Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NitraterFordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.Kvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.NitriterSprängämnenKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Luftförorenande ämnenLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.SvaveldioxidOzonNitrosföreningarParticulate MatterGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.PentanerMiljöövervakningKvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.PeroxinitritKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Oxidation-reduktionMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Makrofagaktivering: Den process som ändrar makrofagers morfologi och funktionsverkan så att de blir aktivt fagocytiska. Processen utlöses av lymfokiner, som t ex makrofagaktiveringsfaktor (MAF), makrofagmigreringshämmande faktor (MMIF), immunkomplex, C3b, samt olika peptider, polysackarider och immunologiska adjuvanter.Nitrogen CycleSyrgasBlodurea: Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förh öjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.OxiderReaktiva kväveradikalerKväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.

*  Arbetsmiljö - IVL Svenska Miljöinstitutet

Vi analyserar damm, asbest, lösningsmedel, kväveoxider och även halten av organiska ämnen och olika typer av mikroorganismer. ...

*  Blixtar avger kväveoxider till atmosfären - Uppsala universitet

Blixtar avger kväveoxider till atmosfären. Pressmeddelande • Okt 26, 2005 11:33 CEST ... Om denna misstanke är rätt, då stämmer inte de nuvarande beräkningarna av kväveoxider alstrade från blixtar.. Syftet med ... kväveföreningar i marken och i atmosfären har forskarna byggt upp datormodeller där man kan se hur olika källor av kväveoxider ...

*  Beskatta inte utsläpp av kväveoxider och avfallsförbränning - Skogsindustrierna

Utredningen framhåller att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle styra bättre än dagens avgift men slå mycket hårt mot ... Vi anser dessutom styr varken en skatt, eller dagens avgift på utsläpp av kväveoxider, företagens investeringar för att minska ...

*  Utsläpp av kväveoxider till luft från internationellt flyg och sjöfart - Naturvårdsverket

Utsläpp av kväveoxider till luft från internationellt flyg och sjöfart, minskar sedan år 2007.. Tillhör Sveriges officiella ... Utsläpp av kväveoxider till luft från internationellt flyg och sjöfart 1990-2015. Enhet: Tusen ton. ... De totala utsläppen av kväveoxider till luft från internationella transporter var cirka 112 000 ton under år 2015. Cirka 92 ... De internationella transporterna med sjöfart och flyg ger upphov till betydande utsläpp av kväveoxider (NOx). Dessa utsläpp ...

*  En utvecklad budgetprocess : ökad tydlighet och struktur : slutbetänkande från Budgetprocesskommittén SOU 2013:73 av...

Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? : Betänkande från ...

*  Regeringen: Elbilar får 60.000 kr i bonus - ingen höjd skatt på befintliga bilar - Nyheter - Allt om Husvagn & Camping

Svenska forskaren: Viktigare sänka utsläpp av koldioxid än kväveoxider - dieselbilens revansch? Nyheter › Erik Söderholm, 2017- ...

*  Upphävt författning Yrkessjukdomsförordning (upphävd) 1347/1988 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Kväveoxider, salpetersyra och ammoniak. Typiska sjukdomsformer. Akuta retningssymtom i andningsorganen, lungödem, lokal ...

*  Europas luft i dag - Europeiska miljöbyrån

I EU minskade utsläppen av kväveoxider med 26 procent (23 procent i EEA-32), flyktiga organiska ämnen utom metan (NMVOC) med 27 ... ver 40 procent av utsläppen av kväveoxider kommer från vägtransporter, medan ungefär 60 procent av svaveloxider kommer från ... kväveoxider, ammoniak, svaveldioxid och flyktiga organiska ämnen utom metan). Elva av tolv länder överskred taken för ... kväveoxider med 26 procent (23 procent i EEA-32), ammoniak med 10 procent (8 procent i EEA-32). ...

*  Möt Paul Crutzen - Hela livet i hetluften | Forskning & Framsteg

Jag tyckte att det verkade lite väl enkelt och kunde räkna fram att även kväveoxider bidrar till att ozonet förstörs utan att ... Kväveoxider härrör från mikrobio-logiska processer i marken. Så 1970 knöt Paul Crutzen elegant mikroorganismerna i jorden till ... ökande passagerartrafiken skulle leda till utsläpp av kväveoxider från flygavgaserna rakt in i det känsliga ozonrika området. ...

*  Fem frågor om flygresor | Naturskyddsföreningen

Det beror på att man bara räknat på koldioxid och inte på utsläppen av vattenånga och kväveoxider, som ger indirekta ... Dessutom minskar de inte utsläppen av vattenånga och kväveoxider på hög höjd. ...

*  RISE Förbränningslabb i Borås- ett förbränningstekniskt centrum för utrustning och bränslen upp till 500 kW

Bränslets kvävehalt ger en fingervisning om halten kväveoxider i rökgaserna. Även fysikaliska egenskaper, som densitet, andel ...

*  Förnybar resurs - Wikipedia

Nedfall av kväveoxider och ammoniak leder till försurning och övergödning av mark och vatten. Industrin nyttjar stora ...

*  Vanliga frågor om ozon - FAQ | SMHI

Eftersom höghöjdsflyg direkt placerar kväveoxider i ozonskiktsnivå skulle inverkan bli en ozonskiktsminskning. ● Hur kan man ... kväveoxider ingår. Om ämnen, där dessa ämnen i sin tur ingår, kan ta sig upp till ozonskiktet så finns en potentiell möjlighet ...

*  Miljöskyddslag 527/2014 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

ammoniak, klor eller klorväte, fluor eller fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid, ...

*  Nyheter | Baxi

Hårdare krav på utsläpp av partiklar, organiska föreningar, kolmonoxid och kväveoxider. Men det föreslagna kravet för ...

*  DeNOx | Brenntag

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränning är ett globalt miljöproblem eftersom utsläppen orsakar surt regn, övergödning och ... Kvävemonoxid, kvävedioxid och några andra kväveoxider kallas med ett gemensamt namn för NOx. Dessa bildas huvudsakligen som en ... och fungerar kemiskt genom att först Urea hydrolyseras till Ammoniak som sedan reagerar med kväveoxider över en katalysator och ...

*  Dubrovnik.

Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider - den är skadligt smutsig. Så smutsig att det bryter mot både ...

*  Nya mått på välstånd - Regeringen.se

... där tunga och lätta dieselfordon står för den största delen av utsläppen av kväveoxider. ...

*  Frågor vi arbetar med > Vår miljö 1930-2030 > Sjöar...

Detta näringsämnen hamnar också i miljön, t ex genom nedfall från luften av kväveoxider från trafik och kraftverk. Det ...

*  Bara naturlig försurning - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Även för kväveoxider pågår ett arbete för att inrätta begränsningar, detta görs inom samma havsområden som för svaveldioxid. ...

*  Startsidan - Preem.se

Dieseln kommer finnas kvar i många år framöver trots larm om utsläpp av kväveoxider och partiklar. Läs mer. ...

*  Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser - Naturvårdsverket

Den ökade användningen av diesel i personbilar, som ger ökade utsläpp av kväveoxider, är ett annat exempel. ...

*  Var femte svensk besväras av inomhusmiljön - vvsforum.se

Utsläppen av kväveoxider har till exempel minskat sedan 1990, däremot har andelen kväveoxidutsläpp från personbilar ökat. ...

*  Ingen övergödning - Gislaved.se

Dessa näringsämnen hamnar i miljön till exempel genom nedfall från luften av kväveoxider från trafik och kraftverk. Andra ...

Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Avgas: Avgaser är den allmänna beteckningen på produkter från en kemisk reaktion i gasfas. Ordet har därutöver särskilt kommit att beteckna de gasformiga restprodukterna från förbränningsmotorer.Sprängämne: [dynamite.jpg|thumb|Sprängpatron] med [[NONEL-slang samt Fordyn, en typ av Dynamit som används som toppladdning för att antända exempelvis ANFO vid täktverksamhet och anläggningsarbeten]]Luftföroreningar: Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider (NOX, ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid), aerosoler, polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och marknära ozon.Cheletrop reaktion: En cheletrop reaktion är en reaktion där två σ-bindningar till en atom skapas eller bryts samtidigt i en concerted reaktion. De tillhör gruppen cykloadditioner.Ozon: I ren form explosivtLuftburna partiklarGas: Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.PentanLustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Stratosfär: Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna.KvävetrikloridSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Glomerulär filtrationshastighet: Glomerulär filtrationshastighet vilket brukar förkortas GFR från (eng. Glomerular Filtration Rate) är ett begrepp inom fysiologin som anger hur snabbt blodplasma filtreras genom njurens glomeruli.


partiklar

  • Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider - den är skadligt smutsig. (pusha.se)
  • Dieseln kommer finnas kvar i många år framöver trots larm om utsläpp av kväveoxider och partiklar. (preem.se)

luft

  • De totala utsläppen av kväveoxider till luft från internationella transporter var cirka 112 000 ton under år 2015. (naturvardsverket.se)

ammoniak

  • Nedfall av kväveoxider och ammoniak leder till försurning och övergödning av mark och vatten. (wikipedia.org)
  • Tekniken som kallas SCR, Selective Catalytic Reduction, och fungerar kemiskt genom att först Urea hydrolyseras till Ammoniak som sedan reagerar med kväveoxider över en katalysator och bildar kväve och vatten. (brenntag.com)