Läkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Immunmodulerande medel: Substanser som förstärker, stimulerar, aktiverar eller modulerar såväl det cellulära som humorala immunsvaret. De klassiska medlen (Freunds adjuvans, BCG, Corynebacterium parvum m fl) innehåller bakteriella antigener. Några är endogena (t ex histamin, interferon, transfer factor, interleukin-1). De kan vara antingen ospecifika eller antigenspecifika.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Freunds adjuvans: En antigenlösning i oljeemulsion, som i fullständig beredning består av avdödade, torkade mykobakterier, oftast M. tuberculosis, utblandade i oljan. Blandningen har förmåga att stimulera cellförmedlad immunitet, och ökar produktionen av vissa immunglobuliner hos en del djur. Den ofullständiga beredningen innehåller inte mykobakterier.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Strålbehandling, understödjandeCisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Cyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.BehandlingsresultatDoxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.TumörstadieindelningNeoadjuvant behandlingSurvival AnalysisFarmaceutiska adjuvantia: Medel som förstärker verkan av ett läkemedel, genom att påverka upptag, verkningsmekanism, metabolism eller utsöndring.PrognosSurvival RateTumörrecidiv, lokaltMetotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.PaklitaxelKarboplatin: En organoplatinaförening med antitumörverkan.VinblastinTaxoiderAntimetaboliter vid cancerterapi: Antimetabolitpreparat som används i behandling av cancer.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Induction ChemotherapyAntracykliner: Organiska föreningar med tetrahydronaftacenedion i ringstruktur bundet till aminosockret daunosamin med en glykosidbindning.OrganoplatinaföreningarLäkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.DeoxicytidinIfosfamid: Isomer av cyklofosfamid som har alkylerande verkan och används som immunsuppressivt medel.TumörerBleomycin: Ett komplex av glykopeptidantibiotika från Streptomyces verticillus bestående av bleomycin A2 och B2. Det hämmar DNA-metabolism och används som antitumörmedel, särskilt vid fasta tumörer.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Alkylerande cellgifter: En klass läkemedel som skiljer sig från andra alkylerande medel genom att ha en enda funktion, vilket hindrar dem från att korsbinda cellulära makromolekyler. De kräver metabolisk aktivering till en p rodukt med antitumörverkan och närvaro av N-metylgrupper i strukturen, vilka efter metabolisering kan modifiera cell-DNA kovalent. De enskilda preparatens verkningsmekanismer är inte helt klarlagda.TidsfaktorerMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.TamoxifenLymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Lungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Kliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Salvage-terapiCancerkemoterapi, regional perfusionKaplan-Meier EstimateTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.TestikeltumörerOvarian NeoplasmsCellgifter, hormonella: Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.Cytarabin: En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. Cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar DNA-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns S-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.StrålbehandlingProspektiva studierNeutropeniAluminiumhydroxid: Hydrerat aluminium. En förening med många biomedicinska tillämpningar: som magsyraneutraliserande medel, som antiperspirant, i tandkräm, som emulgeringsmedel, som tillsats i bakteriologiska preparat o ch vacciner, för vattenrening osv.Cellgifter, naturmedelDakarbazin: Ett cancermedel med avsevärd verkan mot melanom.Kräkning: Utstötning av maginnehållet genom munnen.Randomiserade kliniska prövningar, principerIllamående: En oroskänsla i magen, ofta i förening med behov att kräkas. Vanliga orsaker är påbörjad graviditet. sjö- och åksjuka, emotionell påfrestning, svår smärta, matförgiftning och olika enterovirusinfektioner.AutotransplantationTumörmarkörer, biologiskaAntibiotika vid cancerterapi: Antibiotika som motverkar tumörer.Hjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Non-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.Lomustin: Ett alkylerande ämne som är ett värdefullt medel mot såväl blodcancer som fasta tumörer.TegafurSkelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Hodgkins sjukdom: En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.RecurrenceAntibodies, Monoclonal, HumanizedMitomycin: Ett antibiotiskt ämne med antitumörverkan som produceras av Streptomyces caespitosus. Det tillhör gruppen bi-eller trifunktionella alkylerande ämnen som ger upphov till korslänkning av DNA och blockerar DNA-syntes.Tumörer, germinalcells- och embryonalaGranulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Karmustin: Ett ospecifikt, alkylerande cellcykelfasantitumörmedel. Det används vid behandling av hjärntumörer och en del andra elakartade cancerformer. Enligt "Fourth Annual Report on Carcinogens" (1985) kan med let antas vara karcinogent.OsteosarkomLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Kamptotecin: En alkaloid från stammen på Camptotheca acuminata, ett träd hemmahörande i Kina. Substansen hämmar selektivt kärnenzymet DNA topoisomeras. Ett flertal halvsyntetiska kamptotecinanaloger har visat antitumöraktivitet.StrålbehandlingsdosPlatinaföreningarMöss, inavlade BALB CMastektomi: Kirurgiskt avlägsnande av bröstkörtel.Receptors, EstrogenDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).TiotepaKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Infusioner, intraarteriella: Lokal tillförsel av läkemedel via artärkateter. Ofta används pump för att driva lösningen genom katetern. Tekniken används för cancerbehandling, behandling av mag-tarmblödning, infektion och perifer kärlsjukdom.Melfalan: En alkylerande kvävesenap som används mot tumörer i form av levoisomeren melfalan, den rasemiska blandningen merfalan eller dextroisomeren medfalan. Medlet är toxiskt för benvävnad, men har liten blåsbildande verkan. Det kan vara karcinogent.Leukopeni: Minskat antal vita blodkroppar.erbB-2-receptor: En cellytererceptor för protein-tyrosinkinas som är överrepresenterad i ett avsevärt antal adenokarcinom. Den har omfattande homologi med och kan bilda heterodimerer med EGF-receptorn (epidermal tillväxtfaktorreceptor), erbB-3-receptorn och erbB-4-receptorn. erbB-2-receptorn aktiveras vid heterodimerbildning med någon ligandbunden erbB-receptor.Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.TumörcellinjeMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Läkemedelsterapi: Behandling av sjukdomar, funktionsrubbningar, bristtillstånd osv med läkemedel.SarkomBukhinnetumörerPalliativ vårdAntiemetika: Läkemedel mot illamående och kräkningar. De har en rad verkningsmekanismer. Några verkar på medullära centra, medan andra påverkar de perifera receptorerna.Levamisol: Ett medel mot mask som experimentellt prövats mot reumatiska sjukdomar, varvid det tydligen återställer immunsvaret genom att öka makrofagkemotaxin och T-cellsfunktionen. Denna immunsvarsförstärkning tycks paradoxalt ha positiv effekt vid reumatisk artrit, där biverkningar som dermatit, leukopeni, trombocytopeni, illamående och kräkningar rapporterats.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Proportional hazard-modellerMitoxantron: Ett antitumörmedel som är derivat av antracendion.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Fluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.BlodstamcellstransplantationKliniska prövningar, fas III, principer: Jämförande studier för att verifiera den effektivitet hos diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska produkter eller tekniker som fastställts i fas II-studier. Vid dessa prövningar övervakas patienterna noga av läkare för att eventuella biverkningar av långtidsbruk skall kunna påvisas. Studierna utförs på patientgrupper som är tillräckligt stora för att kliniskt signifikanta effekter skall kunna identifieras och pågår under ca tre år.Germinom: En elakartad tumör i könskörtlarnas, mediastinums eller tallkottskörtelns germinalvävnad, som t ex seminom. Differentieringsgraden under utvecklingen till mogna celler varierar. Könscellstumörer hos barn avspeglar omvandlingen av ursprungsceller, vars vandring till förutbestämd plats fallerat. Germinom har ett enhetligt utseende och består av stora, runda celler med hålrumsförsedda kärnor och klar eller finkornig, eosinofil cytoplasma.Bryggade föreningar: Cykliska kolväten med flera ringar och en eller flera gemensamma atomer.Aktuarieanalys: Tillämpningen av sannolikhets- och statistiska metoder för att beräkna risken för att någon händelse skall inträffa, såsom sjukdom, återfall, inläggning på sjukhus, invaliditet eller dödsfall. Kan omf atta beräkning av de väntade kostnaderna för sådana händelser och av nödvändiga försäkringspremier.Medicinsk onkologi: En specialitet inom internmedicin med inriktning på tumörsjukdomar och tumörer.Rectal NeoplasmsLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.VaccinerBukspottkörteltumörerDaunorubicin: En mycket giftig, antibiotisk antracyklinaminoglykosid som isolerats från Streptomyces peucetius och andra arter, och som används för behandling av leukemier och andra cancerformer.Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.OxonsyraHypertermi, framkallad: Onormalt hög temperatur, avsiktligt framkallad lokalt eller i hela kroppen hos levande varelser, oftast med hjälp av bestrålning, ultraljud eller läkemedel.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Läkemedelstillförsel genom näsanVindesinImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaLeukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Huvud- och halstumörer: Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Immunterapi: Manipulering av en individs immunsystem i syfte att behandla sjukdom. Hit hör såväl aktiv som passiv immunisering och immundämpande behandling för att förhindra avstötning av transplantat.Prediktivt värde av testerTumörer, sekundära primäraResttumörTrombocytopeniSeminomLymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.ChemoradiotherapySkallröntgen: Strålbehandling av huvudet i behandlings- eller förebyggande syfte.PlatinaProgesteronreceptorerAntikroppsbildningRetroperitoneala tumörerRiskfaktorerMaintenance ChemotherapyCancervacciner: Vacciner eller vacciner under utveckling, utformade för att förebygga eller behandla cancer. Vid framställningen används hela tumörceller från patienten själv som antigenkälla, eller rekombinanta, tum örspecifika antigener. Syn. tumörvacciner.CellgiftsterapiAge FactorsArtrit, experimentell: Experimentellt framkallad ledinflammation hos djur m h a immunologiska metoder eller smittämnen som stimulerar till ett immunsvar (t ex immunologiska adjuvantia eller collagen).PeptidvaccinerRekombinanta proteinerPilotstudierMjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Aromatashämmare: Föreningar som blockerar aromatas för att sänka produktionen av östrogena steroidhormoner.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.BenmärgstransplantationPrednisolonMöss, inavlade C57BLAntibodies, Monoclonal, Murine-DerivedDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Bröstbevarande kirurgi: Kirurgiskt avlägsnande av endast så mycket bröstvävnad att kanterna av den avlägsnade vävnaden är tumörfria.Mediastinala tumörer: Tumörbildning i mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna).Gastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.Mesna: En sulfhydrylförening som används för att förhindra urotelial förgiftning genom inaktivering av metaboliter av antitumörmedel, så som ifosfamid eller cyklofosfamid.Lymfom, diffust storcelligt: Malignt lymfom bestående av av stora celler som är antingen delade eller odelade. Mönstret är övervägande diffust. De flesta av dessa lymfom utgörs av maligna B-lymfocyter ungefär halvvägs i differentieringsförloppet.Floxuridin: En cancerantimetabolit som omvandlas till fluorouracil efter snabb injektion. Vid långsam, kontinuerlig, intraarteriell infusion omvandlas ämnet till floxuridinmonofosfat. Det har använts för behandling av levermetastaser till gastrointestinala adenokarcinom och för lindrande behandling vid maligna tumörer i lever och mag-tarmkanal.Cystektomi: Teknik för avlägsnande av urinblåsan.Centrala nervsystemets tumörer: Godartade eller elakartade neoplasmer som uppstått primärt eller tillkommit sekundärt i hjärnan, ryggmärgen eller deras hinnor.Kliniska prövningar, fas II, principer: Vanligtvis kontrollerade studier, avsedda att fastställa effektivitet och dosering (om tillämpligt) för diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska produkter eller tekniker. Studierna genomförs i en försöksgrupp omfattande flera hundra frivilliga deltagare, inklusive ett begränsat antal patienter med den sjukdom som är föremål för behandlingen, och pågår under ca två år.TumörinvasivitetVaccinationBlodsjukdomar: Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.MuninflammationPremenopausNimustinMatstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.BehandlingssviktNäs-svalgtumörerSlumpmässig fördelningMitomyciner: En grupp metylazirinopyrroloindoledioner från vissa streptokockstammar. De är mycket giftiga antibiotika som används mot vissa solida tumörer. Porfiromycin och mitomycin är de mest användbara medlen i gruppen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.RiskbedömningDexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).LäkemedelssamverkanInjektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.SkvalenDysgerminom: En elakartad äggstockstumör som tros uppstå ur ursprungliga könsceller från den sexuellt odifferentierade, embryonala könskörteln. Den motsvarar klassiskt seminom i testiklarna, med vilket den är identisk såväl till det yttre som histologiskt. Dysgerminom utgör 16% av alla könscellstumörer. De är sällsynta före 10 års ålder, men 50% av dem uppträder före 20 års ålder. De anses allmänt ha en låg grad av malignitet, men kan sprida sig om tumören utvidgar sig genom sin kapsel och infiltrerar lymfkörtlar eller blodkärl.Dosfraktionering: Uppdelning av den totala strålbehandlingsdosen (stråldosering) på ett antal behandlingstillfällen (fraktioner) vid bestämda tidsintervaller.Glioblastom: En elakartad form av astrocytom som kännetecknas av pleomorfa celler, atypiska cellkärnor, mikroblödning och nekros. De kan uppkomma var som helst i det centrala nervsystemet, men med förkärlek för hjärnhalvorna, de basala ganglierna och kommisurstråken. Den kliniska bilden visar sig oftast i 50- till 60-årsåldern som fokala yttringar eller krampanfall.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.OvalbuminSlemhinneimmunitet: Oemottaglighet för patogena effekter av främmande mikroorganismer eller antigena ämnen tack vare utsöndring av antikroppar från slemhinnorna. Slemhinneepitelet i mag-tarmkanalen, luftvägarna och fortplantningsorganen bildar en form av IgA (sekretoriskt immunglobulin A) som skyddar dessa inkörsportar till kroppen.

*  Ny forskning: risken för anemi ökar efter neoadjuvant kemoterapi inför cystektomi - Duronorr.se

Publicerad 2016-10-14. Anemi är associerat med blodtransfusion i samband med cystektomi. För att kunna handlägga tillståndet optimalt är det viktigt att känna till riskfaktorer för anemi. I en retrospektiv studie från Umeå visade Gustav Klinga och Amir Sherif att neoadjuvant kemoterapi, lågt BMI och kvinnligt kön var oberoende riskfaktorer för anemi inför cystektomi.. Läs studien i sin helhet.. ...

*  Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium IB

Litteratursökningen identifierade två randomiserade studier som specifikt undersöker värdet av adjuvant kemoterapi i stadium I respektive IB. Den ena är japansk och patienterna får där kemoterapi som inte används i väst-världen [1]. Studien visar en signifikant överlevnadsvinst med adjuvant behandling.. Den andra är en nordamerikansk studie, CALGB 9633, som randomisera-de 344 personer med radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium IB till kontroll enbart eller adjuvant behandling med karboplatin och paklitaxel [2]. Studien var dimensionerad för att upptäcka en absolut överlevnadsvinst efter 5 år på 13 procent, vilket enligt dagens kunskap är en helt orealistisk effektstorlek. Planerat patientantal var 500, vilket inte uppnåddes. Studien visade ingen signifikant effekt på överlevnaden, men studien var för liten för att på ett meningsfullt sätt kunna besvara frågan.. Eftersom patientantalet i enskilda studier oftast är alltför litet har ett flertal ...

*  T-lymfocyter med eller utan neoadjuvant kemoterapi vid avancerad urinblåsecancer - Duronorr.se

Här undersöker vi T-lymfocyternas reaktion på den förbehandling med cellgifter som de flesta patienter erhåller i Norra regionen före cystektomi. Vår huvudhypotes är att cellgifterna förstärker och inducerar immunförsvaret i de tumördränerande lymfknutorna.. ...

*  näracancer.se - Frågor & svar

Hej!. Vi förstår att det är jättejobbigt för dig att din vän har fått cancer! Det är olika hur man mår av en cellgiftsbehandling, eller cytostatikabehandling som det också kallas. Det finns en mängd olika cytostatika. Beroende på vad det är för typ av cancer som ska behandlas ges den cytostatika som passar för att behandla just den cancerformen. Alla tappar inte håret av cytostatika, då det beror på vilken typ av behandling de får. Det är väldigt olika hur en person mår av att få cytostatikabehandling. En del mår exempelvis illa, en del får ont i kroppen, en del blir trötta och en del mår precis som vanligt. Du kan lära dig mer om cancer och cancerbehandling genom att titta på våra filmer med Eva Funck Så funkar cancer och vår film Vad är egentligen cancer.. Eftersom vi inte vet vad det är för typ av cancer som din vän har, om man har opererat, om tumören i magen är en metastas från en cancer som börjat någon annanstans osv är det svårt att svara på ...

*  Behandlingar - Hårvård - GLOBElife - Halonis - Produkter för hår, Miracl Terapi - Energigivande System - Migliori prodotti...

Behandlingar - Hårvård - Halonis - Produkter för hår Migliori prodotti PARRUCCHIERI | migliori marche CAPELLI | migliori prodotti professionali per CAPELLI | migliori prodotti per caduta CAPELLI Prodotti per PARRUCCHIERI - Miracl Terapi - Energigivande System - adjuvant behandling i förebyggande av hösten: adjuvant behandling för att förhindra nedgången av Ginseng och Ginko Biloba AKTIVA ENERGIGIVANDE SCHAMPOProdukten baserar sin effektivitet på en specifik aktiv ingrediens som testat

*  Arimidex (anastrozol) | Dopingjouren

Arimidex är ett läkemedel som tas i syfte att minska risken för gynekomasti (bröstkörtelförstoring). Arimidex är en östrogenreceptorhämmare som förhindrar att östrogen bildas. Detta läkemedel förskrivs vid behandling av bröstcancer hos kvinnor. ...

*  cellgiftsbehandling | Kurera.se

Fråga till Näringsexpert Jag ska påbörja strålning och cellgifter som behandling mot cancer. Har läst att chlorella och spirulina ska vara bra kosttillskott. Har ätit chlorella i cirka sex veckor och nu även köpt hem spirulina. Men jag undrar om de kan försämra cellgiftsbehandlingen då de rensar ut gifter ur kroppen? Eller är det så att de rensar […]. Läs mer → ...

*  Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre - PDF

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

*  No more - www.maviko.se

Det var ju meningen att Fredrik skulle få sig en ny omgång cytostatika på tisdag nästa vecka.. Men taskiga blodvärden sätter stopp för det. De gick hårt åt honom de där cellgifterna.. Men Fredrik är tuff. Tumörerna har krymt lite lite, och han tyckte allergigrejjen var ett litet, billigt pris att betala om metastaserna blev utrotade… helt klart värt det. OM det nu bara varit allergigrej. Att ta en omgång till nu är för riskfyllt tycker doktorn, det kan bli inre blödningar och massa andra grejjor som jag inte vill veta. Så nu blir det ingen mer cytostatika ...

*  De 5 bästa deli-restaurangerna i S:t Gallen - TripAdvisor

Deli-restauranger i S:t Gallen, Schweiz: Se TripAdvisor-resenärernas omdömen om restauranger i S:t Gallen och sök efter kök, pris, plats och så vidare.

*  Samlat grepp om strålterapi, kemoterapi och kirurgi | KTH Magazine

Effektiviserad strålbehandling av cancer har varit i Johan Löfs fokus sedan 1990-talet. I dag gör hans företag det möjligt att analysera tumörer och optimera patienters individuella strålbehandling.

*  God läkemedelsterapi till äldre

2017 De utbildningsmatriel som kan ses / användas via denna webbplats, skyddas av upphovsrättslagen. Materielet får inte kopieras eller brukas offentligt utan tillstånd av funktionen för nätbaserat lärande inom Västerbottens läns landsting.. ...

*  Det förskräckliga familjelivets härligheter: 6 månader

Förlossningen blev dock den skräckförlossning som jag absolut inte ville var med om och den har jag fortfarande inte kommit över. När människor jag inte känner frågar mig var Ebbe föddes svarar jag helt automatiskt att han "förlöstes" i Malmö. Han kunde ha dött på grund av Lunds sjukt dåliga beslut att skicka oss till Malmö. Hade jag fått krystvärkar i ambulansen kunde vi ha dött båda två. Allt gick bra, jag vet det, men jag behöver fortfarande få svar på den avvikelserapport som överläkaren i Malmö skrev ...

*  Spenatmamman spekulerar: Biverkningarna klingar av

Nu vänder det i alla fall, som vanligt något vecka efter en behandling, men det känns att det blir tuffare för varje gång. Jag får en ganska låg dos cytostatika och det ska jag nog vara tacksam för, har ändå klarat mig relativt bra jämfört med hur många andra har det. Men det ska ändå bli otroligt skönt att slippa det här snart, sen återstår att se hur länge. Får kroppen bara vila ett tag orkar jag nog gå en (eller flera!) match(er) till om det behövs om ett tag ...

*  PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli - PDF

PAKKAUSSELOSTE Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Letrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

*  Ompröva och följ upp behandlingen med indikatorer - Janusinfo

De nationella indikatorerna för god läkemedelsterapi hos äldre har haft stor betydelse för att höja kvaliteten i läkemedelsanvändningen hos äldre. I somras kom den nya versionen som innehåller flera förändringar för att göra indikatorerna mer användbara.

*  Muslimsk gluten- och laktosfri blogg: mars 2016

Han lyssnade och sade till mig att alla symptom som jag räknat upp inte har någon naturlig förklaring. Han menade att varje symptom kunde relateras till någonting och han hade en medicin tillgänglig. Som en matematikbok med facit. Men när jag räknade upp alla dessa, blev det mer komplext och han menade på att jag bara skulle besöka 1177.se och läsa vad de skrev. För Candida har bara de med AIDS och som får kemoterapi ...

*  Livets vändning: Fredagens läkarinfo

På måndag blir vi inlagda på avd Q83, kirurg. Där ligger vi minst en vecka. Sen förmodligen tillbaka till Q84. Läkningen efter op tar väl ungefär två veckor och sen är det dags för högdosbehandlingen med stamcellsåterföringen på Huddinge. När den enda platsen som finns där under sommaren blir ledig vill säga! :/ Om den inte är ledig innan v.33 måste Meja få mer cytostatika innan... sorgligt ...

*  Scarves & Trubaner från Amoena - köp online | Kvinnligt Under

För dig som vill täcka håret under och efter exempelvis cellgiftsbehandling. - på hur du kan knyta Amoenas scarves. Amoenas scarves är formsydda med en liten 'hätta' som gör att de sitter bra på huvudet. Alla modellerna nedan startas på samma sätt; med banden hängande löst bak. ingen av dem är särskilt komplicerad och med lite övning hittar du en modell som passar dig!

*  Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet - PDF

Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg Slutrapport ESF-projektet inledning Under ett och ett halvt

*  PledPharma rapporterar positiva resultat från cancerstudie | PledPharma

PledPharma har tillsammans med onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomfört en mindre randomiserad klinisk studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling.. Inga allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandlingen sågs hos de patienter som fick PP-095 (mangafodipir), medan flera allvarliga biverkningar (grad 3 och 4 på den 4-gradiga s.k. NCI-CTCAE skalan) sågs hos de patienter som fick låtsasmedicin (placebo). Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd.. "Allvarliga biverkningar är ett stort problem vid dagens cellgiftsbehandling av patienter med tjocktarmscancer", säger professor Ursula Falkmer som är ansvarig för studien. Hon påpekar också att vi idag har effektiva cellgifter mot tjocktarmscancer men att biverkningarna försvårar användning av dessa. Det är därför ytterst önskvärt att hitta behandlingsmetoder som kan minska biverkningarna och därmed göra cellgiftsbehandlingen mer ...

*  Samverkande framgångsfaktorer - PDF

Samverkande framgångsfaktorer Exempel på framgångsrika insatser och organiseringar kring behovsgruppen utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov Slutrapport Urban Norling Uppdrag

*  Köp Extempore ATC-kod L03 Immunstimulerande medel Ospecificerad 1 styck på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  Immunstimulerande - immun.se

Det visste du inte om C- vitamin Källa: kurera.se Vill du motverka för tidigt åldrande? Stärka benstomme och brosk? Förbättra dina kolesterolvärden? Då kan ett ökat C-vitaminintag vara en god idé. På 1500-talet var skörbjugg en vanlig sjukdom bland sjömän. På 1700-talet närmade ...

*  Administratörshandbok Online - PDF

Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken