LäkemedelssamverkanMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Gentamiciner: Ett komplex av tre olika, men närbesläktade aminoglykosidsulfater, gentamicin C1, C2 och C1(subA), som erhålls från Micromonospora purpurea och närstående arter. De är bredspektrumantibiotika, men kan ge hörsel- och njurskador. De verkar genom att hämma proteinsyntes.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.LäkemedelsmotverkanAminoglykosider: En grupp bredspektrumantibiotika som framställs ur strålsvampar.Cellulas: Ett enzym som kan isoleras från svampar och bakterier. Det katalyserar endohydrolys av 1,4-beta-glukosidbindningar i cellulosa, lichenin och beta-glukaner i spannmålsväxter. EC 3.2.1.4.OxifedrinLäkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Cellulos-1,4-beta-cellobiosidasCellinjeTrichodermaLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.TranskriptionsfaktorerTumörceller, odladePromotorregioner, genetikStreptomycinKanamycin: Antibiotikumkomplex från Streptomyces kanamyceticus, en jordbakterie i Japan. DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Enterococcus faecalis: En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.TobramycinCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Cellulosa: En polysackarid med glukosenheter, bundna som i cellobios. Den utgör huvudbeståndsdelen i växtfibrer; bomull är den renaste naturligt förekommande formen av cellulosa. Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.TrifluridinPenicillinerPeptaibolsSignalomvandlingTumörcellinjeTranskription, genetiskTiomalaterRekombinanta proteinerKarbenicillin: Ett halvsyntetiskt bredspektrumpenicillinderivat för parenteralt b ruk. Det är känsligt för magsaft och penicillinas, och kan ha skadlig inverkan på blodplättarnas funktion.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PenicillinresistensBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Ampicillin: 6-((aminofenylacetyl)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett halvsyntetiskt derivat av penicillin som oralt har antibiotisk bredspektrumverkan.FosmetPropolisDimetoat: Ett kolinesterashämmande insektsbekämpningsmedel bestående av en organisk svavelfosforförening.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Svampmedel: Läkemedel mot svamp, deras tillväxt och reproduktion, och verksamma mot svampinfektioner. De skiljer sig från svampbekämpningsmedel genom sin användning mot svamp i människo- och djurvävnader.PolymyxinerSulfametoxazolTrans-Activation (Genetics)Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Gramnegativa anaereoba, raka, böjda eller spiralformade stavar: En grupp anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.Tumörnekrosfaktor-alfaCisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.TidsfaktorerFosfomycin: Ett antibiotikum som produceras av Streptomyces fradiae.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Flukonazol: Ett triazolmedel mot svamp som används för behandling av kandidos i öron och svalj och kryptokockmeningit vid AIDS.Azlocillin: Ett halvsyntetiskt acylureidpenicillin framställt från ampicillin.ProteinbindningBacillus thuringiensis: En grampositiv bakterie som kan vara patogen för vissa insekter. Den används för biologisk bekämpning av malen lövskogsnunna.

*  Chouâr et Tilt - Wikipedia
Chouâr et Tilt är ett stup i Libanon. Det ligger i guvernementet Libanonberget, i den centrala delen av landet, 30 kilometer öster om huvudstaden Beirut. Chouâr et Tilt ligger 1 492 meter över havet. Terrängen runt Chouâr et Tilt är varierad. Den högsta punkten i närheten är 1 866 meter över havet, 1,0 kilometer norr om Chouâr et Tilt. Runt Chouâr et Tilt är det mycket tätbefolkat, med 1 411 invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Djounie, 19,5 kilometer väster om Chouâr et Tilt. Chouâr et Tilt ligger på Tallet el Maaïlef. I trakten runt Chouâr et Tilt finns ovanligt många namngivna vattenkällor, klippformationer och grottor. Omgivningarna runt Chouâr et Tilt är i huvudsak ett öppet busklandskap. Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 11 °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är 25 °C, och den kallaste är januari, med -4 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 524 millimeter. Den regnigaste ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chou%C3%A2r_et_Tilt
*  Vaken.se: Mjukdödar vaccin våra barn?
Text: TreeOfLiberty on 2011-06-27. "Linjär regressionsanalys av ovägt medelvärde av IMRs visade en hög statistiskt signifikant korrelation mellan ökat antal vaccindoser och ökad spädbarnsdödlighet," fann studien, och tillade att resultaten kräver en "väsentlig" undersökning av sambandet mellan vaccindoser, biokemisk eller synergistisk toxicitet, och spädbarnsdödlighet.. Trots att USA administrerar flest vaccindoser till barn i hela den utvecklade världen, 26 stycken innan barnet fyller ett, är dess spädbarnsdödlighet högre än 33 andra nationer, vilka alla administrera mindre vacciner. Studien visar tydligt att utvecklade länder som har mindre vacciner har lägre spädbarnsdödlighet, vilket tyder på ett direkt statistiskt samband mellan vaccineringsbiverkningar och dödsfall av spädbarn. Till exempel, de två i-länderna som kräver att barn ska vaccinerats med minsta möjliga vacciner, Japan och Sverige, toppar även tabellen för lägsta antalet dödsfall av ...
  http://vaccin.me/2011/06/27/vaken-se-mjukdodar-vaccin-vara-barn/
*  Cellobiohydrolas - Wikipedia
Cellobiohydrolas är ett cellulosanedbrytande enzym som angriper cellulosakedjor från de fria ändarna. I allmänhet har de ett aktivt säte i form av en lång tunnel, i vilken cellulosakedjan träs in. Nära tunnelns utgång finns karboxylsyror som katalyserar hydrolys av en cellobiosrest från kedjeändan. Därefter glider cellulosakedjan fram så att en ny cellobiosrest tar den avspjälkades plats. Enzymet är på detta sätt processivt. Cellobiohydrolaser är effektiva i att bryta ner högkristallin cellulosa, men är beroende av fria ändar. De visar stark synergism med endoglukanaser. Det finns två funktionella huvudtyper av cellobiohydrolaser - A-typ cellulas som angriper cellulosakedjan från den reducerande ändan, och B-typ cellulas som angriper från den ickereducerande ändan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellobiohydrolas
*  Petit choux - BakingBabies
Stäng av spisen och låt degen svalna något. Bland sedan i äggen, en i taget. Blanda kraftigt i maskin eller med slev tills varje ägg arbetats in i degen. Ta sedan i nästa ägg och upprepa tills alla är i blandade. Degen har nu blivit en smet som är halvlös och mycket klibbig. Slå på ugnen på 200 °C. Sleva över smeten i en sprits och fyll två plåtar med runda klickar, strax över storleken av en femkrona (se bilden nedan).. ...
  http://bakingbabies.se/2012/11/10/petit-choux/
*  Visningsträdgården Hällans trädgårdsblogg: Trädgårdslycka!
Hur det går med de nya plantorna och växt kombinationerna vet jag inget om. Det är lite av spänningen med trädgården och att dra upp sina egna plantor. Efter en viss väntan kan den riktiga trädgårdslyckan plötsligt infinna sig när man minst anar det. Oftast dröjer det några år innan resultatet blir maximalt och med tiden har jag lärt mig att det som visas i böcker och tidningar sällan stämmer i vår trädgård. Vissa växter utvecklas snabbt och andra behöver flera år på sig för att fylla ut sin plats och blomma. Det är inte alls säkert att den vackra kombinationen av två växter i boken fungerar här. De kanske inte ens blommar samtidigt hos oss. Trots att jag lärt mig det nu och vet att det sällan blir som i min dröm är jag övertygad om att det blir lyckat ändå ...
  http://spettospade.blogspot.com/2014/11/tradgardslycka.html
*  Permalänk till CHOU CHOU - EN GAMMAL GODING
VI SATT OCH BLÄDDRADE i hustruns anteckningsbok/receptsamling från skolkökstiden som vi under årens lopp fortsatt skriva in recept i på favoriter. Ett sådant recept handlar om rubriken här ovan. CHOU CHOU 4 personer 4 hg bogfläsk, mjöl och salt 4 gula lökar, margarin 1 tsk paprikapulver 2 tsk curry 2 dl tunn grädde 1 dl…
  https://bertillind.wordpress.com/2012/11/05/chou-chou-en-gammal-goding/
*  Ryskadockor: Laxgryta med räkor och saffransaioli :)
De där ser jättegott ut. Gillar dock inte saffran och den gör ju hela rätten :/ de andra kombinationerna kanske vore något för mig :) ha en toppen dag! Kramar. SvaraRadera ...
  http://ryskadockor.blogspot.com/2012/07/laxgryta-med-rakor-och-saffransaioli.html
*  c/o Lena
Endast information, nypon beställer du under rubriken Bra att äta. Re-freshs torkade Hel nyponpulver är en självklar produkt i vårt sortiment då den är helt naturlig, väldigt näringsrik och utan onödiga tillsatser. Nyponet passar oss nordbor som ett lättillgängligt holistiskt livsmedel, som en frukt av vår givna flora. Re-fresh helnypon som är viltplockat är det bästa man kan välja, mycket bättre än ekoodlat.. Sockersoppa, kapslar och miljö. Man bör absolut inte förväxla en hel-nyponprodukt med vanlig s.k. nyponsoppa. En sådan soppa är nästan bara tillsatser ( bl. a. mycket socker ). Resten är från nyponets yttre skikt, nyponets skal m.m. En skräpvarnig gäller även för hälsoföretag som säljer nyponpulver där man laborerat med förhållandet mellan nyponets skal och dess kärna, infört tillsatser eller stoppat produkten i kapslar. Allt sådant är onödig rappakalja som görs enbart för att motivera produkten, ofta följt av mångdubblade priser. I värsta ...
  http://careoflena.se/shop/information-helnyponpulver-att-bestalla-p-367.html
*  Ekofin
Vi har verkat i den här nischen under några år nu, och vet hur svårt det är med att använda de rätta begreppen, eftersom det i egentlig mening inte finns några klara regler för oss. Inom livsmedel har man kommit så mycket längre. Det finns hundratals olika certifieringar man kan skaffa till sina produkter. Mer eller mindre seriösa. Till stora kostnader. Som små företag inte har råd att betala. Vi har därför lärt oss att vara försiktiga med alla dessa begrepp. Vad vi säger är att Rostedt's produkter innehåller naturliga ingredienser som är ekologiskt odlade. Detta vet vi. Vi säger också att produkterna är ekosmarta. Rostedt gör verkligen allt för att produkterna skall produceras på ett så miljövänligt och rent sätt som möjligt. Man driver sin egna Organic Farm i norra Thailand, och har t.o.m. kontrollen på att gödslet man använder kommer från boskap som endast ätit ekologiskt odlad gröda. Man är mycket noggrann. Man tillsätter endast de tillsatser som ...
  http://ekofin.blogg.se/2011/april/
*  IDG Whitepapers & Webcasts - Genesys
Den sammantagna kundupplevelsen, det kunden tar med sig, består av flera kontaktpunkter där kunden kan uppleva olika nivåer av tillfredställelse och där du som tillhandahållare av en produkt eller tjänst kan styra hur kunden upplever varje interaktion. Den så kallade kundresan är alla dessa interaktioner tillsammans, och resan bör avslutas med en positiv interaktion. Genesys har i detta whitepaper tagit fram en best practise som förklarar hur kundresan kan mätas och optimeras, både för kunden och för er nivå av service och era värderingar som varumärke ...
  http://whitepaper.idg.se/genesys
*  Angelica´s " Ensamstående stålmamma till min Decibel" : sugen på något sött?!
Pure Active Serum är en förlängning av Akademiklinikens hudvårdsbehandlingar, avsedd för hemmabruk. En mycket effektiv kombination av alpha- och betahydroxidsyror hjälper huden att bli mer kompakt, ökar dess flexibilitet och ger en jämnare hudyta. Döda hudceller avlägsnas och huden återfår en fantastisk lyster. Pure Active Serum innehåller glykolsyra som enligt studier har en positiv effekt på ojämn pigmentering. ...
  http://angelicasj.blogspot.com/2012/02/sugen-pa-nagot-sott.html
*  Ansiktsbehandlingar
Hydrating Peel. Bygger på en kraftfull och effektiv kombination av ålders motverkande ingredienser. AHA syrorna mjölksyra, glykossyra, citronsyra, salicylsyra (BHA)+antioxidanter för att förbättra hudens fuktbalans. AHA syror ökar fukten i huden och jämnar ut huden och sätter igång hudens egna funktioner. ...
  http://salongformidabel.com/home/ansiktsbehandlingar.html
*  Blanda och mixa. Kuler 2.0 lanserat | Feber / Foto
Med Adobe´s Kuler 2.0 kan du mixa och blanda ihop färgkombinationer som du senare kan använda till diverse projekt. Du kan även dela med dig eller ta del av andras kombinationer....
  http://feber.se/foto/art/43726/blanda_och_mixa/
*  rökt kalkon | Matkreation
Ännu en helg har nu passerat, veckorna går på repeat. Jag gillar måndagar, en ny vecka -en ny start, en ny chans att bli bättre, starkare. Ben står på scheemat, det första av veckans två benpass. Hatkärlek. Vilken mathelg jag haft, refead dagar väljer jag att kalla dem. Uppladdning med ny energi. Klockan 23:50 i lördags gick startskottet för midnattsloppet, 59 minuter och en mil senare var jag i mål. Något tröttare men otroligt stolt - mitt första lopp är nu avklarat. Energin var på topp och ingenstans under dessa 10 kilometrar kände jag mig trött, om det var tack vare stämningen eller alla jävla löparpass som betats av denna sommar vet jag inte, en kombination kanske. På onsdag väntar Bellmanstafetten, men vad är 5 kilometer när man sprungit 10? Denna gång satsar vi på tid, inte distans. Ladda om. Lördagsmorgonen fick en bra start, en kopp kaffe med 5 skivor av mitt hasselnötsbröd, japp - 5 skivor, redan här hade jag ångest för att jag inte skulle ha energi ...
  http://www.matkreation.se/tag/rokt-kalkon/
*  IT-säkerhet enligt HPS
Två saker är viktiga att notera angående definitionerna: (1) I princip allt du kan göra med data är behandling, jag har svårt att komma på något som inte skulle falla under begreppet. (2) Personuppgifter behöver inte nödvändigtvis vara sådant man tänker på i första hand, t ex personnummer. Det är t ex fullt rimligt att postnummer och förnamn tillsammans kan betraktas som en personuppgift. Anta att förnamnet är Qristofer och att postnumret är till en liten ort utanför Skumträsk med 300 invånare så förstår du varför ...
  http://highperformance.blogg.se/2011/november/personuppgiftslagen-och-datasakerhet.html
*  Ölandsvindar: Så var det vinter igen
Då var det vitt ute igen och idag ska det bli mera snö och hårda vindar. Det är en kombination som kan bli besvärlig på vägarna, så vi ställer in alla upptäcktsfärder ut i naturen idag. En kort sväng till ICA får räcka. Vi måste fylla på förrådet av frö, margarin och äpplen till fåglarna. Annars då? Jo, på diskbänken står en liten hibiscusplanta som har börjat växa till sig och behöver en större kruka. Jag hittar säkert flera behövande på fönsterbänkarna om jag tittar mig omkring. Några timmars arbete vid datorn blir det alltid och kanske en kaka till helgens kaffestunder också. Och nästa vecka passerar vi mitten av februari, som nyss har börjat! Tiden springer iväg ...
  http://spanskavillan.blogspot.com/2013/02/sa-var-det-vinter-igen.html
*  Vart försvann synergieffekterna? - PDF
Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt
  http://docplayer.se/3424007-Vart-forsvann-synergieffekterna.html
*  Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, - PDF
Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet
  http://docplayer.se/14283661-Nordisk-samverkan-inom-samhallsskyddet-och-krisberedskapen-workshop-snekkersten-danmark-2010-11-11-12.html
*  LCHF Köttfärs och vitkål | Kostvägen
Köttfärs och vitkål i olika kombinationer är suveränt om du vill äta billig LCHF-kost. Och god. Det här är lite som kålpudding, fast i panna/kastrull. Gott...
  http://www.kostvagen.se/2013/03/11/lchf-k%C3%B6ttf%C3%A4rs-och-vitk%C3%A5l-15989506
*  Hundar Archives - Dkk.nu
Alla hundar behöver lämnas ensamma hemma någon gång i sina liv, även om det bara är en liten stund medan husse eller matte åker iväg för att handla. De flesta hundägare kan nog inte låta bli att vara nyfikna på […]. ...
  http://dkk.nu/category/hundar/
*  Dkk.nu
Alla hundar behöver lämnas ensamma hemma någon gång i sina liv, även om det bara är en liten stund medan husse eller matte åker iväg för att handla. De flesta hundägare kan nog inte låta bli att vara nyfikna på […]. ...
  http://dkk.nu
*  Diskustera Den officiella stödgruppen - Emocore.se
AndrEMO Kille, 22 år Jag skulle faktiskt själv behöva lite stöd just nu. Under en längre tid, säkert ett eller två år har jag känt mig otroligt ensam, oönskad, oviktig. Men så fort jag försöker nå ut till folk bemöts jag antingen med en slags nonchalans eller en otrolig respektlöshet. Allt jag krigar för är att slippa känna mig ensam hela tiden, att ha någon att bry mig om, någon som bryr sig om mig, någon att dela allt med. Oavsett vad jag gör kommer jag ingenstans, det är alltid samma sak om och om igen och känslan blir bara värre och värre med tiden. Om man bara kunde upphöra att existera.... ...
  https://www.emocore.se/?sida=grupp_plank&id=16441
*  Vans Skor - Slip-On Lite + Checkerboard Black/Classic White
Slip On Lite från Vans är den klassiska skon med en ny lättare sula. - ActionFit . - UltraCush Lite. - Vulkaniserad sula. Material: Ovandel: Textil. Foder: Textil. Sula: Gummi. Produktkod: True White: V4PEL5R. Svart: V4PE186. Checkerb
  https://www.junkyard.se/skor-slip-on-lite-4
*  Programberedningens verksamhetsrapport PDF
Programberedningens verksamhetsrapport Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och
  http://docplayer.se/945034-Programberedningens-verksamhetsrapport-2011.html
*  Piadina - Matklubben.se
Här har ni ett härligt, mustigt höstbröd utan tillsatser! • 15 g jäst • 5 dl ljummet vatten (inte över 37 gr) • 1 tsk strösocker • 1 tsk salt • 3-4 msk olivolja • 12-13 dl vetemjöl
  https://www.matklubben.se/artiklar/piadina

Aminoglykosider: Aminoglykosider är en typ av antibiotikum som hämmar bakteriers proteinsyntes, vilket leder till snabb bakteriedöd. Biverkningar i form av påverkan på njurar, hörsel och balans förekommer.Trichoderma harzianum: Trichoderma harzianum är en svampartRifai (1969) , In: Mycol. Pap.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Streptomycin: Streptomycin är ett bakterieinfektionshämmande medel, antibiotika, som hämmar proteinsyntesen i prokaryota celler. Den ändrar formen på 30S-delen i den prokaryota cellens ribosomer så att mRNA inte kan läsas korrekt.Tobramycin: Tobramycin är ett aminoglykosidantibiotikum.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.CellulosafiberKarbenicillin: Karbenicillin är ett antibiotikum som tillhör gruppen penicilliner. Karbenicillin är en semisyntetisk analog av det naturliga penicillinet.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Ampicillin: Ampicillin är ett intravenöst betalaktam antibiotikum som ofta används inom molekylärbiologin, samt för att bota infektioner.Polymyxin: Polymyxin är en cyklisk polypeptid. Den har en hydrofob och en hydrofil del.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.