Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NitraterFordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.Kvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.NitriterSprängämnenKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Luftförorenande ämnenLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.SvaveldioxidOzonNitrosföreningarParticulate MatterGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.PentanerMiljöövervakningKvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.PeroxinitritKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Oxidation-reduktionMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Nitrogen CycleSyrgasBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.OxiderReaktiva kväveradikalerKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.

*  Arbetsmiljö - IVL Svenska Miljöinstitutet
Vi analyserar damm, asbest, lösningsmedel, kväveoxider och även halten av organiska ämnen och olika typer av mikroorganismer. ...
  http://www.ivl.se/sidor/lab--analys/arbetsmiljo.html
*  Debatt: Skatt är inte hållbarhet - Skogsindustrierna
Utredningen konstaterar att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle behöva omfatta betydligt fler anläggningar än de som ...
  http://www.skogsindustrierna.se/vara-asikter/debatt/2017/11/debatt-regeringen-utreder-alltfler-skatter-i-gron-kostym/
*  Föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion - Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ... Föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. ... Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ... om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Föreskrifterna innehåller krav på mätutrustning som används vid ...
  http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2016/NFS-201613-om-matutrustning-for-bestammande-av-miljoavgift-pa-utslapp-av-kvaveoxider-vid-energiproduktion/
*  HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER FÖR SVAVEL- OCH KVÄVEOXIDER INKLUDERANDE SJÖFART - PDF
OCH KVÄVEOXIDER INKLUDERANDE SJÖFART Redovisning av gemensamt regeringsuppdrag Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SIKA och ... 18 Figur 2. Emissioner av kväveoxider år 1990 till Källa: Naturvårdsverket. Utsläpp av kväveoxider tusen ton NOx År Sverige ... och kväveoxider. Åtgärder för att reducera utsläppen av svavel och kväveoxider har därför också en positiv effekt genom ... Kväveoxider som släpps ut från fartygstrafik hamnar således till stor del i havet och fungerar då som näringsämne för bland ...
  http://docplayer.se/2862700-Handel-med-utslappsratter-for-svavel-och-kvaveoxider-inkluderande-sjofart.html
*  Forum för vetenskap och folkbildning • Visa tråd - Kväveoxider Diesel och flygfakta
Den faran finns inte från flyg, så därför spelar utsläpp av kväveoxider obetydlig roll ur den aspekten. Kväveoxider har en viss ... Den faran finns inte från flyg, så därför spelar utsläpp av kväveoxider obetydlig roll ur den aspekten. Kväveoxider har en viss ... Kväveoxider Diesel och flygfakta. Vi kör diesel för att den är avsevärt mindre brandfarlig om man krockar, då ett antal brunnit ... Kväveoxider bidrar dessutom till växthuseffekten.. Märkligt då att man på en svensk svensk länk anger 10-15 och 15-50. I ...
  http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=10&t=22905
*  Kväveoxider - Wikipedia
Kväveoxider är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar: Kväveoxid, även kallad kvävemonoxid, (NO ... Samtidigt bidrar kväveoxider till att ozon bildas. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... Men också flygplan, konstgödning och kärnvapenexplosioner skapar kväveoxider som verkar skadande på ozonskiktet. ... Det bildas naturligt kväveoxider på jordytan genom mikrobiologiska processer och uppe i atmosfären genom kosmisk strålning som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxider
*  Sjöfarten kan bli ännu energieffektivare - Vetenskap & miljö | Sveriges Radio
... svavel och kväveoxider. Branschen ligger långt efter transporter på land men flera stora rederier har under de senaste åren ... kväveoxider och koldioxid. Men hårdare internationella regler och höga bränslepriser gör nu alltså att branschen vaknat och ser ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5561527
*  Nya dieselbilar fortsätter släppa ut för mycket kväveoxider - Naturvårdsverket
Dieselbilar släpper ut betydligt mer kväveoxider än vad som tidigare varit känt. Detta har stor betydelse för kommande förslag ... Att dieselbilarna nu visar sig släppa ut mer kväveoxider än vad som tidigare varit känt gör att det blir än viktigare att:. * ... Kväveoxider representerar en blandning av kvävedioxid och kvävemonoxid.. Halter: koncentration av luftföroreningar som är ... Nya dieselbilar fortsätter släppa ut för mycket kväveoxider Ny statistik för utsläpp av luftföroreningar från personbilar visar ...
  http://naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nya-dieselbilar-fortsatter-slappa-ut-for-mycket-kvaveoxider-/
*  Beskatta inte utsläpp av kväveoxider och avfallsförbränning - Skogsindustrierna
Utredningen framhåller att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle styra bättre än dagens avgift men slå mycket hårt mot ... Vi anser dessutom styr varken en skatt, eller dagens avgift på utsläpp av kväveoxider, företagens investeringar för att minska ...
  http://www.skogsindustrierna.se/vara-asikter/aktuella-fragor/beskatta-inte-utslapp-av-kvaveoxider-och-avfallsforbranning/
*  Utsläpp av svavel- och kväveoxider - Concordia Maritime AB
Utsläpp av svavel- och kväveoxider. Till sjöfartens främsta miljöpåverkan hör utsläpp av svavel- och kväveoxider. Utöver ... Kväveoxider. Kväveoxider bildas vid förbränning. Till följd av hårdare lagstiftning och eget förbättringsarbete har sjöfartens ... De gränsvärden för utsläpp av kväveoxider som finns idag styrs av när dieselmotorn är tillverkad och när fartyget är byggt. ... Detta innebär att de släpper ut 13 procent mindre kväveoxider per ton bränsle jämfört med fartyg som inte uppfyller kraven. Två ...
  https://concordia-maritime.se/sv/hallbarhet/miljomassigt-ansvar/utslapp-av-svavel--och-kvaveoxider2/
*  Definitioner och ordlista - Holmen
Kväveoxider (NOx). Gaser vilka består av kväve och syre som bildas vid förbränning. I fuktig luft omvandlas kväveoxider till ... Kväveoxider har också en gödslande effekt.. m3fub. Kubikmeter fast mått under bark, det vill säga verklig volym (inget tomrum ...
  https://www.holmen.com/sv/hallbarhet/hallbarhet-i-holmen/ordlista/
*  Luftfaktor - Wikipedia
Luftfaktorn har även betydelse för bildningen av kväveoxider. En lämplig luftfaktor vid förbränning av gas är cirka 1,05 - 1,07 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfaktor
*  Europas luft i dag - Europeiska miljöbyrån
I EU minskade utsläppen av kväveoxider med 26 procent (23 procent i EEA-32), flyktiga organiska ämnen utom metan (NMVOC) med 27 ... ver 40 procent av utsläppen av kväveoxider kommer från vägtransporter, medan ungefär 60 procent av svaveloxider kommer från ... kväveoxider, ammoniak, svaveldioxid och flyktiga organiska ämnen utom metan). Elva av tolv länder överskred taken för ... kväveoxider med 26 procent (23 procent i EEA-32), ammoniak med 10 procent (8 procent i EEA-32). ...
  https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2013/artiklar/europas-luft-i-dag
*  Brunkol - Wikipedia
När brunkolen förbränns frigörs bland annat svaveldioxid och kväveoxider; även tungmetaller som kvicksilver och kadmium frigörs ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Brunkol
*  Salpetersyra - Wikipedia
En blandning av kväveoxider med olika oxidationstal (NOx) bildas. Dessa reagerar sedan med vattenånga i luften och bildar HNO3 ... kväveoxider), i synnerhet NO2, avgår. Dessa ångor kan vara gul- eller rödaktiga, och är synnerligen irriterande, då de är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Salpetersyra
*  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i...
c) framsteg när det gäller att minska utsläppen av svaveloxider och kväveoxider från fartyg genom IMO-mekanismer, efter ... Svaveloxider och kväveoxider ger i luften upphov till hälsovådliga sekundära partiklar. En begränsning av fartygens utsläpp ... c) framsteg när det gäller att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider samt partiklar och sot från fartyg genom IMO- ... Om inga ytterligare åtgärder vidtas kommer därför, senast kring 2020, sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveoxider att ...
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-38&language=SV
*  Vattenförorening - Wikipedia
Nedfall av kväveoxider och ammoniak leder till försurning och övergödning av mark och vatten. Den största delen av detta ... Vid förbränning av fossila bränslen släpps svaveldioxid och kväveoxider ut. En del av dessa omvandlas i atmosfären till syror, ... Ammoniak transporteras endast korta sträckor medan kväveoxider kan färdas hundratals mil. Stora producenter av föroreningar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenf%C3%B6rorening
*  Utsläppskontrollområden för sjöfarten - Wikipedia
För utsläppskontrollområden för kväveoxider, NECA, gäller reglerna endast fartyg som har tagits i bruk efter ett bestämt datum ... Utsläppskontrollområden för sjöfarten, ECA, kan fastställas för svaveldioxid och kväveoxider. Reglerna inom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Utsl%C3%A4ppskontrollomr%C3%A5den_f%C3%B6r_sj%C3%B6farten
*  Möt Paul Crutzen - Hela livet i hetluften | Forskning & Framsteg
Jag tyckte att det verkade lite väl enkelt och kunde räkna fram att även kväveoxider bidrar till att ozonet förstörs utan att ... Kväveoxider härrör från mikrobio-logiska processer i marken. Så 1970 knöt Paul Crutzen elegant mikroorganismerna i jorden till ... ökande passagerartrafiken skulle leda till utsläpp av kväveoxider från flygavgaserna rakt in i det känsliga ozonrika området. ...
  http://fof.se/tidning/2009/3/mot-paul-crutzen-hela-livet-i-hetluften
*  Avgasrening - Wikipedia
De i svensk lag reglerade substanserna är kolmonoxid, kolväten och kväveoxider. Från början fanns inga gränsvärden utom för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Avgasrening

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Avgas: Avgaser är den allmänna beteckningen på produkter från en kemisk reaktion i gasfas. Ordet har därutöver särskilt kommit att beteckna de gasformiga restprodukterna från förbränningsmotorer.Sprängämne: [dynamite.jpg|thumb|Sprängpatron] med [[NONEL-slang samt Fordyn, en typ av Dynamit som används som toppladdning för att antända exempelvis ANFO vid täktverksamhet och anläggningsarbeten]]Luftföroreningar: Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider (NOX, ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid), aerosoler, polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och marknära ozon.Cheletrop reaktion: En cheletrop reaktion är en reaktion där två σ-bindningar till en atom skapas eller bryts samtidigt i en concerted reaktion. De tillhör gruppen cykloadditioner.Ozon: I ren form explosivtLuftburna partiklarGas: Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.PentanLustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Stratosfär: Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna.KvävetrikloridSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Glomerulär filtrationshastighet: Glomerulär filtrationshastighet vilket brukar förkortas GFR från (eng. Glomerular Filtration Rate) är ett begrepp inom fysiologin som anger hur snabbt blodplasma filtreras genom njurens glomeruli.