LäkemedelssamverkanMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Gentamiciner: Ett komplex av tre olika, men närbesläktade aminoglykosidsulfater, gentamicin C1, C2 och C1(subA), som erhålls från Micromonospora purpurea och närstående arter. De är bredspektrumantibiotika, men kan ge hörsel- och njurskador. De verkar genom att hämma proteinsyntes.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.LäkemedelsmotverkanAminoglykosider: En grupp bredspektrumantibiotika som framställs ur strålsvampar.Cellulas: Ett enzym som kan isoleras från svampar och bakterier. Det katalyserar endohydrolys av 1,4-beta-glukosidbindningar i cellulosa, lichenin och beta-glukaner i spannmålsväxter. EC 3.2.1.4.OxifedrinLäkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Cellulos-1,4-beta-cellobiosidasCellinjeTrichodermaLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.TranskriptionsfaktorerTumörceller, odladePromotorregioner, genetikStreptomycinKanamycin: Antibiotikumkomplex från Streptomyces kanamyceticus, en jordbakterie i Japan. DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Enterococcus faecalis: En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.TobramycinCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Cellulosa: En polysackarid med glukosenheter, bundna som i cellobios. Den utgör huvudbeståndsdelen i växtfibrer; bomull är den renaste naturligt förekommande formen av cellulosa. Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.TrifluridinPenicillinerPeptaibolsSignalomvandlingTumörcellinjeTranskription, genetiskTiomalaterRekombinanta proteinerKarbenicillin: Ett halvsyntetiskt bredspektrumpenicillinderivat för parenteralt b ruk. Det är känsligt för magsaft och penicillinas, och kan ha skadlig inverkan på blodplättarnas funktion.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PenicillinresistensBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Ampicillin: 6-((aminofenylacetyl)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett halvsyntetiskt derivat av penicillin som oralt har antibiotisk bredspektrumverkan.FosmetPropolisDimetoat: Ett kolinesterashämmande insektsbekämpningsmedel bestående av en organisk svavelfosforförening.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Svampmedel: Läkemedel mot svamp, deras tillväxt och reproduktion, och verksamma mot svampinfektioner. De skiljer sig från svampbekämpningsmedel genom sin användning mot svamp i människo- och djurvävnader.PolymyxinerSulfametoxazolTrans-Activation (Genetics)Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Gramnegativa anaereoba, raka, böjda eller spiralformade stavar: En grupp anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.Tumörnekrosfaktor-alfaCisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.TidsfaktorerFosfomycin: Ett antibiotikum som produceras av Streptomyces fradiae.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Flukonazol: Ett triazolmedel mot svamp som används för behandling av kandidos i öron och svalj och kryptokockmeningit vid AIDS.Azlocillin: Ett halvsyntetiskt acylureidpenicillin framställt från ampicillin.ProteinbindningBacillus thuringiensis: En grampositiv bakterie som kan vara patogen för vissa insekter. Den används för biologisk bekämpning av malen lövskogsnunna.

*  Chouâr et Tilt - Wikipedia
Chouâr et Tilt är ett stup i Libanon. Det ligger i guvernementet Libanonberget, i den centrala delen av landet, 30 kilometer öster om huvudstaden Beirut. Chouâr et Tilt ligger 1 492 meter över havet. Terrängen runt Chouâr et Tilt är varierad. Den högsta punkten i närheten är 1 866 meter över havet, 1,0 kilometer norr om Chouâr et Tilt. Runt Chouâr et Tilt är det mycket tätbefolkat, med 1 411 invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Djounie, 19,5 kilometer väster om Chouâr et Tilt. Chouâr et Tilt ligger på Tallet el Maaïlef. I trakten runt Chouâr et Tilt finns ovanligt många namngivna vattenkällor, klippformationer och grottor. Omgivningarna runt Chouâr et Tilt är i huvudsak ett öppet busklandskap. Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 11 °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är 25 °C, och den kallaste är januari, med -4 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 524 millimeter. Den regnigaste ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chou%C3%A2r_et_Tilt
*  Strama Gunilla Stridh, leg. Apotekare - ppt ladda ner
Strama Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Samverkan mot antibiotikaresistens Gunilla Stridh, leg. Apotekare
  http://slideplayer.se/slide/2439965/
*  'Alla branscher vinner på digitaliseringen' | Realtid.se - Kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete &...
Digitala ekosystem skapar förutsättningar för innovation och teknikutveckling och möjliggör interaktion mellan aktörer, både i formella och informella strukturer. Här ingår exempelvis gemensamma teknikstandarder och förvärv som leder till betydande synergier för båda parter.. Det finns några tekniktrender som står för majoriteten av potentialen från digitaliseringen i Sverige. McKinsey har identifierat följande: automatisering av kunskapsarbete, avancerad robotteknik, autonoma fordon, mobilt internet, molntjänster och Internet of Things. De två sektorer som väntas generera störst värde till följd av digitaliseringen är tillverkningsindustrin och hälso- och sjukvården. I tillverkningsindustrin rör det sig om ett värde om 160-220 miljarder kronor och i hälso- och sjukvården handlar det om 145-180 miljarder kronor. Trots det ser Daniel Alsén alla sektorer som vinnare till följd av digitaliseringen. - Vi ser att alla gynnas av digitaliseringen. Sedan varierar ...
  http://realtidmedia.se/alla-branscher-vinner-pa-digitaliseringen
*  Cellobiohydrolas - Wikipedia
Cellobiohydrolas är ett cellulosanedbrytande enzym som angriper cellulosakedjor från de fria ändarna. I allmänhet har de ett aktivt säte i form av en lång tunnel, i vilken cellulosakedjan träs in. Nära tunnelns utgång finns karboxylsyror som katalyserar hydrolys av en cellobiosrest från kedjeändan. Därefter glider cellulosakedjan fram så att en ny cellobiosrest tar den avspjälkades plats. Enzymet är på detta sätt processivt. Cellobiohydrolaser är effektiva i att bryta ner högkristallin cellulosa, men är beroende av fria ändar. De visar stark synergism med endoglukanaser. Det finns två funktionella huvudtyper av cellobiohydrolaser - A-typ cellulas som angriper cellulosakedjan från den reducerande ändan, och B-typ cellulas som angriper från den ickereducerande ändan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellobiohydrolas
*  Sjuh rads Kommunalf rbund - Modeinkubatorn
Modeinkubatorn är ett treårigt projekt som finansierats av Boråsregionen i två år och som nu söker medel för sitt tredje och sista år. Modeinkubatorn (Modeink) är en nischad inkubator med fäste i Borås och Sjuhärad som stöttar oetablerade textil- och modeföretag. De ska som första och ledande inkubator inom Textil- och Mode ge de bästa förutsättningarna för modeentreprenörer och modeföretag att bygga tillväxtbolag genom affärsutveckling och spetskompetens inom mode och textil. Detta med stark samverkan inom modebranschen och med ett brett nätverk inom näringslivet och innovationssystemet både regional, nationellt och internationellt. ...
  http://sjuharad.se/modeinkubatorn-1.html
*  Petit choux - BakingBabies
Stäng av spisen och låt degen svalna något. Bland sedan i äggen, en i taget. Blanda kraftigt i maskin eller med slev tills varje ägg arbetats in i degen. Ta sedan i nästa ägg och upprepa tills alla är i blandade. Degen har nu blivit en smet som är halvlös och mycket klibbig. Slå på ugnen på 200 °C. Sleva över smeten i en sprits och fyll två plåtar med runda klickar, strax över storleken av en femkrona (se bilden nedan).. ...
  http://bakingbabies.se/2012/11/10/petit-choux/
*  Permalänk till CHOU CHOU - EN GAMMAL GODING
VI SATT OCH BLÄDDRADE i hustruns anteckningsbok/receptsamling från skolkökstiden som vi under årens lopp fortsatt skriva in recept i på favoriter. Ett sådant recept handlar om rubriken här ovan. CHOU CHOU 4 personer 4 hg bogfläsk, mjöl och salt 4 gula lökar, margarin 1 tsk paprikapulver 2 tsk curry 2 dl tunn grädde 1 dl…
  https://bertillind.wordpress.com/2012/11/05/chou-chou-en-gammal-goding/
*  Simning säkrad! - endorfinista
Med det här och Human Ambition i kombination kan jag i alla fall inte skylla på brist på sim-möjligheter i höst och vinter! Nu jäklar ska jag bli snabb. Eller i alla fall snabbare! Allt är ju relativt.
  https://annebrolen.wordpress.com/2013/09/04/simning-sakrad/
*  Ryskadockor: Laxgryta med räkor och saffransaioli :)
De där ser jättegott ut. Gillar dock inte saffran och den gör ju hela rätten :/ de andra kombinationerna kanske vore något för mig :) ha en toppen dag! Kramar. SvaraRadera ...
  http://ryskadockor.blogspot.com/2012/07/laxgryta-med-rakor-och-saffransaioli.html
*  c/o Lena
Endast information, nypon beställer du under rubriken Bra att äta. Re-freshs torkade Hel nyponpulver är en självklar produkt i vårt sortiment då den är helt naturlig, väldigt näringsrik och utan onödiga tillsatser. Nyponet passar oss nordbor som ett lättillgängligt holistiskt livsmedel, som en frukt av vår givna flora. Re-fresh helnypon som är viltplockat är det bästa man kan välja, mycket bättre än ekoodlat.. Sockersoppa, kapslar och miljö. Man bör absolut inte förväxla en hel-nyponprodukt med vanlig s.k. nyponsoppa. En sådan soppa är nästan bara tillsatser ( bl. a. mycket socker ). Resten är från nyponets yttre skikt, nyponets skal m.m. En skräpvarnig gäller även för hälsoföretag som säljer nyponpulver där man laborerat med förhållandet mellan nyponets skal och dess kärna, infört tillsatser eller stoppat produkten i kapslar. Allt sådant är onödig rappakalja som görs enbart för att motivera produkten, ofta följt av mångdubblade priser. I värsta ...
  http://careoflena.se/shop/information-helnyponpulver-att-bestalla-p-367.html
*  IDG Whitepapers & Webcasts - Genesys
Den sammantagna kundupplevelsen, det kunden tar med sig, består av flera kontaktpunkter där kunden kan uppleva olika nivåer av tillfredställelse och där du som tillhandahållare av en produkt eller tjänst kan styra hur kunden upplever varje interaktion. Den så kallade kundresan är alla dessa interaktioner tillsammans, och resan bör avslutas med en positiv interaktion. Genesys har i detta whitepaper tagit fram en best practise som förklarar hur kundresan kan mätas och optimeras, både för kunden och för er nivå av service och era värderingar som varumärke ...
  http://whitepaper.idg.se/genesys
*  Guess what, it still sucks!: januari 2009
Jag har fixat en sån där grej på bloggen som ser vilken ip-adress som besöken den och också hur folk hittar den via t.ex. google. men grejen är att vilka som besöker mej är inte alls intressant, jag mår t.ex. inte bättre av att veta att svd-ledarblogg besöker mej, faktiskt ganska mycket tvärtom... Däremot är det lite intressant vad folk googlar på, om man t.ex. googlar på girl+fitta så hamnar min blogg högst upp på söklistan, men jag antar att man kanske inte är så värst intresserad av min blogg, likadant är det folk som googlar på "djursex", "utesex", "swingerspar" och en massa andra kombinationer av sexord. En del har också googlat på "slem i halsen" och "träningsvärk i benen" och om man googlar på det sistnämnda så hamnar i ett inlägg som handlar just om sex. Och jag funderar på om det är så att jag verkligen skriver så hemskt mycket om sex för det känns inte alls så. Fast sen tänkte jag på att en del av mina killkompisar känner sig manade att skicka ...
  http://sarhasblog.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
*  Blanda och mixa. Kuler 2.0 lanserat | Feber / Foto
Med Adobe´s Kuler 2.0 kan du mixa och blanda ihop färgkombinationer som du senare kan använda till diverse projekt. Du kan även dela med dig eller ta del av andras kombinationer....
  http://feber.se/foto/art/43726/blanda_och_mixa/
*  Tyevik 1:64: juli 2011
När jag ska inreda eller formge något så är det ofta en sak eller kombination som får sätta tonen och vara utgångspunkt. Det är ur just den där speciella saken som helt plötsligt idéerna om hur det ska se ut bara poppar upp! När det gäller min dotter Sophias rum är det kombinationen på bilden som gett mig inspiration. Det började med sjalen som jag köpte till Sophia på Polarn och Pyret (hade helst haft en fondvägg med det mönstret!) Sen såg jag de här kuddarna och bara kände att de skulle med hem till hennes rum. Och så la jag ihop de tre och så var "flowet" igång! En riktigt härlig känsla som gör det så himla kul! Det värsta är att man vill sätta igång direkt ...
  http://hemmahosfrokenjansson.blogspot.com/2011/07/
*  Self Omninutrition
... Är ett snabbt växande företag som tack vare sitt utbud av innovativa produktsammansättningar och kombinationer kan erbjuda verkningsfulla ...
  https://www.jabb.se/category/self
*  IT-säkerhet enligt HPS
Två saker är viktiga att notera angående definitionerna: (1) I princip allt du kan göra med data är behandling, jag har svårt att komma på något som inte skulle falla under begreppet. (2) Personuppgifter behöver inte nödvändigtvis vara sådant man tänker på i första hand, t ex personnummer. Det är t ex fullt rimligt att postnummer och förnamn tillsammans kan betraktas som en personuppgift. Anta att förnamnet är Qristofer och att postnumret är till en liten ort utanför Skumträsk med 300 invånare så förstår du varför ...
  http://highperformance.blogg.se/2011/november/personuppgiftslagen-och-datasakerhet.html
*  Docka + högtalare + lampa. Perfekt för sängbordet | Feber / Mac
Den här konstiga kombinationen är kanske inte så konstig trots allt, utan snarare rätt smart. Tyvärr är det bara ett koncept och går inte att köpa. Vi får helt enkelt se till att skaparen Sang-Hoon Lee gör verklighet av skapelsen!...
  http://feber.se/mac/art/148692/docka__hgtalare__lampa/
*  Resor till Spanien - boka din resa till Spanien | resfeber.se
Resor till Spanien. Fotbollshelg i Barcelona eller sol och bad på Mallorca? Hyrbil på Costa del Sol eller pulserande storstadsliv i Madrid? Stad och bad i en härlig kombination får du i Barcelona och närliggande Sitges.
  https://www.resfeber.se/resor-till-spanien
*  Dkk.nu
Alla hundar behöver lämnas ensamma hemma någon gång i sina liv, även om det bara är en liten stund medan husse eller matte åker iväg för att handla. De flesta hundägare kan nog inte låta bli att vara nyfikna på […]. ...
  http://dkk.nu
*  I morgon börjar det
Fyra luftmadrasser knarrar lite ensamt i Shindos rum, men redan i morgon får vi förstärkning när vår barndeltagare och de fyra som ska gå kurser kommer. Gôtt! Och sen börjar det första förbundslägret med instruktörer från Shindo. Det känns stort och lite overkligt.
  https://jujutsumorsan.wordpress.com/2013/06/24/i-morgon-borjar-det/
*  Finding α oppurtunities
Nätspel: 600msek i omsättning för gamla nätspel med 13% ebit marginal ger 78msek varav ca 55m återstår efter minoritet. Synergier uppnås genom lägre avgifter till NetEnt SBTech vilket hamnar på sista raden med 10m. Option på att köpa ut minoriteten till 5xEBIT. Comeon omsätter 1400Msek EBIT uppgår till 250m här realiserar jag inga synergier och antar en omsättningsökning på 20%. Bolaget växte 60% 2015 och förväntas växa runt 40% 2016 ...
  http://iloapp.nemcap.se/blog/www?NewComment&post=4
*  Föreningar - Bygd i Samverkan
Bygd i Samverkan/Byn p N tet, Samh llsf reningar i samverkan f r landsbygdsutveckling i Br kne-Hoby, Ronneby kommun, Blekinge Br kne-Hoby.
  http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan/vi-finns-i-brakne-hoby/fa-reningar
*  Programberedningens verksamhetsrapport PDF
Programberedningens verksamhetsrapport Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och
  http://docplayer.se/945034-Programberedningens-verksamhetsrapport-2011.html
*  SAGOR OCH S GNER fr n Br knebygden - Bygd i Samverkan
Bygd i Samverkan/Byn p N tet, Samh llsf reningar i samverkan f r landsbygdsutveckling i Br kne-Hoby, Ronneby kommun, Blekinge Br kne-Hoby.
  http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan/sagor-och-sagner-fran-braknebygden
*  Trånhem - Bygd i Samverkan
Bygd i Samverkan/Byn p N tet, Samh llsf reningar i samverkan f r landsbygdsutveckling i Br kne-Hoby, Ronneby kommun, Blekinge Br kne-Hoby.
  http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan/historia/tranhem

Aminoglykosider: Aminoglykosider är en typ av antibiotikum som hämmar bakteriers proteinsyntes, vilket leder till snabb bakteriedöd. Biverkningar i form av påverkan på njurar, hörsel och balans förekommer.Trichoderma harzianum: Trichoderma harzianum är en svampartRifai (1969) , In: Mycol. Pap.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Streptomycin: Streptomycin är ett bakterieinfektionshämmande medel, antibiotika, som hämmar proteinsyntesen i prokaryota celler. Den ändrar formen på 30S-delen i den prokaryota cellens ribosomer så att mRNA inte kan läsas korrekt.Tobramycin: Tobramycin är ett aminoglykosidantibiotikum.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.CellulosafiberKarbenicillin: Karbenicillin är ett antibiotikum som tillhör gruppen penicilliner. Karbenicillin är en semisyntetisk analog av det naturliga penicillinet.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Ampicillin: Ampicillin är ett intravenöst betalaktam antibiotikum som ofta används inom molekylärbiologin, samt för att bota infektioner.Polymyxin: Polymyxin är en cyklisk polypeptid. Den har en hydrofob och en hydrofil del.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.