Loading...


Kvävning: Asfyxi. Ett tillstånd av andnöd till följd av bristande tillförsel av syre.Asfyxi, neonatal: Andnöd hos nyfödd.Syrebrist hos foster: Syn. fetal anoxi.Hypoxi-ischemi i hjärnan: En störning kännetecknad av minskad syretillförsel (hypoxi) i förening med minskat blodflöde (ischemi) i hjärnan. Tillståndet kan uppstå till följd av lokal blockering i någon hjärnartär eller pga systemiskt låg blodgenomströmning. Utdragen hypoxi-ischemi är förenad med övergående ischemisk attack, hjärninfarkt, hjärnödem, koma och andra tillstånd.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Förlossningsskador: Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.Apgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).NavelsträngSpädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Hypotermi, framkallad: Onormalt låg kroppstemperatur, avsiktligt framkallad hos varmblodiga djur.FosterålderResuscitationGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.FörlossningstångDjur, nyföddaSyrebrist i hjärnan: Minskning av hjärnans syreförsörjning. Svår hypoxi kallas anoxi och är en relativt vanlig orsak till skada i det centrala nervsystemet. Långvarig anoxi kan leda till hjärndöd eller permanent vegetativt tillstånd. Histologiskt kännetecknas tillståndet av förlust av nervceller, vilken är mest framträdande i hippocampus, globus pallidus (det bleka klotet), lillhjärnan och de nedre oliverna.Andningsstillestånd: Apn´e. Avbrott i eller upphörande av andningen.FörlossningskomplikationerFetischism (Psykiatrisk): Företeelse kännetecknad av bruk av föremål för att väcka sexuell lust.FårSjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".Sexuella avvikelserUtvecklingsstörningar: Störningar kännetecknade av försenade utvecklingssteg i förhållande till vad som förväntas för en given ålder eller utvecklingsperiod. Dessa störningar eller brister på förmåga uppkommer före 18-årsåldern, kan förväntas att fortgå och utgöra ett avsevärt handikapp. Såväl biologiska som icke-biologiska faktorer ligger bakom dessa störningar.Masochism: Njutning av fysisk eller psykisk misshandel, tillfogad av andra eller en själv. Hit hör även sexuell masochism.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Fosterövervakning: Fysiologisk eller biokemisk övervakning av fostret. Detta görs vanligtvis under värkarbetet, samtidigt med övervakning av livmoderaktiviteten. Fosterövervakning kan även göras prenatalt eller om modern genomgår någon operation.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.ParasomniLavinerSyrgasHjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.DödfödselMyoglobinuriFetal distress: Hotande tillstånd hos fostret som yttrar sig som bradykardi eller takykardi och avgång av mekonium.Retrobulbär blödningHjärnskada, kronisk: Tillstånd kännetecknat av långvarig funktionsstörning eller skada i hjärnan, vanligen med en varaktighet av mer än tre månader. Möjliga orsaker kan vara hjärninfarkt, vissa degenerativa nervsjukdomar, skallskada, syrebrist, hjärninflammation, förgiftningstillstånd, ämnesomsättningsrubbningar m m.Intensivvård av nyfödda: Kontinuerlig vård och tillsyn av nyfödda med livshotande tillstånd, oavsett plats.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.

*  Kvävning - Wikipedia
Kvävning kan orsakas av fysiskt hinder för luften att komma ned i lungorna, som vid skador på bröstkorg, hårt knuten slips ... Kvävning (att kväva) innebär att hjärnan inte får tillräckligt mycket syre. Syrebrist i hjärnan leder fort till medvetslöshet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4vning
*  Västkustkräftor hotas av kvävning och metallförgiftning | Forskning & Framsteg
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.) ...
  https://fof.se/tidning/1996/2/vastkustkraftor-hotas-av-kvavning-och-metallforgiftning
*  Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid...
4.2 Inandning Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan ... Risken för kvävning är ofta förbisedd och måste påpekas vid utbildning av personal. Innan produkten används i någon ny ... Kan orsaka kvävning vid höga halter. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration ...
  http://docplayer.se/12316609-Ej-klassificerat-som-farligt-amne-djupkyld-flytande-gas-kontakt-med-produkten-kan-orsaka-kylskador-kan-orsaka-kvavning-vid-hoga-halter.html
*  Många civila dödsoffer i giftgasattack i Syrien | SVT Nyheter
Dog av kvävning. Attacken ägde rum i den rebellkontrollerade staden Khan Skeikhun. Offren dog av kvävning, enligt SOHR, som ... Följden blir kramper, andnöd och kvävning. En enda droppe sarin kan döda en människa om inte motmedel snabbt sätts in. ...
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/18-civila-dodade-i-giftgasattack-i-idlib
*  Nätpyton - Wikipedia
Dödsorsaken troddes vara kvävning. Ormen hittades senare i sovrummet i ett upprört tillstånd. 21 januari 2009 blev en treårig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tpyton
*  3 900 kycklingar kvävdes under transport - chaufför döms för djurplågeri | Metro
3 900 kycklingar dog av kvävning under en transport från en gård till ett slakteri. Nu döms chauffören för djurplågeri. ... 3 900 kycklingar dog av kvävning under en transport från en gård till ett slakteri. Nu döms chauffören för djurplågeri.. ... 2015 dog 3 900 kycklingar under en transport från en gård till ett slakteri i Skåne på grund av kvävning. Efter flera år av ...
  https://www.metro.se/artikel/3-900-kycklingar-kv%C3%A4vdes-under-transport-chauff%C3%B6r-d%C3%B6ms-f%C3%B6r-djurpl%C3%A5geri
*  Geiger-Müllerrör - Wikipedia
Ett annat sätt är yttre kvävning. Spänningen reduceras över röret en kort stund efter varje puls. Kretsen kan också ges en stor ... Detta kallas för inre kvävning. Koncentrationen av kvävgaser brukar ligga runt 5-10 %. Etanol och halogener (till exempel ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Geiger-M%C3%BCllerr%C3%B6r
*  Parakvat - Wikipedia
Den direkta dödsorsaken är i regel kvävning. Exponering under lång tid eller under upprepade tillfällen kan leda till skador på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Parakvat
*  Farliga ämnen - Arbetsmiljö - EU-Osha
risk för brand, explosion eller kvävning. Dessutom innehar farliga ämnen vanligen flera av dessa egenskaper. ...
  https://osha.europa.eu/sv/themes/dangerous-substances
*  Walls pojkvän: Hon var fantastiskt nyfiken
Kvävning eller knivskador kan vara dödsorsaker. Men Peter Madsens egen förklaring - att Wall dött av kolmonoxidförgiftning - ...
  https://www.hbl.fi/artikel/walls-pojkvan-hon-var-fantastiskt-nyfiken/
*  Farliga utsläpp från Outokompu/AGA
Kan orsaka kvävning. Gas under tryck. Kyld gas kan skada vid kontakt.. ... Kan orsaka kvävning. Gas under tryck. Kyld gas kan skada vid kontakt.. ...
  https://avesta.se/stod-och-omsorg/trygghet-och-sakerhet/farliga-utslapp-fran-outokompuaga/
*  Hängning - Wikipedia
Genom hängning inträder dock döden alltid genom kvävning. I en kort hängning kvävs man genom att luftrören täpps till, genom ... via en mobilkran hissas upp i luften för att långsamt dö genom kvävning. Denna metod är att jämföra med ovan nämnda "kort snara ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ngning
*  New York Dolls - Wikipedia
Men Murcia dog av kvävning under mystiska omständigheter. Enligt rykten ska han ha slocknat efter riklig konsumtion av droger ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/New_York_Dolls
*  Pappa döms för treårings knarkdöd - Blekinge Läns Tidning
Åklagaren tar fasta på att kvävning... * Elva fick livstid för indiskt "biffmord" En indisk domstol har dömt elva män till ...
  http://www.blt.se/tt-inrikes/pappa-doms-for-dotterns-dod/
*  Skratt som dödsorsak - Wikipedia
1556 sägs Pietro Aretino "ha dött av kvävning efter att ha skrattat för mycket". Thomas Urquhart, en skotsk aristokrat och ... Han tros ha dött av antingen hjärtsvikt eller kvävning. Lustgas Kittlingstortyr ^ [a b] Anthon, Charles (1841). A classical ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skratt_som_d%C3%B6dsorsak
*  Checklista: Så förebygger du olycksfall i hemmet - Vetenskap och Hälsa
Kvävning. Yngre barn kan sätta små föremål i halsen. Ta reda på vilka prylar som utgör en risk genom att hålla din ena hands ... barnolycksfall Brännskador Drunkning Elolyckor fallolyckor förebyggande åtgärder Förgiftning Kvävning skallskador Slag och ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/checklista-sa-forebygger-du-olycksfall-i-hemmet/
*  Spelbranschen isbadar för välgörenhet - FZ.se
Du dör av kvävning eller lunginflammation. Fullt funktionsduglig i huvudet. Dock påverkas tal så du tappar talet, förmågan att ...
  https://www.fz.se/forum/trad/344704-spelbranschen-isbadar-for-valgorenhet
*  Fallet Bobby - Wikipedia
Dödsorsaken enligt rättsläkarintyget är kvävning genom aspiration av sina uppkastningar. I skolan märkte personalen inte något ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fallet_Bobby
*  Essential Oil-Infused Thieves® Mints | Young Living Essential Oils
Det finns risk för kvävning om halstabletterna sväljs hela.. Ingredienser. Sorbitol, kalciumstearat, olja av blomknoppar från ...
  https://www.youngliving.com/sv_SE/products/thieves-mints
*  Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser
Kan vid höga halter leda till kvävning. Anilin *Färglös giftig vätska, finns bl a i kylskåp ...
  https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6535
*  Treblinka (förintelseläger) - Wikipedia
Tusentals fångar avled av utmattning, kvävning och törst i de överfulla godsvagnarna. Vid ankomstområdet togs de nyanlända emot ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Treblinka_(f%C3%B6rintelsel%C3%A4ger)
*  Afrikansk klippyton - Wikipedia
Offret dog på grund av kvävning och inre skador, och hans kropp frigjordes av en vuxen man cirka 20 minuter efter attacken ... Ormen hade rymt från sitt terrarium, och enligt en obduktion hade pojkarna dött av kvävning. Dock pågår RCMP:s undersökning ... Bytets kommande död tros orsakas av hjärtstillestånd snarare än genom kvävning eller krossning. Ormen livnär sig på en mängd ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikansk_klippyton
*  Odört - Wikipedia
Tillräckligt höga doser av giftet förlamar andningsmuskulaturen och den utsatte dör av kvävning. Medvetandet är under hela ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Od%C3%B6rt
*  Helgardera med både hängslen och bälte
a href='' title='', ,abbr title='', ,acronym title='', ,b, ,blockquote cite='', ,cite, ,code, ,del datetime='', ,em, ,i, ,q cite='', ,s, ,strike, ,strong ...
  http://tjuvlyssnat.se/tjuvtittat/helgardera-med-bade-hangslen-och-balte/
*  Dejtingsajter för äldre barn :::: h datingsighter 2017
Kvävning - DinSäkerhet.se. Bedragare låtsas vara Johan på Tinder - använder bilder på honom och barnen: 'Det kan vara en ...
  http://thailandblick.com/462-dejtingsajter-foer-aeldre-barn.php

  • luften
  • Kvävning kan orsakas av fysiskt hinder för luften att komma ned i lungorna, som vid skador på bröstkorg, hårt knuten slips eller astma, av att inandningsluften har för låg syrehalt eller innehåller gifter som förhindrar syretransport såsom kolmonoxid. (wikipedia.org)