Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NitraterFordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.Kvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.NitriterSprängämnenKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Luftförorenande ämnenLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.SvaveldioxidOzonNitrosföreningarParticulate MatterGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.PentanerMiljöövervakningKvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.PeroxinitritKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Oxidation-reduktionMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Nitrogen CycleSyrgasBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.OxiderReaktiva kväveradikalerKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.

*  Blixtar avger kväveoxider till atmosfären - Uppsala universitet

Blixtar avger kväveoxider till atmosfären. Pressmeddelande • Okt 26, 2005 11:33 CEST ... Om denna misstanke är rätt, då stämmer inte de nuvarande beräkningarna av kväveoxider alstrade från blixtar.. Syftet med ... kväveföreningar i marken och i atmosfären har forskarna byggt upp datormodeller där man kan se hur olika källor av kväveoxider ...
mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/blixtar-avger-kvaeveoxider-till-atmosfaeren-61872

*  Upphävt författning Yrkessjukdomsförordning (upphävd) 1347/1988 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Kväveoxider, salpetersyra och ammoniak. Typiska sjukdomsformer. Akuta retningssymtom i andningsorganen, lungödem, lokal ...
finlex.fi/sv/laki/ajantasa/kumotut/1988/19881347

*  Vanliga frågor om ozon - FAQ | SMHI

Eftersom höghöjdsflyg direkt placerar kväveoxider i ozonskiktsnivå skulle inverkan bli en ozonskiktsminskning. ● Hur kan man ... kväveoxider ingår. Om ämnen, där dessa ämnen i sin tur ingår, kan ta sig upp till ozonskiktet så finns en potentiell möjlighet ...
smhi.se/klimatdata/meteorologi/ozon/vanliga-fragor-om-ozon-faq-1.8954

*  Nya mått på välstånd - Regeringen.se

... där tunga och lätta dieselfordon står för den största delen av utsläppen av kväveoxider. ...
regeringen.se/artiklar/2017/06/nya-matt-pa-valstand/

*  Bara naturlig försurning - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Även för kväveoxider pågår ett arbete för att inrätta begränsningar, detta görs inom samma havsområden som för svaveldioxid. ...
lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/nar-vi-malen/forsurning/Pages/bara-naturlig-forsurning.aspx

*  Dubrovnik.

Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider - den är skadligt smutsig. Så smutsig att det bryter mot både ...
pusha.se/dubrovnik

*  Startsidan - Preem.se

Dieseln kommer finnas kvar i många år framöver trots larm om utsläpp av kväveoxider och partiklar. Läs mer. ...
preem.se/privat/

*  Nyheter | Baxi

Hårdare krav på utsläpp av partiklar, organiska föreningar, kolmonoxid och kväveoxider. Men det föreslagna kravet för ...
baxi.se/aktuellt/nyheter/

*  Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser - Naturvårdsverket

Den ökade användningen av diesel i personbilar, som ger ökade utsläpp av kväveoxider, är ett annat exempel. ...
naturvardsverket.se/klimatutslapp

*  NOx Begränsning vid Förbränning i Fluidiserad Bädd

Nedan presenteras först en strategi för kväveoxidbegränsning som bygger på dagens kunskap om hur kväveoxider bildas och ... Nedan presenteras först en strategi för kväveoxidbegränsning som bygger på dagens kunskap om hur kväveoxider bildas och ... Nedan presenteras först en strategi för kväveoxidbegränsning som bygger på dagens kunskap om hur kväveoxider bildas och ... Nedan presenteras först en strategi för kväveoxidbegränsning som bygger på dagens kunskap om hur kväveoxider bildas och ...
publications.lib.chalmers.se/publication/238647-nox-begransning-vid-forbranning-i-fluidiserad-badd

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Avgas: Avgaser är den allmänna beteckningen på produkter från en kemisk reaktion i gasfas. Ordet har därutöver särskilt kommit att beteckna de gasformiga restprodukterna från förbränningsmotorer.Sprängämne: [dynamite.jpg|thumb|Sprängpatron] med [[NONEL-slang samt Fordyn, en typ av Dynamit som används som toppladdning för att antända exempelvis ANFO vid täktverksamhet och anläggningsarbeten]]Luftföroreningar: Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider (NOX, ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid), aerosoler, polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och marknära ozon.Cheletrop reaktion: En cheletrop reaktion är en reaktion där två σ-bindningar till en atom skapas eller bryts samtidigt i en concerted reaktion. De tillhör gruppen cykloadditioner.Ozon: I ren form explosivtLuftburna partiklarGas: Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.PentanLustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Stratosfär: Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna.KvävetrikloridSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Glomerulär filtrationshastighet: Glomerulär filtrationshastighet vilket brukar förkortas GFR från (eng. Glomerular Filtration Rate) är ett begrepp inom fysiologin som anger hur snabbt blodplasma filtreras genom njurens glomeruli.


partiklar


  • Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider - den är skadligt smutsig. (pusha.se)
  • Dieseln kommer finnas kvar i många år framöver trots larm om utsläpp av kväveoxider och partiklar. (preem.se)
  • När det gäller vägtrafikens påverkan på luften i våra städer har det länge varit fokus på partiklar och kväveoxider, därför har fordonsindustrin kommit långt. (bilsweden.se)

luft


  • Exempel på frågor som vi prioriterar är minskade utsläpp av kväveoxider och svavel till luft samt minskade utsläpp av organiska ämnen, kväve och fosfor till vatten. (naturvardsverket.se)