Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.Fatty Acid Synthase, Type IIAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.NG-nitroargininmetylesterKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.EnzymhämmareNitriterOmega-N-metylargininKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NitraterNitroargininRåttor, Sprague-DawleyEnzyminduktionCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.NADPH-dehydrogenasKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.RNA, budbärarIndazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.Råttor, WistarLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.NitroprussidCitrullin: En aminosyra som ingår i ureacykeln. Den har fått sitt namn från Citrullus vulgaris (vattenmelon).S-nitroso-N-acetylpenicillaminBiopterin: Ett naturligt ämne som anses fungera som tillväxtfaktor hos vissa insekter.Isotiuronium: En undecenyltiourea som kan ha lokal antiinflammatorisk verkan.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.PenicillaminMöss, inavlade C57BLKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Kollagen typ III: Ett trådigt kollagen bestående av tre identiska alfa1(III)-kedjor som har stor spridning i många kroppsvävnader som innehåller kollagen typ I. Det är särskilt rikligt förekommande i blodkärl och spelar möjligen en roll i vävnader med elastiska egenskaper.Citrat-(si)-syntas: Enzym som katalyserar det första steget i trikarbonsyracykeln (citronsyracykeln). Det katalyserar reaktionen mellan oxaloacetat och acetyl-CoA till citrat och koenzym A. EC 4.1.3.7.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SuperoxiderIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Amidiner: Används som antiseptiska medel.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.PeroxinitritArginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.TidsfaktorerBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Cyklooxygenas 2EndotelcellerAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.CellinjeProstaglandinendoperoxidsyntaserSignalomvandlingOxidativ stressInterferon Type IIEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Glykogensyntas: Ett enzym som katalyserar överföring av D-glukos från UDP-glukos till 1,4-alfa-D-glukosylkedjor. EC 2.4.1.11.Tumörnekrosfaktor-alfaGlykogensyntaskinas 3: Ett glykogensyntaskinas som beskrivits som ett nyckelenzym i glykogenmetabolismen. Det reglerar ett skiftande antal funktioner, som t ex celldelning, mikrotubulifunktioner och apoptos (programmerad celldöd). EC 2.7.1.37.OxiderKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.S-nitrosoglutationTymidylatsyntasGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Hyperlipoproteinemi typ III: En ganska ovanlig form av ärftlig hyperlipemi, kännetecknad av förekomst av lipoproteiner med onormal sammansättning. De viktigaste onormala lipoproteinerna kallas beta-VLDL och har ett annat apoproteininnehåll och större andel kolesterol i förhållande till triglycerid än normalt VLDL.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.NF-kappa BInterleukin-1: En löslig faktor som produceras av monocyter, makrofager och andra celler, och som aktiverar T-lymfocyter och förstärker deras svar på mitogener eller antigener. IL-1 består av två distinkta former, IL-1 alfa och IL-1 beta, som har samma funktioner, men utgör distinkta proteiner. De biologiska effekterna av IL-1 omfattar förmågan att ersätta makrofagbehovet för aktivering av T-celler. Faktorn skiljer sig från interleukin-2.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionOxadiazolerPenisS-nitrosotiolerCyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Regionalt blodflödeReaktiva syreradikalerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.NitrosationRenhållare, fria radikalerGTP-cyklohydrolas: GTP-cyklohydrolas I eller pyrofosfatbildande GTP 7,8-8,9-dihydrolas (GTP-cyklohydrolas II). En enzymgrupp som hydrolyserar imidazolringen i GTP, varvid kol-8 frigörs som format. Två C-N-bindningar hydrolyseras, och pentasenheten isomeriseras. Detta är första steget i syntesen av folsyra från GTP. EC 3.5.4.16 (GTP-cyklohydrolas I) och EC 3.5.4.25 (GTP-cyklohydrolas II).Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.TioureaBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Rekombinanta proteinerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.TyrosinReaktiva kväveradikalerIndometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.PeroxiddismutasKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.UppregleringNitrerga neuronerCytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Oxidation-reduktionBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.PterinerMakrofager, peritoneala: Enkärniga fagocyter som härrör från prekursorceller i benmärgen, men som är belägna i bukhinnan.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.NervcellerLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Kaveolin 1Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.SyrgasVasomotoriska systemet

*  Kväveoxidsyntas - Wikipedia

Kväveoxidsyntas (Nitric oxide synthases (NOS)) är enzymer som katalyserar produktionen av kväveoxid (NO) från L-arginin. Kväveoxid är en viktig signalsubstans och påverkar bland annat vasodilationen i glatt muskulatur. Den får glatt muskulatur att slappna av och blodkärlen runt muskulaturen att expandera.. ...

*  Kväveoxid - Wikipedia

Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm (miljondelar) [1]. NO bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan leda till döden.. Kvävemonoxid (NO) bildas då en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck. [2] Ju längre tid som en blandning av kväve och syre utsätts för höga temperaturer och högt tryck, desto mer kvävemonoxid bildas. Den största källan till bildandet av kvävemonoxid är förbränningsmotorer i bilar, särskilt dieselmotorer, eller vid förbränning i kraftverk.[källa behövs] Kvävemonoxid reagerar sakta med syre. Kvävedioxid (NO2) bildas.. Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) kallas tillsammans för NOx. Gasen kvävedioxid spelar en roll i bildandet av marknära ozon ihop med andra luftföroreningar som till exempel kolväten (HC)[3] och sot. Kvävemonoxid kan bidra till nedbrytningen av ...

*  ALLA de BÄSTA VIAGRA Priserna på en Enda Sida *** - Kan du ta kväveoxid och Viagra tillsammans

Köp VIAGRA till de mest lönande priser. Jämför de bästa onlineapoteken och få ditt VIAGRA mycket billigt, med SNABB och anonym leverans. Kan Du Ta Kväveoxid Och Viagra Tillsammans

*  Dikväveoxid används i patroner till gräddsifon - Graddsifon

Dikväveoxid är en blandning av kväve och syre. Ett annat namn för dikväveoxid som flera säkert känner till, är lustgas och det är inte en brännbar gas. Dikväveoxid eller luftgas upptäcktes under år 1773, av en man vid namnet Joseph Priestly. Han upptäckte även syrgasen året innan. Dikväveoxid har ett stort användningsområde, som bland annat i vården där den används som ett smärtstillande medel. Men nuförtiden används den även i så kallad gräddsifoner som man kan finna i olika kök och bagerier. Dikväveoxid i patroner används som ett drivmedel som vispar grädden i en behållare till gräddsifonen. En gräddsifon. Gräddsifonen är i grund och botten, en pratisk produkt som används för att fixa vispad grädde till diverse, såsom bakelser och i matlagning. Det finns flera olika produkter som kan används för att vispa grädden som man behöver, bland annat finns en handvisp eller elvisp, men de får aldrig det resultat som kommer ifrån en gräddsifon. En ...

*  kabuki: Hudvårdsskolan del 9 - Solskyddskrämer

De fysikaliska solskyddskrämerna innehåller ämnen, oftast titandioxid, som reflekterar bort strålningen. Tidigare var även zinkoxid tillåtet som reflekterande filter i solskydden och förbudet mot zinkoxid som kom förra året har upprört många hudläkare eftersom det är zinkoxiden som allra bäst skyddar både mot UVA och UVB. Läkemedelsverket är dock inte helt säkra på om mikroniserad zinkoxid kan ta sig igenom huden och klumpa ihop sig i blodkärlen och förbjöd därför all zinkoxid oavsett kornstorlek som solskyddsfilter. De flesta solskyddsmedel hade dock en större storlek på zinkoxidkornen som inte kunde tränga igenom huden men även dessa krämer fick plockas ned från butikernas hyllor. Om huden blir vit är det ett tecken på att zinken lagt sig utanpå huden och inte riskerar att tränga in i kroppen. Zinkoxid är dock fortsatt tillåtet i andra hudkrämer och kosmetika, men inte som just solskyddsfilter ...

*  Lustgas | Tandvård med lustgas | Distriktstandvården

Lustgas är ett alternativ för bl.a. tandvårdsrädda personer att känna sig lugna i behandlingsstolen. Vi har lustgas på vår klinik i Handen.

*  VENTYO® - blandare för lustgas och oxygen | Linde Healthcare

VENTYO (blandare för lustgas och syrgas) är ett lättanvänt, kompakt, allt-i-ett-instrument för blandning och administrering av medicinsk lustgas och medicinskt oxygen för smärtlindring.

*  LIVOPAN® - medicinsk gasblanding av lustgas och oxygen | Linde Healthcare

LIVOPAN (medicinsk gasblandning av lustgas och syrgas) för användning inom akutvård och klinisk vård ger snabbverkande smärtlindring med snabbt anslag.

*  Lustgas var lösningen! - Ametrin

Jag tog plats i stolen och fick öva med lustgasmasken fylld av syre. Det kändes helt ok, jag var duktig på att andas med näsan. Om jag andades ut med munnen skulle lustgasen nå dem som skulle behandla mig och det var strängt förbjudet. Då skulle jag bli av med den! Lustgasen började sväva schysst i systemet. När jag fick reda på att två kronor behövde bli tre (det hade uppdagats ett trasigt hörn på tanden längst in, uppe i munnen) tyckte jag det var rätt okej. Alltså var det bara att köra igång. Lustgaseffekten testades direkt med en envis röntgenplåt längst bak i munnen. Jag hade sabbat den med mina kväljningar i vanliga fall! Nu märkte jag den knappt! Wow! Ta inte ifrån mig min lustgas alltså ...

*  lustgas | Nyheter från Spanien - Megafon

Den nationella polisen i Marbella har gripit tre personer misstänkta för att ha sålt ballonger med lustgas. En manlig butiksägare samt två servitriser, alla brittiska medborgare, erbjöd kunderna ballonger fyllda…. ...

*  Kyäni

Till skillnad från andra näringsmässiga nätverk marknadsföring företag som erbjuder hundratals produkter, erbjuder Kyäni tre näringsprodukter i sin produktlinje. Dessa tre produkter är Kyäni Sunrise som är ett vitamin rika, närings dryck gjord av Alaskan blåbär, som är mycket starka antioxidanter. Den andra produkten är Kyäni Sunset som är en omega-3 tillskott gjorda av vilda Alaskan sock-eyed lax. Den sista är Nitro FX som är en noni-baserad, kväveoxid produkt som sägs att försvara och reparera varje cell i kroppen, stöd i blodflödet och öka totala energi. ...

*  Arginin

... en essentiell aminosyra och en föregångare till kväveoxid, som hjälper kroppen att hålla blodkärlen vidgade som gör att hjärtat får nog med syre.

*  September

Till skillnad från andra näringsmässiga nätverk marknadsföring företag som erbjuder hundratals produkter, erbjuder Kyäni tre näringsprodukter i sin produktlinje. Dessa tre produkter är Kyäni Sunrise som är ett vitamin rika, närings dryck gjord av Alaskan blåbär, som är mycket starka antioxidanter. Den andra produkten är Kyäni Sunset som är en omega-3 tillskott gjorda av vilda Alaskan sock-eyed lax. Den sista är Nitro FX som är en noni-baserad, kväveoxid produkt som sägs att försvara och reparera varje cell i kroppen, stöd i blodflödet och öka totala energi. ...

*  Agyness: Kyäni - Body Fx

Body Fx´s huvudämne är kväveoxid och alltid innan jag träner dropper jag en alv pipett under tungan och låter blodkärlen ta upp vätskan i ca. 15 sek. På så sätt går det ut i blodet och hjälper till att öppne upp blodkärlen och ge syre till blodet ...

*  Produktionstekniker - Manpower Professional - Maskiningenj rsjobb i Norrk ping

Till Noss s ker vi nu Kvalificerade Produktionstekniker. Noss produkter r huvudsakligen tillverkade av rostfritt syrafast st l, men det f rekommer ven en hel del slit- och t tningsdetaljer i termoplast och gummi. F retaget utvecklar sj lv produkter, inklusive att prova prototyper, konstruera och bereda verktyg och maskiner, tillverka dessa och d refter tillverka detaljer i produkterna. Noss har en pl t och svetsverkstad och kombinerad maskin och verktygsverkstad ...

*  Träffa oss på Nordic Rail & Road-mässan 10-12 oktober! | S:T Eriks

I oktober finns S:t Eriks på Elmia Nordic Rail & Road i Jönköping för att presentera våra nyheter för hösten och för att berätta om vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete. Våra experter beskriver hur vi kan minska CO2-utsläpp med gröna rör och berättar om vårt fixerade spår för höghastighetståg.. Dessutom presenterar vi S:t Eriks Air Plus - en lösning för betongelement som gör att de drar åt sig skadlig kväveoxid när solen skiner på dem.. ...

*  Zinkoxid i hudvårdsprodukter - Miljögift - Naturskyddsföreningen

Hej! Jag ställde en fråga till er på er fb-chat i förra veckan, och fick svar, se konversation nedan. Jag vill återkoppla till organic makers och få d...

*  Lustgas/syrgasinhalation vid procedursmärta hos barn - ppt ladda ner

Procedursmärta: Intensiv och kortvarig smärta Viktig skillnad vs vuxna: Barn kan ha svårt att förstå syftet, och situationen blir mer skrämmande

*  MegaTezz: Lustgas

14:30 stack dom hål på fosterhinnan och så har hon fått göra bekantskap med lustgasen =) 6-7 cm har hon öppnat sig så det är några timmar kvar innan bebisen tittar ut ...

*  GOLVLAMPA MARKSLÖJD DETROIT OXID - Golvlampa - Inomhusbelysning - Belysning

Effektfull och läsvänlig belysning i samma armatur Detroit Uplight från Markslöjd har en kraftfull R7S halogenlampa som lyser uppåt för en fin effekt och

*  Linda K: Dagens hurtbulle

Jag kan inte minnas om du har nämnt något om förlossningen eller om du kanske inte vill det. Men eftersom att min förlossning beräknas om cirka tre månader och jag har följt dig sedan... urminnes tider, är jag nyfiken! Hur gick det egentligen?! Lustgas, ryggbedövning eller "á naturellt"?! Vill du inte berätta så förstår jag förstås! Kram ...

*  János Mercs bilder, biografi och filmografi | MovieZine

Vi har bilder, biografi, och filmografi av János Mercs. Läs allt om din favorit hos oss. moviezine.se är sveriges största site för film, TV-serier och stjärnor. Läs mer här!

*  Diamyd rapporterar positiva kliniska fas-II studier med diabetesvaccin - Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB (O-listan) rapporterade idag positiva resultat från en fas II studie med sitt GAD-baserade diabetesvaccin Diamyd™. Resultaten kan...

*  Christine Fabréga bilder, biografi och filmografi | MovieZine

Vi har bilder, biografi, och filmografi av Christine Fabréga. Läs allt om din favorit hos oss. moviezine.se är sveriges största site för film, TV-serier och stjärnor. Läs mer här!

*  Aktiesummering, augusti 2017 - njohan.se

Zenergy (ZenZip) : Köpt vid 5kr och sålt på 6kr i början av månaden, men vill ändå sakta köpa mig in i företaget igen. Återköp i slutet av månaden ihop om en bra DÅ rapport, får se hur utslaget blir.. Snap INC (SNAP): Hade som mest 100st nu kring 50st, det verkade vara nära under augusti månad om ryske kring att google erbjudit över 30 miljarder för SNAP men att de tackat nej, detta enligt ryktesvägar i finansvärlden. Så vi får se om SNAP kan bli ännu mer värt med tiden. Har delvis sålt v.33 en stordel i små förluster i hopp om att den faller mer mot 11 dollar sträcket, men SNAP verkar klättra uppåt, givetvis bra för företaget att så sker, men sämre för mig

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.CitrullinGuanidin: Guanidin är ett vitt kristallint och starkt hygroskopiskt ämne med högt kväveinnehåll (CH5N3.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Yohimbin: Yohimbin är en kemisk förening som fungerar som en selektiv alfa2-receptorantagonist. Ämnet används för att dilatera pupillen i ögat och har tidigare använts mot erektil dysfunktion.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.TioureaEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenTan (kaninras)SH2-domän: SH2-domänen eller Src Homology 2-domain, efter proteinet Src som var det första där man identifierade domänen, är en speciell proteindomän som medger inbindning av SH2-bindande domäner.