportional hazard-modellerMitoxantron: Ett antitumörmedel som är derivat av antracendion.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Fluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.BlodstamcellstransplantationKliniska prövningar, fas III, principer: Jämförande studier för att verifiera den effektivitet hos diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska produkter eller tekniker som fastställts i fas II-studier. Vid dessa prövningar övervakas patienterna noga av läkare för att eventuella biverkningar av långtidsbruk skall kunna påvisas. Studierna utförs på patientgrupper som är tillräckligt stora för att kliniskt signifikanta effekter skall kunna identifieras och pågår under ca tre år.Germinom: En elakartad tumör i könskörtlarnas, mediastinums eller tallkottskörtelns germinalvävnad, som t ex seminom. Differentieringsgraden under utvecklingen till mogna celler varierar. Könscellstumörer hos barn avspeglar omvandlingen av ursprungsceller, vars vandring till förutbestämd plats fallerat. Germinom har ett enhetligt utseende och består av stora, runda celler med hålrumsförsedda kärnor och klar eller finkornig, eosinofil cytoplasma.Bryggade föreningar: Cykliska kolväten med flera ringar och en eller flera gemensamma atomer.Aktuarieanalys: Tillämpningen av sannolikhets- och statistiska metoder för att beräkna risken för att någon händelse skall inträffa, såsom sjukdom, återfall, inläggning på sjukhus, invaliditet eller dödsfall. Kan omf atta beräkning av de väntade kostnaderna för sådana händelser och av nödvändiga försäkringspremier.Medicinsk onkologi: En specialitet inom internmedicin med inriktning på tumörsjukdomar och tumörer.Rectal NeoplasmsLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.VaccinerBukspottkörteltumörerDaunorubicin: En mycket giftig, antibiotisk antracyklinaminoglykosid som isolerats från Streptomyces peucetius och andra arter, och som används för behandling av leukemier och andra cancerformer.Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.OxonsyraHypertermi, framkallad: Onormalt hög temperatur, avsiktligt framkallad lokalt eller i hela kroppen hos levande varelser, oftast med hjälp av bestrålning, ultraljud eller läkemedel.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Läkemedelstillförsel genom näsanVindesinImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaLeukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Huvud- och halstumörer: Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Immunterapi: Manipulering av en individs immunsystem i syfte att behandla sjukdom. Hit hör såväl aktiv som passiv immunisering och immundämpande behandling för att förhindra avstötning av transplantat.Prediktivt värde av testerTumörer, sekundära primäraResttumörTrombocytopeniSeminomLymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.ChemoradiotherapySkallröntgen: Strålbehandling av huvudet i behandlings- eller förebyggande syfte.PlatinaProgesteronreceptorerAntikroppsbildningRetroperitoneala tumörerRiskfaktorerMaintenance ChemotherapyCancervacciner: Vacciner eller vacciner under utveckling, utformade för att förebygga eller behandla cancer. Vid framställningen används hela tumörceller från patienten själv som antigenkälla, eller rekombinanta, tum örspecifika antigener. Syn. tumörvacciner.CellgiftsterapiAge FactorsArtrit, experimentell: Experimentellt framkallad ledinflammation hos djur m h a immunologiska metoder eller smittämnen som stimulerar till ett immunsvar (t ex immunologiska adjuvantia eller collagen).PeptidvaccinerRekombinanta proteinerPilotstudierMjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Aromatashämmare: Föreningar som blockerar aromatas för att sänka produktionen av östrogena steroidhormoner.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.BenmärgstransplantationPrednisolonMöss, inavlade C57BLAntibodies, Monoclonal, Murine-DerivedDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Bröstbevarande kirurgi: Kirurgiskt avlägsnande av endast så mycket bröstvävnad att kanterna av den avlägsnade vävnaden är tumörfria.Mediastinala tumörer: Tumörbildning i mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna).Gastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.Mesna: En sulfhydrylförening som används för att förhindra urotelial förgiftning genom inaktivering av metaboliter av antitumörmedel, så som ifosfamid eller cyklofosfamid.Lymfom, diffust storcelligt: Malignt lymfom bestående av av stora celler som är antingen delade eller odelade. Mönstret är övervägande diffust. De flesta av dessa lymfom utgörs av maligna B-lymfocyter ungefär halvvägs i differentieringsförloppet.Floxuridin: En cancerantimetabolit som omvandlas till fluorouracil efter snabb injektion. Vid långsam, kontinuerlig, intraarteriell infusion omvandlas ämnet till floxuridinmonofosfat. Det har använts för behandling av levermetastaser till gastrointestinala adenokarcinom och för lindrande behandling vid maligna tumörer i lever och mag-tarmkanal.Cystektomi: Teknik för avlägsnande av urinblåsan.Centrala nervsystemets tumörer: Godartade eller elakartade neoplasmer som uppstått primärt eller tillkommit sekundärt i hjärnan, ryggmärgen eller deras hinnor.Kliniska prövningar, fas II, principer: Vanligtvis kontrollerade studier, avsedda att fastställa effektivitet och dosering (om tillämpligt) för diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska produkter eller tekniker. Studierna genomförs i en försöksgrupp omfattande flera hundra frivilliga deltagare, inklusive ett begränsat antal patienter med den sjukdom som är föremål för behandlingen, och pågår under ca två år.TumörinvasivitetVaccinationBlodsjukdomar: Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.MuninflammationPremenopausNimustinMatstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.BehandlingssviktNäs-svalgtumörerSlumpmässig fördelningMitomyciner: En grupp metylazirinopyrroloindoledioner från vissa streptokockstammar. De är mycket giftiga antibiotika som används mot vissa solida tumörer. Porfiromycin och mitomycin är de mest användbara medlen i gruppen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.RiskbedömningDexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).LäkemedelssamverkanInjektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.SkvalenDysgerminom: En elakartad äggstockstumör som tros uppstå ur ursprungliga könsceller från den sexuellt odifferentierade, embryonala könskörteln. Den motsvarar klassiskt seminom i testiklarna, med vilket den är identisk såväl till det yttre som histologiskt. Dysgerminom utgör 16% av alla könscellstumörer. De är sällsynta före 10 års ålder, men 50% av dem uppträder före 20 års ålder. De anses allmänt ha en låg grad av malignitet, men kan sprida sig om tumören utvidgar sig genom sin kapsel och infiltrerar lymfkörtlar eller blodkärl.Dosfraktionering: Uppdelning av den totala strålbehandlingsdosen (stråldosering) på ett antal behandlingstillfällen (fraktioner) vid bestämda tidsintervaller.Glioblastom: En elakartad form av astrocytom som kännetecknas av pleomorfa celler, atypiska cellkärnor, mikroblödning och nekros. De kan uppkomma var som helst i det centrala nervsystemet, men med förkärlek för hjärnhalvorna, de basala ganglierna och kommisurstråken. Den kliniska bilden visar sig oftast i 50- till 60-årsåldern som fokala yttringar eller krampanfall.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.OvalbuminSlemhinneimmunitet: Oemottaglighet för patogena effekter av främmande mikroorganismer eller antigena ämnen tack vare utsöndring av antikroppar från slemhinnorna. Slemhinneepitelet i mag-tarmkanalen, luftvägarna och fortplantningsorganen bildar en form av IgA (sekretoriskt immunglobulin A) som skyddar dessa inkörsportar till kroppen.

*  Ny forskning: risken för anemi ökar efter neoadjuvant kemoterapi inför cystektomi - Duronorr.se
Publicerad 2016-10-14. Anemi är associerat med blodtransfusion i samband med cystektomi. För att kunna handlägga tillståndet optimalt är det viktigt att känna till riskfaktorer för anemi. I en retrospektiv studie från Umeå visade Gustav Klinga och Amir Sherif att neoadjuvant kemoterapi, lågt BMI och kvinnligt kön var oberoende riskfaktorer för anemi inför cystektomi.. Läs studien i sin helhet.. ...
  http://duronorr.se/ny-forskning-risken-for-anemi-okar-efter-neoadjuvant-kemoterapi-infor-cystektomi/
*  Adjuvant Cellgiftsbehandling
Denna hemsida riktas till dig som skall behandlas med cytostaika ( =cellgifter). Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid onkologkliniker inför start av behandling. Du kan själv klicka dig fram
  http://cellgiftsbehandling.se/svar.php?CatID=2
*  Kemoterapi - Wikipedia
Kemoterapi, cytostatika, cellgifter, är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt tumörceller kommer att gå in i programmerad celldöd vilket bromsar tumörens tillväxt. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bland annat som behandling före och efter kirurgi, för att döda de cancerceller som inte kan avlägsnas kirurgiskt. Cellgifter kan också ges i samband med kortison som behandling av autoimmuna sjukdomar. Detta för att minska mängden kortison man måste ge. Gemensamt för all cytostatika är att de hämmar cellreproduktionen. Detta gäller i synnerhet för snabbväxande celler. Dagens cytostatika är oselektiva i sin verkan, vilket medför att även normala celler påverkas, vilket i sin tur leder till biverkningar och begränsar de doser som kan ges till individen. I modern cancerterapi ges vanligen kombinationer av olika cytostatika med sinsemellan olika verkningsmekanism och biverkningsprofil ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemoterapi
*  T-lymfocyter med eller utan neoadjuvant kemoterapi vid avancerad urinblåsecancer - Duronorr.se
Här undersöker vi T-lymfocyternas reaktion på den förbehandling med cellgifter som de flesta patienter erhåller i Norra regionen före cystektomi. Vår huvudhypotes är att cellgifterna förstärker och inducerar immunförsvaret i de tumördränerande lymfknutorna.. ...
  http://duronorr.se/translationella-studier/t-lymfocyter-med-eller-utan-neoadjuvant-kemoterapi-vid-avancerad-urinblasecancer/
*  näracancer.se - Frågor & svar
Hej!. Vi förstår att det är jättejobbigt för dig att din vän har fått cancer! Det är olika hur man mår av en cellgiftsbehandling, eller cytostatikabehandling som det också kallas. Det finns en mängd olika cytostatika. Beroende på vad det är för typ av cancer som ska behandlas ges den cytostatika som passar för att behandla just den cancerformen. Alla tappar inte håret av cytostatika, då det beror på vilken typ av behandling de får. Det är väldigt olika hur en person mår av att få cytostatikabehandling. En del mår exempelvis illa, en del får ont i kroppen, en del blir trötta och en del mår precis som vanligt. Du kan lära dig mer om cancer och cancerbehandling genom att titta på våra filmer med Eva Funck Så funkar cancer och vår film Vad är egentligen cancer.. Eftersom vi inte vet vad det är för typ av cancer som din vän har, om man har opererat, om tumören i magen är en metastas från en cancer som börjat någon annanstans osv är det svårt att svara på ...
  http://näracancer.se/sv/Fragor--svar/?PageIndex=5
*  "En stickgalen 10-barnsmamma´s lyckliga vardag" med obotlig cancer som naggar lyckan i kanten......: Inga cellgifter idag....SÅ...
Ja det är verkligen en befrielse när man är klar med cytostatikan nu dröjer det 3 1/2 vecka igen......Detta måste jag göra förmodligen livet ut ha cellgiftsbehandling va fjärde vecka....drygt och jobbigt......men så länge kroppen och mina värden är okej för behandling så blir det så....livet ut..... och får jag inte cellgifterna så växer cancern direkt ....för som jag skrivit tidigare så går det INTE att ta bort denna cancer eller bota den.......den är kvar och kan växa till rätt som det är.....nu blir det ju täta kontroller hela tiden.....så lite oro finns ju hela tiden.....man tänker på det jämt.....I dag fick Ville vara hemma eftersom magen va så kajko igår....men imorrn ska han traska iväg......tur att Linnea är hemma som kan va med honom.....Gjorde klart två Bluffisar idag......dom med pälskanten blir så läckra.....tände mysljusen ikväll och började sticka på en vintervit bluffis som ska få pälskant.....Till middag idag blev det lax,sås,potatis ...
  http://djurstrom2.blogspot.com/2012/11/inga-cellgifter-idagsa-befriande.html
*  Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO | Vanliga frågor
1. Jag är så rädd och ledsen. Vad har jag för chanser att överleva?. Sverige har bland de högsta överlevnadstalen i världen. Efter 5 år är 88 % av de bröstcancerbehandlande kvinnorna i livet och efter 10 år 79 %. Överlevnadstalet förbättras hela tiden. Vid tidig upptäckt och små tumörer går bröstcancer att bota. Även om den inte går att bota, så har det skett stora framsteg inom behandling som gör att man kan leva med bröstcancer som en kronisk sjukdom i många år.. 2. Tror du att jag kommer att få cellgiftsbehandling?. Man brukar ta ställning till eventuell cytostatikabehandling efter operationen, när man undersökt tumören och vet mer om just den typen av tumör, samt om man hittat tumörceller i någon av lymfkörtlarna. Det finns flera olika typer av tumörer och behandlingen anpassas därför till varje enskild patient. I vissa fall kan det bli aktuellt med cytostatikabehandling före operationen, s.k. neoadjuvant behandling. Detta görs för att krympa ...
  http://www.bro.se/subpageA.asp?nodeid=72589
*  Cytostatika vid avancerad cancer
Denna hemsida riktas till dig som skall behandlas med cytostaika ( =cellgifter). Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid onkologkliniker inför start av behandling. Du kan själv klicka dig fram
  http://cellgiftsbehandling.se/Cytostatika.php?CatID=3
*  14/9 Fettsyror hämmar cellgiftsbehandling enligt forskare. | Anna & Torkel Idéhn - Lidköpings Hälsocenter
Tänk om det är inflammation och nedsatt flöde i kroppen som skapar kopplingar till cancer? Då är det svårt att förstå varför man skall injicera gifter i kroppen, tänk om vi istället kan motverka och hämma utveckling av cancer med sund näringsriktig kost, balanserat ph-värde, effektiv avgiftning och en hälsosam livsstil. Om kroppen hämmar cellgifterna kan man tycka att det låter friskt. Läs mer om detta på Zarah Öbergs blogg. ...
  http://www.idehn.com/2011/09/149-fettsyror-hammar-cellgiftsbehandling-enligt-forskare/
*  Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre - PDF
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär
  http://docplayer.se/318430-Indikatorer-for-god-lakemedelsterapi-hos-aldre.html
*  No more - www.maviko.se
Det var ju meningen att Fredrik skulle få sig en ny omgång cytostatika på tisdag nästa vecka.. Men taskiga blodvärden sätter stopp för det. De gick hårt åt honom de där cellgifterna.. Men Fredrik är tuff. Tumörerna har krymt lite lite, och han tyckte allergigrejjen var ett litet, billigt pris att betala om metastaserna blev utrotade… helt klart värt det. OM det nu bara varit allergigrej. Att ta en omgång till nu är för riskfyllt tycker doktorn, det kan bli inre blödningar och massa andra grejjor som jag inte vill veta. Så nu blir det ingen mer cytostatika ...
  http://www.maviko.se/no-more/
*  livetsbergodalbana
Efter exakt 1 månad, den 11 nov inledde jag mina cytostatika behandlingar för att förhindra fler cancerceller att ta fäste i min kropp. 6 st behandlingar skulle jag ha med 3 veckors mellanrum. Om operationen och allt omkring den var jobbig så var behandlingarna än jävligare. Kanske inte själva behandlingen utan biverkningarna av de cellgifter som pumpades in i kroppen som tog strid med allt i kroppen. Även det som var friskt och fungerade började jävlas. Usch och fy för denna behandling- men det är ju ett måste ...
  http://livetsbergodalbana.blogg.se/2014/october/4-ar-sedan-cancerbeskedet.html
*  Takplatta ljusgrå St. Gallen (CH) | PREFA
In St. Gallen muss das Dach auch extremeren Wetterbedingungen, wie Schneefall, etc. Einheit gebieten, daher passt die Dachplatte in hellgrau von PREFA ideal.
  http://no.prefa.com/takspecialist/service/referensobjekt/takplatta-ljusgraa-st-gallen-ch/
*  Hotel Walhalla - S:t Gallen - Hotels.com
Se våra erbjudanden för Hotel Walhalla i S:t Gallen. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
  https://sv.hotels.com/ho329177/hotel-walhalla-s-t-gallen-schweiz/
*  My new kick-ass life...: Wiiieeehaaaaaaaaa
Och det visar tydligen att min cancer-celler är jätte känsliga för cellgifter. Nu är inte hela storyn klar än. Men det bryr jag mig inte om, här skall firas! För mina chanser till överlevnad ökar betydligt när man vet att cellgifterna biter ...
  http://mynewkickasslife.blogspot.com/2012/12/wiiieeehaaaaaaaaa.html
*  God läkemedelsterapi till äldre
2017 De utbildningsmatriel som kan ses / användas via denna webbplats, skyddas av upphovsrättslagen. Materielet får inte kopieras eller brukas offentligt utan tillstånd av funktionen för nätbaserat lärande inom Västerbottens läns landsting.. ...
  http://www.larandelandsting.se/course/view.php?id=38
*  Succé för RE:Sources utlysning - RE:Source
Cirka två tredjedelar av ansökningarna gäller mindre förberedande projekt, det vill säga sådana som söker upp till 500 000 kronor i stöd. Övriga är innovationsprojekt.. - Det är inte förvånande att en majoritet är förprojekt, eftersom RE:Source är en ny satsning. Vid kommande utlysningar blir det troligen fler ansökningar om större innovationsprojekt. Att det är många mindre projekt gör att det budgetmässigt finns utrymme att bevilja ett stort antal ansökningar och på så vis mobilisera ett stort antal aktörer, säger Coralie Chasset.. ...
  http://resource-sip.se/succe-resources-utlysning/
*  cytostatika - Curlygirl Stockholm
ons 01 juli 2009. Ingen har väl missat att vi har lite av en värmebölja för tillfället. För egen del blir det mest sitta i skuggan, och se till att…. ...
  https://curlygirl.se/taggar/cytostatika/
*  "Fri från cancern - men vad är oddsen för barn?" |...
FRÅGA: Jag är en kvinna på 42 år som drabbats av bröstcancer, blev lämnad av min sambo i samband med detta och har nu genomgått lång cellgiftsbehandling och är så gott som…
  https://www.aftonbladet.se/relationer/fragalinn/article19750890.ab/promo
*  Om en tjej: Tjejens nya appar
Löpningen gick inte så bra som jag tänkt mig. För det första går jag mer än jag joggar men någonstans måste man ju börja. Mitt uppsatta mål drog jag över med flera minuter men det berodde delvis på att jag absolut inte ville springa om ett promenerande par som jag sprang ifatt (så här i början vill jag inte ha någon precis bakom mig om det går att undvika ...
  http://omtjejen.blogspot.com/2013/08/tjejens-nya-appar.html
*  Barcelona om Vilanovas cancer: 'Kan jobba efter operationen'
Barcelonas Tito Vilanova har drabbats av ett återfall i cancer. På torsdagen opereras han och sedan väntar cellgiftsbehandling. 'Han kan fortsätta jobba', skriver klubben.
  https://www.fotbollskanalen.se/spanien/barcelona-om-vilanovas-cancer-kan-jobba-efter-operationen/
*  AVHYSA PERSONER
Att avhysa någon är inte så kul men i detta fall är det tyvärr ett måste. Fick ett bryt på sjukhuset när jag skulle ha mina cellgifter.
  http://cija.bloggplatsen.se/2016/12/09/11394606-avhysa-personer/
*  Mediciner
Denna hemsida riktas till dig som skall behandlas med cytostaika ( =cellgifter). Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid onkologkliniker inför start av behandling. Du kan själv klicka dig fram
  http://cellgiftsbehandling.se/medicin.php?CatID=5
*  Länkar
Denna hemsida riktas till dig som skall behandlas med cytostaika ( =cellgifter). Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid onkologkliniker inför start av behandling. Du kan själv klicka dig fram
  http://cellgiftsbehandling.se/links.php
*  Om kort- och långsiktighet och global politik - Sverige är inte världens navel!
Om den mänskliga civilisationen på sikt ska överleva måste mänskligheten enas på något sätt. Och vi måste ena oss om att ta fram teknik och kunnande gemensamt för att förhindra katastrofer som kan komma att ske först tusentals år efter att man forskar kring hur man förhindrar dem. Mänskligheten måste liksom göra samma som svenska…
  https://ligator.wordpress.com/2012/01/30/om-kort-och-langsiktighet-och-global-politik/